Άρθρο 10 – Προσωπικό

 1. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα μπορεί να συμπράττει και να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις  με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης καθώς και με όλα τα νομικά πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά και αλλοδαπά. 
 2. Στο Ίδρυμα μπορούν να αποσπασθούν υπάλληλοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού καλύπτονται από τον φορέα προέλευσης.
 3. Στο Ίδρυμα μπορεί, επίσης, να απασχοληθεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έμμισθης εντολής έως τριετούς (3ετους) διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. Το προσωπικό του Ιδρύματος προσλαμβάνεται με απόφαση του Διευθυντή, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγηση των προσόντων από τριμελή (3μελή) επιτροπή που ορίζεται από το ΕΣ σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό. Οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) και της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) όπως εκάστοτε ισχύουν.
 4. Οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις του απασχολούμενου, με κάθε είδους σύμβαση, προσωπικού του Ιδρύματος, εκτός από αυτό της παραγράφου 2, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
 5. Το Ίδρυμα υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 5, 7α και 9γ του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
 • 6 Ιουλίου 2016, 12:56 | Βασίλης Καλερίδης- ΓΓΕΤ

  Υπάρχει και στο Άρθρο αυτό αναλογία με το ανεφάρμοστο ΝΠΙΔ ΕΟΕΤ του παρελθόντος. Εκείνο μάλιστα ήταν περισσότερο ακριβές με συγκεκριμένο αριθμό στελεχών αλλά με εντελώς ανάλογους όρους στελέχωσης, τουλάχιστον για το πρώτο χρονικό διάστημα λειτουργίας.
  Παρότι δεν υπάρχει αναφορά, οι τρεις μεθοδολογίες στελέχωσης υποδηλώνουν την πρόθεση για στελέχωση ενός αρκετά ευρέος σχήματος. Στο σημείο αυτό αποκτά περαιτέρω νόημα η άποψή μας ότι υπάρχει μεθόδευση απώλειας του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης της έρευνας και υποκατάστασης της ΓΓΕΤ δεδομένου ότι προβλέπονται προγραμματικές συμβάσεις με αυτήν για αποστελέχωσή της για την ενίσχυση του Ιδρύματος. Σε αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή από το χρόνιο αίτημά των Συλλόγων ΓΓΕΤ για ενίσχυση του δημόσιου φορέα διαχείρισης της έρευνας, δηλαδή του φορέα που έχει την αρμοδιότητα να υλοποιεί ανάλογες δράσεις, προτείνεται η αποστελέχωσή του για το ίδιο αντικείμενο στην υπηρεσία του Ιδρύματος. Εκφράζω την αντίθεσή μου σε αυτήν την προοπτική ακόμα και την περίπτωση που το Ίδρυμα δημιουργείται μόνο για την διαχείριση του δανείου πόσω μάλλον για άλλες δράσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
  Αλλά και γενικότερα, παρατηρείται η δημιουργία μιας παράλληλης των υφισταμένων δομής σχεδιασμού και διαχείρισης έρευνας η οποία στελεχώνεται από από μη έμπειρα στο αντικείμενο στελέχη (πέραν του παραπάνω σχολίου για τη ΓΓΕΤ όπου υπάρχει εμπειρία).
  Συμπερασματικά και πέραν του θεωρητικού προβλήματος του ποιος λαμβάνει τις στραητγικές και διαδικαστικές αποφάσεις σε υψηλό επίπεδο χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρό και το θέμα της στελέχωσης του Ιδρύματος.

 • 3) Άρθρο 10 – Προσωπικό
  Στο άρθρο 10 να προστεθεί παράγραφος 6 ως ακολούθως:
  «1. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα μπορεί να συμπράττει και να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης καθώς και με όλα τα νομικά πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά και αλλοδαπά. […]
  5. Το Ίδρυμα υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 5, 7α και 9γ του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83)
  6. Το ίδρυμα θα παρέχει «εύλογες προσαρμογές» στα άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν στα όργανά του καθώς και στους εργαζόμενους με αναπηρία που θα απασχολούνται σε αυτό».