• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΜΕ Βαυαρίας' | 11 Ιουλίου 2016, 12:12

    Θεωρούμε ότι: Οι ομογενείς ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή αλλογενείς θα μπορούν να προσλαμβάνονται μόνον εφόσον έχουν τα κατά νόμο οριζόμενα και για τα σχολεία της ημεδαπής προσόντα. Απαραίτητη θεωρείται η άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας που προσλαμβάνονται και η τουλάχιστον καλή γνώση της Ελληνικής. Επίσης πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια κριτήρια βάσει των οποίων κάποιος θεωρείται ομογενής ή μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.