Άρθρο 15 – Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού

1. Το διδακτικό προσωπικό ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν Έλληνες δημόσιοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, με απόσπαση και ομογενείς ή αλλογενείς που έχουν τα κατά νόμο προσόντα και επιλέγονται για πρόσληψη με σύμβαση μετά από προκήρυξη σε κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Για τα συντονιστικά γραφεία μετά από προκήρυξη καταρτίζεται πίνακας ομογενών ή αλλογενών εκπαιδευτικών οι οποίοι μπορούν να προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Για τη μοριοδότηση των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών και ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Με την ίδια απόφαση ορίζεται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πρόσληψης

2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 επιμορφώνονται α) πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και β) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η επιμόρφωση μπορεί να γίνεται και με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο και η διάρκεια της επιμόρφωσης.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό.

 • 12 Ιουλίου 2016, 01:28 | Λαμπρόπουλος Δημήτρης

  Για την εφαρμογή και επιτυχία του δίγλωσσου προγραμματισμού στα σχολεία
  της Βαυαρίας, είναι απαραίτητη ως εκ των ων ουκ άνευ, η πρόσληψη
  Γερμανών εκπαιδευτικών για τα γερμανόγλωσσα μαθήματα.
  Ο εκπαιδευτικός που θα τα διδάξει θα πρέπει να έχει σπουδές παιδαγωγικής κλπ στη Γερμανία και βιωματική σχέση με τη γερμανική γλώσσα. θα πρέπει να έχει κατακτήσει όχι μόνο τη γραμματική της διάσταση αλλά και κάθε άλλη της έκφανση.
  Οι μαθητές των σχολείων μας θα πρέπει να ανταγωνισθούν στς αγορές
  τους απόφοιτους των γερμανικών σχολείων. Είναι ανάγκη να βιώνουν στο
  σχολικό τους γίγνεσθαι τη γερμανική γλώσσα ως ισότιμη με την ελληνική.
  Ο νόμος πρέπει να περιγράψει εμφατικά την ανάγκη αυτή για τα σχολεία
  της Βαυαρίας.

  Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης
  Συμβούλια Γονέων και Κηδεμόνων Ελλ. Σχολείων Νυρεμβέργης
  εκπρόσωπος
  Λαμπρόπουλος Δημήτρης

 • 11 Ιουλίου 2016, 12:12 | ΕΛΜΕ Βαυαρίας

  Θεωρούμε ότι:
  Οι ομογενείς ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή αλλογενείς θα μπορούν να προσλαμβάνονται μόνον εφόσον έχουν τα κατά νόμο οριζόμενα και για τα σχολεία της ημεδαπής προσόντα. Απαραίτητη θεωρείται η άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας που προσλαμβάνονται και η τουλάχιστον καλή γνώση της Ελληνικής.
  Επίσης πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια κριτήρια βάσει των οποίων κάποιος θεωρείται ομογενής ή μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

 • 8 Ιουλίου 2016, 17:13 | peggy

  Ποιό είναι το ποσοστό κάλυψης των διδακτικών αναγκών από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από Ελλάδα και απο ομογενείς/αλλογενείς; Υπάρχει πρόβλεψη γι’αυτό το θέμα;