• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχαήλ Πατεράκης' | 2 Ιουνίου 2017, 21:31

    Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν έχουν θέση στην Σύγκλητο γιατί δεν έχουν τις γνώσεις και εμπειρίες για να αποφασίζουν μεταξύ των άλλων για: έγκριση προγραμμάτων σπουδών, έγκριση μητρώων που τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών, χάραξη της στρατηγικής, ανάπτυξη και εξειδίκευση των αναγκαίων δράσεων για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, γνωμοδότηση για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., απόφαση για την ίδρυση Τομέων, γενικότερα χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτική του Ιδρύματος, κ.α.