Άρθρο 13 – Σύγκλητος

1. Η Σύγκλητος αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών,
δ) τους Προέδρους των Τμημάτων,
ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών και συγκεκριμένα:
i. Στα Α.Ε.Ι. που έχουν περισσότερα από είκοσι (20) Τμήματα ή έχουν λιγότερα από είκοσι (20) Τμήματα, αλλά λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες, ορίζονται πέντε (5) εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιδρύματος, τέσσερις (4) των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
ii. Στα Α.Ε.Ι. που έχουν μέχρι και είκοσι (20) Τμήματα και δεν υπάγονται στην υποπερίπτ. i, ορίζονται τέσσερις (4) εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιδρύματος, τρεις (3) των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος.
στ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, οι οποίοι συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.
Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος.
Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και των διοικητικών υπαλλήλων.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, και μόνο ύστερα από πρόσκληση αυτής, παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Σύλλογος προσωπικού των Ιδρυμάτων, καθώς και άλλοι φορείς ή πρόσωπα που κρίνονται απαραίτητα για την ενημέρωσή της.
2. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:
α) Χαράσσει τη στρατηγική, αναπτύσσει και εξειδικεύει τις αναγκαίες δράσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
β) Καθορίζει τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την ακαδημαϊκή στρατηγική και ανάπτυξη του Ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων το Πρυτανικό Συμβούλιο καταρτίζει σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Η Σύγκλητος εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των συμφωνιών σε ετήσια βάση.
γ) Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι..
δ) Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος.
ε) Υποβάλλει προτάσεις προς τον Πρύτανη για την συνεργασία του Ιδρύματος µε εκπαιδευτικά ή μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
στ) Εγκρίνει τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τις τροποποιήσεις τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8.
ζ) Εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τις τροποποιήσεις τους και τον τελικό οικονομικό απολογισμό, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
η) Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος.
θ) Εποπτεύει την Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. και επιλέγει ή/και παύει από τα καθήκοντά τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
ι) Γνωμοδοτεί για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι..
ια) Αποφασίζει για την ίδρυση Τομέων και για επιγενόμενες μεταβολές σε αυτούς.
ιβ) Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, μεριμνώντας για τη διασφάλιση και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητάς τους, και συγκροτεί τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.).
ιγ) Εγκρίνει τα καταρτιζόμενα για πρώτη φορά και τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών, μετά από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
ιδ) Συγκροτεί τα εκλεκτορικά σώματα για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των μη αυτοδύναμων Τμημάτων του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος.
ιε) Εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.
ιστ) Αποφασίζει την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του, ορίζει τον Διευθυντή του Κέντρου μετά από εισήγηση του Προέδρου του, που διατυπώνεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, και εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Κέντρου, καθώς και την εκτέλεση έργων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.
ιζ) Εγκρίνει το περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.
ιη) Αποφασίζει την ίδρυση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, και αποφαίνεται για κάθε ζήτημα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.
ιθ) Αποφασίζει για την ίδρυση και οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
κ) Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
κα) Αποφασίζει τη διοργάνωση, συνολικά ή εν μέρει, προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών σε ξένη γλώσσα σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
κβ) Αποφασίζει για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων.
κγ) Αποφασίζει για τυχόν διακοπή της λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος και για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών.
κδ) Εγκρίνει μέτρα που λαμβάνονται από τον Πρύτανη για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.
κε) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών, μετά από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει τον συνολικό αριθμό των θέσεων καθηγητών που εγκρίνονται στα Τμήματα.
κστ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού, μετά από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει και ανακατανέμει τον συνολικό αριθμό των θέσεων που εγκρίνονται στα Τμήματα ή στις Σχολές.
κζ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων διοικητικού προσωπικού, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη.
κη) Κατανέμει στα Τμήματα τις θέσεις-πιστώσεις διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), αντίστοιχα.
κθ) Ορίζει Κοσμήτορα Σχολής ή Πρόεδρο Τμήματος, προερχόμενο από την οικεία Σχολή ή το οικείο Τμήμα, αντίστοιχα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τα αξιώματα αυτά.
λ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
λα) Μπορεί να αναθέτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
λβ) Κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Μουσεία και τα Γυμναστήρια που ανήκουν στο Ίδρυμα.
λγ) Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.
3. Κατόπιν απόφασης της οικείας Συγκλήτου, τα Α.Ε.Ι. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για μεταφορά φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλη σύμβαση που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των ειδικότερων αναγκών τους. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα οποία αφορούν σε υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης και λοιπές αναγκαίες υπηρεσίες, στην Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος. Για τη μεταφορά των ανωτέρω κονδυλίων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη πρόταση στην Σύγκλητο, ως προς την αναγκαιότητα κάλυψης των κατά περίπτωση αναγκών, την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτήν την ενέργεια. Η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τα ανωτέρω κονδύλια αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο, προς έγκριση, λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των κονδυλίων που της διατέθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

 • 16 Ιουνίου 2017, 14:03 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Οι πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ οι οποίες αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να ΈΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ και ΕΥΡΕΤΗΣΙΑΣΗΣ ανά θέμα ημερήσιας διάταξης, ανά ημερομηνία, ανά θεματολογία-λέξεις κλειδιά κ.λ.π

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:55 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:47 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Η παρούσα κυβέρνηση αλλά και η οποιαδήποτε κυβέρνηση εάν πράγματι θέλει να υπάρξει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ όπως Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα, Κοσμητεία, Σύγκλητος, θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες ελέγχου των διαδικασιών …

  και διαδικασίες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΑς μας απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα Διοίκησης ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΙΚΤΥΟ;;;…και στα ΑΕΙ, όλες οι αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων είναι εν «ΚΡΥΠΤΩ»

  Αρα,

  εάν υπάρχει ΤΟΛΜΗ αοπό την κυβέρνηση,

  μια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΡΥΘΜΙΣΗ 3 ΑΡΑΔΩΝ, μπορεί να φερει την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ στα ΑΕΙ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΠΡΑΞΕΩΝ των ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ και ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ των ΑΕΙ στους ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ των ΟΡΓΑΝΑΝ που ΕΛΑΒΑΝ την ΑΠΟΦΑΣΗ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:23 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  (α)
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι εκπρόσωποι των φοιτητών να ψηφίζουν μόνο για φοιτητικά θέματα και για θέματα σπουδών του κύκλου στον οποίο ανήκουν. Δεν είναι ορθό φοιτητές να αναλαμβάνουν ευθύνες, επί παραδείγματι, για θέματα διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά, καθώς και για θέματα του Ε.Λ.Κ.Ε.

  (β)
  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Σύγκλητος «αποφασίζει τη διοργάνωση, συνολικά ή εν μέρει, προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών σε ξένη γλώσσα σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος» (ν.σ., αρ. 13.2κα)
  ΕΡΩΤΗΜΑ: Γιατί απαιτείται η «συνεργασία» με το ΔΙΠΑΕ;
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να απαλειφθεί η φράση «σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)»

  (γ)
  Μέρος της δικαιοδοσίας της Συγκλήτου τίθεται υπό την αίρεση της πρωτοβουλίας του Πρυτανικού Συμβουλίου: Η Σύγκλητος «Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου» (ν.σ., αρ. 13.2λ).
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να απαλειφθεί οπωσδήποτε η φράση «ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου»

  (δ)
  Υπάρχει αντίφαση στην απόδοση δικαιοδοσίας στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο μεταξύ των ακόλουθων ρυθμίσεων:
  • Η Σύγκλητος «Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος» (ν.σ., αρ. 13.2λγ), και
  • «Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται λήψη απόφασης, παροχή γνώμης και υποβολή εισήγησης ή πρότασης σε επίπεδο Α.Ε.Ι., η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Πρυτανικό Συμβούλιο, εφόσον δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο» (ν.σ., αρ. 14.2ι).
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να απαλειφθεί η δεύτερη εκδοχή. Να παραμείνει μόνο η πρόβλεψη ότι η Σύγκλητος «Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος»

  (ε)
  ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς διενεργούνται οι εκλογές των εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα (Σύγκλητο [13.1ε], ΓΣ Σχολής, Κοσμητεία, Συνέλευση Τμήματος, ΓΣ Τομέα);
  [Αρ. 13.1ε: «Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής (βλ. ν.σ., αρ. 2β – αντί «ενεργών φοιτητών», ν. 4009/2011, αρ. 2β), με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος» – πβ. για τη Γ.Σ. Σχολής, την Κοσμητεία, τη Συνέλευση Τμήματος, τη Γενική Συνέλευση Τομέα, ν.σ., αρ. 17.1δ, 18.1γ, 21.1γ, 26.1γ, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες πρόνοιες για την εκλογή εκπροσώπων του λοιπού διδακτικού, εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού είναι σαφέστερες: Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων … εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος» (ν.σ., αρ. 13.1)].

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:17 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Η συμμετοχή των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα διοίκησης μόνο συμβολικό χαρακτήρα έχει αφού ανεξαρτήτως του αριθμού τους εκπροσωπούνται από ένα και μόνο εκπρόσωπο ανά κατηγορία που μάλιστα έχει δικαίωμα ψήφου μόνο για θέματα της κατηγορίας (και ουσιαστικά καθίσταται απλός παρατηρητής).
  Μια τέτοια συμβολική συμμετοχή δεν συνάδει με την αντιπροσωπευτικότητα, τον πλουραλισμό και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ!
  Αν το ζητούμενο είναι το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο τότε θα πρέπει να υπάρχει πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή στα συλλογικά όργανα διοίκησης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μελών με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και σημαντική και πολύχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό (ανάλογο πολλές φορές με των μελών ΔΕΠ), ερευνητικό και τεχνικό έργο των ιδρυμάτων.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:12 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :
  στ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος.

  Διαγραφή το υπόλοιπο κείμενο : οι οποίοι συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μετέχουμε πλήρως σε όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης, πλην της Συγκλήτου (Συνέλευσης Τ.Ε.Ι.) όπου συμμετέχουμε με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα της κατηγορίας μας, γεγονός που έχει δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων, αφού η σχετικότητα του υπό συζήτηση θέματος κρίνεται κατά το δοκούν, ενώ πολλές φορές θέματα που αφορούν άμεσα την κατηγορία μας είναι συγκαλυμμένα (εσκεμμένα ή μη) σε συνοπτικούς τίτλους θεμάτων ή προκύπτουν κατά την διάρκεια συζήτησης ενός θέματος. Για την πραγματοποίηση των στόχων του νομοσχεδίου για ένα δημοκρατικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο τρόπο διοίκησης των Α.Ε.Ι., επιβάλλεται η πλήρη συμμετοχή των 3 εκπροσώπων των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος. Την στιγμή μάλιστα που η σύνθεση του συγκεκριμένου οργάνου διευρύνθηκε με την συμμετοχή των φοιτητών, αλλά και ο εκπρόσωπος των διοικητικών υπαλλήλων έχει πλήρη συμμετοχή σε όλα τα θέματα (τα περισσότερα είναι ακαδημαϊκής φύσεως), ο αποκλεισμός των 3 εκπροσώπων των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητα του. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ως έχει, κατά την άποψη μας, υποθάλπει θεσμικά όχι μόνο την δημοκρατική λειτουργία των Ιδρυμάτων, αλλά και την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων τους. ‘Άλλωστε πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας έως σήμερα, σε όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης μέσω εκπροσώπων μας, πρωτίστως έχει βοηθήσει στα μέγιστα στην λήψη βέλτιστων αποφάσεων μέσω τεκμηριωμένων απόψεων από μέλη διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού και δευτερευόντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διαμορφώσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε σχέση με το εύρος σύνθεσης των συγκεκριμένων οργάνων.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:50 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ Α.Ε.Ι

  Γενική Παρατήρηση
  Σε όλα τα συλλογικά όργανα (Σύγκλητος, Συνέλευση Σχολής, Κοσμητεία, Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα, Διοικητικό Συμβούλιο κλπ) προβλέπεται ένας μόνο εκπρόσωπος του κλάδου με δικαίωμα ψήφου και λόγου αποκλειστικά σε ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας, εν αντιθέσει με άλλες κατηγορίες προσωπικού.
  Πέρα από το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή, η οποία επαναλαμβάνεται αυτούσια για όλα τα συλλογικά όργανα, εισαγάγει ουσιώδη διάκριση εις βάρος μιας κατηγορίας προσωπικού, και συνεπώς τίθενται ζητήματα συνταγματικότητας της προτεινόμενης διάταξης, αντίκειται η εν λόγω ρύθμιση επιπλέον και σε μια μία από τις βασικές διακηρύξεις του προσχεδίου, εκείνη της αντιπροσωπευτικότητας των συλλογικών οργάνων. Ως γνωστό η αντιπροσωπευτικότητα εκτός από την εκπροσώπηση προϋποθέτει και τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση η αντιπροσωπευτικότητα ακυρώνεται.
  Επιπλέον, είναι απορίας άξιον πώς ως κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού που κατά τεκμήριο συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε όλα τα στάδιά της, στελεχώνει ομάδες έργου τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και Ιδρύματος, γνωρίζει κατά τεκμήριο την οργάνωση και τη λειτουργία των Ιδρυμάτων όπως και την καθημερινότητά τους και παρ’ όλα αυτά αποκλείεται από τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, την ίδια στιγμή που οι φοιτητές για παράδειγμα, προσωρινοί ως προς την ιδιότητάς τους και σίγουρα όχι επαρκείς γνώστες όλων των θεσμικών ζητημάτων, να συνδιαμορφώνουν για παράδειγμα τον προϋπολογισμό ενός ιδρύματος, να εγκρίνουν ή όχι την ανάθεση διδακτικού έργου σε καθηγητές και μια σειρά άλλων θεμάτων. Η ισότιμη συμμετοχή του κλάδου με όλες τις κατηγορίες προσωπικού ως προς την εκπροσώπησή του στα συλλογικά όργανα αποτελεί sine qua non προϋπόθεση της αντιπροσωπευτικότητας και της συμμετοχικότητας στη λήψη των αποφάσεων.

  Συνεπώς, προτείνεται να απαλειφθεί από όλα τα σχετικά άρθρα ο περιορισμός ότι «οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού».

 • Η συμμετοχή των φοιτητών αφορά αρκετά άρθρα. Η εμπειρία με τη συμμετοχή φοιτητών είναι ότι με το καθεστώς πριν τον 4009 το πλήθος ήταν αρκετά σημαντικό ώστε να γίνεται συνεχώς προσπάθεια για συναλλαγή, την οποία συνηθέστατα επιδίωκαν και οι ίδιοι οι φοιτητές. Μετά τον 4009, υπάρχει εκπροσώπηση σε όλα τα όργανα, πολύ μειωμένη. Παρ’ ότι ο σκοπός της συμμετοχής παραμένει ο ίδιος (ενημέρωση για τα τεκταινόμενα και μεταφορά των προβλημάτων και των απόψεων του φοιτητικού σώματος), οι προηγουμένως σφόδρα ενδιαφερόμενοι έπαψαν να ενδιαφέρονται, καθώς ο μικρός αριθμός καθιστά τη συναλλαγή αχρείαστη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη συμμετοχή από αυτή που προβλέπεται σήμερα (1 φοιτητής σε κάθε όργανο, με απευθείας εκλογή από το σώμα των φοιτητών, με επίβλεψη της διαδικασίας από το κατά περίπτωση αρμόδιο συλλογικό όργανο).
  Επίσης, τα Όργανα ξαναγίνονται γραφειοκρατικά και δυσκίνητα χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος. Οι Κοσμήτορες και ενδεχομένως κάποιοι Πρόεδροι επαρκούν για ένα όργανο που θα εκπροσωπεί τους πάντες και θα μπορεί να λειτουργήσει με ευελιξία. Αν υπάρχει ωριμότητα και σεβασμός των διαδικασιών, το ίδρυμα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:19 | ΠΑΣΠ ΕΜΠ

  §1. Στο παρόν σχέδιο νόμου διαμορφώνεται η σύσταση για το όργανο της Συγκλήτου στο οποίο συμμετέχουν ουσιαστικά, όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Αυτό αποτελεί μια κίνηση που ενισχύει το δημοκρατικό χαρακτήρα του οργάνου και δίνεται η δυνατότητα να ακούγονται διαφορετικές απόψεις, γνώμες και προβληματισμοί. Ωστόσο, ως προς ζητήματα όπου οι γνώσεις των φοιτητών είναι περιορισμένες δε θα έπρεπε να υπάρχει δικαίωμα ψήφου, παρά μόνο ένας γνωμοδοτικός και ελεγκτικός χαρακτήρας. Διευκρινίζεται πως σε ζητήματα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος και ζητήματα φοιτητικά η έκφραση των φοιτητών διαμέσου της ψήφου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην διοίκηση των Ιδρυμάτων.

 • 13 Ιουνίου 2017, 22:09 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Η συμμετοχή των εκπροσωπων των φοιτητών θα ήταν καλύτερο να αποφασίζεται από το ΔΣ των φοιτητών της κάθε σχολής και όχι από το σύνολο των φοιτητών. Οι φοιτητές έχουν εκλέξει τους εκπροσώπους τους μέσω των φοιτητικών εκλογών και άρα αυτοί μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένους φοιτητές για την Σύγκλητο.
  Επιπλέον θα ήταν καλό να ορίζεται ξεκάθαρα στην περίπτωση μη ύπαρξης μεταπτυχιακού τμήματος τι θα γίνεται με το ένα άτομο που προβλέπεται να πρόερχεται από το σχετικό τμήμα.

 • 13 Ιουνίου 2017, 10:40 | Σύλλoγος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

  Παράγραφος 2, περίπτωση ιθ): «…συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και…».
  Παρατήρηση: Υπό την Ακαδημία Αθηνών υφίστανται ερευνητικά κέντρα, αρχεία και γραφεία (ν.1894/1990, αρ. 1, παράγραφος 1, καθώς και ν.4386/2016, άρθρο 12, περίπτωση Α.11). Συνεπώς, προτείνεται η εξής διόρθωση: «…συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και…»

  Σύλλoγος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

 • 12 Ιουνίου 2017, 15:42 | Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος

  Τι σημαίνει: «Διατυπώνει (η Σύγκλητος) σύμφωνη γνώμη προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων»; Αν δεν συμφωνεί τι γίνεται;

 • 12 Ιουνίου 2017, 15:05 | ΕΕΠ/ΕΔΙΠ

  Προφανώς και στόχος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι αυτό που αναφέρθηκε σε προηγούμενο σχόλιο, ότι «οι τού λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού» «θα έπρεπε προοδευτικά να εκλείψουν ως κατηγορία»…. Αυτός μάλλον είναι ο στόχος…Δεν εξηγείται αλλιώς τέτοια συμπεριφορά απέναντι στα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ (τα οποία αποτελούν ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ προσωπικό των ΑΕΙ)… Προφανώς θέλουν να καταργήσουν αυτές τις κατηγορίες προσωπικού… Ας αποφασίσουν όμως τι θα γίνουμε όλοι εμείς που καλύπτουμε αυτές τις θέσεις…Λέκτορες???Tι?

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:25 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  στ) Να αναφέρονται οι κατηγορίες ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.
  Να διαγραφεί η πρόταση «μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού». Πλήρη ισοτιμία των μελών της Συγκλήτου σε όλες τις κατηγορίες

 • 10 Ιουνίου 2017, 22:09 | ΑΒ

  Αυτα που διαβαζουμε ειναι απιστευτα. Κάποιοι ονειρεύονται τη Σύγκλητο ως το αβατο που συμμετεχουν μονο οι πεφωτισμενοι. Στην πυρά όλοι οι άλλοι που απασχολούνται στο ΑΕΙ με οποιαδήποτε ιδιότητα. Αλήθεια, με ποιο ηθικό δικαίωμα μπορεί ο πεφωτισμένος να διαμορφώνει και να καθορίζει το πλαίσιο εργασίας οποιουδήποτε χωρίς ο άλλος να έχει γνώμη; Μήπως θέλετε να επαναφέρουμε και τους βοηθούς που κράταγαν την τσάντα και έσβηναν τον πίνακα του πεφωτισμένου πριν αυτός ξεκινήσει το θεόπνευστο μάθημά του; Κύριοι είμαστε στο 2017!!!!!

 • 10 Ιουνίου 2017, 12:29 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Κατ’ αρχήν, η επαναφορά τής υποχρεωτικής συμμετοχής τών φοιτητοπατέρων στά όργανα τών ιδρυμάτων είναι μεγάλο λάθος, στήν παρούσα ιστορική συγκυρία.

  Περαιτέρω δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν, κατά τή γνώμη μου, ούτε οι διοικητικοί υπάλληλοι, ούτε οι τού λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού. Οι τελευταίοι θα έπρεπε προοδευτικά να εκλείψουν ως κατηγορία, ενώ και τών πρώτων τά καθήκοντα θα έπρεπε προοδευτικά να περιοριστούν.

  Επί τής §1 τελευταίο εδ.: Νομοτεχνικά λανθασμένη (αν και ιδεολογικά κατανοητή ίσως) η χωριστή μνεία τού συλλόγου προσωπικού, αφού δεν προβλέπεται να ισχύσει γι’ αυτόν κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι για τούς άλλους φορείς ή πρόσωπα.

  Επί τής §2ια΄: Αυτή ταιριάζει να είναι απόφαση σχολής.

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:16 | Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

  Ορθώς συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των φοιτητών. Ωστόσο οι μεταπτυχιακοί έχουν μια εντελώς πρόσκαιρη σχέση με την εσωτερική λειτουργία των ΑΕΙ (1-2 χρόνια) σε αντίθεση με τους υποψήφιους διδάκτορες που συμμετέχουν ενεργά (έρευνα και διδασκαλία). Θα έπρεπε να έχουν δικό τους εκπρόσωπο.

 • 8 Ιουνίου 2017, 00:28 | Μάνος Βενιέρης

  Η συμμετοχή των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα διοίκησης μόνο συμβολικό χαρακτήρα έχει αφού ανεξαρτήτως του αριθμού τους εκπροσωπούνται από ένα και μόνο εκπρόσωπο ανά κατηγορία που μάλιστα έχει δικαίωμα ψήφου μόνο για θέματα της κατηγορίας (και ουσιαστικά καθίσταται απλός παρατηρητής).
  Μια τέτοια συμβολική συμμετοχή δεν συνάδει με την αντιπροσωπευτικότητα, τον πλουραλισμό και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ!
  Αν το ζητούμενο είναι το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο τότε θα πρέπει να υπάρχει πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή στα συλλογικά όργανα διοίκησης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μελών με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και σημαντική και πολύχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό (ανάλογο πολλές φορές με των μελών ΔΕΠ), ερευνητικό και τεχνικό έργο των ιδρυμάτων.

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Θεωρώ πως η διάκριση που γίνεται για τα μέλη ΕΔΙΠ αλλά και ΕΤΠ, το ότι δηλαδή συμμετέχουν ΜΟΝΟ σε θέματα που τους αφορούν, ενώ όλα τα άλλα μέλη δεν έχουν αυτόν τον περιορισμό, δεν συνάδει με δημοκρατικά ιδεώδη, είναι αναχρονιστική και απαξιώνει πρόσωπα και κλάδους.
  Η Σύγκλητος – Συνέλευση αποτελείται από πολλά και ικανότατα μέλη ΔΕΠ (ΕΠ), οπότε το να συμμετάσχουν σε όλα τα θέματα ή μη, τα μέλη που υπόκεινται αυτή την διάκριση, δεν δημιουργεί ουσιαστικά κανένα πρόβλημα ή θέμα.
  Απεναντίας, η περιοριστική αυτή προσέγγιση (η διάκριση), προκαλεί περισσότερα προβλήματα, από αυτά που ενδεχομένως κατά κάποιους θα επιλύσει.

 • 7 Ιουνίου 2017, 08:31 | ΜΤσαγκαράκη

  Θεωρώντας τις μεταρρυθμίσεις του Νόμου για τα Α.Ε.Ι γενικά θετικές προς κάθε κατεύθυνση, ήθελα να επισημάνω το θέμα της εκπροσώπησης των μελών «του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος» όπου συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες Ε.Τ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π κλπ που παραμένει στο ίδιο πλαίσιο όπως και πριν (ίσως και υποβάθμιση λόγω μείωσης του ουσιαστικού συντελεστή βαρύτητας ψήφου λόγω αύξησης του σώματος).
  Το θέμα έχει εγείρει στο παρελθόν πολλές ενστάσεις ως προς τα θέματα που αφορούν τα μέλη των συγκεκριμένων κατηγοριών και αποτελεί κατά καιρούς πεδίο εντάσεων στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας, εξ όσων γνωρίζω.
  Ενδεικτικά θα αναφέρω τον Οργανισμό και τον Εσ. Κανονισμό που αφορούν σαφώς τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π καθώς ρυθμίζουν θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
  Το προφίλ που αναγνωρίζει ο νόμος πλαίσιο, σε βάθος χρόνου, για τις κατηγορίες Ε.Τ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π εναρμονίζεται πλήρως με ένα έργο ουσιαστικής προσφοράς και υποστήριξης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού,εφαρμοσμένου, εργαστηριακού- διδακτικού έργου (αναφέρω σωρευτικά και για τις δύο κατηγορίες) των Α.Ε.Ι

  Η διεύρυνση της συμμετοχής των φοιτητών, τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών, αποκαθιστά περισσότερο τη δημοκρατική λειτουργία της Συγκλήτου το οποίο καλείται να εκπληρώσει ένα ευρύτερο στόχο και αποστολή.
  Σημαντική επίσης μεταρρύθμιση η εκπροσώπηση όλων των Προέδρων Τμημάτων και Κοσμητόρων!

 • 7 Ιουνίου 2017, 04:48 | Γιώργος Τασκασαπλίδης

  Είναι κάτι πραγματικά απίστευτο πως το Υπουργείο, η Σύγκλητος – Συνέλευση που βρίθει από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ στα ΤΕΙ, «φοβάται» την μοναδική ψήφο ενός εκπροσώπου όλων των μελών του ΕΔΙΠ (με αυτοδύναμο διδακτικό έργο) ή έστω του ΕΤΕΠ (που δεν είναι διδακτικό προσωπικό, αν και αρκετοί βεβαίως διδάσκουν) και θέλουν η συμμετοχή των εκπροσώπων τους να αφορά ΜΟΝΟ ζητήματα του κλάδου τους. Ακόμη και αυτό βεβαίως γίνεται λόγω των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή δεν μπορούσε ο νόμος να κάνει κάτι χειρότερο!
  Δεν αρκεί λοιπόν σε κάποιους (επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, ταγούς της κοινωνίας μας) το ότι δεν έχουν αυτά τα μέλη το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (ως Πρόεδροι τμημάτων, Πρυτάνεων, Κοσμητόρων), όσα προσόντα και αν έχουν (δημοκρατικά θα εκλέγονταν), το ότι δεν εκπροσωπούνται αναλογικά αλλά με ένα μόνο μέλος σε κάθε όργανο (και στην Σύγκλητο) και το ότι δεν έχουν την ίδια «ισχύ» ψήφου όταν ψηφίζουν την διοίκηση τους (σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ – ΕΠ), αλλά πρέπει να ισοπεδωθούν σε κάθε μορφή δημοκρατικής έκφανσης – έκφρασης τους.
  Ποιο το όφελος ή ποιο το πρόβλημα που επιλύεται με το να γίνονται όλα αυτά τα κατά συρροή, κατά αλληλουχία παράδοξα, παράλογα και οξύμωρα εις βάρος των ΕΔΙΠ δεν δύναται ουδείς να αποφανθεί αξιοπρεπώς, τεκμηριωμένα και με επιχειρήματα. Είναι καθαρή ανασφάλεια των διοικούντων των ΑΕΙ, που συμπαρασύρει και το υπουργείο και την πολιτική ηγεσία (την εκάστοτε).
  Ένα καλό νομοσχέδιο τα αυτονόητα τα επιλύει και ελπίζω σε αυτό το νομοσχέδιο, επιτέλους να λυθούν.

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:34 | Charalampos

  Το ποσοστό συμμετοχής του κλάδου ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο μειώνεται κατά περίπου 50% καθώς ο εκπρόσωπος παραμένει 1, ενώ με την συμμετοχή τώρα όλων των Προέδρων Τμημάτων, Αντιπρυτάνεων κ.λ.π. ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου υπερδιπλασιάζεται (π.χ. ΑΠΘ και ΕΚΠΑ). Φυσικά, η συμμετοχή εκπροσώπου στη Σύγκλητο αφορά ΜΟΝΟ ζητήματα του κλάδου. Προφανώς τα μέλη ΕΔΙΠ δεν έχουν τα προσόντα να εκφράσουν απόψεις για τις ακαδημαϊκές διαδικασίες, τη διδασκαλία και την έρευνα (η μεγάλη πλειοψηφία των μελών που έχουν διδακτορικά ας τα κάψουν αν δεν το έχουν κάνει ήδη).

 • 6 Ιουνίου 2017, 10:01 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ειμαστε πανω απο 25 χρονια, εργαζομενοι- μεσω παρενθετων ιδιωτων (εργολαβων)- στο Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης (Α.Π.Θ.) καλυπτοντας τις παγειες και διαρκεις αναγκες, συνεχως και αδιαλειπτως του Α.Π.Θ. Ειμαστε της επιλογης του Α.Π.Θ. και οχι του εκαστοτε ιδιωτη (εργολαβου), δηλαδη πραγματικος εργοδοτης μας ειναι το Πανεπιστημιο το οποιο και ασκει το διευθυντικο δικαιωμα, επειδη εδω και παρα πολλα χρονια δεν εχουν καλυφθει τα κενα του μονιμου προσωπικου απο τις συνεχεις αποχωρισεις λογω συνταξιοδοτησης.
  Καλυπτουμε ολες τις ειδικοτητες του νομου που καταθεσατε για διαβουλευση.
  Εχουμε να σας υποβαλουμε τις απορειες αλλα και τα ερωτηματα μας που απορρεουν απο το προσχεδιο νομου που καταθεσατε. α) οι συμβασεις που θα υπογραφουν με τις Ε.Α.Δ.Π. θα αφορουν τους ηδη εργαζομενους?
  β)μηπως οι θεσεις προκηρυχθουν μεσω Α.Σ.Ε.Π.με κινδυνο να χασουμε οι σημερινοι εργαζομενοι την εργασια μας μετα απο τοσα χρονια στο Α.Π.Θ.?
  γ)θα υπαρξη καποια αυξημενη μοριοδοτηση για να διασφαλιστουν οι θεσεις μας?
  δ)οι συμβασεις θα ειναι ορισμενου χρονου, οποτε μετα την ληξη τους θα απολυθουμε,ή αοριστου χρονου με την Ε.Α.Δ.Π.?

 • 2 Ιουνίου 2017, 21:31 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν έχουν θέση στην Σύγκλητο γιατί δεν έχουν τις γνώσεις και εμπειρίες για να αποφασίζουν μεταξύ των άλλων για:

  έγκριση προγραμμάτων σπουδών,
  έγκριση μητρώων που τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών,
  χάραξη της στρατηγικής, ανάπτυξη και εξειδίκευση των αναγκαίων δράσεων για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
  γνωμοδότηση για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.,
  απόφαση για την ίδρυση Τομέων, γενικότερα χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτική του Ιδρύματος, κ.α.