• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 3 Ιουνίου 2017, 17:33

    Ἄρθρο 3 του ν. 1910/44 1. Ἅπαντα τὰ τέκνα τῶν πολυτέκνων πλὴν τῶν, κατὰ τὸ Π. Διάταγμα ὁριζόμενα, κρινομένων εὐπόρων ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς παντὸς ἐκπαι-δευτικοῦ τέλους, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐν γένει ἐπαγγελματικὴν ἐκπαίδευσιν, ἐμπο-ρικήν, τεχνικήν, γεωργικήν, τὸ Πολυτεχνεῖον καὶ τὰς προσαρτημένας αὐτῷ Σχολὰς καὶ ἐν γένει πᾶσαν ὑφ’ οἱανδήποτε μορφὴν πρακτικὴν καὶ ἐπαγγελμα-τικὴν ἐκπαίδευσιν πάσης βαθμίδος. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῶν ἐκπαιδευτικῶν τελῶν νοοῦνται δίδακτρα, χαρτόσημα, ἔνσημα καὶ ἐν γένει πᾶς ἐκπαιδευτικὸς φόρος ὑφ’ οἱανδήποτε μορφήν.