• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 4 Ιουνίου 2017, 11:29

    Παράγραφος 2 Ορίζεται ότι απαλλάσσονται των τελών φοίτησης σε ΠΜΣ , φοιτητές που το ατομικό η οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο του 70% του Εθνικού διαμέσου διαθέσιμου εισοδήματος σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να αναφερθεί ποιο είναι αυτό το εισόδημα σήμερα, ούτως ώστε να διευκρινισθεί από την ΕΛΣΤΑΤ το ποσό αλλά και ο τρόπος υπολογισμού. Υπάρχουν προγράμματα σπουδών που έχουν κόστος εξοπλισμού , εργαλείων κλπ.και τα τέλη φοιτησης καλύπτουν οριακά το κόστος . Η καθιέρωση δωρεάν παρακολούθησης ακόμα και με παροχή υπηρεσίας στο εκπαιδευτικό η άλλο έργο, υποσκάπτει τα θεμέλια του προγράμματος καθότι το κόστος αυτό ,με το δεδομένο ότι δεν μπορούν να το επιβαρυνθούν οι άλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα μεταφερθεί στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, το οποίο γνωρίζουμε ότι δεν έχει πολλές οικονομικές δυνατότητες εκτός και εάν προβλεφθεί αντίστοιχη κρατική οικονομική στήριξη. Αντίθετα πρέπει οι οικονομικά αδύναμοι φοιτητές να βοηθούνται είτε με αμοιβή από τη εργασία που παρέχουν μειώνοντας τα τέλη φοίτησης τους είτε με χαμηλότοκα η και άνευ τόκου δάνεια με μακρόχρονη αποπληρωμή η με αποπληρωμή μετά την λήξη του ΠΜΣ είτε με διάφορες ιδιωτικές η κρατικές υποτροφίες είτε με συνδυασμό των δυνατοτήτων. Παράγραφος 4 Ορίζεται ότι « Το Ίδρυμα μπορεί να απαλλάσσει φοιτητές…… Αναφέροντας Ίδρυμα εννοείται το ΑΕΙ, η Σχολή ,το Τμήμα η η Γραμματεία του ΠΜΣ ;Αυτό είναι στις αρμοδιότητες της ΓΣ Τμήματος αλλά γιατί δεν αναφέρεται καθαρά. Παράγραφος 5 Μόνον εφόσον εξαντληθεί ο αριθμός φοιτητών ΠΜΣ που έχουν υποβάλλει δήλωση για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την απαλλαγή από τέλη φοίτησης ανατίθενται αντίστοιχα καθήκοντα σε υποψηφίους διδάκτορες. Δεν διευκρινίζεται εάν η αίτηση γίνεται στην Σχολή, το Τμήμα η την γραμματεία του ΠΜΣ και ποιος αποφασίζει, ιδιαίτερα εάν οι αιτήσεις αριθμητικά υπερβαίνουν τις ανάγκες. Φαντάζομαι πάλι η ΓΣ Τμήματος Δεν διευκρινίζεται εάν οι ανάγκες δεν καλυφθούν από τους φοιτητές του ΠΜΣ, θα καλύπτονται από υποψηφίους διδάκτορες του ιδίου Τμήματος η από φοιτητές ΠΜΣ άλλων Τμημάτων η άλλων ΠΜΣ ιδίου Τμήματος Παράγραφος 6 Τα Ιδρύματα μπορούν να χορηγούν υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια. Το ΠΜΣ προτείνει στην ΓΣ Τμήματος που αποφασίζει αυτόνομα η προωθείται η απόφαση στην ΓΣ Σχολής για έγκριση. Δεν διευκρινίζεται ποιος προτείνει ,η διαδικασία που ακολουθείται και ποιος αποφασίζει.