• Σχόλιο του χρήστη 'Μέρμιγκας Γιάννης' | 7 Ιουνίου 2017, 22:48

    Αποκατάσταση αδικίας MSc TEI με Ευρωπαικά Πανεπιστήμια: Τα ΤΕΙ απόκτησαν τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακά είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη, με το Νόμο 2916/2001 (ΦΕΚ Α/114/2001) και με την απόφαση 60671/Ε5 (ΦΕΚ Β/771/2002) του Υπ. Παιδείας. Πριν όμως από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις μερικά ΑΤΕΙ υπόγραψαν συμβάσεις για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και άρχισαν να λειτουργούν κανονικά, μετά από έγγραφη συμφωνία με τα ξένα αυτά Πανεπιστήμια.Οι συμφωνίες αυτές περιείχαν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, το εκπαιδευτικό προσωπικό και γενικά τις απαιτήσεις που θα έπρεπε να είχαν τα ΑΤΕΙ για τη διεξαγωγή των ΠΜΣ. Οι συμφωνίες αυτές απλά ανανεώνονταν μετά τη λήξη τους περιέχοντας ακριβώς τους ίδιους όρους, τα επόμενα χρόνια. Ακολούθησαν μετά από 2-3 χρόνια η έκδοση ΦΕΚ για κάθε συγκεκριμένο ΠΜΣ χωρίς όμως μέριμνα αναδρομική ισχύ όσων προγραμμάτων ήδη έτρεχαν και έδιναν πτυχία. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο τα πτυχία που απονεμηθήκαν πριν από το ΦΕΚ αναγνώρισης του κάθε Μεταπτυχιακού, ενώ είχαν το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας (ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής, πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικό προσωπικό κλπ), να μην αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ επειδή υπήρξε καθυστέρηση έκδοσης του συγκεκριμένου ΦΕΚ. Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αποκαθίσταται η παραπάνω αδικία για πολλούς πτυχιούχους που ενώ επιλέχτηκαν και ξεκίνησαν τις σπουδές, πλήρωναν τα δίδακτρα και παρακολούθησαν με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που έβαζαν οι υπογραφείσες συμφωνίες μεταξύ των ΑΤΕΙ και ξένων Πανεπιστημίων, δεν αναγνωριστήκαν τα πτυχία τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Προτεινόμενο άρθρο τροπολογίας: Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονεμήθηκαν μετά από σύμπραξη Ελληνικού ΑΤΕΙ με αλλοδαπό ομότιμο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, και που η έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων ήταν πριν από την έκδοση του Ν.2916/2001 και μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ έγκρισης του αντίστοιχου προγράμματος από το Υπ. Παιδείας, αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ΦΕΚ έγκρισης κάθε προγράμματος. Οι απορριπτικές δικαστικές αποφάσεις και ΔΟΑΤΑΠ, σε αιτήσεις κατόχων των παραπάνω Μεταπτυχιακών τίτλων, με αιτιολογία απόρριψης την ημερομηνία κτήσης του τίτλου πριν από το ΦΕΚ έγκρισης ή την αντίστοιχη έγγραφη συμφωνία του ΤΕΙ με το αλλοδαπό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ακυρώνονται και επανεξετάζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.