Άρθρο 45 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εγκρίνεται ο Γενικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, ο οποίος προσαρτάται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και στον οποίον καθορίζονται:
α) η δομή και οι κανόνες λειτουργίας που είναι κοινοί για όλα τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος,
β) ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα, καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα, σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, προκειμένου για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών του ιδρύματος,
γ) οι αρμοδιότητες του Διευθυντή και των Σ.Ε. των Π.Μ.Σ.,
δ) η δυνατότητα, οι λόγοι και η διαδικασία μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ., καθώς και αναστολής της φοίτησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,
ε) οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.,
στ) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, καθώς και οι όροι και κάθε θέμα σχετικό με την παροχή υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 35,
ζ) ο χρόνος διενέργειας και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων στα Π.Μ.Σ.,
η) οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές,
θ) το τελετουργικό αποφοίτησης και ο τύπος των απονεμόμενων διπλωμάτων (Δ.Μ.Σ.),
ι) ειδικότερα θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189),
ια) τα ειδικότερα ζητήματα διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης των Π.Μ.Σ.,
ιβ) η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ.,
ιγ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης, καθώς και οι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό με τους επισκέπτες διδάσκοντες της παρ. 5 του άρθρου 36,
ιδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων καθηγητών σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36,
ιε) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης διδακτορικών σπουδών, καθώς και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ακόμη και από μη κάτοχο Δ.Μ.Σ.,
ιστ) ο χρόνος υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και προσχεδίου της διατριβής, η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής,
ιζ) η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης διδακτορικής διατριβής και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα,
ιη) ειδικότεροι λόγοι και προϋποθέσεις αντικατάστασης επιβλέποντος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39,
ιθ) η προθεσμία και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την ετήσια προφορική παρουσίαση αναφορικά με την πρόοδο της διατριβής, την υποβολή του υπομνήματος της παρ. 2 του άρθρου 40,
λ) τυχόν υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ανά ακαδημαϊκό έτος, τυχόν μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής, η υποχρέωση παρακολούθησης ή συμμετοχής σε μαθήματα, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με τη διδακτορική διατριβή, τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων (ενδιάμεσα παραδοτέα κλπ.) και των επιβλεπόντων αυτών (περιοδικές εκθέσεις προόδου κλπ.), λόγοι και διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων, λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στο Ίδρυμα σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 40.
λα) λεπτομέρειες σχετικά με την οριστικοποίηση του προσωρινού τίτλου, τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41, τα σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης νέας τριμελούς επιτροπής κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41, τα σχετικά με την απονομή του διδακτορικού τίτλου, η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού τίτλου,
λβ) λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου της παρ. 4 του άρθρου 44,
λγ) η διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Σ.Ε., η ιδιότητα του Προέδρου, η τυχόν καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης, δαπανών μετακίνησης και διαμονής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το ύψος αυτών, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44,
λδ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών στο Ίδρυμα.
2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος μπορεί να επικαιροποιείται ανά ακαδημαϊκό έτος, περιλαμβάνονται τα εξής:
α) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στα Π.Μ.Σ.,
β) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσομάθειας,
γ) η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών κατά την παρ. 1 του άρθρου 33,
δ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων, οι κατευθύνσεις, το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005,
ε) ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, καθώς και οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων, η εκπόνηση εργασιών ή η συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
στ) ο τρόπος αναπλήρωσής των μαθημάτων,
ζ) οι υποχρεώσεις για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. και τα σχετικά με την τυχόν εκπόνηση διπλωματικής εργασίας,
η) ο τρόπος μερικής φοίτησης, όπου προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών,
θ) οι κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών,
ι) η διαδικασία ορισμού επιβλέποντα και εξεταστικής επιτροπής διπλωματικής εργασίας, που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 34, και τα ειδικότερα καθήκοντά τους,
ια) το ύψος των τυχόν προβλεπόμενων τελών φοίτησης και η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους, και
ιβ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:57 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Στον «Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών» προβλέπεται «ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα, καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα, σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, προκειμένου για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών του ιδρύματος» (αρ. 45.1β).

  ΕΡΩΤΗΜΑ: Υπονοείται εδώ ότι μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα και ανά Τμήμα είναι σε βάρος των προπτυχιακών σπουδών (ακόμη και αν το οικονομικό θέμα είχε λυθεί);

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να απαλειφθεί η υποχρέωση.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:16 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.
  Επιπλέον, προτείνω η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή να μην μπορεί να προτείνει διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων.
  Έχω την άποψη ότι η αξιολόγηση κάθε προπτυχιακού και μεταπτυχιακού μαθήματος και του αντιστοίχου διδάσκοντος θα πρέπει να γίνονται από μέλη ΔΕΠ ανώτερης βαθμίδας του διδάσκοντος αυτού ή ίσης εάν αυτός είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας.

 • 14 Ιουνίου 2017, 14:13 | Μαίρη

  Με το παρόν άρθρο νομοθετούνται για πρώτη φορά από αριστερή (;;;) κυβέρνηση οι «λόγοι και διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.» (παρ. 1 περ. 3), κάτι που ούτε ο προηγούμενος νόμος 3568-2008 δεν προέβλεπε ρητά.

  Επιπλέον, η παρ. 2 περ. γ προβλέπει ότι στον Εσωτερικό Κανονισμό περιλαμβάνονται «η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών κατά την παρ. 1 του άρθρου 33».

  Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.»

  Οι ανωτέρω διατάξεις έρχονται σε αντιδιαστολή μεταξύ τους.

  Συγκεκριμένα οι προπτυχιακοί, σύμφωνα με όσα προέβλεπαν οι νόμοι που ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διαγράφηκαν και προβλεπόταν η διαγραφή τους. Εντούτοις, η παρούσα κυβέρνηση με νόμο ακύρωσε τη διαγραφή τους είτε λόγω αποτυχίας σε μαθήματα είτε λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου φοίτησης. Οι προπτυχιακοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ανεξαρτήτων ορίου φοίτησης και επιτυχίας σε εξέταση μαθημάτων χωρίς να διαγραφούν, μέτρο που είναι ορθό ειδικά δεδομένης της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και οι πολίτες της.

  Απεναντίας, για τους μεταπτυχιακούς για πρώτη φορά προβλέπεται νομοθετικά και ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, καθιστώντας τους ανυπεράσπιστους απέναντι στους αυθαίρετους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε Α.Ε.Ι., Σχολής και Τμήματος,
  καθώς άλλος ορίζει ως βάση το 6 άλλο το 5,
  άλλος ορίζει ότι, εάν κοπεί κανείς σε 2 μαθήματα το εξάμηνο διαγράφεται από το μεταπτυχιακό,
  άλλος ορίζει ότι εάν κανείς κοπεί σε ένα μάθημα, το ξαναδώσει και ξανακοπεί, πάλι διαγράφεταικ.ο.κ..

  Δεν υπάρχει καμία ομοιογένεια ως προς τους κανονισμούς μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι., κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνο το Ελληνικό Κράτος, όπως προβλέπει το άρθρο 16 του Συντάγματος: «Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, […] και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους.»

  Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο η ασυδοσία των Π.Μ.Σ. όσον αφορά τις διαγραφές θα λάβει νέα διάσταση και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι έκθετοι στις διαθέσεις του κάθε διδάσκοντα, ο οποίος θα τους γνωρίζει και προσωπικά εν αντιθέσει με τη φερέγγυα προπτυχιακή ανωνυμία, και θα εξαρτώνται απολειστικά από τη βούλησή του και τη βαθμολόγησή του για να έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς να διαγραφούν.

  Με το παρόν άρθρο θεσμοθετούνται πλέον με νόμο οι διαγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών και εισάγονται οι πελατειακές σχέσεις, η προσωπολατρεία και ο νεποτισμός για να μπορέσει κανείς να λάβει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, αφού επικρεμάται συνεχώς η απειλή της διαγραφής.

  Επιπλέον, μία κατάφωρη αδικία που επιχειρείται με το παρόν νομοσχέδιο και συγκεκριμένα το άρθρο 46 είναι η μη ισότιμη απονομή Μ.Δ.Ε..

  Αυτό το άρθρο αποτελεί κατάφωρη ΑΔΙΚΙΑ κατά των λοιπων φοιτούντων σε αυτοτελή Π.Μ.Σ..

  Με το εν λόγω άρθρο οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ τίτλο σπουδών ισοδύναμο με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Μ.Δ.Ε., ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΩΣ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

  Δηλαδή
  1)ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ από το τμήμα τους, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το εάν και πόσες φορές ΚΟΠΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ,
  2) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ,
  3) ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και
  4) ΔΕΝ ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε κάποιο Π.Μ.Σ..

  ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ
  Οι υπόλοιποι φοιτητές, που έχουν εισαχθεί σε σχολές ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, μετά τη λήψη του πτυχίου τους,

  1) ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε κάποιο Π.Μ.Σ.
  2) ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ., όπως για πρώτη φορά μια αριστερή (;;;) κυβέρνηση νομοθετεί στο άρθρο 45 παρ. 1 περ. ε., όπου προβλέπονται ρητά «οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.», ενώ ούτε ο προηγούμενος νόμος 3685-2008 δεν προέβλεπε ρητά ότι πρέπει να διαγράφονται οι φοιτητές, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανομοιογένεια όσον αφορά τους κανονισμούς σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., όπου άλλο ορίζει ως βάση το 6 άλλο το 5, άλλο ορίζει ότι εάν κοπεί κανείς σε 2 μαθήματα το εξάμηνο διαγράφεται από το μεταπτυχιακό, άλλο άλλο ορίζει ότι εάν κανείς κοπεί σε ένα μάθημα, το ξαναδώσει και ξανακοπεί, πάλι διαγράφεται. Απεναντίας, με το συγκεκριμένο άρθρο οι απόφοιτοι πενταετών τμημάτων δεν διαγράφονται ΠΟΤΕ, όσες φορές και αν κοπούν και παίρνουν Μ.Δ.Ε.. Δηλαδή για αυτούς δεν θα ισχύουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργία των Π.Μ.Σ., που κατά τις νομοθετικές σας υποδείξεις θα προβλέπουν πλέον ρητά «τους λόγους και τη διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.»;;
  3) ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, η οποία περιορίζεται μάλιστα σε ένα η δύο ημερολογιακά έτη, ενώ οι λοιποί απόφοιτοι πενταετούς φοίτησης μπορούν να θεωρούνται φοιτητές για όσα χρόνια χρειαστεί να πάορυν το Μ.Δ.Ε., δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών και της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα και οι μη προνομιούχοι άνεργοι και αμειβόμενοι με το βασικό μισθό πολίτες της.
  4) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ στα περισσότερα Μ.Δ.Ε., έστω και αν με το παρόν νομοσχέδιο προσπαθείτε να κάνετε δικαιότερη την κατανομή των διδάκτρων.

  Για να αρθεί αυτή η αδικία, είτε να ιδρύσετε μόνο τμήματα πενταετούς φοίτησης, που θα έχουν αυτομάτως ενσωματωμένο το Μ.Δ.Ε.

  είτε να ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ,

  δηλαδή ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

  ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ,

  ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 υποτίθεται ότι «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων».

  Εν προκειμένω, οι μεταπτυχιακοί όχι μόνο δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους προπτυχιακούς τετραετούς φοίτησης, αλλά είναι κατάφωρα αδικημένοι έναντι των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, οι οποίοι απολαμβάνοντας πράγματι κατ’ ουσία ΠΛΗΡΗ τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΑΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

  Εάν πραγματικά υπερασπίζεστε το δίκαιο, την ισονομία και την ισοπολιτεία, θα μεριμνήσετε για την άρση αυτής της αδικίας κ αι θα επιτρέψετε ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ Μ.Δ.Ε., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ.

 • 14 Ιουνίου 2017, 01:13 | ΕΥΑ

  Το συγκεκριμένο αρθρο μάλλον πρέπει να αποσυρθεί, τα ιδια εφαρμόζονται και σημερα,καθε ΠΜΣ δικό του κανονισμό,δεν παρατηρείται κάποια αλλαγη.
  Κάποια ΠΜΣ εχουν μια εξεταστική για τα μαθήματα καθε εξάμηνου,άλλα δυο εξεταστικές ,άλλα τρεις ότι αρέσει,ότι αποφασισθεί.
  Μάλλον είναι αδύνατον να αλλάξει η ισχύουσα κατάσταση ,ένα μεταπτυχιακό που γίνεται για τον φοιτητη ,να είναι εναντίον του και να του βάζει φραγμό και να μη του επιτρέπει να συνεχίσει τις σπουδές του, αφου και η πολιτεία δυστυχώς συναινεί σε αυτό ,επιτρέποντας να συνεχίζεται το άναρχο τοπίο (δεν επιτρέπονται επαναληπτικες εξετάσεις αναφέρεται στον κανονισμό ΠΜΣ )και με το παρόν άρθρο το επιτρέπετε να συνεχίζεται δυστυχώς.

 • 14 Ιουνίου 2017, 01:11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Το συγκεκριμένο αρθρο μάλλον πρέπει να αποσυρθεί, τα ιδια εφαρμόζονται και σημερα,καθε ΠΜΣ δικό του κανονισμό,δεν παρατηρείται κάποια αλλαγη.
  Κάποια ΠΜΣ εχουν μια εξεταστική για τα μαθήματα καθε εξάμηνου,άλλα δυο εξεταστικές ,άλλα τρεις ότι αρέσει,ότι αποφασισθεί.
  Μάλλον είναι αδύνατον να αλλάξει η ισχύουσα κατάσταση ,ένα μεταπτυχιακό που γίνεται για τον φοιτητη ,να είναι εναντίον του και να του βάζει φραγμό και να μη του επιτρέπει να συνεχίσει τις σπουδές του, αφου και η πολιτεία δυστυχώς συναινεί σε αυτό ,επιτρέποντας να συνεχίζεται το άναρχο τοπίο (δεν επιτρέπονται επαναληπτικες εξετάσεις αναφέρεται στον κανονισμό ΠΜΣ )και με το παρόν άρθρο το επιτρέπετε να συνεχίζεται δυστυχώς.

 • 13 Ιουνίου 2017, 23:23 | Βασιλειος Δελτσος

  Σας παρακαλω στον εσωτερικο κανονισμο του ΠΜΣ σε ολα τα ιδρυματα,το θεσμικο πλαισιο που θα αφορα τον αριθμο των εξεταστικων περιοδων να ειναι ενιαιο ( ποια η σημασια σχολες που ανηκουν στην ιδια κοσμητεια,το ενα ΠΜΣ να εχει μια εξεταστικη κ το αλλο περισσοτερες εξεταστικες).Μερικα ΠΜΣ διακρινονται για τη στενοτητα τους οσον αφορα τις εξεταστικες περιοδους κ αλλα για την ευελιξια τους.Λογικο ειναι ολοι οι μεταπτυχιακοι φοιτητες σε οποιοδηποτε ΠΜΣ να απολαμβανουν την ιδια μεταχειριση στον αριθμο των εξεταστικων.

 • 12 Ιουνίου 2017, 01:13 | Αναστασισ

  Για ολα τα ΠΜΣ να υπαρχει ενιαιος αριθμός εξεταστικων περιόδων.
  Γιατι ο αριθμός των εξεταστικών περιόδων να ειναι θεμα του καθε ΠΜΣ;
  Ποιον δειευκολυνει μια και μονο μια εξεταστικη, τον φοιτητή παντως οχι
  .Επειδη παρατηρείται κάποια ΠΜΣ να εχουν μια και μονο μια εξεταστική και στην συνέχεια να ακολουθεί διαγραφή των φοιτητών
  επειδη δεν πηραν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβιβασιμο βαθμο.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
  1 Η αξιολόγηση των φοιτητών όσον αφορα τις εξεταστικές περιόδους να μην αναφέρεται κ στον κανονισμό του καθε ΠΜΣ αλλα σε ιδρυμα
  2 Ενιαίος αριθμός εξεταστικών περιόδων, γιατι τμηματα που ανήκουν στην ιδια κομητεία να εχουν διαφορετικό αριθμο εξεταστικών;

 • 12 Ιουνίου 2017, 01:07 | Αναστασισ

  Για ολα τα ΠΜΣ να υπαρχει ενιαιος αριθμός εξεταστικων περιόδων.
  Γιατι ο αριθμός των εξεταστικών περιόδων να ειναι θεμα του καθε ΠΜΣ;
  Ποιον δειευκολυνει μια και μονο μια εξεταστικη, τον φοιτητή παντως οχι
  .Επειδη παρατηρείται κάποια ΠΜΣ να εχουν μια και μονο μια εξεταστική και στην συνέχεια να ακολουθεί διαγραφή των φοιτητών
  επειδη δεν πηραν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβιβασιμο βαθμο.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
  Η αξιολόγηση των φοιτητών όσον αφορα τις εξεταστικές περιόδους να μην αναφέρεται κ στον κανονισμό του καθε ΠΜΣ αλλα σε ιδρυμα καθε ιδρυμα

 • 7 Ιουνίου 2017, 22:48 | Μέρμιγκας Γιάννης

  Αποκατάσταση αδικίας MSc TEI με Ευρωπαικά Πανεπιστήμια:

  Τα ΤΕΙ απόκτησαν τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακά είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη, με το Νόμο 2916/2001 (ΦΕΚ Α/114/2001) και με την απόφαση 60671/Ε5 (ΦΕΚ Β/771/2002) του Υπ. Παιδείας.

  Πριν όμως από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις μερικά ΑΤΕΙ υπόγραψαν συμβάσεις για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και άρχισαν να λειτουργούν κανονικά, μετά από έγγραφη συμφωνία με τα ξένα αυτά Πανεπιστήμια.Οι συμφωνίες αυτές περιείχαν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, το εκπαιδευτικό προσωπικό και γενικά τις απαιτήσεις που θα έπρεπε να είχαν τα ΑΤΕΙ για τη διεξαγωγή των ΠΜΣ. Οι συμφωνίες αυτές απλά ανανεώνονταν μετά τη λήξη τους περιέχοντας ακριβώς τους ίδιους όρους, τα επόμενα χρόνια.

  Ακολούθησαν μετά από 2-3 χρόνια η έκδοση ΦΕΚ για κάθε συγκεκριμένο ΠΜΣ χωρίς όμως μέριμνα αναδρομική ισχύ όσων προγραμμάτων ήδη έτρεχαν και έδιναν πτυχία.

  Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο τα πτυχία που απονεμηθήκαν πριν από το ΦΕΚ αναγνώρισης του κάθε Μεταπτυχιακού, ενώ είχαν το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας (ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής, πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικό προσωπικό κλπ), να μην αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ επειδή υπήρξε καθυστέρηση έκδοσης του συγκεκριμένου ΦΕΚ.

  Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αποκαθίσταται η παραπάνω αδικία για πολλούς πτυχιούχους που ενώ επιλέχτηκαν και ξεκίνησαν τις σπουδές, πλήρωναν τα δίδακτρα και παρακολούθησαν με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που έβαζαν οι υπογραφείσες συμφωνίες μεταξύ των ΑΤΕΙ και ξένων Πανεπιστημίων, δεν αναγνωριστήκαν τα πτυχία τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

  Προτεινόμενο άρθρο τροπολογίας:

  Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονεμήθηκαν μετά από σύμπραξη Ελληνικού ΑΤΕΙ με αλλοδαπό ομότιμο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, και που η έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων ήταν πριν από την έκδοση του Ν.2916/2001 και μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ έγκρισης του αντίστοιχου προγράμματος από το Υπ. Παιδείας, αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ΦΕΚ έγκρισης κάθε προγράμματος.

  Οι απορριπτικές δικαστικές αποφάσεις και ΔΟΑΤΑΠ, σε αιτήσεις κατόχων των παραπάνω Μεταπτυχιακών τίτλων, με αιτιολογία απόρριψης την ημερομηνία κτήσης του τίτλου πριν από το ΦΕΚ έγκρισης ή την αντίστοιχη έγγραφη συμφωνία του ΤΕΙ με το αλλοδαπό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ακυρώνονται και επανεξετάζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.