• Σχόλιο του χρήστη 'Panagiotis' | 8 Ιουνίου 2017, 11:26

    Είναι θετικό το γεγονός ότι η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Εξυπακούεται, ότι ο όρος «εγκεκριμένος προϋπολογισμός» αναφέρεται ουσιαστικά στον εγκεκριμένο π/υ του έργου (ανά κατηγορία δαπάνης), ο οποίος είναι μέρος του συνολικού εγκεκριμένου π/υ του ΕΛΚΕ για την συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης. Δηλ. σε κάθε έργο, εξετάζουμε στην κάθε κατηγορία δαπάνης (π.χ. αναλώσιμα), τον προϋπολογισμό (π/υ) αυτής της κατηγορίας δαπάνης, οπότε αναλόγως καθορίζουμε και το είδος ή την διαδικασία προμήθειας. Παραδείγματως χάριν, εάν ο π/υ των «Αναλωσίμων» στο συγκεκριμένο έργο είναι 26.000,00 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), τότε η προμήθεια θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό. Ίσως για μεγαλύτερη ασφάλεια, χρειάζεται μία διασαφήνιση.