Άρθρο 64 – Προμήθειες, υπηρεσίες, μισθώσεις

1. Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
2. Οι απαιτούμενες πράξεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα:
α) Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης προγράμματος/έργου ανά κατηγορία δαπάνης προϋπολογισμού.
β) Τα εγκεκριμένα αιτήματα εκτέλεσης δαπανών καταχωρούνται αμέσως μετά την έγκριση – αποδοχή διαχείρισης από την Επιτροπή Ερευνών και την σχετική ανάληψη (ανά κατηγορία) των δαπανών του προϋπολογισμού.
γ) Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά δαπάνη και ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού της οικείας κατηγορίας. Για δαπάνη κατώτερη του ως άνω ποσού απαιτείται απόφαση (εντολή πληρωμής) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
3. Οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή συμβατικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων, πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
β) Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ γίνονται με μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το π.δ. 715/1979.

  • 13 Ιουνίου 2017, 17:13 | KB

    Οι προμήθειες εξοπλισμού και αναλωσίμων στα έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ θα πρέπει να γίνει όσο πιο απλός γίνεται και με την μικρότερη δυνατή γραφειοκρατία για να προχωρούν τα έργα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια από την πλευρά του ΕΥ. Η προμήθεια με βάση τον Π/Υ ανά κατηγορία, ανά έργο είναι μεγάλο εμπόδιο καθώς επιβάλλει την αγορά έστω και του πιο μικρού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος άμεσα για την εκτέλεση της έρευνας του έργου, μέσω διαγωνισμού. Η συνολική καθυστέρηση είναι τουλάχιστον ένας μήνας και συνήθως πάνω από δύο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του προμηθευτή με τον ΕΛΚΕ. Επίσης ο πρόχειρος διαγωνισμός απαιτεί την υποβολή από πλευράς προμηθευτή, καταστατικό εταιρείας κτλ. στα ελληνικά με αποτέλεσμα να γίνεται σχεδόν απαγορευτική η αγορά εξοπλισμού/αναλωσίμων απευθείας από το εξωτερικό. Για τους λόγους αυτούς η διενέργεια διαγωνισμού θα πρέπει να γίνεται με βάση την αξία του εξοπλισμού/ αναλωσίμων που θα αγοράζονται κάθε φορά. Ο διαχωρισμός για το είδος του διαγωνισμού μπορεί να συνεχίσει να γίνεται με βάση την αξίες που αναφέρονται στον ν.4412/2016.

    Επίσης για τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. θα πρέπει οι απαλλαγές ΦΠΑ για αγορά εξοπλισμού να εκδίδονται για όλες τις χώρες από τον ίδιο τον ΕΛΚΕ ώστε να προχωρούν οι διαδικασίες γρήγορα και να μη χρειάζεται να περιμένει ο ΕΛΚΕ (και ο ΕΥ) την εκάστοτε ΔΟΥ με επιπρόσθετες καθυστερήσεις.

  • 8 Ιουνίου 2017, 11:26 | Panagiotis

    Είναι θετικό το γεγονός ότι η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Εξυπακούεται, ότι ο όρος «εγκεκριμένος προϋπολογισμός» αναφέρεται ουσιαστικά στον εγκεκριμένο π/υ του έργου (ανά κατηγορία δαπάνης), ο οποίος είναι μέρος του συνολικού εγκεκριμένου π/υ του ΕΛΚΕ για την συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης. Δηλ. σε κάθε έργο, εξετάζουμε στην κάθε κατηγορία δαπάνης (π.χ. αναλώσιμα), τον προϋπολογισμό (π/υ) αυτής της κατηγορίας δαπάνης, οπότε αναλόγως καθορίζουμε και το είδος ή την διαδικασία προμήθειας. Παραδείγματως χάριν, εάν ο π/υ των «Αναλωσίμων» στο συγκεκριμένο έργο είναι 26.000,00 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), τότε η προμήθεια θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό. Ίσως για μεγαλύτερη ασφάλεια, χρειάζεται μία διασαφήνιση.