• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ' | 11 Ιουνίου 2017, 00:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 περ. γ. του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση: «2. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: (…) γ) Καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα.» Με τη ανωτέρω ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου διορισμένου καθηγητή από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον διορισμένο καθηγητή στους συσχετισμούς της Συνέλευσης του Τμήματος, χωρίς να έχει οποιοδήποτε λόγο στην αλλαγή του γνωστικού του αντικειμένου. Επομένως, η ρύθμιση αυτή δέον να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «2. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: (…) γ) Καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα και τη σύμφωνη γνώμη του διορισμένου στο προς αλλαγή γνωστικό αντικείμενο καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα.»