Άρθρο 21 – Συνέλευση Τμήματος

1. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:
α) Τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος, ως εξής:
i. Από όλους τους παραπάνω, εφόσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Αν στο Τμήμα υπάρχουν λιγότεροι από πέντε (5) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, η Γενική Συνέλευση της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα, συμπληρώνει τα μέλη της ως τον αριθμό πέντε (5) από τουλάχιστον έναν καθηγητή και υπηρετούντες λέκτορες των συγγενέστερων ως προς το γνωστικό αντικείμενο Τμημάτων.
ii. Αν οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες υπερβαίνουν τους τριάντα (30), στη Συνέλευση μετέχουν τριάντα (30) εκπρόσωποι, οι οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων κάθε Τομέα. Οι ως άνω εκπρόσωποι εκλέγονται για ετήσια θητεία, κατ’ αναλογία του αριθμού των μελών του Τομέα σε κάθε βαθμίδα, με άμεση και μυστική ψηφοφορία όλων των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του Τομέα. Στην τελευταία περίπτωση, τη διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Τομέα στο Τμήμα κινεί ο Διευθυντής του Τομέα, τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων του προηγούμενου έτους.
β) Τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και, εφόσον υπάρχουν Τομείς, από τους Διευθυντές των Τομέων, οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των τριάντα (30) μελών της περίπτ. α΄.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών:
i. Όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, των οποίων ο αριθμός είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30), συμμετέχουν τέσσερις (4) εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος, τρεις (3) των προπτυχιακών και ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
ii. Όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, των οποίων ο αριθμός υπερβαίνει τους τριάντα (30), συμμετέχουν πέντε (5) εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος, τέσσερις (4) των προπτυχιακών, και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου επί φοιτητικών θεμάτων.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος. Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί, αντίστοιχα.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος.
β) Συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.
γ) Καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα.
δ) Ορίζει Διευθυντή Τομέα όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες.
ε) Καταρτίζει, αναθεωρεί και καταργεί τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος και αποφασίζει για τις κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τμήματος.
στ) Εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής.
ζ) Συντάσσει τον προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
η) Ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος σχετικά με τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές.
θ) Απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα.
ι) Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
ια) Αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.
ιβ) Εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών.
ιγ) Συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.
ιδ) Εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών και μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.
ιε) Καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών, τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.
ιστ) Εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.
ιζ) Αποφασίζει για την ένταξη καθηγητών σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.
ιη) Αποφασίζει για τη μετακίνηση καθηγητών από και προς το Τμήμα.
ιθ) Προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής.
κ) Προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού έργου τους.
κα) Εισηγείται στην Κοσμητεία την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή.
κβ) Κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος.
κγ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

 • 16 Ιουνίου 2017, 14:06 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Οι πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ οι οποίες αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να ΈΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ και ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ ανά θέμα ημερήσιας διάταξης, ανά ημερομηνία, ανά θεματολογία-λέξεις κλειδιά, ανά ΑΠΟΦΑΣΗΜ ανά κατηγορία στην οποία ανήκει η Απόφαση κ.λ.π

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:32 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  (α)
  Η Συνέλευση του Τμήματος αναλαμβάνει και τα θέματα των Β΄και Γ΄ Κύκλων Σπουδών (όμως, ασαφής η διατύπωση στο αρ. 21.2: «Ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος σχετικά με τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές»). Άρα καταργείται η ΓΣΕΣ για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών (βλ. επίσης αρ. 31.1β και 21.3).

  (β)
  Στις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος (αρ. 21.2) να προστεθεί: «[Η Συνέλευση] εγκρίνει τους κανονισμούς των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος»

 • 16 Ιουνίου 2017, 11:10 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ των ΑΕΙ-

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ των Ημερησίων Διατάξεων και των Γραπτών Εισηγήσεων

  Εστω κι εάν συμμετέχουμε οι κλάδοι ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ στα πολυμελή Οργανα Διοίκησης των ΑΕΙ, όπως Συνέλευση Τμήματος ή Τομέα,

  πολλοί Γραμματείς και Πρόεδροι, Διευθυντές Τομέων, αρνούνται να μας κοινοποιούν τις γραπτές εισηγήσεις των θεμάτων που συζητούνται και καλούμεθα ως εκπρόσωποι στα εν λόγω όργανα με συνεχείς αιτήσεις να ζητούμε τις εισηγήσεις.

  Το ίδιο συμβαίνει και με τις αποφάσεις των Οργάνων, ΔΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ μια ΤΑΞΗ και να σταματήσει η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ!!!

  ΝΑ προστεθεί μία ρύθμιση 5 γραμμών

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ που θα συζητηθούν στη Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα σε ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, τους οποίους έχοουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Συνέλευσης Τομέα, Τμήματος (δηλ. τα μέλη ΔΕΠ, οι εκπρόσωποι των μελών ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και οι εκπρόσωποι φοιτητών). Την ευθύνη διαχείριση του δικτυακού τόπου έχει η Γραμματεία μαζί με τον εκάστοτε Πρόεδρο Τμήματος ή Δ/ντη Τομέα, Στον δικτυακό τόπο θα αναρτάται και η Ημερήσια Διάταξη. Επιπλέον η Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης Τμήματος, και Συνέλευσης Τομέα αναρτάται υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο του Τμήματος για να λάβει γνώση όλη η ακαδημαική κοινότητα»

 • 16 Ιουνίου 2017, 10:50 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Η παρούσα κυβέρνηση αλλά και η οποιαδήποτε κυβέρνηση εάν πράγματι θέλει να υπάρξει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ όπως Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα, Κοσμητεία, Σύγκλητος, θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες ελέγχου των διαδικασιών …και διαδικασίες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

  Ας μας απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα Διοίκησης ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΙΚΤΥΟ…και στα ΑΕΙ, όλες οι αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων είναι εν «ΚΡΥΠΤΩ»

  Αρα, εάν υπάρχει ΤΟΛΜΗ αοπό την κυβέρνηση, μια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΡΥΘΜΙΣΗ 3 ΑΡΑΔΩΝ, μπορεί να φερει την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ στα ΑΕΙ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΠΡΑΞΕΩΝ των ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ και ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ των ΑΕΙ στους ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ των ΟΡΓΑΝΑΝ που ΕΛΑΒΑΝ την ΑΠΟΦΑΣΗ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 • 16 Ιουνίου 2017, 10:41 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Μιλάτε για εκπροσώπηση των μελών του ΕΔΙΠ ΕΕΠ ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων και θέλετε να δεχτούμε ότι αφαιρώντας μας την ουσιαστική μας συμμετοχή στα όργανα (βλ. ψηφίζουμε μόνο για θέματα του κλάδου) αυτό είναι δημοκρατική διαδικασία… είστε γελασμένοι…αυτό είναι απλά ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΚΟΡΟΙΔΙΑ!!!

  Δημοκρατική διαδικασία θα ήταν εάν σε ένα Τμήμα υπηρετούν πχ 15 μέλλη ΕΔΙΠ, 20 μέλη ΕΤΕΠ και 5 μέλη ΕΤΕΠ να έχουμε ΟΛΟΙ ουσιαστική συμμετοχή σε όλα τα ακαδημαϊκά θέματα , εκτός βέβαια από τις κρίσεις μελών ΔΕΠ, κι όχι το Υπουργείο Παιδείας να μας αντιμετωπίζει ως «Διακοσμητικούς» …στην καλύτερη περίπτωση…και βέβαια η πραγματικότητα είναι ότι …μας αντιμετωπίζει το Υπουργείο ως ένα ανύπαρκτο προσωπικό…ένα διδακτικό προσωπικό, μόνο με ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, χωρις ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  και σας ρωτώ…δεν αφορά τον κλάδο ΕΔΙΠ, ΕΕΠ ΕΤΕΠ το πρόγραμμα σπουδών; δεν μας αφορούν ως διδάσκοντες οι αναθέσεις μαθημάτων, τα φοιτητικά θέματα κλπ

  Αρα, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μας στα όργανα όπως Συνέλευση Τμήματος, Τομέα…ή το λιγότερο μια αναλογία ανά 4 ΜΕΛΗ ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και βέβαια δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα θέματα που συζητούνται εκτός από κρίσεις, εξελίξεις μελών ΔΕΠ

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:06 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Η Συνέλευση του Τμήματος προτείνω να αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:25 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Στο 2γ
  να συμμετέχει ένα μέλος από κάθε μία κατηγορία ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και να συμμετέχει με δικαίωμα λόγου και ψήφου σε όλα τα θέματα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:25 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Στο 1δ
  να συμμετέχουν 3 εκπρόσωποι των μελών ΕΔΙΠ με δικαίωμα ψήφου σ’ όλα τα θέματα εάν τα μέλη ΔΕΠ είναι 30. Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από 30 ο αριθμός των εκπροσώπων ΕΔΙΠ να προκύπτει από το 3 Χ αριθμός μελών ΔΕΠ / 30 (στρογγυλεμένο στο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό).

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:34 | m.a.

  Συμμετοχή όλων των μελλών ΕΔΙΠ εφόσον δεν ξεπερνούν το 15% του συνολικου αριθμού των μελών της συνέλευσης εφόσον αυτή είναι μέχρι 30 άτομα. Πάνω από 30 μπορούμε να πάμε σε 20%.
  Και βεβαια ουσιαστική συμμετοχή ΟΧΙ ως παρατηρητές

  Επίσης ρεαλιστική διευθέτηση του τρόπου εκλογής κλπ, λόγω υπηρετούντων μελών σε τόσο μικρούς αριθμούς.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:29 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :
  1. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:
  δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος.

  (ΔΙΑΓΡΑΦΗ : Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μετέχουμε πλήρως σε όλα τα θέματα στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η συμμετοχή μας σε άλλα συλλογικά όργανα με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα της κατηγορίας μας, έχει δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων, αφού η σχετικότητα του υπό συζήτηση θέματος κρίνεται κατά το δοκούν, ενώ πολλές φορές θέματα που αφορούν άμεσα την κατηγορία μας είναι συγκαλυμμένα (εσκεμμένα ή μη) σε συνοπτικούς τίτλους θεμάτων ή προκύπτουν κατά την διάρκεια συζήτησης ενός θέματος. Για την πραγματοποίηση των στόχων του νομοσχεδίου για ένα δημοκρατικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο τρόπο διοίκησης των Α.Ε.Ι., επιβάλλεται η πλήρη συμμετοχή των 3 εκπροσώπων των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος. Την στιγμή μάλιστα που η σύνθεση του συγκεκριμένου οργάνου διευρύνθηκε με την συμμετοχή των φοιτητών, ο αποκλεισμός των 3 εκπροσώπων των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος (ενώ έως σήμερα μετείχαν κανονικά) δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητα του. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ως έχει, κατά την άποψη μας, υποθάλπει θεσμικά όχι μόνο την δημοκρατική λειτουργία των Ιδρυμάτων, αλλά και την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων τους. ‘Άλλωστε πιστεύουμε ότι η πλήρη συμμετοχή μας έως σήμερα, σε όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης μέσω εκπροσώπων μας, πρωτίστως έχει βοηθήσει στα μέγιστα στην λήψη βέλτιστων αποφάσεων μέσω τεκμηριωμένων απόψεων από μέλη διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού και δευτερευόντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διαμορφώσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε σχέση με το εύρος σύνθεσης των συγκεκριμένων οργάνων.

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:18 | Μαστρογιάννης Τάσος

  Η παρουσία των φοιτητών είναι πολύ θετική πρόταση για την δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου, και βεβαίως, για τις ανάγκες των φοιτητών (πχ στις αποφάσεις για την εμβόλιμη εξεταστική ελήφθησαν οι ανάγκες των φοιτητών?). Αν λόγω των προβλημάτων (συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, κλπ) του παρελθόντος πρέπει να μείνουν εκτός Γενικής Συνέλευσης, τότε και αρκετοί καθηγητές πρέπει να μείνουν εκτός ΓΣ. Το ζητούμενο είναι ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και ασφαλιστικές δικλείδες για το ήθος και την δημοκρατική λειτουργία.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:54 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ Α.Ε.Ι

  (α) εκπροσώπηση του κλάδου Ε.ΔΙ.Π /Ε.Ε.Π.: Επί της αρχής και στην περίπτωση της Συνέλευσης του Τμήματος η εκπροσώπηση των κατηγοριών ΕΔΙΠ/ΕΕΠ είναι αναιμική έως ανύπαρκτη και συνεπώς πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να απαλειφθεί ο περιορισμός ότι τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο εάν συζητούνται θέματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν για το κεφάλαιο Δ.

  (β) αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος – ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου για τον κλάδο ΕΕΠ/ΕΔΙΠ: Η προσθήκη στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη δυνατότητα ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα μέλη του κλάδου μας, αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Ως γνωστό, σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) η ανάληψη αυτοδύναμου διδακτικού έργου για τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ γίνεται με εισήγηση του Τμήματος και απόφαση Συγκλήτου. Η ρύθμιση αυτή αν και επί της αρχής ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο ως προς την εφαρμογή της παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα.

  Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι δεοντολογικά η απόφαση για την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου θα πρέπει να λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, αφού αποτελεί το θεσμικό όργανο που διαμορφώνει το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών και κατανέμει το διδακτικό έργο. Είναι απορίας άξιον πώς ο νομοθέτης αναθέτει, διαχρονικά, όλες τις σχετικές αρμοδιότητες στη Συνέλευση του Τμήματος, αλλά δεν εμπιστεύεται το ίδιο συλλογικό όργανο για την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στο ΕΔΙΠ και έως σήμερα αναθέτει σε ένα διοικητικό όργανο όπως είναι η Σύγκλητος, και ακαδημαϊκά ανομοιογενές ως προς τη σύνθεση, να αξιολογήσει εισηγήσεις για ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου.
  Συνακόλουθα, το ακαδημαϊκό τμήμα είναι εκείνο που θεραπεύει ένα ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο, και συνεπώς η σύνθεση των μελών του είναι επιστημονικά ομοιογενής, άρα και κατά τεκμήριο το αποφασιστικό όργανο, η Συνέλευσή του δηλαδή, είναι αρμόδιο να κρίνει και να αξιολογήσει την κάθε περίπτωση.

  Παρ’ όλα αυτά, η διάταξη είναι νομοτεχνικά αλυσιτελής, καθώς παραπέμπει στις κείμενες διατάξεις και δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεται. Συνεπώς πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως η εν λόγω ρύθμιση προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικά ζητήματα και η διάταξη να επιτελέσει τον σκοπό της.

  Περαιτέρω, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου για τις κατηγορίες ΕΔΙΠ/ΕΕΠ αφορά τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο κύκλο σπουδών, ιδίως όταν η Συνέλευση του Τμήματος είναι το αποφασιστικό όργανο για τα μονοτμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι αρμοδιότητές της αναλαμβάνονται από την Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε) σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:29 | Γελαδάς Νίκος

  Άρθρο 21 Στις μονοτμηματικές υπάρχουσες Σχολές (ΣΕΦΑΑ και Νομική) λειτουργεί Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας αποτελεί και τον Πρόεδρο του Τμήματος (Άρθρο 18, παρ 2 τρέχοντος κειμένου). Επίσης υπάρχουν και διευθυντές Τομέων. Ποια είναι η διαφορά της ΓΣ Σχολής με τη ΓΣ Τμήματος στην προκειμένη περίπτωση; Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα όργανο με τις αρμοδιότητες και των δύο; Επειδή η ΓΣ Τμήματος έχει σοβαρές αρμοδιότητες νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και στις μονοτμηματικές Σχολές. Σε αυτήν την περίπτωση ποια άτομα συμμετέχουν στη ΓΣ ex officio; Δεν υπάρχει πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος. Υπάρχει κοσμήτορας, τρία μέλη της κοσμητείας και διευθυντές Τομέων. Παρακαλώ, διευκρινίστε. Λειτουργούμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια σε νομικό κενό.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:21 | Δημήτρης Ζώης, Λέκτορας Παν. Πατρών, Μέλος ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρών

  ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
  Σχετικά με την παρ. 1 (ιι) :

  Εχει παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια ότι με το προτεινόμενο σύστημα εκλογής των εκπροσώπων του Τομέα στο Τμήμα να διαμορφώνονται διάφοροι «συσχετισμοί» κατά την σχετική ψηφοφορία με αποτέλεσμα στο Τμήμα να πηγαίνουν ως εκπρόσωποι πάντοτε τα ΙΔΙΑ μέλη ΔΕΠ.

  Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μία διατύπωση του άρθρου τέτοια που ανά βαθμίδα μελών του Τομέα οι εκπρόσωποι στο Τμήμα να μην είναι οι ίδιοι τον επόμενο χρόνο αλλά να είναι άλλοι ώστε κανένας να μην αποκλείεται από την συμμετοχή του στην ΓΣ του Τμήματος.

  Επίσης ίσως ήταν χρήσιμο, εάν κάποιος για κάποιους δικούς του λόγους δεν θέλει ή δεν μπορεί να συμμετάσχει την επόμενη χρονιά στην ΓΣ να μπορεί να δηλώνει την μη συμμετοχή του ώστε να μην συμμετέχει ως υποψήφιος στην σχετική ψηφοφορία.

 • Μέχρι 8 καθηγητές, είναι λιγότεροι από τους υπόλοιπους. Η εμμονή με τους φοιτητές φαίνεται και εδώ: ανάλογα με τον αριθμό των καθηγητών, αλλάζει και ο αριθμός των φοιτητών. Τι ακριβώς προσφέρει ο ένας επιπλέον φοιτητής? Αποκαθιστά τη δημοκρατία? Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο αν στα θέματα που τα υπόλοιπα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν και τοποθετούνται. Γενικότερα, πέρα από ένα βασικό πλαίσιο, όλες αυτές οι λεπτομέρειες θα έπρεπε να αφήνονται για ρύθμιση από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

 • 13 Ιουνίου 2017, 22:47 | Ελένη

  Το αρ. 21 παρ. 2, γ. δίνει την εξουσία στη ΓΣ να αλλάξει το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο έχει διοριστεί μέλος ΔΕΠ, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι αντίθετο με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη καθώς μάλιστα δεν προσδιορίζεται καν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί η αλλαγή του αντικειμένου.
  Θα ήταν επιτρεπτό π.χ. η ΓΣ να μπορεί να αλλάξει το γνωστικό αντικείμενο ενός μέλους της (λέκτορα ή καθηγητή) οιαδήποτε στιγμή, δηλαδή ακόμη και όταν αυτό ζητά εξέλιξη; Η επιβολή της αλλαγής του αντικειμένου δεν ενέχει τότε τον κίνδυνο να μην εκλεγεί ο λέκτορας ή καθηγητής στη νέα θέση που προκηρύσσεται εάν μάλιστα υπάρχουν συνυποψήφιοι; Κι αυτό γιατί πλέον το έργο του δεν θα ανταποκρίνεται, ή τουλάχιστον όχι πλήρως, στο νέο αντικείμενο.
  Η διάταξη αυτή καθιστά τους λέκτορες και καθηγητές έρμαια κακόβουλων πλειοψηφιών και θα πρέπει ως εκ τούτου να απαλειφθεί. Συμφωνώ με τη διόρθωση που προτείνεται: (…ή υπηρετών λέκτορας,) «μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα».

 • 13 Ιουνίου 2017, 19:08 | Argiri

  Στη σειρά αυτών που απαρτίζουν τη ΓΣ του Τμήματος, οι φοιτητές προηγούνται του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού!!!

  Και γιατί τα μέλη αυτά να συμμετέχουν σε πολύωρες ΓΣ χωρίς δικαίωμα παρέμβασης, λόγου;
  Αν πρόκειται απλώς για την ενημέρωσή τους, ας φροντίσει ο Υπουργός να δώσει σε όλους δικαίωμα πρόσβασης στα Πρακτικά, μήπως και έτσι σταματήσει και η αυθαιρεσία στην τήρησή τους.

 • 13 Ιουνίου 2017, 18:39 | Argiri

  Σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων

  Κάποιοι έχουν ήδη βιώσει δραματικά τις προσπάθειες δίωξης από τους ασκούντες εξουσία στο Τμήμα οι οποίοι πρότειναν προς συζήτηση στη ΓΣ αλλαγή γνωστικού αντικειμένου και μάλιστα με την ευκαιρία εξέτασης της αίτησης εξέλιξης που ο συνάδελφος κατέθεσε, δηλαδή ενώ είχε ήδη εκπονήσεε/ετοιμάσει επιστημονικό και ερευνητικό έργο στο υπάρχον γνωστικό αντικείμενο.
  Οι μέχρι στιγμής γνωμοδοτήσεις δικαίωσαν αυτούς που το «έψαξαν» ως προς το σύννομο.
  Και έρχεται τώρα ένας Υπουργός του Σύριζα να νομοθετήσει μια τέτοια δράση;
  Η οποία μάλιστα μπορεί να αφορά και ένα καθηγητή στην τελευταία βαθμίδα, ακυρώνοντας όλο του το έργο;
  Και μάλιστα χωρίς καμία ασφαλιστική δικλείδα ως προς τα χρονικά περιθώρια, την αιτιολόγηση…

 • 13 Ιουνίου 2017, 13:25 | Δημήτρης

  Στο 21.2.γ προβλέπεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος «καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα». Για λόγους ευνόητους (που έχουν άλλωστε ήδη αναφερθεί παραπάνω από άλλους συναδέλφους) αυτό δεν μπορεί να παραμείνει έτσι. Η απλούστερη διόρθωση είναι να γραφεί μετά το «υπηρετών λέκτορας» ως εξής: (…ή υπηρετών λέκτορας,) «μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα».

 • 13 Ιουνίου 2017, 11:59 | Πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ

  «Αλλαγή γνωστικού αντικειμένου»

  Το αρ. 21 παρ. 2, γ. δίνοντας την εξουσία στη ΓΣ να αλλάξει το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο έχει διοριστεί μέλος ΔΕΠ, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του, τη καθιστά παντοδύναμη αφού κανένα υπερκείμενο όργανο δε θα μπορεί να την ελέγξει. Το αποτέλεσμα θα είναι να γίνει δυσμενής η θέση των μειοψηφούντων, οι οποίοι, είτε δε θα μπορούν να εξελιχθούν αφού τα προσόντα τους δε θα καλύπτουν πια το γνωστικό αντικείμενο που θα προκηρυχθεί, είτε θα αναγκαστούν να αλλάξουν το επιστημονικό τους αντικείμενο και τα διδακτικά τους καθήκοντα. Το θέμα αφορά όχι μόνο αυτούς που θέλουν να εξελιχθούν αλλά και τους τακτικούς καθηγητές, οι οποίοι αν δεν είναι αρεστοί στη ΓΣ μπορεί να βρεθούν να διδάσκουν άσχετα αντικείμενα.
  Η προσβολή των δικαιωμάτων των διδασκόντων είναι κατάφωρη, αφού για άλλο αντικείμενο διορίστηκαν και άλλο θα αναγκαστούν να θεραπεύουν χωρίς να συμφωνούν.
  Η διατύπωση θα πρέπει να είναι ότι «Ύστερα από αίτηση του υπηρετούντα λέκτορα ή καθηγητή για αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου του, στην οποία αναφέρεται η σύμφωνη γνώμη του, η ΓΣ εισηγείται την αλλαγή την οποία εγκρίνει ο Πρύτανης»

 • 13 Ιουνίου 2017, 09:36 | P.M.

  Καθώς η Γ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν ένα Τμήμα (από εκλογές μελών ΔΕΠ ως Προγράμματα Σπουδών, η συμμετοχή τόσο μεγάλου αριθμού φοιτητών, κυρίως προπτυχιακών, είναι προβληματική. Δεδομένου, μάλιστα, ότι δεν καθορίζονται διαδικασίες ορισμού τους, αλλά ορίζονται από τους ΦΣ, δηλαδή, τις κομματικές παρατάξεις, οι οποίες δεν δίδουν και το καλύτερο παράδειγμα κάθε χρόνο κατά τις φοιτητικές εκλογές. Προτείνεται η συμμετοχή μόνο ενός εκπροσώπου από κάθε κατηγορία φοιτητών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) που θα καθορίζονται από ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο και δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που τους αφορούν.

 • 13 Ιουνίου 2017, 00:35 | Ελένη Παπαγ

  Το άρθρο 21 παρ. 2 είναι αντισυνταγματικό και παράνομο γιατί προσβάλλει τα δικαιώματα των υπηρετούντων λεκτόρων και καθηγητών και δεν είναι σύμφωνο με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη όπως ορίζονται στον ΑΚ φού μεταβάλει τη τη θέση τους, στην οποία είχαν επιλέξει να θέσουν υποψηφιότητα, και αναιρεί το επιστημονικό και διδακτικό έργο τους το οποίο έχουν προσαρμόσει από την έναρξη της θητείας του στις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου που είχε αποφασιστεί πριν τον αρχικό διορισμό τους.
  Δηλαδή αν μια κυρίαρχη ομάδα μελών της ΓΣ δε θέλει τον υποψήφιο μπορεί να του επιβάλει με πλειοψηφία αλλαγή γνωστικού αντικειμένου (το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στα προσόντα δικού τους υποψηφίου) και έτσι να ξεφορτωθούν τον εσωτερικό υποψήφιο.

  Η αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου θα πρέπει να γίνεται μέχρι σήμερα δηλαδή μόνο με σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου και ύστερα από αίτηση του.

  Στην περίπτωση που ψηφιστεί το συγκεκριμένο άρθρο αμέσως θα απορριφθεί από το δικαστήριο αφού βέβαια πρώτα ταλαιπωρηθεί ο υποψήφιος.

  άρθρο 21 παρ. 2 περ. γ. του σχεδίου νόμου:

  «2. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: (…) γ) Καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα.»

 • 12 Ιουνίου 2017, 19:33 | Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος

  Ο αριθμός των εκπροσώπων των φοιτητών στα μικρά τμήματα είναι υπερβολικός.

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:42 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Να διαγραφεί η πρόταση «Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.» Πλήρη ισοτιμία όλων των μελών της Συνέλευσης Τμήματος

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:40 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Μεγαλύτερη Συμμετοχή ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/ΕΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος. Εφόσον η βαρύτητα στην ψήφο των κατηγοριών αυτών είναι 30% των καθηγητών και λεκτόρων μία πρόταση είναι π.χ. συμμετοχή μελών ΕΔΙΠ στο 10% των καθηγητών και λεκτόρων του Τμήματος. Π.χ. για 30 ΔΕΠ συμμετοχή 3 μέλη ΕΔΙΠ, για 20 μέλη ΔΕΠ 2 μέλη ΕΔΙΠ κοκ. Ανάλογα για τις κατηγορίες ΕΕΠ και ΕΤΕΠ.

 • 11 Ιουνίου 2017, 00:11 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 περ. γ. του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση:

  «2. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: (…) γ) Καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα.»

  Με τη ανωτέρω ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου διορισμένου καθηγητή από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα.

  Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον διορισμένο καθηγητή στους συσχετισμούς της Συνέλευσης του Τμήματος, χωρίς να έχει οποιοδήποτε λόγο στην αλλαγή του γνωστικού του αντικειμένου.

  Επομένως, η ρύθμιση αυτή δέον να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  «2. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: (…) γ) Καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα και τη σύμφωνη γνώμη του διορισμένου στο προς αλλαγή γνωστικό αντικείμενο καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα.»

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:25 | Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

  Η συμμετοχή των φοιτητών σε όλα τα θέματα (εκλεκτορικά, μεταπτυχιακά, επταμελείς διδακτορικών) είναι αδόκιμη

 • 8 Ιουνίου 2017, 00:23 | Τσαγκαράκη Μ

  Παρά τις προσπάθειες της μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου των Α.Ε.Ι προς την κατεύθυνση της αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων διοίκησης του,
  η υποβάθμιση για πρώτη φορά της συμμετοχής των μελών της ακ. κοινότητας πλην του Δ.Ε.Π μέσα από την ασαφοποίηση της εκπροσώπησης τους, αφήνει ανοικτά πεδία για παρερμηνείες και αντιπαραθέσεις στα Α.Ε.Ι.

  Θετική η ενίσχυση του ρόλου των φοιτητών αλλά υποτιμάται η μέχρι τώρα συμβολή του λοιπού εργαστηριακού, τεχνικού , διδακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου.

 • 8 Ιουνίου 2017, 00:19 | Μάνος Βενιέρης

  Η συμμετοχή των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα διοίκησης μόνο συμβολικό χαρακτήρα έχει αφού ανεξαρτήτως του αριθμού τους εκπροσωπούνται από ένα και μόνο εκπρόσωπο ανά κατηγορία που μάλιστα έχει δικαίωμα ψήφου μόνο για θέματα της κατηγορίας (και ουσιαστικά καθίσταται απλός παρατηρητής).
  Μια τέτοια συμβολική συμμετοχή δεν συνάδει με την αντιπροσωπευτικότητα, τον πλουραλισμό και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ!
  Αν το ζητούμενο είναι το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο τότε θα πρέπει να υπάρχει πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή στα συλλογικά όργανα διοίκησης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μελών με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και σημαντική και πολύχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό (ανάλογο πολλές φορές με των μελών ΔΕΠ), ερευνητικό και τεχνικό έργο των ιδρυμάτων.

 • 7 Ιουνίου 2017, 13:09 | ΚΚ

  Αν υποθέσουμε ότι σε ένα τμήμα υπάρχουν ΕΔΙΠ/ΕΕΠ που διδάσκουν 10 μαθήματα του προγράμματος σπουδών και αποφασίσει η ΓΣ να τροποποιήσει, καταργήσει, προσθέσει ή αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών φτάνουμε στο εξής παράδοξο: οι διδάσκοντες αυτοί ούτε λόγο θα έχουν (μόνο ένας θα τους εκπροσωπεί που είναι αδύνατον να έχει άποψη για όλα τα μαθήματα) αλλά ούτε και δικαίωμα ψήφου για τις αλλαγές αυτές!! Πόσο δημοκρατικό είναι αυτό; Πόσο προάγει και πόσο εξελίσσει το Τμήμα αυτή η διαδικασία; Πως γίνεται ένα μάθημα να τροποποιείται χωρίς την γνώμη αυτού που το διδάσκει;

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:34 | Μακεδών Θωμάς

  1. Από ποιον θα κρίνεται η σχετικότητα ενός θέματος με τους κλάδους ΕΔΙΠ, ΕΕΠ κλπ σε ΓΣ Τμήματος ή άλλων οργάνων διοίκησης, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου; Εάν αυτό επαφίεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία μειοψηφούν όλες οι κατηγορίες «λοιπού προσωπικού», τότε θεωρητικά μπορεί να μη ψηφίζουν ποτέ οι εκπρόσωποι αυτών των κατηγοριών. Ως γνωστό μια μεγάλη κατηγορία θεμάτων σε αυτά τα όργανα είναι όσα περιλαμβάνονται σε «Αιτήσεις-προτάσεις» και «Ανακοινώσεις» που δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη ξεχωριστά.
  Με την εξαίρεση θεμάτων εξέλιξης ή κρίσης καθηγητών σε ποια άλλα θέματα μπορεί να μην έχουν δικαίωμα ψήφου μέλη του διδακτικού προσωπικού ΕΔΙΠ-ΕΕΠ που συμμετέχουν στην καθημερινή εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Τμήματος;

 • 7 Ιουνίου 2017, 01:34 | καθηγητής

  ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΣΗ ή ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ;
  Όι προπτυχιακοί φοιτητές να εκφράζουν άποψη για θέματα που τους αφορούν. Όμως αν ψηφίζουν για θέματα όπως προκηρύξεις νέων θέσεων, οτιδήποτε σχετικό με διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών, κλπ., θα προκύψουν ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ των φοιτητών, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ και άλλα γνωστά του παρελθόντος.

  Επίσης:
  Οι προπτυχιακοί θα αποφασίζουν για τα διδακτορικά;
  Μεταπτυχιακοί φοιτητές με βασικό πτυχίο διαφορετικό από το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το τμήμα, θα αποφασίζουν για τα προπτυχιακά; (π.χ. για πρόγραμμα σπουδών που δεν ξέρουν;)

 • 6 Ιουνίου 2017, 23:31 | Μάριος Σπηλιωτόπουλος

  Η εκπροσώπηση του «λοιπού προσωπικού» δημιουργεί αισθήματα απαξίωσης και αντιδημοκρατικότητας. Ευχομαι κι ελπίζω να αποτελεί το εδάφιο αυτό εσφαλμένη διατύπωση η οποία θα διορθωθεί, αλλιώς μας γυρίζει δεκαετίες πίσω…

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:44 | Καθηγητής ΤΕΙ

  Ώς προς την κατανομή διδακτικού έργου πρέπει να γίνεται από τους Τομείς. Ο Τομέας απαρτίζεται από καθηγητές με συγγενές γνωστικό αντικείμενο και όλοι μαζί απαρτίζουν ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. Δεν είναι ορθό για κατανομή διδακτικού έργου να αποφασίζουν καθηγητές εντελώς άσχετου γνωστικού αντικειμένου ούτε γίνεται στη συνέλευση να έρχονται εισηγήσεις και να γίνονται ξανά συνεδριάσεις. Η Συνέλευση έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε ΤΕΙ για να παρακάμπτονται οι ειδικοί και αυτό πρέπει να διορθωθεί.

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:25 | Μέλος ΕΕΠ

  Σε ένα νομοθέτημα το οποίο αποπειράται να αποκαταστήσει τη συμμετοχή των φορέων ΕΕΠ/ΕΔΙΠ στην εκλογή των οργάνων διοίκησης του πανεπιστημίου, αποτελεί τουλάχιστον ατόπημα να υποβαθμίζεται η παρουσία των φορέων αυτών στη Συνέλευση Τμήματος, μέσω του περιορισμού του δικαιώματος ψήφου των μελών τους «σε θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού». Πολλώ δε μάλλον που κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε ποτέ έως τώρα, τουλάχιστον για τη Συνέλευση Τμήματος. Ας ελπίσουμε ότι πρόκειται για αβλεψία η οποία θα διορθωθεί στο τελικό κείμενο.

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:06 | nikos EDIP

  Στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συζητούνται (και) θέματα ακαδημαϊκής φύσεως. Ο Νομοθέτης προφανώς θεωρεί ότι το λοιπό προσωπικό «δεν δικαιούται να ομιλεί» για αυτά παρά μόνο αν στο θέμα υπάρχει σαφής ένδειξη της λέξης ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ….

  και από την άλλη δικαίωμα να ομιλούν και να εκφέρουν άποψη για ακαδημαϊκά θέματα έχουν οι φοιτητές…

  και μάλιστα το όργανο είναι σε νόμιμη λειτουργία ακόμη και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί εκπρόσωποι του λοιπού προσωπικού (ή των φοιτητών).

  Αυτό θεωρείται ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

 • 6 Ιουνίου 2017, 18:51 | nikos EDIP

  «ια) Αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.»

  Αυτό κύριοι αποτελεί παράβαση του Συντάγματος περί ίσης μεταχείρισης.

  Δεν μπορεί να γίνει ανάθεση του ίδιου έργου σε μη ομοειδές προσωπικό. Οι ΕΕΠ/ΕΔΙΠ δεν αμείβονται το ίδιο με τους ΕΤΕΠ. Πως ζητάτε να εκτελέσουν το ίδιο έργο αλλά να αμείβονται για την ίδια εργασία με διαφορετικό τρόπο (μισθολόγιο); και μάλιστα ειδικά στο αυτοδύναμο…..

 • 6 Ιουνίου 2017, 17:54 | Ελένη Παπαδάκη

  Άρθρο 21: Θεωρώ ότι,στο πλαίσιο της ΓΣ, ο αποκλεισμός των εκπροσώπων των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ από τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην εν γένει λειτουργία του Τμήματός τους και ο περιορισμός των παρεμβάσεών τους με δικαίωμα ψήφου σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά τα μέλη του κλάδου τους, δεν συνάδει με τη δημοκρατική φιλοσοφία που το νομοθετικό αυτό κείμενο φιλοδοξεί να προβάλει.

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:32 | Χρήστος Γκόγκος

  Η κατανομή διδακτικού έργου πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα του Τομέα. Οι διδάσκοντες ενός γνωστικού αντικειμένου, μπορούν να κατανείμουν ορθότερα το διδακτικό φόρτο.
  Σύμφωνα με τον υπό διαβούλευση νόμο, ο Τομέας εισηγείται την κατανομή. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η εισήγηση θα «περνάει» αυτούσια, οπότε λογικότερο είναι ο Τομέας να αποφασίζει και όχι να εισηγείται.

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:31 | Charalampos

  Η συμμετοχή ενός (1) μόνο εκπροσώπου των ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Τμήματος υποβαθμίζεται καθώς αυξάνονται τα μέλη της συνέλευσης με την προσθήκη του αναπληρωτή προέδρου και των φοιτητών. Έτσι στα περίπου 40 μέλη της ΓΣ ενός μέσου Τμήματος θα υπάρχει 1 ΕΔΙΠ, αν και σε κάποια τμήματα οι ΕΔΙΠ μπορεί να είναι όσοι και «οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες».Η συμμετοχή εκπροσώπου στη Συνέλευση Τμήματος αφορά ΜΟΝΟ ζητήματα του κλάδου. Προφανώς τα μέλη ΕΔΙΠ δεν έχουν τα προσόντα να εκφράσουν απόψεις για τις ακαδημαϊκές διαδικασίες, τη διδασκαλία και την έρευνα.

 • Το Άρθρο 21 αναφέρει:
  ε) Καταρτίζει, αναθεωρεί και καταργεί τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος και αποφασίζει για τις κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τμήματος
  (στ)….
  ζ) Συντάσσει τον προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
  Το (ζ) δεν έχει νόημα. Ενδεχόμενα υπονοείται ότι
  ζ) Συντάσσει τον κανονισμό του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

 • 5 Ιουνίου 2017, 20:08 | Παπαδόπουλος Μίλτος

  Όσον αφορά το «λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό» (παραγ. δ) έχει γίνει ένα λάθος: το προσωπικό αυτό πάντα είχε δικαίωμα ψήφου σε όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης αλλά και του Τομέα, και όχι μόνο σε θέματα που το αφορούν. Παρακαλούμε να γίνει η απαραίτητη διόρθωση στο αντίστοιχο χωρίο

 • 4 Ιουνίου 2017, 16:47 | Mary

  Σε οποιαδήποτε συνέλευση οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απερίσπαστοι και να υποστηρίζουν με τις θέσεις τους αυτό που θεωρούν δίκαιο και σωστό.

  Αυτή τη στιγμή παραμένουν οι υπάρχουσες συνθήκες που ευνοούν φαινόμενα επιβολής κυρίαρχων ομάδων έναντι μη μόνιμων καθηγητών και καθηγητών ή λεκτόρων σε εξέλιξη. Αναφέρει ο Φίλιππος Νικολόπουλος στο «ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΔΕΠ ΜΑΪΟΥ 2004» (η εισήγηση υπάρχει σε έγγραφο ελεύθερο στο διαδίκτυο με απλή αναζήτηση στο google) ότι λίγο πολύ υπάρχουν κυρίαρχες ομάδες στα Τμήματα. Ειδικά για το ζήτημα της μονιμοποίησης επίκουρων Καθηγητών αναφέρει:

  «Με αυτό το θέμα έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα ως πανεπιστημιακός αλλά και ως δικηγόρος, γιατί με έχει απασχολήσει και προσωπικά. Διαπίστωσα ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος αυθαιρεσιών και μεροληψίας σε βάρος των υπό μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Και είναι κατ’ εξοχήν άδικη η αντιμετώπιση ορισμένων μελών ΔΕΠ αυτής της κατηγορίας, όταν η μη ευθυγράμμιση με την πολιτική της εκάστοτε κυρίαρχης ομάδος σε ένα τμήμα οφείλεται σε ζητήματα αρχών.»

  Στο δια ταύτα λοιπόν. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό το θέμα ή θα μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες γενικότερα; Μήπως κάποιες αποφάσεις ή όλες (προκηρύξεις θέσεων, μετακινήσεις καθηγητών, οικονομικά, συγκρότηση εκλεκτορικών κ.α) να τις παίρνουν συγκεκριμένα άτομα με θεσμικό ρόλο έχοντας και την ευθύνη λογοδοσίας απέναντι στη διοίκηση, μήπως να συμμετέχουν στις συζητήσεις μόνο οι μόνιμοι Καθηγητές, μήπως να γίνουν περισσότερο συγκεκριμένα τα κριτήρια εξέλιξης/μονιμοποίησης ώστε να μην χωράνε πολλά περιθώρια «τεχνικών κρίσεων» και υποκειμενικών ποιοτικών κριτηρίων μήπως να μονιμοποιούνται όλοι με κάποια κριτήρια σε μικρό χρονικό ορίζοντα από τη στιγμή διορισμού;

 • 3 Ιουνίου 2017, 11:35 | Γιώργος Τασκασαπλίδης

  Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, το ΕΔΙΠ (προσωπικό με αυτοδύναμο διδακτικό έργο):
  1. Δεν θα έχει (ήταν αναμενόμενο) το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (όποια προσόντα και αν έχει) και δεν θα έχει το ακέραιο δικαίωμα του εκλέγειν (κλάσμα ψήφου σε σχέση με άλλους),
  2. θα συμμετέχει δια εκπροσώπησης στην Συνέλευση του τμήματος του (επί παραγείγματι, στους 3 ή 5 ή 10 θα υφίσταται ένας εκπρόσωπος), ενώ όλοι οι άλλοι διδάσκοντες και ενδεχομένως κάποιοι με λιγότερα προσόντα θα έχουν δικαίωμα καθολικής συμμετοχής,
  3 θα έχει άποψη και ψήφο μόνο σε θέματα που αφορούν τα μέλη του κλάδου του, ενώ όλοι οι άλλοι (δικαίως) θα έχουν δικαιώματα επί παντός επιστητού. Είναι διάταξη που δημιουργεί φοβερή απαξίωση του εν λόγω προσωπικού, δημιουργεί τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας και δεν δίδει κίνητρα υπευθυνότητας και διευρυμένης σκέψης.
  Έγιναν αγώνες για το δικαίωμα άποψης, λόγου και ενεργής συμμετοχής όλων σε όλα τα προβλήματα και κάποιοι κλάδοι ξαναρχίζουν πάλι από την αρχή.
  Τέλος, η πολιτεία έχει στόχο και σκοπό να δίδει κίνητρα ώστε ο πολίτης να καθίσταται ενεργός, αυτή η διάταξη καθιστά μια μερίδα του διδακτικού προσωπικού παθητική, ανενεργή και αδιάφορη.

 • 2 Ιουνίου 2017, 22:06 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Ίδιο σχόλιο με αυτό που κατέθεσα για την ΓΣ Σχολής.
  Δεν πρέπει να συμμετέχουν φοιτητές στην ΓΣ Τμήματος, δεδομένων των αρμοδιοτήτων της τελευταίας.

  Με την προτεινόμενη συγκρότηση, έχομε το οξύμωρο προπτυχιακοί φοιτητές να έχουν ψήφο σε θέματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών!

  Από όσα διάβασα, το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης και ΓΣ Ειδικής Σύνθεσης. Οι παλαιότεροι νόμοι σοφά προέβλεπαν τις συνθέσεις των οργάνων με ειδική σύνθεση.

 • 2 Ιουνίου 2017, 19:46 | Παπακώστας Δημήτριος

  Η εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα των Ιδρυμάτων δεν προσφέρει στην απο-κομματικοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ. Ειδικά όταν η επιλογή γίνεται μέσω των κομματικών φοιτητικών συλλόγων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ποσοστό συμμετοχής τους και φυσικά με δικαίωμα ψήφου ΜΟΝΟ για φοιτητικά θέματα.
  Έτσι προτείνεται:
  Άρθρο 21 γ, να προστεθεί:
  ii. Όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από καθηγητές και υπηρετούντες
  λέκτορες, των οποίων ο αριθμός είναι μικρότερος ή ίσος του δεκαπέντε (15),
  συμμετέχουν τρεις (3) εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος, δύο (2) των
  προπτυχιακών και ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των
  υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.