• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Βελέντζας' | 13 Ιουνίου 2017, 09:00

    Η διάταξη του άρθρ. 15 § 1 περ. δ' εδ. β που απαγορεύει στο ίδιο πρόσωπο να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη / Προέδρου και του Αντιπρύτανη / Αντιπροέδρου για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνολικά αντίκειται και προσκρούει ευθέως σε συνταγματικές διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα: Φυσική προέκταση της ακαδημαϊκής ελευθερίας είναι "η πλήρης αυτοδιοίκηση" των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων - ΤΕΙ), που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Η ανωτέρω απαγόρευση αντίκειται στην αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων - ΤΕΙ), καθώς η επιλογή του Πρύτανη / Προέδρου είναι γνήσια μόνο αν γίνεται μεταξύ όλων των άμεσα αντικειμενικά διαθέσιμων υποψηφίων. Δεν συμβιβάζονται και συνεπώς είναι αντίθετες με το Σύνταγμα οι διατάξεις, όπως η προαναφερόμενη, που προσβάλλουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα αιρετά αξιώματα αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, περιορίζοντας άμεσα ή έμμεσα τον αριθμό των υποψηφίων σε ορισμένους μόνο [είτε ευθέως λ.χ. σε όσους ήδη υπηρετούν - είτε εξ αντιδιαστολής π.χ. με αποκλεισμό αυτών που έχουν ήδη 2 θητείες (επισημαίνοντας, μάλιστα, αστόχως ότι οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί στα αντίστοιχα αξιώματα, δυνάμει προϊσχυουσών διατάξεων συνυπολογίζονται !!!)], όπως επίσης και οι κλειστές διαδικασίες που αποκλείουν ή περιορίζουν την υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη Πανεπιστημίου / Προέδρου ΤΕΙ, εισάγοντας κριτήρια άσχετα με την ικανότητα, την επάρκεια και την παροχή εχεγγύων γνώσης και εμπειρίας [προσβάλλοντας ταυτόχρονα και το ειδικότερο (από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας απορρέον) δικαίωμα της ίσης συμμετοχής ή / και ισότιμης πρόσβασης στις θέσεις της αυτοδιοίκησης του ΑΕΙ].