Άρθρο 15 – Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις

1. α) Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του τέταρτου ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας. Αντιπρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Ιδρύματος για ίδια θητεία.
β) Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα.
γ) Στα Α.Ε.Ι. που έχουν περισσότερα από είκοσι (20) Τμήματα ή έχουν λιγότερα από είκοσι (20) Τμήματα, αλλά λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες εκλέγονται τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις:
i. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
ii. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
iii. ο Αντιπρύτανης Προσωπικού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, και
iv. ο Αντιπρύτανης Έρευνας
Στα Α.Ε.Ι. που έχουν μέχρι και είκοσι (20) Τμήματα και δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση εκλέγονται τρεις (3) Αντιπρυτάνεις:
i. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
ii. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Έρευνας και
iii. ο Αντιπρύτανης Προσωπικού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.
δ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Ο Αντιπρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Αντιπρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνολικά. Οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί στα αντίστοιχα αξιώματα, δυνάμει προϊσχυουσών διατάξεων, συνυπολογίζονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
2. Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνο από τους υποψηφίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνομά του.
3. α) Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: αα) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ββ) από το σύνολο των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
β) Ο αριθμός των εγκύρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επί μέρους συνόλων:
i) των εγκύρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και
ii) των εγκύρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των εγκύρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,1 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το παραπάνω άθροισμα των εγκύρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5), και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού (0,5).
γ) Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας της περίπτ. α΄.
4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων γίνεται από τον υπηρετούντα Πρύτανη τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Σύγκλητο. Ο Πρύτανης ή η Σύγκλητος, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
5. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη υποβάλλονται, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ενώπιον του Πρύτανη ή της Συγκλήτου, αν έχει περιέλθει σε αυτήν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει επταμελής ή πενταμελής, κατά την κρίση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα. Αν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εντός της άνω προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών, διαπιστώσει ότι ο αριθμός των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, οι εκλογές Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων ματαιώνονται και επαναπροκηρύσσονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της διαπίστωσης. Σε περίπτωση που εκ νέου διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, οι εκλογές διενεργούνται με όσους έθεσαν υποψηφιότητα και ο νέος Πρύτανης ορίζει τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις που απομένουν.
7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
8. Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτ. β΄ της παρ. 3. Αν κανείς από τους υποψηφίους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία κατά τα ανωτέρω ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Σε περίπτωση που κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών με κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας µέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας άγονης εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, η εκλογική διαδικασία την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
9. Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις ή τρεις, κατά περίπτωση, υποψήφιοι που συγκέντρωσαν, με βάση τον προβλεπόμενο στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 τρόπο υπολογισμού, τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρων ψήφων. Επί ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιμη θέση, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8.
10. Για την, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, καθώς και για τον ορισμό των Αντιπρυτάνεων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.
12. Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί, εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του, για την μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τη Σύγκλητο, εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη. Η θητεία του νέου Πρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά κώλυμα εκλογιμότητας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. αναδειχθεί Πρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα και
ii. η εκλογή έλαβε χώρα κατά τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη της προκηρυχθείσας θητείας.
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Αντιπρύτανης, τον οποίο ο Πρύτανης έχει ορίσει ως αναπληρωτή του κατά τα οριζόμενα στην περίπτ. θ΄ της παρ. 15. Ο Αντιπρύτανης, που αναλαμβάνει καθήκοντα Πρύτανη, αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
13. Αν Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει, με απόφαση της Συγκλήτου, ο επόμενος στη σειρά εκλογικής κατάταξης υποψήφιος Αντιπρύτανης, για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη. Ελλείψει επόμενου στη σειρά εκλογικής κατάταξης υποψηφίου, καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής Αντιπρύτανη: i. Αν η ανάγκη ανακύψει κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας των Πρυτανικών Αρχών, διενεργούνται, για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας τους, εκλογές για την ανάδειξη Αντιπρύτανη, από τον Πρύτανη και, αν αυτός αδρανεί για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από τη Σύγκλητο, ii. Αν ουδείς εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωμα του Αντιπρύτανη ή αν η ανάγκη ανακύψει κατά το τελευταίο έτος της ως άνω θητείας, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύματος, τον οποίο ορίζει ο Πρύτανης. Μέχρι την, κατά τα παραπάνω, διενέργεια εκλογών ή ανάθεση καθηκόντων, τα καθήκοντα του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη ασκεί ο Πρύτανης. Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η θητεία στο αξίωμα του Αντιπρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά κώλυμα εκλογιμότητας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα αυτό. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει αν συντρέχει η περίπτ. ii του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ή αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. καταλάβει το αξίωμα του Αντιπρύτανη πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα και
ii. η εκλογή/ορισμός έλαβε χώρα κατά τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη της προκηρυχθείσας θητείας.
14. Αν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωμάτων παραιτηθεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη νέου οργάνου απαιτείται να γίνει με εκλογές, οι εκλογές διενεργούνται το αργότερο εντός ενός μηνός (1) από την κένωση της θέσης.
15. Ο Πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, είναι διατάκτης των δαπανών του Ιδρύματος και μεριμνά για την συνεργασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών.
β) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.
γ) Συγκαλεί την Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους. Ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν στα παραπάνω όργανα μέλος της Συγκλήτου ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, αντίστοιχα, και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει άλλον εισηγητή.
δ) Μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ε) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
στ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.
ζ) Κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού.
η) Προκηρύσσει, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος και βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων, τις θέσεις καθηγητών, διενεργώντας και το σχετικό έλεγχο νομιμότητας.
θ) Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Πρύτανης καθορίζει τον τομέα ευθύνης και τις επιμέρους αρμοδιότητες του κάθε Αντιπρύτανη, καθώς και τη σειρά με την οποία τον αναπληρώνουν σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του.
ι) Εκδίδει τις πράξεις διορισμού, υπηρεσιακών μεταβολών και αδειών του προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης.
ια) Ορίζει τον υπεύθυνο του Ιδρύματος για το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τις διαδικασίες κρίσης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων.
ιβ) Μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
ιγ) Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του Ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του Ιδρύματος.
ιδ) Λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.
ιε) Είναι υπεύθυνος για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:26 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  (α)
  Αναφέρεται (αρ. 15, παρ. 2): «Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα».

  ΣΧΟΛΙΟ: Η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστά ψηφοδέλτια αναιρεί την απαιτούμενη ενότητα της ανώτατης εκτελεστικής αρχής του Πανεπιστημίου.Θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση της Πρυτανικής Αρχής και σε επικίνδυνη δυσλειτουργία το Πανεπιστήμιο. Στην ουσία, η ρύθμιση αυτή πλήττει το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου υπονομεύοντας την ικανότητά του να αυτοδιοικηθεί.
  Πρέπει να ελεγχθεί η συνταγματικότητα της διάταξης αυτής, η οποία διασπά την απαιτούμενη ενότητα του ανώτατου εκτελεστικού οργάνου του Πανεπιστημίου.

  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επίσης, εντύπωση προκαλεί ότι ενώ στην περίπτωση του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος απαιτείται για την εκλογή το 1/3 των ψήφων, αυτό δεν απαιτείται στην περίπτωση του Αντιπρύτανη. Οι Αντιπρυτάνεις θεωρητικά μπορούν να εκλεγούν μόνο με την ψήφο τους.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Στις εκλογές να κατέρχονται, με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, υποψήφια πρυτανικά σχήματα, από υποψήφιο πρύτανη και υποψηφίους αντιπρυτάνεις.

  (β)
  Δημιουργείται υποχρέωση διενέργειας των εκλογών με κάλπη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επιτρέπεται μόνο μετά από δύο άγονες διαδικασίες εκλογής με κάλπη. (ν.σ., αρ. 15.7&8).

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο τρόπος διενέργειας των εκλογών να ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος ή/και να αποφασίζεται από τη Σύγκλητο.

  (γ)
  Αναφέρεται (αρ. 15,παρ. 13): «Αν Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει, με απόφαση της Συγκλήτου, ο επόμενος στη σειρά εκλογικής κατάταξης υποψήφιος Αντιπρύτανης, για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη».

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να επαναλαμβάνεται η εκλογή.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:04 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Έχω την άποψη ότι ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις θα πρέπει να εκλέγονται μόνο από τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι..
  Κατά τη γνώμη μου δε θα πρέπει να υπάρχουν συνδυασμοί αλλά μία λίστα υποψηφίων για την εκλογή Πρύτανη και μία λίστα υποψηφίων για την εκλογή Αντιπρυτάνεων, με δικαίωμα εγγραφής των υποψηφίων και στις δύο λίστες.
  Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μία κάλπη για την εκλογή Πρύτανη με δικαίωμα μίας ψήφου και μία ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή Αντιπρυτάνεων με δικαίωμα ψήφων όσοι και οι Αντιπρυτάνεις.
  Προτείνω η εκλογή Πρυτάνεως και η εκλογή Αντιπρυτάνεων να γίνονται από την πρώτη ψηφοφορία, ακόμη και με σχετική πλειοψηφία. Μόνο λόγω ισοψηφίας να επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφούντων για την εκλογή Πρυτάνεως και μεταξύ των ισοψηφούντων για την εκλογή Αντιπρυτάνεως ή Αντιπρυτάνεων.
  Επίσης ο πρώτος σε ψήφους Αντιπρύτανης να επιλέγει τη θέση Αντιπρύτανη την οποία επιθυμεί, ο δεύτερος την επόμενη και ούτω καθεξής.
  Σε περίπτωση εκλογής υποψηφίου σε θέση Πρύτανη και σε θέση Αντιπρύτανη , η θέση Αντιπρύτανη να καταλαμβάνεται από τον επόμενο σε αριθμό ψήφων υποψήφιο Αντιπρύτανη.
  Επιπλέον προτείνω να μην υπάρχει περιορισμός στο να μπορούν να θέσουν ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις υποψηφιότητα για δεύτερη και πλέον θητεία, συνεχόμενη ή μη.

 • 15 Ιουνίου 2017, 14:17 | ΤΟΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την παιδεία, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η υποβάθμιση του Διοικητικού Προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι έχουν την ευθύνη υλοποίησης όλων των Νομοθετημάτων αλλά ταυτόχρονα έχουν ένα ασήμαντο ποσοστό στην εκλογή των ατομικών και συλλογικών οργάνων διοίκησης. Η άποψη αυτή υποβαθμίζει και ευτελίζει όλο το Δ.Π. των Ιδρυμάτων. Δεν περίμενα από μια αριστερή κυβέρνηση τέτοια υποβάθμιση και τόσο απαξιωτική συμπεριφορά ενός κλάδου εργαζομένων, ο οποίος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 • 15 Ιουνίου 2017, 10:34 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Δίδονται προνόμια στα μέλη ΔΕΠ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την υποψηφιότητα στην θέση του Πρύτανη-Αντιπρύτανη ,αποκλείοντας από την εκλογική διαδικασία καταξιωμένους συναδέλφους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και ανήκουν σήμερα στο καθεστώς της πλήρους απασχόλησης . Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρεθούν, δεδομένου ότι , εάν εκλεγούν, είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να διακόψουν το ελεύθερο επάγγελμα.

 • 15 Ιουνίου 2017, 10:32 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Άρθρο 15 Παράγραφος β
  Δίδονται προνόμια στα μέλη ΔΕΠ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την υποψηφιότητα στην θέση του Πρύτανη-Αντιπρύτανη ,αποκλείοντας από την εκλογική διαδικασία καταξιωμένους συναδέλφους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και ανήκουν σήμερα στο καθεστώς της πλήρους απασχόλησης . Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρεθούν, δεδομένου ότι , εάν εκλεγούν, είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να διακόψουν το ελεύθερο επάγγελμα.
  Άρθρο 33
  Στην παράγραφο 1 ορίζεται μέγιστος χρόνος φοίτησης σε ΠΜΣ τα 4 εξάμηνα ενώ στην παράγραφο 5 αναφέρει ότι απαιτούνται κατ ελάχιστο 60 πιστωτικές μονάδες.
  Ο νόμος πρέπει να καθορίζει μόνο ελάχιστο όριο ούτως ώστε να καλύπτονται και ΠΜΣ 3ετούς διάρκειας και να καλύπτονται κλινικές εξειδικεύσεις όπως της Οδοντιατρικής.
  Ο καθορισμός μεγίστου ορίου δεσμεύει Σχολές η γνωστικά αντικείμενα ,όπως της Οδοντιατρικής, που ο περιορισμός αντιβαίνει στην Ευρωπαική και Ελληνική νομοθεσία .
  Θα πρέπει λοιπόν να καθορίζεται από τον κανονισμό της κάθε Σχολής το όριο αυτό,καθότι για κάθε Σχολή τα δεδομένα είναι διαφορετικά.
  Άρθρο 35 Παράγραφος 2
  Ορίζεται ότι απαλλάσσονται των τελών φοίτησης σε ΠΜΣ , φοιτητές που το ατομικό η οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο του 70% του Εθνικού διαμέσου διαθέσιμου εισοδήματος σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να αναφερθεί ποιο είναι αυτό το εισόδημα σήμερα, ούτως ώστε να διευκρινισθεί από την ΕΛΣΤΑΤ το ποσό αλλά και ο τρόπος υπολογισμού.
  Υπάρχουν προγράμματα σπουδών που έχουν κόστος εξοπλισμού , εργαλείων κλπ. Η καθιέρωση δωρεάν παρακολούθησης ακόμα και με παροχή υπηρεσίας στο εκπαιδευτικό η άλλο έργο, υποσκάπτει τα θεμέλια του προγράμματος καθότι το κόστος αυτό ,με το δεδομένο ότι δεν μπορούν να το επιβαρυνθούν οι άλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα μεταφερθεί στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, το οποίο γνωρίζουμε ότι δεν έχει πολλές οικονομικές δυνατότητες.
  Αντίθετα πρέπει οι οικονομικά αδύναμοι φοιτητές να βοηθούνται είτε με αμοιβή από τη εργασία που παρέχουν μειώνοντας τα δίδακτρα τους είτε με χαμηλότοκα η και άνευ τόκου δάνεια με μακρόχρονη αποπληρωμή η με αποπληρωμή μετά την λήξη του ΠΜΣ είτε με διάφορες ιδιωτικές η κρατικές υποτροφίες είτε με συνδυασμό των δυνατοτήτων.
  Άρθρο 46 Παράγραφος 1
  Ορίζεται ότι 5ετή προγράμματα σπουδών με παράλληλη εκπόνηση διπλωματικής -πτυχιακής εργασίας θα οδηγούν σε πτυχία master (integrated master).
  Στην Οδοντιατρική ,η προπτυχιακή εκπαίδευση καθορίζεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005 και την Ελληνική νομοθεσία 38/2011 στα 10 εξάμηνα η 5000 ώρες. Η μετονομασία πτυχίου Bachelor σε μεταπτυχιακό δίπλωμα, είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει ότι δεν μπορείς να ονομάσεις ένα κύκλο προπτυχιακής εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό ,ούτε και να διασπάσεις τον πρώτο αυτό κύκλο σπουδών σε τμήματα, 1ένα προπτυχιακό και ένα μεταπτυχιακό (3+2).Η Μπολόνια σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις δεν ισχύει στην Οδοντιατρική.
  Άρθρο 36 Παράγραφος 6
  Ομότιμοι η αφυπηρετήσαντες καθηγητές που διδάσκουν στα ΠΜΣ είτε λόγω ειδικών γνώσεων είτε λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, θα πρέπει να αμείβονται και αυτοί χωρίς να περικόπτεται η σύνταξη και μέχρις ποσοστού 20% του ποσού αυτής.
  Αρθρο 57
  Παράγραφος 5 Αναφέρεται ότι ποσοστό μέχρι 25% του προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται από τον ΕΛΚΕ παρακρατείται από τον ΕΛΚΕ για τα έξοδα λειτουργίας του. Σήμερα το ποσό αυτό είναι 16%. Εάν μεν νομοθετείται η αύξηση του ποσοστού, αυτό θα επηρεάσει δυσμενώς την εκτέλεση του έργου. Ενδεχόμενα να νομοθετηθεί ότι το ποσοστό παρακράτησης αποφασίζεται από τον ΕΛΚΕ κατά περίπτωση και δεν θα υπερβαίνει το 25%.
  Ειδικά για την Οδοντιατρική Σχολή που η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά από τα ίδια έσοδα που προέρχονται από τη παροχή υπηρεσιών σε οδοντιατρικούς ασθενείς κατά την κλινική άσκηση των φοιτητών, η αύξηση του ποσοστού θα έχει συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας της Σχολής. Προτείνεται το ποσοστό αυτό να μην ισχύει σε έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους κατά την άσκηση των φοιτητών.
  Άρθρο 49 Παράγραφος η
  Στους πόρους του Ιδρύματος και του ΕΛΚΕ περιγράφεται και πόρος από τα εισοδήματα ελεύθερου επαγγέλματος Καθηγητών. Είναι άδικο από την στιγμή που το Πανεπιστήμιο δεν φροντίζει για την ενδοπανεπιστημιακή άσκηση των Καθηγητών στο επάγγελμα που διδάσκουν ,να τιμωρούνται κατά τρόπο που καθιστά ασύμφορη είτε την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είτε την ακαδημαϊκή ενασχόληση . Υπάρχουν ειδικότητες όπου η τεχνολογία εξελίσσεται και ο καθηγητής πρέπει κατ’ αρχήν να εκπαιδευθεί και στην συνέχεια να την εφαρμόζει ούτως να διατηρεί και να επαυξάνει την δεξιότητα στην εφαρμογή μιας νέας τεχνικής η χρήσης του νέου εργαλείου-συσκευής μηχανήματός. Είναι σαφές και ο ίδιος Υπουργός Αρσένης κατά την ψήφιση του νόμου 2530 /1997 είχε παραδεχθεί και αναφέρει στην Βουλή, ότι η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι αναγκαία για να εκπαιδεύσει και να διδάξει με επάρκεια όλες τις νέες τεχνολογίες στους φοιτητές καθότι δεν νοείται κάποιος να διδάσκει χειρουργική χωρίς να την ασκεί. Επομένως ανέφερε ότι το μέτρο είναι προσωρινό , για λίγα χρόνια, μέχρι ότου ρυθμισθεί το καθεστώς της ενδοπανεπιστημιακής απασχόλησης οπότε δεν θα υπάρχει ανάγκη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος. Σήμερα 20 χρόνια μετά και με ευθύνη του κράτους δεν έχει ρυθμισθεί το θέμα αυτό και επομένως η ρύθμιση του αρχικού νόμου 2530/1997, που αναπροσαρμόσθηκε πολλές φορές, είναι ανενεργή.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:20 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ να αποτελούν ενιαία ομάδα εκλεκτόρων με κοινή κάλπη. Για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος ο αριθμός των έγκυρων ψήφων πολλαπλασιάζεται Χ 0,3 (και στρογγυλοποιείται στο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό).

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:19 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :
  3. α) Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: αα) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων), και ββ) από το σύνολο των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΔΙΑΓΡΑΦΗ : και των διοικητικών υπαλλήλων) του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) και (ΠΡΟΣΘΗΚΗ : γγ) από το σύνολο των μελών των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (τρίτη ομάδα εκλεκτόρων)).
  β) Ο αριθμός των εγκύρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επί μέρους συνόλων:
  i) των εγκύρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και
  ii) των εγκύρων ψήφων των μελών (ΔΙΑΓΡΑΦΗ : της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των εγκύρων ψήφων των μελών) της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,1 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.
  (ΠΡΟΣΘΗΚΗ : iii) των εγκύρων ψήφων των μελών της τρίτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,1 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων).
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Η Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. πάντα είχε ως πάγιο αίτημα της, την ισότιμη συμμετοχή όλων των εργαζομένων – μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης στα Α.Ε.Ι., γεγονός που βασίζεται στις ισχύουσες συνταγματικές αρχές. Με την ψήφιση του Ν.4009/2011 καταργήθηκε πλήρως η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, ενώ πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, η συμμετοχή των μελών ΕΤΕΠ είχε βαρύτητα 5% σε σχέση με την ψήφο των μελών ΔΕΠ/ΕΠ (αντίστοιχη βαρύτητα είχαν ανεξάρτητα και οι άλλες κατηγορίες προσωπικού). Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επανέρχεται μεν η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, όμως πλέον όλες οι κατηγορίες προσωπικού (πλην των μελών ΔΕΠ/ΕΠ) αντιμετωπίζονται ενιαία και η συμμετοχή τους με βάση τον προτεινόμενο αλγόριθμο έχει επί της ουσίας βαρύτητα μικρότερη του 3% σε σχέση με την ψήφο των μελών του ΔΕΠ/ΕΠ. Με δεδομένο ότι στα Ιδρύματα τα μέλη του Δ.Π. είναι πολύ περισσότερα από τα μέλη των ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ), η βαρύτητα της συμμετοχής των μελών μας είναι απειροελάχιστη σε σχέση με την ψήφο των μελών ΔΕΠ/ΕΠ. Επειδή το προτεινόμενο σχέδιο νόμου όπως έχει ανακοινωθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει ως στόχο την διόρθωση ζητημάτων της δημοκρατικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων που προέκυψαν από το Ν.4009/2011, θεωρούμε ότι ο συντελεστής βαρύτητας της συμμετοχής των μελών μας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης στα ΑΕΙ πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιος με αυτόν που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011. Επίσης επειδή οι ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ) ανήκουν σε ενιαίο άρθρο (άρθρο 29 του Ν.4009/2011) και σε εντελώς διακριτή κατηγορία από το Δ.Π. (άρθρο 28 του Ν.4009/2011), επιβάλλεται κατά ελάχιστο για λειτουργικούς λόγους, οι ειδικές κατηγορίες προσωπικού να αντιμετωπισθούν σε ενιαία διακριτή ομάδα εκλεκτόρων.
  Η συγκεκριμένη ρύθμιση προφανώς, σύμφωνα με την πρόβλεψη του σχεδίου νόμου, θα εφαρμοσθεί αναλογικά για την εκλογή του Κοσμήτορα (άρθρο 19), την εκλογή του Προέδρου Τμήματος (άρθρο 23) και την εκλογή του Διευθυντή Τομέα (άρθρο 27).

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:05 | Μάνος Βενιέρης

  Σχετικά με την άποψη του «Γεράσιμος» αλλά και της ΠΟΣΔΕΠ (απόφαση εκτελεστικής γραμματείας,περίοδος 2017-2019, 4η συνεδρίαση, 2/6/2017)ότι μόνο τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να ψηφίζουν τα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης:
  Σύμφωνα με το επιχείρημα του «Γεράσιμος» και της ΠΟΣΔΕΠ για παραβίαση της αρχής του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για παράδειγμα στην εκλογή πρύτανη πρέπει να ψηφίζουν μόνο οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας αφού μόνο αυτοί μπορούν να εκλεγούν ως πρυτάνεις!
  Το δημοκρατικό και αυτόνομο διοικητικά πανεπιστήμιο που επικαλείται η ΠΟΣΔΕΠ φαίνεται να έχει ως πρότυπο μια «δημοκρατία» πατρικίων και πληβείων όπου οι πατρίκιοι (ΔΕΠ) θα διοικούν, θα αποφασίζουν θα εκλέγουν και εκλέγονται μόνοι τους, χωρίς τη συμμετοχή των πληβείων (όλο το υπόλοιπο προσωπικό των ΑΕΙ και οι φοιτητές).
  Είναι λυπηρό η ΠΟΣΔΕΠ να πρεσβεύει τέτοιες αντιδημοκρατικές θέσεις οι οποίες δυστυχώς αντανακλώνται και στο παρών σχέδιο νόμου όπου η δυνατότητα συμμετοχής του υπόλοιπου προσωπικού στις εκλογές των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης είναι στην πραγματικότητα προσχηματική.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:52 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ Α.Ε.Ι

  Παρατηρήσεις: Η συμμετοχή του κλάδου Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης (πρύτανης, αντιπρύτανης, κοσμήτορας, πρόεδρος, κλπ) με τον αλγόριθμο και την προτεινόμενη ποσόστωση είναι απλώς συμβολική και όχι ουσιαστική. Η συμπερίληψη δε του κλάδου μας σε κοινή κάλπη με το διοικητική προσωπικό, το οποίο είναι και το πολυπληθέστερο, αφανίζει ουσιαστικά τον κλάδο μας ως προς τη βαρύτητα της ψήφου του.

  Προτείνεται:
  (α) ξεχωριστή κάλπη για τις κατηγορίες Ε.Τ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π/Ε.Ε.Π
  (β) ποσοστό συμμετοχής των κατηγοριών 0,15%

 • Η εκλογή Αντιπρυτάνεων με χωριστό ψηφοδέλτιο μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Κανένα σώμα δεν πρόκειται να επιλέξει αντιπρύτανη που θα κάνει αντιπολίτευση. Εκ των πραγμάτων, οι υποψήφιοι πρυτάνεις θα αναγκαστούν να «δίνουν γραμμή» για τους αντιπρυτάνεις που θα έχουν επιλέξει.
  Η αναγωγή των ψήφων των άλλων κατηγοριών σε συσχέτιση με τους ψήφους των καθηγητών είναι προφανώς αντισυνταγματική καθώς παραβιάζει την ισότητα των ψήφων. Παραδείγματα έχουν αναφερθεί πολλά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επίφαση δημοκρατίας, η οποία πρακτικά είναι αδύνατον να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:21 | ΠΑΣΠ ΕΜΠ

  §2. Η ύπαρξη δύο διαφορετικών ψηφοδελτίων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων αντίστοιχα ενέχει σαφώς τον κίνδυνο τελικά να μη διοικείται το Ίδρυμα. Θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει εκλογικός συνδυασμός Πρύτανη – Αντιπρυτάνεων που θα υποστηρίζουν κοινό πρόγραμμα για το Ίδρυμα, ώστε να το εφαρμόσουν με την εκλογή και ανάληψη των καθηκόντων τους.
  §3. Από την διαδικασία των Πρυτανικών εκλογών λείπουν οι φοιτητές, που αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα των Α.Ε.Ι. και θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη διαδικασία. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών, με μία ποσόστωση, στις εκλογές για τη διοίκηση του Ιδρύματος, ώστε να επιλέξουν σύμφωνα με την κρίση τους και το πρόγραμμα κάθε εκλογικού συνδυασμού. Θεωρούμε λάθος να μη τους δίνεται η δυνατότητα αυτή, καθώς χάνεται ο δημοκρατικός χαρακτήρας της και στερείται, σε όσους επιθυμούν, το δικαίωμα να εκλέξουν το μονοπρόσωπο όργανο που θα εκπροσωπεί το σύνολο του εκάστοτε Ιδρύματος.

 • 13 Ιουνίου 2017, 23:43 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Συνέχεια του σχολίου μου της 7ης Ιουνίου 2017, 20:04

  Η εκλογή πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, διότι η μέθοδος αυτή όπως αποδείχθηκε στην πράξη στις τελευταίες πρυτανικές εκλογές εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του εκλεκτορικού σώματος με τρόπο ασφαλή και αδιάβλητο.

  Η απαίτηση ψηφοφορίας με φυσική παρουσία των μελών του εκλεκτορικού σώματος στην κάλπη επιτρέπει:

  (α) στον αποχωρούντα πρύτανη,ιδιαίτερα σε ΑΕΙ με σχετικά μικρό αριθμό ΔΕΠ, να επιλέξει κατάλληλα την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών έχοντας υπόψη του όλες τις προγραμματισμένες απουσίες μελών ΔΕΠ για συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, κ.λ.π., πράγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ευννοήσει συγκεκριμένο υποψήφιο πρύτανη, και
  (β) σε φοιτητές ή εξωπανεπιστημιακούς να δημιουργήσουν έκκρυθμες καταστάσεις όπως έχει γίνει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν σε πολλά ιδρύματα (αρπαγή και διάλυση κάλπης).

  Τα παραπάνω το μόνο που θα πετύχουν είναι να καταρρακώσουν το κύρος των ΑΕΙ.

  Επίσης, ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία γράφτηκε το παραπάνω άρθρο είναι η περίπτωση ολιγότερων υποψήφιων αντιπρυτάνεων από τις προβλεπόμενες θέσεις, π.χ., δύο μόνο υποψήφιων. Το άρθρο επιτρέπει την εκλογή τους ακόμα και άν λάβουν μία ψήφο έκαστος !

 • 13 Ιουνίου 2017, 18:57 | Σάκης Κούγκολος

  Η εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων από χωριστά ψηφοδέλτια είναι μια πολύ καλή ιδέα. Θα σπάσει το φαινόμενο να διοικούνται τα Πανεπιστήμια από ομάδες και θα δώσει τη δυνατότητα σε μεμονωμένα άτομα που έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία να προσφέρουν στη διοίκηση. Επίσης θα υποχρεώσει τους κατά τεκμήριο καλύτερους να συνεργαστούν για να βρουν λύση στα προβλήματα των Πανεπιστημίων. Σίγουρα, αυτή η πρόβλεψη είναι πολύ καλύτερη από την ισχύουσα Νομοθεσία που έχει τους αντιπρυτάνεις διορισμένους και όχι εκλεγμένους.

 • 13 Ιουνίου 2017, 16:14 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Με τις ρυθμίσεις του άρθρου καταργείται η Συνταγματική επιταγή της αυτοδιοίκησης των Πανεπιστήμίων και του δικαιώματος να επιλέγονται τα όργανα διοίκησης ανάμεσα των καλυτέρων απο τους δικαιούμενους να καταλάβουν μια θέση
  Ητοι: θεσμοθετούνται προσόντα υποψηφίων για τις Πρυτανικές αρχές που δεν εχουν σχέση με την ακαδημαική τους πορεία και έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό η και αποτροπή καταξιωμένων συναδέλφων να είναι υποψήφιοι
  α. Επιβάλλεται ρατσιστικός αποκλεισμός εάν ο υποψήφιος ασκεί ελέυθερο επάγγελμα την τελευταία τριετία απο την ημερομηνία των εκλογών.
  Η νόμιμη άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι αιτία επιβολής ποινής αποκλεισμού και πρέπει να αφαιρεθεί η σχετική διάταξη
  β.Δεν υπαρχει λογική στον αποκλεισμό Πρύτανη απο δεύτερη συνεχή θητεία.Αντίθετα ενας καλος και επιτυχημένος Πρύτανης θα πρέπει να μπορεί να δικεκδικήσει μιά δεύτερη θητεία για να ολοκληρώσει το έργο του.Ενας αποτυχημένος Πρύτανης δεν θα επανεκλεγεί.
  Οσον αφορά την αποφυγή διαπλοκής του Πρύτανη με εξωθεσμικούς παραγοντες,ο αποκλεισμός απο δεύτερη συνεχή θητεία δε την αποτρέπει ουσιαστικά.
  Η ρύθμιση του αποκλεισμού απο δεύτερη συνεχή θητεία πρέπει να αφαιρεθεί.
  γ.Η ρύθμιση της εκλογής των Πρυτανικών αρχών με ξεχωριστά ψηφοδέλτια
  για καθε θέση αποτελεί νάρκη στην διοίκηση των ΑΕΙ.
  Κατ αρχήν δεν ξέρω ποιά θα είναι η θέση ενός Πρύτανη που εχει εκλεγεί με το 55% των ψήφων και ενός Αντιπρύτανη που εχει εκλεγεί με το 80-90% των ψήφων . Εν δυναμει θα υπάρχει μια διαμάχη αποδοχής απο την ακαδημαική κοινότητα.
  Σε καθε περίπτωση,που οι Αντιπρυτάνεις δεν θα είναι άτομα της αποδοχής του Πρύτανη, και εχουν εκ διαμέτρου αντιθετες απόψεις σε θέματα,ο Πρύτανης θα είναι ο Πρώτος μεταξύ ισων έχοντας μία ψήφο ;;
  Αυτό τον ακυρώνει με συνέπεια είτε να συμβιβαστεί και να συνδιαλλαγεί για να κρατήσει την θέση του η να παραιτηθεί.
  Η ρύθμιση αυτή πρεπει να αλλάξει,δίδοντας του ενα θεσμικό ρόλο και λογο παραπάνω.
  Μία πρόταση είναι ο Πρύτανης να μπορεί να καθορίζει η και να μετβαλει τις αρμοδιότητες των Αντιπρυτανεων οπότε οι Αντιπρυτάνεις δεν θα πρέπει να εκλέγονται για συγκεκριμένη θέση

 • Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η παράγραφος 15 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη να συμπληρωθεί ως εξής:

  «ιστ) Είναι υπεύθυνος/η για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, των υπηρεσιών και της παρεχόμενης πληροφόρησης (συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού)»

  Στο πλαίσιο της διασφάλισης της προσβασιμότητας εντάσσονται η εφαρμογή εύλογων προσαρμογών και η παροχή «ζωντανής βοήθειας», π.χ. επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας

 • 13 Ιουνίου 2017, 13:55 | Διονύσης Γουβιάς

  Και κάτι άλλο, που θεωρώ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ (και δεν τονίζεται συχνά, γι’αυτό το αναδεικνύω).
  Αν θέλουμε να μιλάμε για «δημοκρατία» στα ΑΕΙ, και να μην λαϊκίζουμε, χαϊδεύοντας αυτιά, είναι πολύ σημαντικό, και στις εκλογές των μονοπρόσωπων οργάνων, αλλά και στα συλλογικά όργανα, να έχουν υψηλή συμμετοχή τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ, αλλά και το Διοικητικό Προσωπικό. Δεν κατανοώ γιατί υποτιμάται (σε όλους τους προηγούμενους νόμους ή σχέδια νόμων) η σημαντικότητά τους στην Ακαδ. Κοινότητα!..

 • 13 Ιουνίου 2017, 13:47 | Διονύσης Γουβιάς

  Δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα εκλογής Αντιπρυτάνεων σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από εκείνο των Πρυτάνεων. Δεν είναι μέρος της «δημοκρατικής νομιμοποίησης» η «συγκρότηση οποιασδήποτε ομάδας ταυτόσημων απόψεων»; [στο σ/νόμου του Ιούνη του 2015 προβλεπόταν ενιαίο ψηφοδέλτιο]

 • 13 Ιουνίου 2017, 10:55 | Γιώργος Καρακιουλάκης

  Η προτεινόμενη εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων εξυπηρετεί μόνο κομματικά συμφέροντα και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε διοικητικό τέλμα και στην πλήρη αποδιοργάνωση των Πανεπιστημίων.
  Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων να γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά σχήμα.

 • 13 Ιουνίου 2017, 09:00 | Γιάννης Βελέντζας

  Η διάταξη του άρθρ. 15 § 1 περ. δ’ εδ. β που απαγορεύει στο ίδιο πρόσωπο να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη / Προέδρου και του Αντιπρύτανη / Αντιπροέδρου για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνολικά αντίκειται και προσκρούει ευθέως σε συνταγματικές διατάξεις.
  Πιο συγκεκριμένα:
  Φυσική προέκταση της ακαδημαϊκής ελευθερίας είναι «η πλήρης αυτοδιοίκηση» των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων – ΤΕΙ), που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Η ανωτέρω απαγόρευση αντίκειται στην αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων – ΤΕΙ), καθώς η επιλογή του Πρύτανη / Προέδρου είναι γνήσια μόνο αν γίνεται μεταξύ όλων των άμεσα αντικειμενικά διαθέσιμων υποψηφίων. Δεν συμβιβάζονται και συνεπώς είναι αντίθετες με το Σύνταγμα οι διατάξεις, όπως η προαναφερόμενη, που προσβάλλουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα αιρετά αξιώματα αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, περιορίζοντας άμεσα ή έμμεσα τον αριθμό των υποψηφίων σε ορισμένους μόνο [είτε ευθέως λ.χ. σε όσους ήδη υπηρετούν – είτε εξ αντιδιαστολής π.χ. με αποκλεισμό αυτών που έχουν ήδη 2 θητείες (επισημαίνοντας, μάλιστα, αστόχως ότι οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί στα αντίστοιχα αξιώματα, δυνάμει προϊσχυουσών διατάξεων συνυπολογίζονται !!!)], όπως επίσης και οι κλειστές διαδικασίες που αποκλείουν ή περιορίζουν την υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη Πανεπιστημίου / Προέδρου ΤΕΙ, εισάγοντας κριτήρια άσχετα με την ικανότητα, την επάρκεια και την παροχή εχεγγύων γνώσης και εμπειρίας [προσβάλλοντας ταυτόχρονα και το ειδικότερο (από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας απορρέον) δικαίωμα της ίσης συμμετοχής ή / και ισότιμης πρόσβασης στις θέσεις της αυτοδιοίκησης του ΑΕΙ].

 • 12 Ιουνίου 2017, 15:36 | Γ. Κιντής

  Η παρούσα γενιά των Πρυτάνεων που εξελέγει μετά από προέγκριση από τα Συμβούλια και με την ψήφο αποκλειστικά των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων συμπεριφέρεται σαν να εκφράζει συνδικαλιστικά ένα κλάδο κι όχι ως ηγέτες των ΑΕΙ που έχουν την τιμή να υπηρετούν.
  Στο πλαίσιο του παρόντος νομοσχεδίου ενδιαφέρονται κυρίως για την διατήρηση των «μαγαζιών» που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών και των αμοιβών των καθηγητών. Ελπίζω ο Υπουργός να έχει το σθένος και την ισχύ να εμείνει στο πλαίσιο του νομοσχεδίου.

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:29 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Πρέπει να αντικατασταθεί η πρόταση της δεύτερης ομάδας εκελεκτόρων. Μία πιθανή πρόταση της παραγράφου 3βιι είναι η ακόλουθη: ii) των εγκύρων ψήφων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή 0,3

 • 10 Ιουνίου 2017, 16:44 | ΚΚ

  Δυστυχώς η εκλογή Αντιπρυτάνεων σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με μονοσταυρία θα αναδείξει και θα ενισχύσει τον ατομικισμό σε μια περίοδο και ειδικότερα σε ένα χώρο, όπως τα ΑΕΙ, όπου πρέπει να ενισχυθεί η συλλογικότητα και η κοινή δράση πάνω σε ένα από πριν συμφωνημένο πλαίσιο. Επιπλέον, δε θα χτυπήσει τα «παζάρια», διότι εάν αυτά είναι να γίνουν θα γίνουν και μετά τις εκλογές σε χειρότερη μορφή και ένταση καθώς θα υπάρχει ήδη διαμορφωμένο αποτέλεσμα.

 • 10 Ιουνίου 2017, 12:54 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Επί τής §1β΄: Δεν καταλαβαίνω τή λογική τής απαγορεύσεως υποψηφιότητας και για τά δύο αξιώματα.

  Επί τής §2εδ.β΄: Αντιπροσωπευτικότερο και δημοκρατικότερο θα ήταν να θέτει καθένας σειρά προτιμήσεως μεταξύ τών υποψηφίων μάλλον, παρά να σταυρώνει ένα μόνο υποψήφιο. Υπάρχει βέβαια η ευκολία εφαρμογής, αλλά δεν βλέπω γιατί να τήν προκρίνουμε εδώ.

  Επί τής §3: Σε αντίθεση με τήν συμμετοχή στή Σύγκλητο και τό Πρυτανικό Συμβούλιο, η συμμετοχή τών διοικητικών υπαλλήλων και τών μελών τού λοιπού (ως αναφέρεται) διδακτικού ή εργαστηριακού προσωπικού στήν εκλογή πρυτάνεως και αντιπρυτάνεων είναι, κατά τή γνώμη μου, εύλογη. Και θα πρέπει μεν να μην έχει τήν ίδια βαρύτητα με αυτή τών καθηγητών (ή λεκτόρων), δεν θα έπρεπε όμως να είναι προσχηματική.

  Επί τής «αποκλειστικής προθεσμίας» 7 εργασίμων ημερών τής §8: Δηλαδή; Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τί γίνεται;

 • Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1δ’ του άρθρου 15 εισάγεται σημαντικός περιορισμός του δικαιώματος επανεκλογής των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων κατά δύο τρόπους: Πρώτον, εκλογή σε θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη επιτρέπεται για μέχρι δύο θητείες συνολικά, και δεύτερον, απαγορεύεται η άμεση επανεκλογή στις παραπάνω θέσεις, δηλαδή η δεύτερη συνεχής θητεία. Η διάταξη αυτή επαναλαμβάνει κατά τα σημεία τούτα τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1α’ του Ν 3443/2006, για την οποία είχα σε ανύποπτο χρόνο υποστηρίξει ότι προσβάλλει πτυχές της συνταγματικής αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης των πανεπιστημίων, δηλαδή του δικαιώματος των ΑΕΙ να επιλέγουν τα όργανα διοίκησής τους (βλ. Καϊδατζής, Α., / Χρυσόγονος, Κ., Συνταγματικότητα του περιορισμού επανεκλογής των πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων σχολών (γνωμ.), Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 2010, σελ. 497 επ.).
  Και εξηγούμαι: Οι πραγματικές και έννομες συνέπειες της παραπάνω νομοθετικής μεταβολής γίνονται αντιληπτές ενόψει και της θέσπισης ως προσόντων εκλογιμότητας, αφενός της κατοχής θέσης πρώτης καθηγητικής βαθμίδας (και μόνον), και αφετέρου της μη συμπλήρωσης από τον υποψήφιο του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Η συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων αυτών έχει ως αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό του αριθμού των εκλόγιμων σε θέσεις πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων, συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη περιορισμένο σώμα των μελών ΔΕΠ που έχουν δικαίωμα εκλογής στις θέσεις αυτές. Ειδικά η απαγόρευση άμεσης επανεκλογής αποθαρρύνει εμμέσως και κατ’ αποτέλεσμα τη διεκδίκηση δεύτερης τετραετούς θητείας, οδηγεί δηλαδή de facto στον κανόνα της μίας μόνο θητείας. Και τούτο, διότι δεύτερη θητεία μπορούν να προσδοκούν μόνον οι καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που έχουν τουλάχιστον δώδεκα χρόνια μέχρι την αποχώρησή τους λόγω ορίου ηλικίας, όσοι δηλαδή είναι κάτω από 55 ετών. Από ποιοτική άποψη, με τον περιορισμό της επανεκλογής πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων τα πανεπιστήμια και οι σχολές στερούνται ένα πολύτιμο απόθεμα διοικητικής εμπειρίας, αφού από τις παραπάνω θέσεις αποκλείονται, είτε παροδικά μετά την πρώτη θητεία είτε οριστικά μετά τη δεύτερη, τα κατά τεκμήριο πιο έμπειρα και ικανά στελέχη, με αποτέλεσμα τη διοικητική υποβάθμιση του πανεπιστημίου.
  Όπως είχα υποστηρίξει στην παραπάνω μελέτη μου, η ομοειδής παλαιότερη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 1α’ του Ν 3443/2006, προσέβαλε το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στις θέσεις της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης (άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 παρ. 5 Συντ.), δηλαδή το δικαίωμα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, ανάλογα με τη θέση του καθενός σ’ αυτή, να διεκδικούν και να καταλαμβάνουν θέση στα συλλογικά ή μονοπρόσωπα όργανα του πανεπιστημίου με όρους ισότητας, δηλαδή χωρίς να υφίστανται οποιαδήποτε διάκριση βάσει κριτηρίων άσχετων προς την ικανότητα και την επάρκεια των υποψηφίων. Προσέβαλε ακόμη το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα αιρετά αξιώματα της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης (άρθρα 5 παρ. 1 και 16 παρ. 5 Συντ.), το δικαίωμα του εκλέγειν των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (άρθρα 5 παρ. 1 και 16 παρ. 5 Συντ.), δηλαδή το δικαίωμα αυτών να συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του πανεπιστημίου, ως δικαίωμα επιλογής μεταξύ περισσότερων υποψηφίων, και εν τέλει, τη θεσμική εγγύηση της πλήρους αυτοδιοίκησης των πανεπιστημίων (άρθρο 16 παρ. 5 Συντ.).
  Οι ίδιες μομφές θα μπορούσαν να προσαφθούν και στην προτεινόμενη με το άρθρο αυτό ρύθμιση.

 • 9 Ιουνίου 2017, 04:51 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Τα μέλη ΕΔΙΠ που είχαν τα προσόντα και μπορούσαν να καταλάβουν την θέση του λέκτορα (σε προσωποπαγή θέση) σε προηγούμενο νόμο, θα είχαν ως λέκτορες ψήφο μιας (1) μονάδας. Τώρα που δεν έγιναν λέκτορες, καταργήθηκε ο νόμος, θα έχουν σε κάποιες περιπτώσεις ψήφο κάτω του 1/10 της μονάδας (σε σχέση με τον Λέκτορα).
  Δεν μπορεί λοιπόν τα ΑΕΙ να προάγουν την ελευθερία και την δημοκρατία, που το Σύνταγμα επιτάσσει, είναι ίσως ο πιο αντιδημοκρατικός και ανελεύθερος «οίκος» του ελληνικού δημοσίου.

 • 9 Ιουνίου 2017, 00:13 | Μάνος Βενιέρης

  Μπορεί συνολικά η ψήφος της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικοί) να ισούται (μόνο!) με το 10% της ψήφου της πρώτης ομάδας (μέλη ΔΕΠ) ως αριθμός έγκυρων ψήφων, η ψήφος όμως κάθε μέλους της δεύτερης ομάδας ξεχωριστά έχει κυμαινόμενη αξία ανάλογα με το ποιόν υποψήφιο ψήφισε γιατί πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ψήφων της πρώτης ομάδας (μέλη ΔΕΠ) για τον συγκεκριμένο υποψήφιο!
  Αν έστω 10 Μέλη ΔΕΠ ψήφισαν τον υποψήφιο Α και 1 μέλος ΔΕΠ τον υποψήφιο Β τότε η ψήφος των μελών της δεύτερης ομάδας (αφού η αξία της πολλαπλασιαστεί – διαιρεθεί με συντελεστές ώστε να αποτελεί ένα μικρό κλάσμα της αξίας της ψήφου των μελών ΔΕΠ) για μεν αυτούς που ψήφισαν τον Α «επιβραβεύεται» και πολλαπλασιάζεται με 10 (όσα τα μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν τον Α) για δε αυτούς που ψήφισαν τον Β «τιμωρείται» και πολλαπλασιάζεται με 1 (όσα τα μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν τον Β).
  Άρα για τα μέλη της δεύτερης ομάδες μια ψήφος για τον υποψήφιο Β θα έχει το 1/10 της αξίας μίας ψήφου της ίδιας ομάδας για τον υποψήφιο Α!
  Φανταστείτε να επρόκειτο για εκλογές μιας χώρας που θα χώριζε τους ψηφοφόρους (πολίτες) σε δύο ομάδες και το αποτέλεσμα θα υπολογιζόταν με τον παραπάνω τρόπο. Πως θα χαρακτηρίζονταν αυτές οι εκλογές; Ως παράδειγμα αντιπροσωπευτικότητας, πλουραλισμού και δημοκρατίας;

 • 8 Ιουνίου 2017, 09:37 | Μάνος Μ.

  Όσον αφορά στο άρθρο 15, παράγραφος 3, οι πραγματικοί ψήφοι από τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων, σύμφωνα με την οριζόμενη αναλογία, είναι πολύ λίγοι, δυσανάλογοι προς τον πραγματικό αριθμό τους και προς την υπηρεσία που αυτοί προσφέρουν στο ίδρυμα. Το πραγματικό ποσοστό αυτής της ομάδας είναι περίπου 10%. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία σε ποσοστό 30%-50% περίπου, καθώς η συμβολή τους στη λειτουργία του ιδρύματος είναι άμεση και καίρια. Δίνεται η μέγιστη βαρύτητα στην ψήφο των καθηγητών, οι οποίοι ίσως και να ψηφίζουν με βάση συμφέροντα και ανταλλάγματα, και δίνεται ελάχιστη βαρύτητα σε λοιπό προσωπικό, οι οποίοι, κυρίως οι διοικητικοί υπάλληλοι, συνεργάζονται καθημερινά με την εκλεγμένη διοίκηση και γνωρίζουν πολύ καλά ποιος μπορεί να διεκπεραιώσει διαδικασίες και να λύσει προβλήματα και ποιος αναβάλλει διαρκώς αποφάσεις.

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:21 | Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

  Ο εκ των άνω προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων παραβιάζει την αρχή του αυτοδιοίκητου.
  Πέραν του ακατανόητης υποχρεωτικής συνδιοίκησης με συναδέλφους που δεν μοιράζονται τις ίδιες αξίες, επιπλέον ποιός ορίζει ποιός εκλεγείς αντιπρύτανης θα ασκεί ποια καθήκοντα;
  Εφόσον, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, γιατί να μην στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ΑΕΙ αν θα επιλέξει κάλπη ή όχι;

 • 7 Ιουνίου 2017, 20:40 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  1. Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σε δύο (2) ξεχωριστά ψηφοδέλτια ενδέχεται να οδηγήσει σε φαινόμενα συνεχών διαφωνιών και τελικά στο «αδιοίκητο» των ΑΕΙ. Δεν εξυπηρετεί και δεν διασφαλίζει κάτι ουσιαστικό.
  2. Σε περίπτωση που ισχύσει η εκλογή σε 2 ψηφοδέλτια, η μονοσταυρία θα οδηγήσει σε κομματικές υποψηφιότητες και στη δυσκολία ελεύθερης έκφρασης του εκλογικού σώματος.
  3. Σε έναν ενιαίο χώρο, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα έκφρασης – εκτός από τους καθηγητές – όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (διοικητικό και λοιπό προσωπικό, φοιτητές) με αυξημένο ποσοστό. Οι φοιτητές μας, έχουν δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές και δεν θα έχουν στο χώρο που ουσιαστικά τους ανήκει..;;; Ενώ οι φοιτητές θα συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης, δεν θα συμμετέχουν στην εκλογή αυτών;;
  4. Το ποσοστό που δίνεται στη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων,ουσιαστικά υποτιμά/προσβάλει τους εκλέκτορες αυτής της ομάδας.

 • 7 Ιουνίου 2017, 20:24 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Με το προτεινόμενο σύστημα, η δυνατότητα να προκύψουν διοικήσεις που θα μπορέσουν να διοικήσουν τα ΑΕΙ είναι καθαρά θέμα τύχης.

  Απαιτούνται καθαρές λύσεις δηλαδή,ή τα ισχύοντα σήμερα με βάση τον ν. 4009/2011 ή εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων από ενιαία υποψήφια Πρυτανικά σχήματα (καθένα με υποψήφιο Πρύτανη και υποψήφιους Αντιπρυτάνεις).

  Οτιδήποτε άλλο, με μεγάλη πιθανότητα θα βάλει τα ΑΕΙ σε περιπέτειες.

 • 7 Ιουνίου 2017, 16:46 | Μαριος Σπηλιωτοπουλος

  Δυστυχως συμπεραινεται πως η ψηφοφορια για το «υπολοιπο» (μη ΔΕΠ) προσωπικο ειναι προσχηματικη. Ελπιζω σε μια δημοκρατικη διορθωση οπου καθε ψηφος θα ειναι ισοτιμη…

 • 7 Ιουνίου 2017, 15:19 | ΑΒ

  Πραγματικα ειναι λυπηρο να θεωρειται ο Πρυτανης εκπροσωπος μονο των ΔΕΠ!!! Το λοιπό διδακτικό προσωπικό τι ακριβώς είναι και ποιος ο ρόλος του στο Πανεπιστήμιο που οραματίζεται η ηγεσία του υπουργείου; Να κλείνει τις όποιες τρύπες αφήνουν τα ΔΕΠ, να μην έχουν λόγο, να μην έχουν καν ψήφο, να έχουν τη χαμηλότερη αμοιβή από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ταυτόχρονα να έχουν βιογραφικά εφάμιλλα των ΔΕΠ ή και καλύτερα σε αρκετές περιπτώσεις!!! Αδιανόητα πράγματα που μας γυρίζουν στο 1980.

 • Ο Πρύτανης πρέπει να τυγχάνει όσο το δυνατό μεγαλύτερης αποδοχής από τους Καθηγητές, ακόμα και στην περίπτωση μοναδικού υποψηφίου.
  Προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση της τελευταίας πρότασης της παρ. 8 του άρθρου 15:
  Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:25 | Ε.Τ.

  Ζούμε σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον που μόνο δημοκρατικό δεν αποδεικνύεται με την εφαρμογή τέτοιου είδους πρακτικών. Το προσωπικό των Ανώτατων Ιδρυμάτων δεν αποτελείται μόνο από τους καθηγητές!!!! Το υπόλοιπο προσωπικό Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΤΕ.Π. Διοικητικοί, είναι ανύπαρκτο και τους δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής μόνο με ένα πενιχρό ποσοστό???? Αυτό αν μη τι άλλο είναι κοροϊδία. Ας μας εξηγήσουν γιατί μόνο οι καθηγητές με ολόκληρη ψήφο?????? Κρίμα που ο κος Γαβρόγλου προέρχεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα και ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Αυτοί που ψηφίζουν είναι στον αφρό και αποτελούν την «ελίτ» της ακαδημαϊκής κοινότητας και οι υπόλοιποι «παρακατιανοί» και υποχείρια-δούλοι των «ελίτ μελών» της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτή είναι οι δημοκρατία που πρεσβεύουν??????

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:04 | Ε. Φ. Γεωργόπουλος

  1. Δεν είναι και τόσο δημοκρατικό να μπαίνει περιορισμός στις θητείες οργάνων που εκλέγονται με δημοκρατικές διαδικασίες. Οι περιορισμοί έχουν νόημα όταν πρόκειται για όργανα ορισμένα και όχι εκλεγμένα από εκλογικό σώμα. Επιπλέον το να λαμβάνονται υπόψη οι θητείες που ολοκληρώνονται βάση διαφορετικού νομοθετικού πλαισίου από αυτό προς ψήφιση δημιουργεί αδικίες, καθώς τα διάφορα όργανα ανέλαβαν θητείες έχοντας διαφορετικά δεδομένα υπόψη τους.
  2. Τι νόημα έχει η αυξημένη δημοσιότητα που ζητά το σχέδιο νόμου, καθώς υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνο Καθηγητές του ίδιου του Ιδρύματος και όχι «εξωτερικοί», όπως συνέβαινε με τον Ν.4009/2011.
  3. Προβλέπεται ότι η ιδιότητα του Πρύτανη – Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός Ιδρύματος. Εν τω μεταξύ υπάρχει πρόβλεψη στη νομοθεσία για δυνατότητα διδασκαλίας στο ΕΑΠ. Τι τελικά θα ισχύσει αναφορικά με τη δυνατότητα διδασκαλίας στο ΕΑΠ;

 • 7 Ιουνίου 2017, 00:22 | ΟΚ

  τα ΕΕΠ έχουν αυτονομο διδακτικο έργο εδω και 27 χρονια. Πρεπει να ψηφιζουν ολα τα μελη ΕΕΠ για την εκλογη του Πρύτανη τους. Τα ΕΕΠ μπορει να μην έχουν εκλεγει ποτε σε αντίστοιχες θεσεις, αλλα υπαρχουν και ΕΕΠ που έχουν βιογραφικα καλυτερα απο μερικα μελη ΔΕΠ.

  Επισης η θητεία των πρυτανεων να μειωθει στα 2 χρονια. Ο λόγος ειανι οτι σε ολες τισ θεσεις ευθυνης στην Ευρωπη το ιδιο γινεται. Άς είναι γρήγοροι οι Πρυτάνεις μας να εκτελουν το έργο τους γρήγορα για την πρόοδο των Πανεπιστημιων και την καλυτεύρεση των σπουδων την φοιτητων μας ώστε αυτοί να είναι ανταγωνιστικοί παγκοσμίως.

 • 7 Ιουνίου 2017, 00:21 | Μάνος Βενιέρης

  Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τον τρόπο υπολογισμού των έγκυρων ψήφων για την εκλογή του πρύτανη θα αντιληφθεί ότι η δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών είναι προσχηματική καθώς (όπως περιγράφω στο πρώτο μου σχόλιο) η βαρύτητα της ψήφου τους στο τελικό αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά μηδενική και μάλιστα το αποτέλεσμά της αλλοιώνεται αφού καθορίζεται από την ψήφο των μελών ΔΕΠ.
  Πώς συνάδει αυτή η εκλογική διαδικασία με την αντιπροσωπευτικότητα, τον πλουραλισμού και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ;
  Επίσης η συμμετοχή των παραπάνω μελών στα συλλογικά όργανα διοίκησης μάλλον συμβολικό χαρακτήρα έχει αφού ανεξαρτήτως του αριθμού τους εκπροσωπούνται από ένα και μόνο εκπρόσωπο ανά κατηγορία που μάλιστα έχει δικαίωμα ψήφου μόνο για θέματα της κατηγορίας.
  Αν το ζητούμενο είναι το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ στο πλαίσιο της δημοκρατίας τότε θα πρέπει να υπάρχει πραγματική συμμετοχή στη διοίκηση και στις εκλογές μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  Δεν μπορεί όλα τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού των ΑΕΙ (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικοί) τις πιο πολλές φορές με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και σημαντική και πολύχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό (ανάλογο πολλές φορές με των μελών ΔΕΠ), τεχνικό και διοικητικό έργο των ιδρυμάτων απλά να ομαδοποιούνται (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το διακριτό έργο του καθενός) απέναντι στα μέλη ΔΕΠ και να μην έχουν ουσιαστικά δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση των ΑΕΙ.
  Ούτε μπορεί οι φοιτητές, το πιο δυναμικό και προοδευτικό κομμάτι μιας κοινωνίας, που είναι πολίτες που ψηφίζουν για τη διακυβέρνηση της χώρας ( και όχι ανώριμα παιδιά γιατί τότε δε θα έπρεπε να έχουν και δικαίωμα ψήφου!) και που το μέλλον τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία τους μέσα στα ΑΕΙ, να μην έχουν συμμετοχή στις εκλογές μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ.
  Αλλιώς μιλάμε για ένα μοντέλο ολιγαρχίας – αριστοκρατίας όπου οι αποφάσεις για όλους θα παίρνονται μόνο από μια ομάδα (ΔΕΠ)
  Καθένας βέβαια μπορεί να πιστεύει, να υποστηρίζει και να επιχειρηματολογεί ότι ένα ολιγαρχικό μοντέλο διοίκησης οδηγεί σε καλύτερα ΑΕΙ. Δεν μπορεί όμως να επικαλείται την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας, του πλουραλισμού και της δημοκρατίας για να περιγράψει ένα τέτοιο μοντέλο!

 • 6 Ιουνίου 2017, 23:24 | Anna

  1) Η εκλογή των Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο δεν διασφαλίζει την έκφραση κοινής πολιτικής του πρυτανικού σχήματος.
  2) Ενώ ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων είναι 2 ή 3, η μονοσταυρία περιορίζει το δικαίωμα του εκλέγειν αφού δεν επιτρεπει στους εκλέκτορες να ψηφίσουν τόσους όσους είναι εκλόγιμοι, αλλά αναγκαστικά να επιλέξουν μόνο έναν.
  3) Η μονοσταυρία ενέχει σοβαρό κίνδυνο εκλογής υποψηφίων από μεγάλες Σχολές, περιορίζοντας τη δυνατότητα εκλογής υποψηφίου από μικρότερη Σχολή (εκτός κι αν υποστηρίζεται από άλλους μηχανισμούς).
  4) Το ενιαίο ψηφοδέλτιο (σχήμα) δίνει τη δυνατότητα σε νέους υποψήφιους να εκλεγούν στη διοίκηση, ακόμη κι αν δεν είναι γνωστοί στην κοινότητα. Αυτό όμως για τους παραπάνω λόγους δεν διασφαλίζεται με τη μονοσταυρία (εκτός κι αν κινητοποιηθούν άλλοι μηχανισμοί).
  Με λίγα λόγια η προτεινόμενη διάταξη μάλλον ενισχύει παρά «σπάει» τον κομματισμό.

 • 6 Ιουνίου 2017, 16:32 | Γεράσιμος

  Πουθενά στον κόσμο δεν ψηφίζουν οι διοικητικοί υπάλληλοι σε εκλογές Πρυτάνεων!
  Δικαίωμα ψήφου πρέπει να έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ. Άλλωστε βασικός κανόνας είναι το «εκλέγειν και εκλέγεσθαι»… πως λοιπόν θα ψηφίζουν άτομα τα οποία δεν μπορούν ποτέ να εκλεγούν σε αυτές τις θέσεις?

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:50 | Charalampos

  Στο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων διοίκησης και την εμπέδωση της δημοκρατίας και του πλουραλισμού στα ΑΕΙ εκτός από την προβλεπόμενη εκπροσώπηση των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα διοίκησης με ένα και μόνο εκπρόσωπο για κάθε κατηγορία (ουσιαστικά παρατηρητή αφού δεν ψηφίζει παρά μόνο για θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία), υπάρχει και η εξής πρωτοτυπία:
  Για την εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης (άρθρο 15.3.) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ και ΚΥΡΙΩΣ διοικητικοί) καθορίζεται από το τι ψήφισε η πρώτη ομάδα (ΔΕΠ)!

 • 6 Ιουνίου 2017, 13:38 | Βασίλειος Παπαχαρίσης

  Το 3β έρχεται σε αντίθεση με το Άρθρο 03 – Ακαδημαϊκές Ελευθερίες

  Το ποσοστό που δίνεται στο προσωπικό ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/ΔΠ στην πραγγματικότητα είναι υποτιμητικό.
  Ο Πρύτανης είναι πρύτανης όλου του ιδρύματος και θα πρέπει στη καθημερινότητα του να συνεργάζεται και να είναι αποδεκτός από όλους. Τα χαμηλά αυτά ποσοστά είναι πισωγύρισμα σε άλλες εποχές με βοηθούς έδρες κλπ…………Δεν νομίζω ότι θα πάνε να ψηφίσουν οι παραπάνω κατηγορίες προσωπικού για πρύτανη και απο την άλλη πλεύρα γιατί ένας πρύτανης να εκπροσωπεί μόνο τα ΔΕΠ; είναι συνδικαλιστικό όργανο;

 • 5 Ιουνίου 2017, 21:15 | Βασίλειος Τριανταφύλλου

  Η εκλογή με διαφορετικό ψηφοδέλτιο αποτελεί ακραία αντιδημοκρατική επιλογή. Το αντιδημοκρατική επιλογή είναι ο αποκλεισμός με τεχνικό τρόπο ενός υποψηφίου από την δυνατότητα να είναι υποψήφιος Πρύτανης και Αντιπρύτανης. Η επιλογή αυτή εκτός από αντιδημοκρατική είναι και αντισυνταγματική αφού στερεί το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε με τεχνικό τρόπο.
  Από πότε η μονοσταυρία είναι «αριστερή δημοκρατική πρόταση» και από πότε η Κυβέρνηση έγινε οπαδός πλειοψηφικών συστημάτων και όχι της απλής αναλογικής;
  Η επιλογή με διαφορετικό ψηφοδέλτιο θα οδηγήσει τα ιδρύματα σε αδυναμία διοίκησης αφού:
  1. Ο πρύτανης (κατά νόμο νόμιμος εκπρόσωπος αρά και νομικά υπόλογος) θα πρέπει να συνεργασθεί με αντιπρυτάνεις που στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να διαφωνούν στο τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης του ιδρύματος και στην χειρότερη εκτός από προσωπικές αντιπαλότητες μπορεί να υπάρχουν και ακόμα και ποινικές. Ποιός υποψήφιος πρύτανης θα δεχθεί να είναι υποχείριος αντιπρυτάνεων με τους οποίους διαφωνεί και πόσο μάλιστα όταν μπορούν να προκύψουν και πιθανές ποινικές συνέπειες αυτών των διαφωνιών; Είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχήμα;
  2. Ο νομοθέτης υποθέτει ότι υπάρχει ένας πλήθος Καθηγητών που επιθυμούν για 210 ευρώ ή για 250 ευρώ (λιγότερα από όσα παίρνει ο Διευθυντής ή ο προϊστάμενος υπηρεσιών του) να εμπλακούν συνήθως και με νομικές συνέπειες (οι περισσότεροι πρυτάνεις σέρνονται στα δικαστήρια αρκετά μετά την θητεία τους) χωρίς να περιβάλλονται από ανθρώπους της εμπιστοσύνης τους ή της ίδιας αντίληψης;
  3. Τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορεί να αποκλειστεί αφού εάν οι υποψήφιοι είναι 3-4 θα εκλεγούν όλοι (άρα και «αντίπαλοι») του πρύτανη. Ο υποψήφιος πρύτανης θα αναγκαστεί να χειραγωγήσει τις εκλογές των αντιπρυτάνεων υποδεικνύοντας τους αντιπρυτάνεις με τους οποίους θα συνεργασθεί.
  Είναι φανερό ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα οδηγήσει σε αρρυθμία και αδυναμία λειτουργίας τις διοικήσεις των ιδρυμάτων. Το Υπουργείο δεν φαίνεται να μαθαίνει από περιπτώσεις όπου ποτέ δεν συγκροτήθηκαν τα όργανα (περίπτωση Συμβουλίου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), διοικήσεις παρέμειναν επί χρόνια παραβιάζοντας την νομοθεσία (χωρίς όμως συνέπειες).
  Ο σκοπός του νομοθέτη είναι φανερός. Να διασφαλισθεί η εκλογή στην διοίκηση κομματικών υποχείριων. Αυτό θα οδηγήσει σε κομματικές υποψηφιότητες.

 • 4 Ιουνίου 2017, 22:16 | Αριστείδης Μερτζάνης

  Ως προς την εκλογή των Αντιπρυτάνεων που γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια……
  Σχόλιο: Ακόμη και με το σημερινό καθεστώς επιλογής των Αναπληρωτών Πρυτάνεων, δυσκολεύονται οι Πρυτάνεις να συντονίσουν το έργο τους. Με την εκλογή Αντιπρυτάνεων, όπως αυτή προβλέπεται από το παρόν Σχέδιο νόμου, αναμένεται να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η επίλυση των θεμάτων των εσωτερικών υποθέσεων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και να δημιουργούνται πολύ συχνά «αδιέξοδα» στη λήψη αποφάσεων, εις βάρος της απρόσκοπτης λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

 • 4 Ιουνίου 2017, 19:38 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΟΣ

  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ,ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ,ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΕΙ.

 • 4 Ιουνίου 2017, 12:18 | Αλκιμος

  Η διαδικασία του αρ. 2 που προβλέπει ότι ή «εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια» αποτελεί παγκόσμια πρωτοφανή διοικητική πρακτική που θα οδηγήσει σε φαινόμενα συνεχών διαφωνιών και καυγάδων και τελικά στο «αδιοίκητο» των ΑΕΙ (όπως έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις με τους Πρυτάνεις vs Συμβούλια του 4009/2011). Προτείνεται η αυτονόητη εκλογή από κοινό ψηφοδέλτιο (όπως πριν τον 4009/2011), αν και δεν διατηρώ πολλές ελπίδες ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική σε αυτό.

 • 4 Ιουνίου 2017, 09:00 | Αλκιμος

  Στην παρ. 1γ περιγράφονται με λεπτομέρεια οι ονομασίες (που παραπέμπουν σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες) των 4 ή 3 Αντιπρυτάνεων, ενώ στην παρ. 15θ αναφέρεται ότι ο Πρύτανης «Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Πρύτανης καθορίζει τον τομέα ευθύνης και τις επιμέρους αρμοδιότητες του κάθε Αντιπρύτανη». Τα 2 σημεία έρχονται σε μερική αντίθεση.

  Προτείνεται: α) να διαγραφούν οι ονομασίες των Αντιπρυτάνεων από την παρ. 1γ και β) να παραμείνει το σημείο 15θ ως έχει. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται περισσότερη αυτοδυναμία στα Ιδρύματα να καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, και μερική ευελιξία στον Πρύτανη να κατανείμει τουλάχιστον τις αρμοδιότητες σε πρόσωπα που δεν θα έχει επιλέξει ο ίδιος. Εναλλακτικά οι ονομασίες-αρμοδιότητες θα μπορούσαν να προβλέπονται στον Οργανισμό κάθε Ιδρύματος (αρ. 7 του παρόντος σχεδίου).

 • 3 Ιουνίου 2017, 23:04 | NBB

  H θητεία των πρυτανεων και αντιπρυτανεων πρεπει να μειωθει στα δυο χρονια οπως και ολων των μονοπροσωπων οργανων , για να προφτασουν να διοικησουν και άλλοι και οχι μονο λιγοι !!
  Σε καθε περιπτωση ο θεσμός των εκλογων για πανεπιστημιακά Ιδρυματα ειναι αντισυνταγματικός !!
  Τα πανεπιστημια ειναι ανωτατα εκπαιδευτικά Ιδρυματα και ο ακαδημαϊκος χαρακτηρας τους συναδει απολυτα το να εχει πρυτανικους αρχοντες μονο τους αρχαιότερους καθηγητες του Ιδρυματος !!

 • 2 Ιουνίου 2017, 22:20 | Μάνος Βενιέρης

  3. α) Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: αα) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ββ) από το σύνολο των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
  β) Ο αριθμός των εγκύρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επί μέρους συνόλων:
  i) των εγκύρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και
  ii) των εγκύρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των εγκύρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,1 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.

  Σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού των έγκυρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (το σύνολο των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος) εξαρτάται από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του Ιδρύματος)!

  Ένα ακραίο παράδειγμα για να γίνει εμφανώς αντιληπτό το αποτέλεσμα του παραπάνω τρόπου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων:

  Έστω ότι υπάρχουν 2 υποψήφιοι (Α και Β)

  Αν η πρώτη ομάδα εκλεκτόρων έχει 100 μέλη και 99 μέλη ψηφήσουν τον Α και 1 μέλος τον Β
  και η δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων έχει 100 μέλη και 1 μέλος ψηφήσει τον Α και 99 μέλη τον Β
  τότε οι έγκυρες ψήφοι που θα πάρουν οι υποψήφιοι από τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων με τον παραπάνω τρόπου υπολογισμού είναι:

  O υποψήφιος Α 99 (έγκυρες ψήφοι των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων) Χ1 (έγκυρες ψήφοι των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων) Χ0,1 /100 (συνολικός αριθμός των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων) =0,099

  O υποψήφιος Β αντίστοιχα 1Χ99Χ0,1/100=0,099 όσες και ο Α!

  Οι ψήφοι των 99 μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων για τον υποψήφιο Β δίνουν το ίδιο τελικό αριθμό έγκυρων ψήφων με την ψήφο του ενός για τον υποψήφιο Α γιατί το αποτέλεσμα καθορίζεται από τις ψήφους της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων!

  Ουδέν σχόλιον.

  (Το ότι η ψήφος 99 μελών της δεύτερης ομάδας ισοδυναμεί με 0,1 ψήφους της πρώτης ομάδας αποτελεί θέμα άλλης συζήτησης…)