• Σχόλιο του χρήστη 'Πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ' | 13 Ιουνίου 2017, 11:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    "Αλλαγή γνωστικού αντικειμένου" Το αρ. 21 παρ. 2, γ. δίνοντας την εξουσία στη ΓΣ να αλλάξει το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο έχει διοριστεί μέλος ΔΕΠ, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του, τη καθιστά παντοδύναμη αφού κανένα υπερκείμενο όργανο δε θα μπορεί να την ελέγξει. Το αποτέλεσμα θα είναι να γίνει δυσμενής η θέση των μειοψηφούντων, οι οποίοι, είτε δε θα μπορούν να εξελιχθούν αφού τα προσόντα τους δε θα καλύπτουν πια το γνωστικό αντικείμενο που θα προκηρυχθεί, είτε θα αναγκαστούν να αλλάξουν το επιστημονικό τους αντικείμενο και τα διδακτικά τους καθήκοντα. Το θέμα αφορά όχι μόνο αυτούς που θέλουν να εξελιχθούν αλλά και τους τακτικούς καθηγητές, οι οποίοι αν δεν είναι αρεστοί στη ΓΣ μπορεί να βρεθούν να διδάσκουν άσχετα αντικείμενα. Η προσβολή των δικαιωμάτων των διδασκόντων είναι κατάφωρη, αφού για άλλο αντικείμενο διορίστηκαν και άλλο θα αναγκαστούν να θεραπεύουν χωρίς να συμφωνούν. Η διατύπωση θα πρέπει να είναι ότι "Ύστερα από αίτηση του υπηρετούντα λέκτορα ή καθηγητή για αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου του, στην οποία αναφέρεται η σύμφωνη γνώμη του, η ΓΣ εισηγείται την αλλαγή την οποία εγκρίνει ο Πρύτανης"