• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η παράγραφος 15 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη να συμπληρωθεί ως εξής: «ιστ) Είναι υπεύθυνος/η για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, των υπηρεσιών και της παρεχόμενης πληροφόρησης (συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού)» Στο πλαίσιο της διασφάλισης της προσβασιμότητας εντάσσονται η εφαρμογή εύλογων προσαρμογών και η παροχή «ζωντανής βοήθειας», π.χ. επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας