• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί ως εξής: «2. Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης […] στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στον υπολογισμό του ατομικού ή του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος δε θα προσμετρώνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.)»