• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Ε.' | 13 Ιουνίου 2017, 20:26
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 37.1: Οι περιπτώσεις α, β, γ, είναι εκ των πραγμάτων και εκ της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, ουσιαστικά μη εφαρμόσιμες. Η περίπτωση δ (αλλά και η ε) απαιτεί καθορισμό του ποσοστού που θα παρακρατείται από τα ερευνητικά προγράμματα, αν και αυτό δεν προβλέπεται σήμερα σε κανένα οδηγό χρηματοδότησης εθνικών ή διεθνών ερευνητικών έργων. Η περίπτωση στ δεν έχει νόημα, μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ είναι από ΠΜΣ, ενώ το ποσοστό από ερευνητικά προγράμματα δεν θα προλαβαίνει να καλύψει τη λειτουργία των ΕΛΚΕ και τη στήριξη της ερευνητικής πολιτικής (συνέδρια, ταξίδια, χορηγίες, υποτροφίες, κλπ.). Η περίπτωση ζ, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι πόροι, είναι ημερομηνόληκτη, καθώς οι όποιοι πόροι σύντομα θα στερέψουν. Τέλος, η περίπτωση η είναι απροσδιόριστη και φρόνιμο θα ήταν να παραλειφθεί. Άρθρο 37.2: Εφόσον λοιπόν, τίποτε από τα παραπάνω δεν θα συντρέχει, θα προκύψει ανάγκη διδάκτρων (ή τελών φοίτησης επί το κομψότερον). Άρθρο 37.4: Η κατανομή είναι πολύ χονδρική. Θα πρότεινα το εξής: 15-18% υποτροφίες, 2-5% λοιπές παροχές προς φοιτητές (όπως, βιβλία, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πρακτική άσκηση, συμμετοχές σε συνέδρια, κλπ.), 10% ΕΛΚΕ, 10-12% Πανεπιστήμιο, 8-10% λειτουργικές δαπάνες & αγορές παγίων και εξοπλισμού, 8-10% διοικητική υποστήριξη, 35-47% δαπάνες διδασκαλίας με κατανομή 2/3 σε μέλη ΔΕΠ και 1/3 σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η κατανομή είναι ενδεικτική, αλλά διασφαλίζει σημαντικό ποσοστό παροχών προς φοιτητές, βιωσιμότητα ΕΛΚΕ, στήριξη Πανεπιστημίου και απόκτηση αγαθών, αλλά και πρόβλεψη εύλογων αμοιβών διοικητικής υποστήριξης και διδασκαλίας. Άρθρο 37.6: Σωστό ως προσέγγιση, χρειάζεται προσοχή σε θέματα προσωπικών δεδομένων.