• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΣΕΕΔΙΠ Α.Ε.Ι' | 14 Ιουνίου 2017, 09:54

    (α) εκπροσώπηση του κλάδου Ε.ΔΙ.Π /Ε.Ε.Π.: Επί της αρχής και στην περίπτωση της Συνέλευσης του Τμήματος η εκπροσώπηση των κατηγοριών ΕΔΙΠ/ΕΕΠ είναι αναιμική έως ανύπαρκτη και συνεπώς πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να απαλειφθεί ο περιορισμός ότι τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο εάν συζητούνται θέματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν για το κεφάλαιο Δ. (β) αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος - ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου για τον κλάδο ΕΕΠ/ΕΔΙΠ: Η προσθήκη στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη δυνατότητα ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα μέλη του κλάδου μας, αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Ως γνωστό, σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) η ανάληψη αυτοδύναμου διδακτικού έργου για τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ γίνεται με εισήγηση του Τμήματος και απόφαση Συγκλήτου. Η ρύθμιση αυτή αν και επί της αρχής ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο ως προς την εφαρμογή της παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι δεοντολογικά η απόφαση για την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου θα πρέπει να λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, αφού αποτελεί το θεσμικό όργανο που διαμορφώνει το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών και κατανέμει το διδακτικό έργο. Είναι απορίας άξιον πώς ο νομοθέτης αναθέτει, διαχρονικά, όλες τις σχετικές αρμοδιότητες στη Συνέλευση του Τμήματος, αλλά δεν εμπιστεύεται το ίδιο συλλογικό όργανο για την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στο ΕΔΙΠ και έως σήμερα αναθέτει σε ένα διοικητικό όργανο όπως είναι η Σύγκλητος, και ακαδημαϊκά ανομοιογενές ως προς τη σύνθεση, να αξιολογήσει εισηγήσεις για ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου. Συνακόλουθα, το ακαδημαϊκό τμήμα είναι εκείνο που θεραπεύει ένα ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο, και συνεπώς η σύνθεση των μελών του είναι επιστημονικά ομοιογενής, άρα και κατά τεκμήριο το αποφασιστικό όργανο, η Συνέλευσή του δηλαδή, είναι αρμόδιο να κρίνει και να αξιολογήσει την κάθε περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά, η διάταξη είναι νομοτεχνικά αλυσιτελής, καθώς παραπέμπει στις κείμενες διατάξεις και δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεται. Συνεπώς πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως η εν λόγω ρύθμιση προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικά ζητήματα και η διάταξη να επιτελέσει τον σκοπό της. Περαιτέρω, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου για τις κατηγορίες ΕΔΙΠ/ΕΕΠ αφορά τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο κύκλο σπουδών, ιδίως όταν η Συνέλευση του Τμήματος είναι το αποφασιστικό όργανο για τα μονοτμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι αρμοδιότητές της αναλαμβάνονται από την Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε) σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.