• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 14 Ιουνίου 2017, 10:36

    Σχετικά με τη θητεία του Διευθυντή στα ΠΜΣ, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε δύο μόνο συνεχείς θητείες, καθώς σε μικρά σχετικά Τμήματα και σε Τμήματα με διεπιστημονικό χαρακτήρα δεν υπάρχουν πάντα άτομα συναφούς αντικειμένου σε υψηλές βαθμίδες και αν υπάρχουν μπορεί να μην επιθυμούν να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα. Ίσως να προβλέπεται διάταξη όπου να επιτρέπεται η συνέχιση της θητείας του διευθυντή ΠΜΣ (πέρα των δύο συνεχόμενων θητειών) στην περίπτωση που δεν επιθυμεί άλλο μέλος ΔΕΠ να αναλάβει τη διεύθυνση του ΠΜΣ. Επίσης και να δίνεται η δυνατότητα, αν δεν γίνεται αλλιώς, να αναλαμβάνουν τη διεύθυνση των ΠΜΣ για μια θητεία και Επίκουροι Καθηγητές σαναφούς γνωστικού αντικειμένου. Τέλος, θεωρώ ότι τα καθήκοντα του Διευθυντή ΠΜΣ δεν θα πρέπει να περιορίζονται και να μπορεί να ασκεί παράλληλα και άλλα διοικητικά καθήκοντα, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.