Άρθρο 31 – Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών

1. Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την οργάνωση των διδακτορικών σπουδών είναι:
α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,
β) η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 43,
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και
δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
2. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
3. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Κοσμητείας για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32,
β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. και
στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ., ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), οι οποίες συγκροτούνται από καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, ερευνητές που υποδεικνύονται από τον τυχόν συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή είναι επταμελής και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή είναι εννεαμελής. Ο Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος και σε περίπτωση συνεργασίας αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων ή άλλων ερευνητικών φορέων, από το αυτοδύναμο Τμήμα. Στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εκλογής, συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της παρούσας παραγράφου.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.
6. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και εκλέγεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες, δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής και δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα άλλα διοικητικά καθήκοντα στο οικείο Ίδρυμα.

 • 16 Ιουνίου 2017, 14:09 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Οι πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ οι οποίες αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να ΈΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ και ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ ανά θέμα ημερήσιας διάταξης, ανά ημερομηνία, ανά θεματολογία-λέξεις κλειδιά, ανά ΑΠΟΦΑΣΗ ανά κατηγορία στην οποία ανήκει η Απόφαση κ.λ.π

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:58 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:49 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Η παρούσα κυβέρνηση αλλά και η οποιαδήποτε κυβέρνηση εάν πράγματι θέλει να υπάρξει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ όπως Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα, Κοσμητεία, Σύγκλητος, θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες ελέγχου των διαδικασιών …

  και διαδικασίες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΑς μας απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα Διοίκησης ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΙΚΤΥΟ;;;…και στα ΑΕΙ, όλες οι αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων είναι εν «ΚΡΥΠΤΩ»

  Αρα,

  εάν υπάρχει ΤΟΛΜΗ αοπό την κυβέρνηση,

  μια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΡΥΘΜΙΣΗ 3 ΑΡΑΔΩΝ, μπορεί να φερει την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ στα ΑΕΙ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΠΡΑΞΕΩΝ των ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ και ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ των ΑΕΙ στους ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ των ΟΡΓΑΝΑΝ που ΕΛΑΒΑΝ την ΑΠΟΦΑΣΗ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:09 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προτείνω να αποτελούνται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).

 • Επειδή στο σχόλιό μου (14/6), στο δεύτερο θέμα, από παραδρομή παραλείφθηκε ο αριθμός του νόμου στον οποίο αναφερόμουν (3685/2008), το αποστέλλω και πάλι:

  Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 31 παρ. 6 αντίστοιχη διάταξη με το άρθρο 2 περ. δ εδ. 2 ν. 3685/2008, σύμφωνα με το οποίο ο Διευθυντής «μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις», στο μέτρο που για τον Διευθυντή δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή για τα αυξημένα διοικητικά καθήκοντα.

 • Στο άρθρο 31 παρ. 4 εδ. γ αναφέρεται: «Ο Πρόεδρός της (εννοεί της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής, ΕΔΕ) όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική στήριξη ……….». Η διατύπωση της διάταξης δημιουργεί την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος της ΕΔΕ μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τον Διευθυντή του ΠΜΣ. To νομοσχέδιο δεν φαίνεται να αποσκοπεί- και σωστά κατά τη γνώμη μου- σε αλλαγή του σημερινού καθεστώτος, κατά το οποίο οι ιδιότητες του Διευθυντή του ΠΜΣ και του Προέδρου της ΕΔΕ συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο (άρθρο 2 περ. δ) εδ. 2 ν. 3685/2008: O Διευθυντής «προεδρεύει της ΕΔΕ στην περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ». Συνεπώς,η διάταξη χρειάζεται αναδιατύπωση («Ο Πρόεδρός της, που είναι ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχεται……»).

  Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 31 παρ. 6 αντίστοιχη διάταξη με το άρθρο 2 περ. δ εδ. 2, σύμφωνα με το οποίο ο Διευθυντής «μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις», στο μέτρο που για τον Διευθυντή δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή για τα αυξημένα διοικητικά καθήκοντα.

 • Με βάση την 20ετή και πλέον εμπειρία από τη συμμετοχή μας σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ (κυρίως του ΑΠΘ), και συμμετοχή μας σε 3μελείς επιτροπές διαρτιβών εισδίκευσης και διδακτορικών διατριβών, συμφωνούμε απόλυτα με τις διατυπωμένες θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (βλέπε http://www.seismo.ethz.ch/static/kradolfer/codeco3/ ).

  εκ μέρους των ερευνητών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευώ(ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ)

 • 14 Ιουνίου 2017, 10:36 | Νίκος

  Σχετικά με τη θητεία του Διευθυντή στα ΠΜΣ, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε δύο μόνο συνεχείς θητείες, καθώς σε μικρά σχετικά Τμήματα και σε Τμήματα με διεπιστημονικό χαρακτήρα δεν υπάρχουν πάντα άτομα συναφούς αντικειμένου σε υψηλές βαθμίδες και αν υπάρχουν μπορεί να μην επιθυμούν να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα.

  Ίσως να προβλέπεται διάταξη όπου να επιτρέπεται η συνέχιση της θητείας του διευθυντή ΠΜΣ (πέρα των δύο συνεχόμενων θητειών) στην περίπτωση που δεν επιθυμεί άλλο μέλος ΔΕΠ να αναλάβει τη διεύθυνση του ΠΜΣ.

  Επίσης και να δίνεται η δυνατότητα, αν δεν γίνεται αλλιώς, να αναλαμβάνουν τη διεύθυνση των ΠΜΣ για μια θητεία και Επίκουροι Καθηγητές σαναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Τέλος, θεωρώ ότι τα καθήκοντα του Διευθυντή ΠΜΣ δεν θα πρέπει να περιορίζονται και να μπορεί να ασκεί παράλληλα και άλλα διοικητικά καθήκοντα, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 • 14 Ιουνίου 2017, 05:40 | Φανης M.

  Παραγραφος 5:
  “δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής και δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα άλλα διοικητικά καθήκοντα στο οικείο Ίδρυμα.”

  Πως θα ελενχεται αυτη η διαδικασια; Διευθυντες ΠΜΣ εισπρατουν για διοικητικες υπηρεσιες περι τα (2* διδακτρα ενος φοιτητη), με αποτελεσμα να βλεπουμε σε τμηματα που κοστιζουν 6000 ευρω να υπαρχουν εσοδα 12000 ευρω ανα διευθυντη. Τα χρηματα αυτα ειναι ιδιαιτερα υψηλα αν αναλογιστειτε οτι υπαρχει γραμματεας μεταπτυχιακου (φυσικα χωρις προκυρηξη, αρκει να ειναι γνωστος/γνωστη του καθηγητη) που κανει ολη την γραφειοκρατια, ενω ο διευθυντης μετεχει σε απλες συσκεψεις, κανονιζει καμια ημεριδα κλπ. Μεγαλο μερος καθηγητων χωρις σοβαρη επαρκεια, ανοιξαν μεταπτυχιακα για αυτο τον λογο. Θα πρεπει ρητως να ρυθιστει και ελενχος παραβασεων της ρυθμισης.

 • 13 Ιουνίου 2017, 12:56 | Evi

  «Ο Διευθυντής του ΠΜΣ δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα άλλα διοικητικά καθήκοντα στο οικείο Ίδρυμα»= Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έχει καμία απολύτως βάση και δεν ισχύει σε κανένα ίδρυμα του εξωτερικού. Για ποιό λόγο ο Διευθυντής του ΠΜΣ να μην μπορεί να έχει άλλα διοικητικά καθήκοντα στο οικείο Ίδρυμα;; Πρόσθετα αυτό δεν έχει καμία εφαρμοσιμότητα σε Τμήματα με μικρό αριθμό Αν. Καθ. και Καθηγητών πρώτης βαθμίδας με αποτέλεσμα να αναλαμβάνουν τη Διεύθυνση των ΠΜΣ καθηγητές μικρότερων βαθμίδων οι οποίοι και δεν έχουν την ακαδημαϊκή εμπειρία να το κάνουν και ούτε νομιμοποιούνται να το κάνουν.

 • 13 Ιουνίου 2017, 12:14 | Δέσποινα Προβατά

  Σχετικά με τη θητεία του διευθυντή στα ΠΜΣ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χρονική διάρκεια του εκάστοτε προγράμματος. Όταν πρόκειται για διετή προγράμματα σπουδών, θα πρέπει η θητεία των οργάνων να υπολογίζεται με βάση τον χρόνο ολοκλήρωσης κάθε ΠΜΣ (δηλαδή δύο έτη φοίτησης επί δύο θητείες = 4 έτη)

  Γιατί ο περιορισμός στη θητεία του Διευθυντή εφόσον αυτός εκλέγεται από τη ΓΣ; Σε μικρά τμήματα δεν είναι πάντα εύκολη η ανανέωση των προσώπων.

  Αντίστοιχο πρόβλημα δημιουργεί η πρόταση να μην μπορεί ο διευθυντής του ΠΜΣ να ασκεί παράλληλα άλλα διοικητικά καθήκοντα. Πολλά τμήματα, ακόμα και κεντρικών πανεπιστημίων έχουν αποδεκατιστεί τα τελευταία χρόνια με τις συνταξιοδοτήσεις. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν επιθυμούν όλα τα μέλη ΔΕΠ να εμπλακούν στα διοικητικά του τμήματος ή ότι δεν διαθέτουν αυτές τις ικανότητες.

 • 12 Ιουνίου 2017, 19:52 | Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος

  1. Στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι:»Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.», σαν να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον διευθυντή του ΠΜΣ, ενώ στην παράγραφο 6 αναφέρεται ότι ο Διευθυντής του ΠΜΣ προεδρεύει της ΣΕ. Η αντίφαση θα πρέπει να διορθωθεί.
  2. Ο αριθμός των εκπροσώπων των φοιτητών στις ΕΔΕ (2 στους 7) είναι υπερβολικός.
  Τί γίνεται αν τα συνεργαζόμενα τμήματα είναι περισσότερα από 2, πάλι 7 μέλη θα έχει η ΕΔΕ;

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:09 | Επίκουρος Καθηγητής

  1.Δεν αναφέρεται πουθενά αν τα μέλη της ΣΕΠΜΣ δικαιούνται ή όχι κάποια αμοιβή και πόση θα μπορούσε να είναι αυτή.
  2. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι απαράδεκτο να μην πληρώνεται. Ήδη τα περισσότερα Ιδρύματα έχουν βάλει πλαφόν στην αμοιβή του που είναι και το πιο δίκαιο και το πιο σωστό διότι το διοικητικό έργο του Διευθυντή είναι αρκετά βαρύ.
  3. Τα 5 μέλη ΣΕΠΜΣ είναι πολλά, 3 αρκούν για τα αυτοδύναμα ΠΜΣ και 5 για τα διατμηματικά όπως ήταν ως τώρα.

  Τέλος, θα έπρεπε το Υπουργείο να λάβει υπόψην ότι τα ΠΜΣ έχουν σχεδιαστεί με τους όρους που υπήρχαν παλαιότερα. Με τις αλλαγές που προτείνει, αλλάζει ο σχεδιασμός και η λειτουργία αυτών και πιθανώς κάποια να μη μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ώστε να διατηρήσουν την προβλεπόμενη ποιότητα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει και πρόβλεψη για την αναστολή λειτουργίας όσων ΠΜΣ δε μπορούν να λειτουργήσουν με το αρχικά προβλεπόμενο επίπεδο ποιότητας από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

 • 9 Ιουνίου 2017, 17:05 | Δασενακης Μανος, Καθηγητης ΕΚΠΑ

  Στο άρθρο 4 περιέχονται λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται αφού θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (π.χ. ο αριθμός των μελών της ΕΔΕ). Απλά πρέπει στην ΕΔΕ να αντιπροσωπεύονται όλα τα συνεργαζόμενα μέρη. Ο διευθυντής δεν υπάρχει λόγος να είναι μόνιμα από ένα τμήμα. Επίσης αν ΕΔΕ είναι 7μελής είναι παραλογο η ΣΕ να είναι 5μελης.
  Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή πρέπει να καθορίζει και τους Διδακτορικούς τίτλους οι οποίοι θα απονέμονται από το Διατμηματικό ΠΜΣ (και όχι μόνο από τα Τμήματα, γιατί έτσι αγνοούνται πολλά γνωστικά αντικείμενα και δεν ενισχύεται η αναγκαία διεπιστημονικοτητα στην έρευνα)

 • Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

  δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες, (υπερβολικό για μικρά ΤΕΙ και ιδίως όταν συναινούν τα μέλη της ΓΣ)
  δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής (ΛΑΘΟΣ, απαράδεκτο, μη αμοιβόμενη εργασία; πως εξισορροπείται; ) και
  δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα άλλα διοικητικά καθήκοντα στο οικείο Ίδρυμα (υπερβολικό για μικρά ΤΕΙ).
  Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) καθηγητές του Τμήματος, (υπερβολικό για μικρά ΤΕΙ, τρία (3) αρκούν).
  Να ανταμοίβονται οι Υπεύθυνοι μαθημάτων, οι εξετάσεις και οι Πτυχιακές, εφ’ όσον το επιτρέπουν τα Οικονομικά του ΠΜΣ.

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:27 | Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

  Η θητεία ενός Διευθυντή ΠΜΣ πρέπει να περιορίζεται σε δύο πλήρεις ακαδημαϊκά πλήρεις περιόδους σπουδών, τουλάχιστον. Δεν μπορεί να είναι 2 χρόνια είτε οι σπουδες διαρκούν 12 μήνες είτε 24.

 • 2 Ιουνίου 2017, 19:32 | Γιώργος

  Πάλι δεν προβλέπεται πουθενά η ιδιότητα του μεταδιδάκτορα. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου τέτοια ιδιότητα με συγκεκριμένα δικαιώματα απασχόλησης, τόσο από τα ΠΜΣ όσο και από τα προπτυχιακά. Ο μεταδιδάκτορας, ο οποίος κάνει έρευνα, δυστυχώς σε ΑΕΙ δεν έχει την θέση του ερευνητή. Στην ουσία, δεν υπάρχει.
  Θα πρέπει λοιπόν να καθοριστεί συγκεκριμένη ιδιότητα με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επίσης, στα ΑΕΙ, μεταδιδάκτορες και επιστημονικοί συνεργάτες θα πρέπει να έχουν δικαιώματα συμμετοχής σε όργανα του ΑΕΙ.
  Είναι αρκετοί σε κάθε ΑΕΙ, κάνουν σημαντική δουλειά, και δεν μπορεί η πολιτεία να τους αγνοεί.