• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΚΕΘΕ' | 14 Ιουνίου 2017, 12:25

    Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων που, εφ’ όσον εφαρμοστούν, θα επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία και το ρόλο των Ερευνητικών Κέντρων. Χαρακτηριστικά στις: Παρ. 1: Ο ΕΛΚΕ δε μπορεί να έχει διαφορετικό ΑΦΜ από αυτόν του Ερευνητικού Κέντρου στο οποίο ανήκει. Αφενός γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε με τη δημιουργία ξεχωριστής επιχείρησης μέσα στο Ερευνητικό Κέντρο. Αφ’ εταίρου υπάρχει πληθώρα τεχνικών δυσκολιών που θα καθιστούσε έως και ανέφικτη την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Παρ. 4β: Τα έσοδα του ΕΛΚΕ θα πρέπει να επαναξιοποιούνται για την ανάπτυξη των Ερευνητικών Κέντρων και την προώθηση και διεύρυνση των ερευνητικών αντικειμένων. Το αποθεματικό πρέπει να είναι γνωστοποιείται, ωστόσο η διαχείριση έστω και μέρους αυτού από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δε νομιμοποιείται. Παρ.6: Η καθιέρωση μεταφοράς σταθερού ποσοστού, και ειδικά τόσο ψηλού (30%) από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό ξεκάθαρα θα αποδυνάμωνε τους ΕΛΚΕ. Σε κάθε περίπτωση όμως, η όποια μεταφορά προς τον τακτικό προϋπολογισμό δε θα πρέπει να γίνεται με σκοπό την κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού.