Άρθρο 57 – Οικονομική διαχείριση

1. Στον Ε.Λ.Κ.Ε. αποδίδεται διαφορετικός, από το οικείο Α.Ε.Ι., αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
2. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. λειτουργεί εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμούς παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των έργων που διαχειρίζεται, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης.
3. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με το ν. 4308/2014.
4. α) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρούν λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε πιστωτικά ιδρύματα με τίτλο «Ε.Λ.Κ.Ε./ονομασία Α.Ε.Ι.». Οι πόροι των Ε.Λ.Κ.Ε. κατατίθενται σε αυτούς και διατίθενται με εντολές του Προέδρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
β) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μεταφέρεται μέρος των ταμειακών τους διαθεσίμων από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και η διαχείρισή τους ενεργείται από την ΤτΕ και τον ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1611/1950, όπως ισχύει, το άρθρο 15, παρ. 11 του ν. 2469/1997, όπως ισχύει και την από 20/4/2015 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το ν. 4323/2015. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αιτιολογείται σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο οικείος Ε.Λ.Κ.Ε..
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες για την ανά μήνα ή δεκαπενθήμερο μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδας σε πιστωτικά ίδρυμα, βάσει αντίστοιχου μηνιαίου ή δεκαπενθήμερου προγραμματισμού πληρωμών του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο. Έως την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει για τον τρόπο διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. και το ποσοστό μεταφοράς στην ΤτΕ.
5. Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και από οποιονδήποτε πόρο του, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή, την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης και ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, κρατείται για έξοδα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. και το λειτουργικό κόστος του Α.Ε.Ι. και αποτελεί έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε..
6. α) Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 που μεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, δεν μπορεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εσόδων αυτών.
β) Σε περίπτωση μη απορρόφησης του ποσού που διατίθεται για τις υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι., το μη απορροφηθέν ποσό μπορεί να αναλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους για εξόφληση δαπανών σε βάρος ταμειακών διαθεσίμων.
γ) Το υπολειπόμενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., μετά την αφαίρεση του ποσού της περίπτ. α΄, κατανέμεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση εξοπλισμού κλπ.), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι..
δ) Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο τέλος του οικονομικού έτους επανεγγράφονται στο επόμενο οικονομικό έτος, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. η οποία κοινοποιείται στον ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού έργων /προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες για κτηριακές υποδομές του Α.Ε.Ι., για αγορά και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για ταμειακές διευκολύνσεις των εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων, για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο οικείο Α.Ε.Ι., για κάλυψη δημοσιονομικών διορθώσεων, νόμιμων και μη επιλέξιμων δαπανών και για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και δαπανών. Ποσοστό έως 5% των αποθεματικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:01 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Η διαχείριση των διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (αρ. 57.4) είναι ασύμβατη με τις διαχειριστικές υποχρεώσεις των δικαιούχων των προγραμμάτων έναντι των ευρωπαϊκών (κοινοτικών) πηγών χρηματοδότησής τους.
  Η υποχρεωτική μεταφορά του 30% των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος (αρ. 57.6) προοιωνίζεται μεγαλύτερη ακόμα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης του δημόσιου πανεπιστημίου. Επιπλέον, αφαιρούνται πόροι με τους οποίους το Πανεπιστήμιο ασκεί την ερευνητική του πολιτική, χρηματοδοτώντας ερευνητικά προγράμματα μέσω των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε.

 • 15 Ιουνίου 2017, 10:41 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Αναφέρεται ότι ποσοστό μέχρι 25% του προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται από τον ΕΛΚΕ παρακρατείται από τον ΕΛΚΕ για τα έξοδα λειτουργίας του. Σήμερα το ποσό αυτό είναι 16%. Εάν μεν νομοθετείται η αύξηση του ποσοστού, αυτό θα επηρεάσει δυσμενώς την εκτέλεση του έργου. Ενδεχόμενα να νομοθετηθεί ότι το ποσοστό παρακράτησης αποφασίζεται από τον ΕΛΚΕ κατά περίπτωση και δεν θα υπερβαίνει το 25%.
  Ειδικά για την Οδοντιατρική Σχολή που η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά από τα ίδια έσοδα που προέρχονται από τη παροχή υπηρεσιών σε οδοντιατρικούς ασθενείς κατά την κλινική άσκηση των φοιτητών, η αύξηση του ποσοστού θα έχει συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας της Σχολής. Προτείνεται το ποσοστό αυτό να μην ισχύει σε έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους κατά την άσκηση των φοιτητών.

 • Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων που, εφ’ όσον εφαρμοστούν, θα επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία και το ρόλο των Ερευνητικών Κέντρων. Χαρακτηριστικά στις:
  Παρ. 1: Ο ΕΛΚΕ δε μπορεί να έχει διαφορετικό ΑΦΜ από αυτόν του Ερευνητικού Κέντρου στο οποίο ανήκει. Αφενός γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε με τη δημιουργία ξεχωριστής επιχείρησης μέσα στο Ερευνητικό Κέντρο. Αφ’ εταίρου υπάρχει πληθώρα τεχνικών δυσκολιών που θα καθιστούσε έως και ανέφικτη την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος.
  Παρ. 4β: Τα έσοδα του ΕΛΚΕ θα πρέπει να επαναξιοποιούνται για την ανάπτυξη των Ερευνητικών Κέντρων και την προώθηση και διεύρυνση των ερευνητικών αντικειμένων. Το αποθεματικό πρέπει να είναι γνωστοποιείται, ωστόσο η διαχείριση έστω και μέρους αυτού από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δε νομιμοποιείται.
  Παρ.6: Η καθιέρωση μεταφοράς σταθερού ποσοστού, και ειδικά τόσο ψηλού (30%) από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό ξεκάθαρα θα αποδυνάμωνε τους ΕΛΚΕ. Σε κάθε περίπτωση όμως, η όποια μεταφορά προς τον τακτικό προϋπολογισμό δε θα πρέπει να γίνεται με σκοπό την κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:31 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Παράγραφος 5
  Αναφέρεται οτι ποσοστό μέχρι 25% του προυπολογισμού των εργων που χρηματοδοτουνται απο τον ΕΛΚΕ για τα έξοδα λειτουργίας του.
  Σήμερα αυτό το ποσοστό είναι 16%.
  Υπάρχει αύξηση ποσοστού η καθορίζεται μέγιστο ποσοστό,το οποίο θα αποφασίζει ο ΕΛΚΕ κατα περίπτωση.
  Σε ποια έργα αναφέρεται η αύξηση της παρκράτησης;To σύνολο των χρηματοδοτούμενων η μόνο τα ερευνητικά.
  Τι θα ισχύει για τα έσοδα απο παροχή Υπηρεσιών υγείας σε τρίτους κατα την εκπαιδευτική διαδικασία των φοιτητών Οδοντιατρικής.
  Εάν ισχύσει η αύξηση και στα έσοδα της Οδοντιατρικής,με το δεδομένο οτι η λειτουργία της Σχολής βασίζεται αποκλειστικά στα έσοδα αυτά,η οποιαδήποτε αύξηση παρακράτησης θα εχει συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας της Σχολής λογω έλλειψης των απαραίτητων πόρων.
  Προτείνεται το ποσοστό να τροποποιηθεί στο 10% για έσοδα που προέρχονται απο την παροχή υπηρεσιών σε οδοντιατρικούς ασθενείς και κατα την κλινικη εκπάιδευση των φοιτητών.
  Παραγραφος 6α
  Ποσοστό οχι λιγότερο του 30% των εσόδων του ΕΛΚΕ μεταβιβάζεται απο τον ΕΛΚΕ στον Τακτικό προυπολογισμό του ΑΕΙ
  Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται επι του 25% του προυπολογισμού των έργων που παρακρατεί ο ΕΛΚΕ για τα λειτουργικά του έξοδα η επι του συνόλου των εσόδων;;
  H μεταβίβαση αυτή ειναι αντίθετη στον Δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου,καθότι τα εσοδα του ΕΛΚΕ απο οποιαδήποτε πηγή δεν εχουν κανένα λογο να εχουν σχέση με τον τακτικό προυπολογισμό ούτε και οι χορηγοί σε ερευνητικά προγραμματα δεν ειχαν σκοπο τα χρηματα αυτα να αξιοποιηθούν στον Τακτικο προυπολογισμό .
  Πολύ περισσότερο εάν τα χρήματα αυτά προέρχονται απο παροχή υπηρεσιών υγείας σε οδοντιατρικούς ασθενείς κατα την εκπάιδευση των φοιτητών της Οδοντιατρικης Σχολής ,χρήματα απο τα οποία η Οδοντιατρικη Σχολή εξαρτα την λειτουργία της .
  Η μεταβίβαση αυτή που θα εχει συνέπεια την μειωση των διαθέσιμων πόρων για τις λειτουργικές αναγκες της οδοντιατρικλης Σχολής,και την αδυναμια λειτουργίας της εάν τα ποσά αυτά δεν καλυφθούν απο τον τακτικο προυπολογισμό.

  Παράγραφος 6β
  Στους πόρους του ΑΕΙ και του ΕΛΚΕ περιγραφεται οτι το αδιάθετο ποσό ερευνητικού προγράμματος μετα το τέλος του οικονομικου έτους ,μεταφέρεται στον προυπολογισμό του ΑΕΙτου επόμενου οικονομικού ετουςγια την εξόφληση δαπανών σε βαρος ταμειακων διαθεσίμων.
  Αυτό σημαίνει οτι στο τέλος του οικονομικού ετους οποιο ποσό απο ενα ερευνητικό προγραμμα δεν εχει απορροφηθεί,δεν μπορεί να απορροφηθεί απο το προγραμμα το επόμενο έτος;;;
  Υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα που διαρκούν περισσότερο απο ενα χρόνο και που ο προυπολογισμός τους δεν μπορεί να απορροφηθεί σε ενα χρόνο.
  Και παλι Οσον αφορά την Οδοντιατρικη Σχολή το μέτρο θα εχει δραματικες συνέπειες.
  Το μετρο πρεπει να καταργηθεί,να αναμορφωθεί η να διευκρινισθεί σε ποιές περιπτώσεις θα εφαρμοσθεί.

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:25 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Η πρόβλεψη ελάχιστου ποσοστού 30% των ετήσιων εσόδων των ΕΛΚΕ που απαιτείται να μεταβιβάζονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. (παρ. 6α του άρθρου) μπορεί να αποβεί καταστρεπτική για τους ΕΛΚΕ.

  Είναι κατανοητό γιατί την επιθυμεί το Υπουργείο, δεδομένης της δραματικής μείωσης των τακτικών π/υ των ιδρυμάτων σε σχέση με τους τακτικούς π/υ του έτους 2010.

  Όμως η απαίτηση αυτή θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων που αναλαμβάνουν οι ΕΛΚΕ, δεδομένου ότι για την ομαλή εκτέλεση τους οι τελευταίοι πρέπει να διαθέτουν ικανό αποθεματικό για να μπορούν να «δανείσουν» τα προγράμματα (ταμειακές διευκολύνσεις της παρ. 7) κατά την εκτέλεση τους.

  Επιπλέον, θα δημιουργήσει ένα ισχυρό αντικίνητρο για να έρχονται προγράμματα στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. Οι πρόσοδοι από ερευνητικά έργα πρέπει να κατευθύνονται κυρίως σε επενδύσεις που θα προάγουν την έρευνα και θα διευκολύνουν την προσέλκυση και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων.

  Τέλος, εισάγεται η πρωτοφανής απαίτηση οι ΕΛΚΕ να μην μπορούν να διαθέσουν παραπάνω από το 5% των εσόδων τους από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την χορήγηση υποτροφιών και την δημιουργία ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων !

 • 13 Ιουνίου 2017, 18:24 | ΓΕΛ & ΕΛΚΕ των ΕΚ/ΝΠΔΔ

  Οι διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4β και 4γ είναι δύσκαμπτες και χρονοβόρες. Δημιουργούν επί πλέον εμπόδια στην διακίνηση και απορρόφηση των κονδυλίων. Η δε εμπλοκή του ΟΔΔΗΧ στην διακίνηση ευρωπαϊκών κονδυλίων αποτελεί αστάθμητο παράγοντα.
  Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα εξαίρεσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και των συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων από τις διαδικασίες των παραγράφων 4β και 4γ.

  Οι διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 6α και 6β επιβαρύνουν τους Ειδικούς Λογαριασμούς με την υποχρέωση, μιας μέχρι και σήμερα αποκλειστικής ευθύνης της Πολιτείας, την χρηματοδότηση του Τακτικού Προυπολογισμού των Δημοσίων Φορέων.

  Η μισθοδόσία του προσωπικού των φορέων θα πρέπει να θωρακιστεί με ρητή απεμπλοκή από την ως άνω διαδικασία εσωτερικού «δανεισμού».

 • 13 Ιουνίου 2017, 17:39 | ΓΕΛ & ΕΛΚΕ των ΕΚ/ΝΠΔΔ

  Αρθρο 57 Οικονομική διαχείριση

  Λόγοι διαχειριστικής ευελιξίας επιτάσσουν την αλλαγή της διατύπωσης
  του άρθρου 1 ως εξής: «Στον ΕΛΚΕ δύναται να αποδοθεί διαφορετικός από τον οικείο ΑΕΙ, αριθμός φορολογικού μητρώου ΑΦΜ».

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:25 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  Άρθρο 57. παρ. 1. Δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα και ποια προβλήματα επιχειρεί αν επιλύσει η απόδοση στον ΕΛΚΕ διαφορετικού ΑΦΜ από το οικείο ΕΚ. Διαφωνούμε με αυτή την επιλογή καθώς δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από εκείνα που ενδεχομένως καλείται να επιλύσει. Αν προσπαθήσουμε να φανταστούμε τις λεπτομέρειες της καθημερινής λειτουργίας π.χ. ένταξη προσωπικού στο νέο ΑΦΜ, κυριότητα και συντήρηση βασικών υποδομών, νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί, ενημέρωση υπηρεσιών για νέο ΑΦΜ, εξουσιοδοτήσεις κλπ σε συνδυασμό με την υπάρχουσα χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, μάλλον θα κάνουμε πολύ να συνέλθουμε.
  παρ. 4β. Τι περιλαμβάνεται στα «ταμειακά διαθέσιμα»; Πώς και από ποιον καθορίζεται το «μέρος» αυτών που μεταφέρεται.
  παρ. 6. Να προβλεφθεί ρητά ότι από το μεταβιβαζόμενο ποσό από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό δεν θα καλύπτονται μισθολογικές δαπάνες. Επιπλέον στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την οικονομική λειτουργία και επιβίωση των ερευνητικών φορέων ρυθμίσεις (μεταβιβάσεις σε ΟΔΔΗΧ, ποσοστά παρακρατήσεων, κ.τ.λ.) που χρήζουν αποσαφήνισης, πρέπει να συζητηθούν σε βάθος.

 • 10 Ιουνίου 2017, 15:12 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Επί τής §4: Τά ταμειακά διαθέσιμα τών ιδρυμάτων, και μάλιστα αυτά που δεν προέρχονται από τόν κρατικό προϋπολογισμό, δεν επιτρέπεται, κατ’ ορθήν ερμηνεία τής επιταγής τού Σ16§5 για πλήρη αυτοδιοίκηση τών ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης, να αφαιρούνται υποχρεωτικώς από αυτά, για να τά διαχειριστεί η Τράπεζα τής Ελλάδος, ο ΟΔΔΗΧ, ή όργανα τής κεντρικής διοίκησης. Αντισυνταγματική και η στή συνέχεια υπό γ΄ εξουσιοδότηση.