• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.' | 14 Ιουνίου 2017, 13:49

    Ενώ οι υποχρεώσεις των φοιτούντων σε ένα πρόγραμμα σπουδών είναι εύλογα αντιληπτές από όλους τους εμπλεκόμενους, δεν ισχύει το ίδιο με τα δικαιώματά τους. Η παράγραφος 3 είναι εξαιρετικά ασαφής ως προς το ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τρόπο όμοιο με εκείνο των φοιτητών του πρώτου κύκλου σπουδών. Η ασάφεια αυτή έχει οδηγήσει στο πρόσφατο παρελθόν στην άνιση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων μεταπτυχιακών φοιτητών όχι μόνο από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο αλλά και σε ΠΜΣ του ίδιου πανεπιστημίου, όσον αφορά π.χ. τη διαγραφή τους με βάση τις προβλέψεις του νόμου Διαμαντοπούλου, που έχουν πλέον κριθεί αντίθετες με τις αρχές τόσο της ισότητας και της χρηστής διοίκησης όσο και με εκείνες μιας ορθής παιδαγωγικής αντιμετώπισης των φοιτητών από το πανεπιστήμιο. Για την επανόρθωση των επιπτώσεων της σχετικής διάταξης του νόμου Διαμαντοπούλου για τους προπτυχιακούς φοιτητές έχει υπάρξει σαφής πρόβλεψη σε νομοθεσία που έχει ψηφιστεί πρόσφατα. Αντίστοιχη πρόβλεψη σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών των διαγραφέντων με το νόμο Διαμαντοπούλου μεταπτυχιακών φοιτητών πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο αυτό, μαζί με άλλες που θα διασαφηνίζουν τα, όμοια με εκείνα των προπτυχιακών φοιτητών, δικαιώματα των μεταπτυχιακών.