Άρθρο 34 – Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή τίτλου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και τις προβλέψεις των κατά την παρ. 2 του άρθρου 45 Εσωτερικών Κανονισμών Π.Μ.Σ..
2. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή και η σχετική διαδικασία ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Μ.Σ.. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η τυχόν σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
4. Αν το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η Σ.Ε. μετά από αίτηση του υποψηφίου όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και στην οποία επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, στην οποία συμμετέχει και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.
5. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφ’ όσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:40 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Αναφέρεται (αρ. 34., παρ. 4): «Αν το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η Σ.Ε. μετά από αίτηση του υποψηφίου όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και στην οποία επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, στην οποία συμμετέχει και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής».
  ΣΧΟΛΙΟ: Χαρακτηριστικό δείγμα υπερρύθμισης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Το θέμα να ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του (εκάστοτε) ΠΜΣ.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:12 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές και σπουδαστές να είναι δωρεάν και να γίνεται κατά την έναρξη των μαθημάτων. Το ίδιο προτείνω να ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης, δωρεάν συγγράμματα να δικαιούνται και οι υποψήφιοι διδάκτορες.
  Όσον αφορά τις κατατακτήριες εξετάσεις να μην απαιτείται ούτε βαθμός τουλάχιστον 5/10 σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα ούτε μέσος όρος των εξεταζόμενων μαθημάτων 5/10, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι συνήθως δεν έχουν διδαχθεί τα μαθήματα αυτά και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι.. Απλώς να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων με βάση το άθροισμα των βαθμών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα.
  Το ίδιο προτείνω να ισχύει και σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων.

  Από έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησα σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, περίπου πεντακοσίων (500) στο σύνολο, δεν υπάρχει ούτε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο να μην έχει, κατά την άποψη μου, τουλάχιστον ένα κριτήριο επιλογής των υποψηφίων (συνέντευξη, βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών κ.ά.) το οποίο να μην είναι αντιδεοντολογικό και να μη στρεβλώνει το αποτέλεσμα της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Σημειωτέον ότι ορισμένα από αυτά τα κριτήρια ,όπως η υπεύθυνη δήλωση υποψηφίων ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, είναι και παράνομα (η έρευνά μου αυτή ολοκληρώθηκε το 2011).
  Ομοίως και η επιλογή υποψηφίων διδακτόρων σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται με ορισμένα από τα προαναφερθέντα κακώς κείμενα κατά τη γνώμη μου κριτήρια.
  Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών να μην υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, δεδομένου ότι κατά τη γνώμη μου ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Πτυχίο Master) είναι μία εξειδίκευση την οποία όλοι οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. έχουν την ικανότητα να κάνουν. Ούτε στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν όλοι ενδιαφέρον και να επιλέγονται οι καλύτεροι. Η μόνη απαίτηση για την επιλογή υποψηφίου σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή για την επιλογή του ως υποψηφίου διδάκτορα θα πρέπει να είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. επαρκούς συναφούς γνωστικού αντικειμένου και τα λοιπά κριτήρια επιλογής να συνεκτιμώνται.
  Στα κριτήρια επιλογής τόσο των μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και των υποψηφίων διδακτόρων να μην υπάρχουν κριτήρια αντιδεοντολογικά ή παράνομα, όπως αυτά τα οποία έχω προαναφέρει.
  Σε ό,τι αφορά τα μεταπτυχιακά μαθήματα να έχουν βάση επιτυχίας 5/10 και όχι μεγαλύτερη και η επαναλαμβανόμενη αποτυχία σε αυτά να μην αποτελεί αιτία διαγραφής των εξεταζομένων. Επιπλέον, σε περίπτωση που το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, προτείνω να μην υπάρχουν εξετάσεις στα μεταπτυχιακά μαθήματα, αλλά μόνον ελάχιστο ποσοστό παρακολούθησης αυτών.
  Δεδομένου ότι οι θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ένα μικρό ποσοστό των θέσεων των προπτυχιακών φοιτητών και δεδομένου ότι οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν ενδιαφέρονται για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και δεσμεύουν τις περισσότερες θέσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών , οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να μην υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Πτυχίο Master).
  Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 • 14 Ιουνίου 2017, 15:03 | Π.

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του σχεδίου νόμου για τα Πανεπιστήμια «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών …» είναι μόνο στο σχέδιο νόμου-στα χαρτιά ,όπως λέγεται,- και όχι στην ουσία,στην πράξη. Έτσι,ενώ στους πλείστους προς διαγραφή ή διαγραφέντες προπτυχιακούς δώσατε το δικαίωμα να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές,στους ολίγους μεταπτυχιακούς φοιτητές δεν δίνετε αυτό το δικαίωμα της επανεγγραφής και ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Νομίζω ότι δικαιούνται και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τη ΔΕΥΤΕΡΗ ευκαιρία,όπως όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους. Σας υπενθυμίζω ότι ο Νόμος διαγραφής Μεταπτυχιακών φοιτητών εφαρμόστηκε από ολίγα τμήματα της ιδίας σχολής του Πανεπιστημίου και όχι απ΄όλες τις σχολές του ιδίου Πανεπιστημίου και πολλώ μάλλον όχι απ΄όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να Σας προβληματίσει και να προβείτε στην άρση της μέγιστης ΑΔΙΚΙΑΣ που έγινε εις βάρος των Μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν πρέπει να διαφοροποιείται σε κάθε Ανώτατο ΄Ιδρυμα κατά το δοκούν. Να δώσετε το δικαίωμα στους Μεταπτυχιακούς να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ της Διαγραφής τους-δικαίωμα που δεν έχουν σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση στα ΑΕΙ. Μην λησμονείτε ότι ΟΛΟΙ οι άνθρωποι ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στη ζωή τους. Οι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ φοιτητές αποτελούν εξαίρεση του κανόνα;ΓΙΑΤΙ; ΔΕΥΤΕΡΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΡΕΙΤΤΟΝΕΣ, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. ΕΣΑΣ,Κύριε Υπουργέ,ακόμα δεν Σας ευαισθητοποίησε το θέμα της ΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ των Μεταπτυχιακών Φοιτητών ; Εάν καταδικαστεί κάποιος για κλοπή, υπεξαίρεση χρημάτων κλπ.,έχει το δικαίωμα επανεξέτασης της υπόθεσής του. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές γαιτί δεν έχουν αυτό το δικαίωμα; Νομίζω ότι Σας διαφεύγει το εξής θέμα «Οι διαγραφέντες Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι οι ΜΟΝΟΙ Έλληνες πολίτες που στερούνται του δικαιώματος ένστασης – υποβολής αίτησης – για επανεξέταση του θέματός τους». Να άρετε αυτή την ΑΔΙΚΙΑ. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που υπέστησαν την ΚΑΤΑΔΙΚΗ της ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ είναι οι ΜΟΝΟΙ Έλληνες πολίτες που δεν καλούνται στη Συνέλευση του τμήματος της Σχολής τους να παραστούν και να λάβουν το λόγο ως άμεσα ενδιαφερόμενοι και να αναφέρουν τους λόγους καθυστέρησης των Μεταπτυχιακών τους σπουδών. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.΄Ελληνες φορολογούμενοι πολίτες είναι και οι ίδιοι οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι οικογένειές τους. Θα έπρεπε να είναι πρόσφυγες ή μετανάστες στην ίδια την Πατρίδα τους για να ρυθμίσετε το θέμα τους δίνοντάς τους το δικαίωμα να υποβάλουν στις Σχολές τους ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ της ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ τους από τα Πανεπιστημιακά Όργανα. Μετά απ΄όλα τα ανωτέρω ΣΑΣ παρακαλώ να άρετε αυτή την ΑΔΙΚΙΑ που έγινε και εξακολουθεί να γίνεται εις βάρος των Μεταπτυχιακών φοιτητών δίνοντάς τους το ΔΙΚΑΙΩΜΑ υποβολής ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ της ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ τους παριστάμενοι και οι ίδιοι-ως άμεσα ενδιαφερόμενοι- στη Συνέλευση του Τμήματος αναφέροντες τους λόγους μη ολοκλήρωσης των Μεταπτυχιακών τους σπουδών και τότε η Συνέλευση λαμβάνει την τελική απόφαση. Γιατί και οι Μεταπτυχιακοί -όπως και οι πλείστοι προπτυχιακοί – είναι παιδιά του ίδιου και όχι κατώτερου Θεού. Και τότε και μόνον τότε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν πράγματι όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών. Να άρετε λοιπόν αυτή την ΑΔΙΚΙΑ. Έτσι θα ΕΙΣΤΕ ο κ. Υπουργός της ΠΑΙΔΕΙΑΣ και όχι της ΤΙΜΩΡΙΑΣ.

 • 14 Ιουνίου 2017, 14:48 | Κατερίνα Λενάκη

  Συμπληρώνοντας το προηγούμενο σχόλιό μου http://www.opengov.gr/ypepth/?c=52301

  Προτείνεται η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών ιδανικά με αυτο-αρχειοθέτηση και όταν είναι εφικτό των πρωτογενών δεδομένων της σχετικής έρευνας στα Ιδρυματικά Καταθετήρια των οικείων ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

  Σ’ αυτή τη διαδικασία, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα δηλώνει ότι:

  Α. είναι ο δημιουργός και νόμιμος κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της εργασίας και των δεδομένων, ότι αυτά δεν προκύπτουν από λογοκλοπή ή νοθευμένη έρευνα, δεν καταπατούν πνευματικά δικαιώματα άλλων δημιουργών, δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα, ούτε εμπλέκονται σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

  Β. παραχωρεί στην οικεία ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη το μη-αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης διεθνώς, της παραπάνω εργασίας και των δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι διατίθενται για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση μη κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα.

  Γ. Γνωρίζει ότι η εργασία και τα δεδομένα θα διατίθενται στο Ιδρυματικό Καταθετήριο και θα είναι άμεσα προσβάσιμα από το δίκτυο του οικείου Πανεπιστημίου, ενώ για τους επισκέπτες εκτός ιδρύματος ορίζει το συντομότερο δυνατό χρόνο. Επιπλέον, δηλώνει με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εργασία και τα δεδομένα που διαθέτει από κάθε ενδιαφερόμενο, επιλέγοντας μια από τις ανοικτές άδειες τύπου Creative Commons.

  Δ. Επιτρέπει στη Βιβλιοθήκη του οικείου Πανεπιστημίου να διατηρεί παραπάνω από ένα ψηφιακά αντίγραφα της εργασίας του και των αρχείων δεδομένων, να τα μεταφέρει σε άλλο μέσο ή μορφή για λόγους ασφάλειας και συντήρησης, με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο.

 • 14 Ιουνίου 2017, 14:26 | Άννυ

  Σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.»

  Εντούτοις, με το άρθρο 45 παρ. 1 περ. 3, νομοθετούνται για πρώτη φορά από αριστερή (;;;) κυβέρνηση οι «λόγοι και διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.», κάτι που ούτε ο προηγούμενος νόμος 3568-2008 δεν προέβλεπε ρητά.

  Επιπλέον, το άρθρο 45 παρ. 2 περ. γ προβλέπει ότι στον Εσωτερικό Κανονισμό περιλαμβάνονται «η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών κατά την παρ. 1 του άρθρου 33».

  Οι ανωτέρω διατάξεις έρχονται σε αντιδιαστολή μεταξύ τους.

  Συγκεκριμένα οι προπτυχιακοί, σύμφωνα με όσα προέβλεπαν οι νόμοι που ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διαγράφηκαν και προβλεπόταν η διαγραφή τους. Εντούτοις, η παρούσα κυβέρνηση με νόμο ακύρωσε τη διαγραφή τους είτε λόγω αποτυχίας σε μαθήματα είτε λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου φοίτησης. Οι προπτυχιακοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ανεξαρτήτως ορίου φοίτησης και επιτυχίας σε εξέταση μαθημάτων χωρίς να διαγραφούν, μέτρο που είναι ορθό ειδικά δεδομένης της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και οι πολίτες της.

  Απεναντίας, για τους μεταπτυχιακούς για πρώτη φορά προβλέπεται νομοθετικά και ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, καθιστώντας τους ανυπεράσπιστους απέναντι στους αυθαίρετους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε Α.Ε.Ι., Σχολής και Τμήματος,
  καθώς άλλος ορίζει ως βάση το 6 άλλο το 5,
  άλλος ορίζει ότι, εάν κοπεί κανείς σε 2 μαθήματα το εξάμηνο διαγράφεται από το μεταπτυχιακό,
  άλλος ορίζει ότι εάν κανείς κοπεί σε ένα μάθημα, το ξαναδώσει και ξανακοπεί, πάλι διαγράφεταικ.ο.κ..

  Δεν υπάρχει καμία ομοιογένεια ως προς τους κανονισμούς μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι., κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνο το Ελληνικό Κράτος, όπως προβλέπει το άρθρο 16 του Συντάγματος: «Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, […] και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους.»

  Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο η ασυδοσία των Π.Μ.Σ. όσον αφορά τις διαγραφές θα λάβει νέα διάσταση και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι έκθετοι στις διαθέσεις του κάθε διδάσκοντα, ο οποίος θα τους γνωρίζει και προσωπικά εν αντιθέσει με τη φερέγγυα προπτυχιακή ανωνυμία, και θα εξαρτώνται απολειστικά από τη βούλησή του και τη βαθμολόγησή του για να έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς να διαγραφούν.

  Με το παρόν άρθρο θεσμοθετούνται πλέον με νόμο οι διαγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών και εισάγονται οι πελατειακές σχέσεις, η προσωπολατρεία και ο νεποτισμός για να μπορέσει κανείς να λάβει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, αφού επικρεμάται συνεχώς η απειλή της διαγραφής.

  Επιπλέον, μία κατάφωρη αδικία που επιχειρείται με το παρόν νομοσχέδιο και συγκεκριμένα το άρθρο 46 είναι η μη ισότιμη απονομή Μ.Δ.Ε..

  Αυτό το άρθρο αποτελεί κατάφωρη ΑΔΙΚΙΑ κατά των λοιπων φοιτούντων σε αυτοτελή Π.Μ.Σ..

  Με το εν λόγω άρθρο οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ τίτλο σπουδών ισοδύναμο με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Μ.Δ.Ε., ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΩΣ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

  Δηλαδή
  1)ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ από το τμήμα τους, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το εάν και πόσες φορές ΚΟΠΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ,
  2) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ,
  3) ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και
  4) ΔΕΝ ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε κάποιο Π.Μ.Σ..

  ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ
  Οι υπόλοιποι φοιτητές, που έχουν εισαχθεί σε σχολές ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, μετά τη λήψη του πτυχίου τους,

  1) ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε κάποιο Π.Μ.Σ.
  2) ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ., όπως για πρώτη φορά μια αριστερή (;;;) κυβέρνηση νομοθετεί στο άρθρο 45 παρ. 1 περ. ε., όπου προβλέπονται ρητά «οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.», ενώ ούτε ο προηγούμενος νόμος 3685-2008 δεν προέβλεπε ρητά ότι πρέπει να διαγράφονται οι φοιτητές, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανομοιογένεια όσον αφορά τους κανονισμούς σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., όπου άλλο ορίζει ως βάση το 6 άλλο το 5, άλλο ορίζει ότι εάν κοπεί κανείς σε 2 μαθήματα το εξάμηνο διαγράφεται από το μεταπτυχιακό, άλλο άλλο ορίζει ότι εάν κανείς κοπεί σε ένα μάθημα, το ξαναδώσει και ξανακοπεί, πάλι διαγράφεται. Απεναντίας, με το συγκεκριμένο άρθρο οι απόφοιτοι πενταετών τμημάτων δεν διαγράφονται ΠΟΤΕ, όσες φορές και αν κοπούν και παίρνουν Μ.Δ.Ε.. Δηλαδή για αυτούς δεν θα ισχύουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργία των Π.Μ.Σ., που κατά τις νομοθετικές σας υποδείξεις θα προβλέπουν πλέον ρητά «τους λόγους και τη διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.»;;
  3) ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, η οποία περιορίζεται μάλιστα σε ένα η δύο ημερολογιακά έτη, ενώ οι λοιποί απόφοιτοι πενταετούς φοίτησης μπορούν να θεωρούνται φοιτητές για όσα χρόνια χρειαστεί να πάορυν το Μ.Δ.Ε., δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών και της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα και οι μη προνομιούχοι άνεργοι και αμειβόμενοι με το βασικό μισθό πολίτες της.
  4) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ στα περισσότερα Μ.Δ.Ε., έστω και αν με το παρόν νομοσχέδιο προσπαθείτε να κάνετε δικαιότερη την κατανομή των διδάκτρων.

  Για να αρθεί αυτή η αδικία, είτε να ιδρύσετε μόνο τμήματα πενταετούς φοίτησης, που θα έχουν αυτομάτως ενσωματωμένο το Μ.Δ.Ε.

  είτε να ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ,

  δηλαδή ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

  ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ,

  ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 υποτίθεται ότι «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων».

  Εν προκειμένω, οι μεταπτυχιακοί όχι μόνο δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους προπτυχιακούς τετραετούς φοίτησης, αλλά είναι κατάφωρα αδικημένοι έναντι των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, οι οποίοι απολαμβάνοντας πράγματι κατ’ ουσία ΠΛΗΡΗ τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΑΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

  Εάν πραγματικά υπερασπίζεστε το δίκαιο, την ισονομία και την ισοπολιτεία, θα μεριμνήσετε για την άρση αυτής της αδικίας κ αι θα επιτρέψετε ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ Μ.Δ.Ε., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:49 | Μ.

  Ενώ οι υποχρεώσεις των φοιτούντων σε ένα πρόγραμμα σπουδών είναι εύλογα αντιληπτές από όλους τους εμπλεκόμενους, δεν ισχύει το ίδιο με τα δικαιώματά τους. Η παράγραφος 3 είναι εξαιρετικά ασαφής ως προς το ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τρόπο όμοιο με εκείνο των φοιτητών του πρώτου κύκλου σπουδών. Η ασάφεια αυτή έχει οδηγήσει στο πρόσφατο παρελθόν στην άνιση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων μεταπτυχιακών φοιτητών όχι μόνο από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο αλλά και σε ΠΜΣ του ίδιου πανεπιστημίου, όσον αφορά π.χ. τη διαγραφή τους με βάση τις προβλέψεις του νόμου Διαμαντοπούλου, που έχουν πλέον κριθεί αντίθετες με τις αρχές τόσο της ισότητας και της χρηστής διοίκησης όσο και με εκείνες μιας ορθής παιδαγωγικής αντιμετώπισης των φοιτητών από το πανεπιστήμιο. Για την επανόρθωση των επιπτώσεων της σχετικής διάταξης του νόμου Διαμαντοπούλου για τους προπτυχιακούς φοιτητές έχει υπάρξει σαφής πρόβλεψη σε νομοθεσία που έχει ψηφιστεί πρόσφατα. Αντίστοιχη πρόβλεψη σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών των διαγραφέντων με το νόμο Διαμαντοπούλου μεταπτυχιακών φοιτητών πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο αυτό, μαζί με άλλες που θα διασαφηνίζουν τα, όμοια με εκείνα των προπτυχιακών φοιτητών, δικαιώματα των μεταπτυχιακών.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:16 | Μαίρη

  Συμφωνώ απόλυτα με την Ευαγγελία.

  Η παράγραφος 3 «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων» δεν έχει καμία ισχύ τη στιγμή που με το άρθρο 45 παρ. 1 περ. ε νομοθετούνται για πρώτη φορά ρητά «οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.», κάτι που ούτε στον προηγούμενο ν. 3685-2008 δεν προβλεπόταν.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν σε αυτοτελή Π.Μ.Σ. είναι διπλά αδικημένοι με το παρόν νομοσχέδιο, καθώς όχι μόνο δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους προπτυχιακούς τετραετούς φοίτησης, αλλά είναι κατάφωρα αδικημένοι έναντι των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, οι οποίοι απολαμβάνοντας πράγματι κατ’ ουσία ΠΛΗΡΗ τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νομοσχεδίου.

  Οι φοιτητές, που έχουν εισαχθεί σε σχολές ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, μετά τη λήψη του πτυχίου τους,
  1) ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε κάποιο Π.Μ.Σ.
  2) ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ., όπως για πρώτη φορά μια αριστερή (;;;) κυβέρνηση νομοθετεί στο άρθρο 45 παρ. 1 περ. ε., όπου προβλέπονται ρητά «οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.», ενώ ούτε ο προηγούμενος νόμος 3685-2008 δεν προέβλεπε ρητά ότι πρέπει να διαγράφονται οι φοιτητές, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανομοιογένεια όσον αφορά τους κανονισμούς σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., όπου άλλο ορίζει ως βάση το 6 άλλο το 5, άλλο ορίζει ότι εάν κοπεί κανείς σε 2 μαθήματα το εξάμηνο διαγράφεται από το μεταπτυχιακό, άλλο άλλο ορίζει ότι εάν κανείς κοπεί σε ένα μάθημα, το ξαναδώσει και ξανακοπεί, πάλι διαγράφεται. Απεναντίας, με το άρθρο 46 οι απόφοιτοι πενταετών τμημάτων δεν διαγράφονται ΠΟΤΕ, όσες φορές και αν κοπούν και παίρνουν Μ.Δ.Ε.. Δηλαδή για αυτούς δεν θα ισχύουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργία των Π.Μ.Σ., που κατά τις νομοθετικές σας υποδείξεις θα προβλέπουν πλέον ρητά «τους λόγους και τη διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.»;;
  3) ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, η οποία περιορίζεται μάλιστα σε ένα η δύο ημερολογιακά έτη, ενώ οι λοιποί απόφοιτοι πενταετούς φοίτησης μπορούν να θεωρούνται φοιτητές για όσα χρόνια χρειαστεί να πάορυν το Μ.Δ.Ε., δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών και της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα και οι μη προνομιούχοι άνεργοι και αμειβόμενοι με το βασικό μισθό πολίτες της.
  4) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ στα περισσότερα Μ.Δ.Ε., έστω και αν με το παρόν νομοσχέδιο προσπαθείτε να κάνετε δικαιότερη την κατανομή των διδάκτρων.

  Απεναντίας, με το άρθρο 46 οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ τίτλο σπουδών ισοδύναμο με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Μ.Δ.Ε., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

  Δηλαδή
  1)ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ από το τμήμα τους, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το εάν και πόσες φορές ΚΟΠΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ,
  2) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ,
  3) ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και
  4) ΔΕΝ ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε κάποιο Π.Μ.Σ..

  Για να αρθεί αυτή η αδικία, είτε να ιδρύσετε μόνο τμήματα πενταετούς φοίτησης, που θα έχουν αυτομάτων ενσωματωμένο το Μ.Δ.Ε.

  είτε να ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ,

  δηλαδή ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

  ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ,

  ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 υποτίθεται ότι «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων».

  Εν προκειμένω, οι μεταπτυχιακοί όχι μόνο δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους προπτυχιακούς τετραετούς φοίτησης, αλλά είναι κατάφωρα αδικημένοι έναντι των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, οι οποίοι απολαμβάνοντας πράγματι κατ’ ουσία ΠΛΗΡΗ τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΑΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

  Εάν πραγματικά πιστεύετε στο δίκαιο, την ισονομία και την ισοπολιτεία, θα μεριμνήσετε για την άρση αυτής της αδικίας κ αι θα επιτρέψετε ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ Μ.Δ.Ε., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ.

  Σας ευχαριστώ

 • 14 Ιουνίου 2017, 11:58 | Ανθή Κρητικού

  Δεν υφίσταται λόγος λειτουργίας του ΔΟΑΤΑΠ, ως όργανο αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία κ.α…, γιατί με την απόκτηση του εκάστοτε τίτλου τόσο η (εκεί) Πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και αρμόδιος φορέας του (εκεί) Υπουργείου Παιδείας βεβαιώνει την εγκυρότητα και την ακαδημαϊκή βαθμίδα του τίτλου σπουδών.
  Επίσης διεθνή δεδομένα αποδεικνύουν ότι δεν γίνονται ακαδημαϊκές αναγνωρίσεις από κάποιον φορέα, αλλά από τα ίδια τα Πανεπιστήμια και μόνο σε περιπτώσεις συνέχισης σπουδών (μάστερ, διδακτορικό). Άλλωστε, είναι κοινό, πια, ευρωπαϊκό δεδομένο πως μοναδική προϋπόθεση αναγνώρισης τίτλων σπουδών είναι η επαγγελματική, καθώς είναι το μόνο αναγκαίο εισιτήριο για την ανεμπόδιστη μετακίνηση επαγγελματιών εντός της Ε.Ε. Το ΔΟΑΤΑΠ διαιωνίζει (και σήμερα) αποφάσεις του πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και εμμένει σε διαδικασίες που δεν συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της σύγχρονης επιστήμης π.χ. σε πολλές περιπτώσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν σε τμήμα διεπιστημονικού προσανατολισμού και που παρέχει τίτλο με δύο ειδικότητες, το ΔΟΑΤΑΠ προκειμένου να χορηγήσει αντιστοιχία ή ισοτιμία, επιβάλει στους απόφοιτους να επιλέξουν μία από τις δύο ειδικότητες, δηλαδή (με αυτό τον τρόπο) θέτει εκτός αξιολόγησης ένα ολόκληρο τμήμα των σπουδών του ενδιαφερόμενου. Παράδειγμα: Ένας απόφοιτος γερμανικού Πανεπιστημίου με δύο ειδικότητες, όπου στη Γερμανία θα μπορούσε να εργαστεί σε όποια από τις δύο ειδικότητες θελήσει, το ΔΟΑΤΑΠ του διαγράφει τη μία ειδικότητα (SIC!!). Σύμφωνα με την Eυρωπαϊκή Επιτροπή, η άρνηση (από χώρα) αναγνώρισης πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος- μέλος της Ε.Ε, έχει ως συνέπεια την διακριτική μεταχείριση στο πεδίο της απασχόλησης και στους όρους εργασίας, καθώς αντιβαίνει τις απαιτήσεις του άρθρου 45 της Συνθήκης της Λισσαβόνας για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων εντός της Ε.Ε. και αναστέλλει –περαιτέρω- την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης…… Επιπλέον και γενικότερα η ισοτιμία και αντιστοιχία που αποδίδει το ΔΟΑΤΑΠ στους γερμανικούς τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι απόλυτα αβάσιμη, επιφανειακή, πρόχειρη, μη αντικειμενική, αυθαίρετη και άδικη, για τον λόγο ότι αγνοεί παντελώς τα πραγματικά δεδομένα του γερμανικού τριτοβάθμιου συστήματος εκπαίδευσης παραγνωρίζοντας βασικούς παραμέτρους όπως ότι οι σπουδές είναι δομημένες στη λογική της διεπιστημονικότητας (ιδιαίτερα στον χώρο των θεωρητικών επιστημών) και άλλα βασικά δεδομένα.
  Το ίδιο σκανδαλώδεις, αυθαίρετες και άδικες είναι και οι αποφάσεις του όπως το με αριθμό 46 Απόσπασμα Πρακτικού, το οποίο αποτυπώνει την Απόφαση της συνεδρίασης του Α΄ Τμήματος του ΔΣ ΔΟΑΤΑΠ., η οποία με απλά λόγια λέει, ότι ο Ο ΙΔΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (MAGISTER ή DIPLOM) για μεν τους προερχόμενους από Ελληνικά Πανεπιστήμια θεωρείται Μεταπτυχιακός τίτλος για δε τους αποφοίτους Γερμανικών Πανεπιστημίων προπτυχιακός τίτλος σπουδών. (SIC!!) Η εν λόγω Απόφαση συνιστά ευκρινώς “έμμεση διάκριση” στην ελληνική αγορά εργασίας (ιδιαίτερα για αυτούς που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα) εις βάρος πολιτών της Ε.Ε. που απέκτησαν αυτούς τους τίτλους σπουδών απευθείας στη Γερμανία…

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:43 | Γελαδάς Νίκος

  Άρθρο 34. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη παράκαμψης έγκρισης του πτυχίου του υποψήφιου φοιτητή ΠΜΣ από το ΔΟΑΤΑΠ για όλους εκείνους οι οποίοι δεν είναι Έλληνες πολίτες και θα συγγράψουν τη διατριβή τους στην αγγλική ή γαλλική κ.λ.π γλώσσα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 01:42 | Π. Σ.

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του σχεδίου νόμου για τα Πανεπιστήμια «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών …» είναι μόνο στο σχέδιο νόμου-στα χαρτιά ,όπως λέγεται,- και όχι στην ουσία,στην πράξη. Έτσι,ενώ στους πλείστους προς διαγραφή ή διαγραφέντες προπτυχιακούς δώσατε το δικαίωμα να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές,στους ολίγους μεταπτυχιακούς φοιτητές δεν δίνετε αυτό το δικαίωμα της επανεγγραφής και ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Νομίζω ότι δικαιούνται και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τη ΔΕΥΤΕΡΗ ευκαιρία,όπως όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους. Σας υπενθυμίζω ότι ο Νόμος διαγραφής Μεταπτυχιακών φοιτητών εφαρμόστηκε από ολίγα τμήματα της ιδίας σχολής του Πανεπιστημίου και όχι απ΄όλες τις σχολές του ιδίου Πανεπιστημίου και πολλώ μάλλον όχι απ΄όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να Σας προβληματίσει και να προβείτε στην άρση της μέγιστης ΑΔΙΚΙΑΣ που έγινε εις βάρος των Μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν πρέπει να διαφοροποιείται σε κάθε Ανώτατο ΄Ιδρυμα κατά το δοκούν. Να δώσετε το δικαίωμα στους Μεταπτυχιακούς να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ της Διαγραφής τους-δικαίωμα που δεν έχουν σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση στα ΑΕΙ. Μην λησμονείτε ότι ΟΛΟΙ οι άνθρωποι ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στη ζωή τους. Οι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ φοιτητές αποτελούν εξαίρεση του κανόνα;ΓΙΑΤΙ; ΔΕΥΤΕΡΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΡΕΙΤΤΟΝΕΣ, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. ΕΣΑΣ,Κύριε Υπουργέ,ακόμα δεν Σας ευαισθητοποίησε το θέμα της ΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ των Μεταπτυχιακών Φοιτητών ; Εάν καταδικαστεί κάποιος για κλοπή, υπεξαίρεση χρημάτων κλπ.,έχει το δικαίωμα επανεξέτασης της υπόθεσής του. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές γαιτί δεν έχουν αυτό το δικαίωμα; Νομίζω ότι Σας διαφεύγει το εξής θέμα «Οι διαγραφέντες Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι οι ΜΟΝΟΙ Έλληνες πολίτες που στερούνται του δικαιώματος ένστασης – υποβολής αίτησης – για επανεξέταση του θέματός τους». Να άρετε αυτή την ΑΔΙΚΙΑ. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που υπέστησαν την ΚΑΤΑΔΙΚΗ της ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ είναι οι ΜΟΝΟΙ Έλληνες πολίτες που δεν καλούνται στη Συνέλευση του τμήματος της Σχολής τους να παραστούν και να λάβουν το λόγο ως άμεσα ενδιαφερόμενοι και να αναφέρουν τους λόγους καθυστέρησης των Μεταπτυχιακών τους σπουδών. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.΄Ελληνες φορολογούμενοι πολίτες είναι και οι ίδιοι οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι οικογένειές τους. Θα έπρεπε να είναι πρόσφυγες ή μετανάστες στην ίδια την Πατρίδα τους για να ρυθμίσετε το θέμα τους δίνοντάς τους το δικαίωμα να υποβάλουν στις Σχολές τους ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ της ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ τους από τα Πανεπιστημιακά Όργανα. Μετά απ΄όλα τα ανωτέρω ΣΑΣ παρακαλώ να άρετε αυτή την ΑΔΙΚΙΑ που έγινε και εξακολουθεί να γίνεται εις βάρος των Μεταπτυχιακών φοιτητών δίνοντάς τους το ΔΙΚΑΙΩΜΑ υποβολής ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ της ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ τους παριστάμενοι και οι ίδιοι-ως άμεσα ενδιαφερόμενοι- στη Συνέλευση του Τμήματος αναφέροντες τους λόγους μη ολοκλήρωσης των Μεταπτυχιακών τους σπουδών και τότε η Συνέλευση λαμβάνει την τελική απόφαση. Γιατί και οι Μεταπτυχιακοί -όπως και οι πλείστοι προπτυχιακοί – είναι παιδιά του ίδιου και όχι κατώτερου Θεού. Και τότε και μόνον τότε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν πράγματι όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών. Να άρετε λοιπόν αυτή την ΑΔΙΚΙΑ. Έτσι θα ΕΙΣΤΕ ο κ. Υπουργός της ΠΑΙΔΕΙΑΣ και όχι της ΤΙΜΩΡΙΑΣ.

 • 13 Ιουνίου 2017, 23:14 | Βασιλειος Δελτσος

  Αφου οι μεταπτυχιακοι φοιτητες εχουν ολες τις παροχες που εχουν κ οι φοιτητες του α κυκλου,γιατι σε καποια ΠΜΣ εχουν μια κ μονο εξεταστικη; Σας παρακαλω να θεσπισετε ενα ενιαιο θεσμικο πλαισιο τουλαχιστον οσον αφορα τον αριθμο των εξεταστικων ( γιατι καποια ΠΜΣ εχουν μια εξεταστικη κ στη συνεχεια διαγραφη των φοιτητων)

 • 13 Ιουνίου 2017, 22:25 | Γιάννης

  Η ερώτηση μου σχετικά με το θέμα είναι, εφόσον τίθεται θέμα για φοιτητές που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις των προγραμμάτων Προπτυχιακών σπουδών, γιατί να μην μπορούν και διαγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μπορούν να επανεγγραφούν μετά το πέρας κάποιου χρονικού διαστήματος.
  Είναι αποδεκτό, πως μεγάλη μερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών, παράλληλα με τις σπουδές τους εργάζονται η έχουν υποχρεώσεις που η πλειοψηφία των προπτυχιακών φοιτητών δεν έχει. Συγκεκριμένα, λόγω κρίσης πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές προτιμούν να δώσουν βαρύτητα στην εργασία τους, και λιγότερη στις σπουδές τους στις οποίες, σε αντίθεση με του προπτυχιακούς φοιτητές πληρώσαν δίδακτρα).Γιατί να μην μπορούν οι κανονισμοί των μεταπτυχιακών, να προσαρμοστούν στην παρούσα κατάσταση (κρίση) και να γίνουν ποιο ανεκτικοί, και να επιτρέπουν σε φοιτητές να επανεγγραφούν, από το εξάμηνο που διέκοψαν/διαγράφηκαν, κατόπιν σοβαρής επεξήγησης και επαναπλήρωμής για την επανεγγραφή τους ? Ετσι, ναι μεν θα προτιμούν την δουλειά και την απόκτηση εμπειρίας (ισως και εφαρμογή όσων μαθαίνουν στα μεταπτυχιακά τους, σε εργασιακές συνθήκες), αλλά θα συνδυάζουν κατάρτιση και απόκτηση γνώσεων δίχως να αγχώνονται και να διακινδυνεύουν την οριστική διαγραφή (και χάσιμο χρόνου και χρημάτων)

 • Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί ως εξής:

  «3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Εξαίρεση προβλέπεται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με προβλήματα όρασης, οι οποίοι δικαιούνται την παροχή δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή».

 • 13 Ιουνίου 2017, 13:40 | Κωνσταντίνος Ουλής

  Άρθρο 34
  4. Αν το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η Σ.Ε. μετά από αίτηση του υποψηφίου όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και στην οποία επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, στην οποία συμμετέχει και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

  O επιβλέπων θα πρέπει να ορίζεται μαζί με τα άλλα δύο μέλη σαν συμβουλευτική επιτροπή ώστε από την αρχή να μπορούν να προτείνουν και τροποποιούν το πρωτόκολλο της εργασίας το οποίο σε πολλές περιπτώσεις πάσχει και είναι αργά να διορθωθεί στο τέλος όταν καλούνται να την αξιολογήσουν… και άρα αδυνατούν να την απορρίψουν όταν τα πείραμα έχει διεξαχθεί.

  Άρα το άρθρο μπορεί να διαμορφωθεί :
  4. Αν το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η Σ.Ε. μετά από αίτηση του υποψηφίου όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος με μία μικρή περίληψη της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων με τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής, που θα συγκροτήσουν την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, την οποία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει δημόσια και ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

 • 13 Ιουνίου 2017, 11:22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Γιατί να υπάρχει η πρϋπόθεση γνώσης μίας τουλάχιστον γλώσσας για την επιλογή σε Π.Μ.Σ ;;;;
  Αντί για προϋπόθση θα πρέπει να υπάρχει απλώς μοριοδότηση αν το κρίνει η σχολή.
  Το ότι έχει κάποιος lower μέσα από τα φροντιστήρια, συνήθως από τα σχολικά του χρόνια (μ.ο σε ηλικία 16 χρονών) θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή του ή όχι σε μεταπτυχιακό;;;
  Ας σοβαρευτούμε λίγο!!!!!!!

 • 12 Ιουνίου 2017, 18:07 | John Tritakopoulos

  Λησμονειτε ή αγνοειτε ότι με την παρ.2 του άρθρου 38 ν 4249/2014 (Α73) έχει δοθεί η δυνατότητα να γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα και απόφοιτοι των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας (σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων), καίτοι δεν είναι άπαντες εξ αυτών απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης.

 • 12 Ιουνίου 2017, 15:53 | Σαραντόπουλος Σαράντης

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ, διότι έτσι αναπαράγουν την αδικία και το κλειστό όχι της ελεύθερης διακίνησης ιδεών του ασύλου, αλλά ενός σκοτεινού κυκλώματος ενός προσωπικού κλωβίου (club)!

 • 12 Ιουνίου 2017, 00:47 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εχουν ολα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές πρώτου κύκλου… » δεν εχει εφαρμοσθεί ούτε προκειται να εφαρμοσθεί, κάθε τμήμα έχει δικο του μοναδικο κανονισμό που διαγράφει φοιτητές επειδη δεν πηραν προβιβασιμο βαθμο πεντε, σε μια κσι μονο μια εξεταστικη, ουτε η κοσμήτορας μπόρεσε να αλλαξει την απόφαση διαγραφής απο την ΓΣ της σχολής, πεντε διαγραφέντες και καθε χρονο διαγραφέντες. Εισάγονται με εξετάσεις παρακολουθούν τα μαθηματα το α εξάμηνο και διαγράφονται επειδή ετσι λεει ο κανονισμός (και τηρείται επακριβώς, κατα την νομοθεσία) και δεν θα πάψει να το λεει αφου με αλλο άρθρο σας το επιτρέπεται και θεσμικά. Τοσο δυσκολο ειναι «Ενα ενιαίο θεσμικό πλαισιο για ολα τα μεταπτυχιακά» τουλαχιστον σε θεματα αυτονόητα και που αφορούν την αξιολογηση των φοιτητών, γιατι καποια μεταπτυχιακά ,εχουν μονο μια εξεταστικη; Θα συνεχίσουν να εχουν ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ. και προηγούμενος νόμος, μας λεει ποιοι ειναι οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και ποια τα δικαιωματα τους. Προπτυχιακοί φοιτητές που ειχαν διαγραφεί επανεγραφησαν, ομως οι μεταπτυχιακοί οχι.Γιατι ο κανονισμός του ΠΜΣ προέβλεπε ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
  ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, γιατί σε κάποια μεταπτυχιακά αν δεν διευκρινισθεί θα συνεχίσει ο κανονισμός του ΠΜΣ να απαγορεύει εξεταστικη πέρα της μιας και θα αποφασίζει ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.Και γιατι επιτρέπεται να συνεχιζει να λειτουργεί με τα 2/3 των φοιτητών η με τους μισούς φοιτητες απο αυτους που προβλέπει το ΦΕΚ ίδρυσης του;Αφου διαγράφονται φοιτητές με μια εξεταστική καθε χρονο, να σταματησει η λειτουργια του γιατι γεγονός ειναι κάποια δυσλειτουργία και υπερβολική στενότητα

 • 10 Ιουνίου 2017, 13:47 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Εκτός ίσως από τήν §5, καμία από τίς προβλέψεις τού άρθρου 34 δεν έχει θέση σε τυπικό νόμο, αλλά θα έπρεπε να αφήνεται να κανονίζεται ανά σχολή, ή έστω ίδρυμα. Εξαιρείται η πρόβλεψη ότι οι μεταπτυχιακοί δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα, η οποία όμως δεν έχει θέση εδώ, αλλά στίς διατάξεις που προβλέπουν τά δωρεάν συγγράμματα.

 • 8 Ιουνίου 2017, 15:22 | Κατερίνα Λενάκη

  Η πάγια τακτική στην Ελλάδα ως τώρα και διεθνώς, είναι η διάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών μέσα από τα Ιδρυματικά Καταθετήρια / Αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης των οικείων Βιβλιοθηκών και σε χρόνο που συναινούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, συνήθως με ανώτατο όριο καθυστέρησης τα 3 χρόνια. Αυτό τους επιτρέπει να κάνουν δημοσιεύσεις και να καταξιώνονται για την εργασία τους. Τα ΙΚ ούτως ή άλλως είναι βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν συλλογές ανά Τμήμα, επομένως θα είναι ξεκάθαρο ποιες εργασίες έχουν εκπονηθεί σε ποιό τμήμα.

  Αυτή η διαδικασία είναι δίκαιο να συμπεριληφθεί ως υποχρεωτική στο άρθρο 35 και ενδεχομένως να αναφερθεί ότι σε ευδιάκριτο σημείο του δικτυακού τόπου της Σχολής θα υπάρχει παραπομπή στο σχετικό σύνδεσμο του Ιδρυματικού Καταθετηρίου.