• Σχόλιο του χρήστη 'Μαίρη' | 14 Ιουνίου 2017, 14:13

    Με το παρόν άρθρο νομοθετούνται για πρώτη φορά από αριστερή (;;;) κυβέρνηση οι "λόγοι και διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ." (παρ. 1 περ. 3), κάτι που ούτε ο προηγούμενος νόμος 3568-2008 δεν προέβλεπε ρητά. Επιπλέον, η παρ. 2 περ. γ προβλέπει ότι στον Εσωτερικό Κανονισμό περιλαμβάνονται "η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών κατά την παρ. 1 του άρθρου 33". Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 "Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων." Οι ανωτέρω διατάξεις έρχονται σε αντιδιαστολή μεταξύ τους. Συγκεκριμένα οι προπτυχιακοί, σύμφωνα με όσα προέβλεπαν οι νόμοι που ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διαγράφηκαν και προβλεπόταν η διαγραφή τους. Εντούτοις, η παρούσα κυβέρνηση με νόμο ακύρωσε τη διαγραφή τους είτε λόγω αποτυχίας σε μαθήματα είτε λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου φοίτησης. Οι προπτυχιακοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ανεξαρτήτων ορίου φοίτησης και επιτυχίας σε εξέταση μαθημάτων χωρίς να διαγραφούν, μέτρο που είναι ορθό ειδικά δεδομένης της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και οι πολίτες της. Απεναντίας, για τους μεταπτυχιακούς για πρώτη φορά προβλέπεται νομοθετικά και ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, καθιστώντας τους ανυπεράσπιστους απέναντι στους αυθαίρετους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε Α.Ε.Ι., Σχολής και Τμήματος, καθώς άλλος ορίζει ως βάση το 6 άλλο το 5, άλλος ορίζει ότι, εάν κοπεί κανείς σε 2 μαθήματα το εξάμηνο διαγράφεται από το μεταπτυχιακό, άλλος ορίζει ότι εάν κανείς κοπεί σε ένα μάθημα, το ξαναδώσει και ξανακοπεί, πάλι διαγράφεταικ.ο.κ.. Δεν υπάρχει καμία ομοιογένεια ως προς τους κανονισμούς μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι., κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνο το Ελληνικό Κράτος, όπως προβλέπει το άρθρο 16 του Συντάγματος: "Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, [...] και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους." Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο η ασυδοσία των Π.Μ.Σ. όσον αφορά τις διαγραφές θα λάβει νέα διάσταση και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι έκθετοι στις διαθέσεις του κάθε διδάσκοντα, ο οποίος θα τους γνωρίζει και προσωπικά εν αντιθέσει με τη φερέγγυα προπτυχιακή ανωνυμία, και θα εξαρτώνται απολειστικά από τη βούλησή του και τη βαθμολόγησή του για να έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς να διαγραφούν. Με το παρόν άρθρο θεσμοθετούνται πλέον με νόμο οι διαγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών και εισάγονται οι πελατειακές σχέσεις, η προσωπολατρεία και ο νεποτισμός για να μπορέσει κανείς να λάβει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, αφού επικρεμάται συνεχώς η απειλή της διαγραφής. Επιπλέον, μία κατάφωρη αδικία που επιχειρείται με το παρόν νομοσχέδιο και συγκεκριμένα το άρθρο 46 είναι η μη ισότιμη απονομή Μ.Δ.Ε.. Αυτό το άρθρο αποτελεί κατάφωρη ΑΔΙΚΙΑ κατά των λοιπων φοιτούντων σε αυτοτελή Π.Μ.Σ.. Με το εν λόγω άρθρο οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ τίτλο σπουδών ισοδύναμο με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Μ.Δ.Ε., ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΩΣ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Δηλαδή 1)ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ από το τμήμα τους, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το εάν και πόσες φορές ΚΟΠΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ, 2) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 3) ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και 4) ΔΕΝ ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε κάποιο Π.Μ.Σ.. ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ Οι υπόλοιποι φοιτητές, που έχουν εισαχθεί σε σχολές ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, 1) ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε κάποιο Π.Μ.Σ. 2) ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ., όπως για πρώτη φορά μια αριστερή (;;;) κυβέρνηση νομοθετεί στο άρθρο 45 παρ. 1 περ. ε., όπου προβλέπονται ρητά «οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.», ενώ ούτε ο προηγούμενος νόμος 3685-2008 δεν προέβλεπε ρητά ότι πρέπει να διαγράφονται οι φοιτητές, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανομοιογένεια όσον αφορά τους κανονισμούς σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., όπου άλλο ορίζει ως βάση το 6 άλλο το 5, άλλο ορίζει ότι εάν κοπεί κανείς σε 2 μαθήματα το εξάμηνο διαγράφεται από το μεταπτυχιακό, άλλο άλλο ορίζει ότι εάν κανείς κοπεί σε ένα μάθημα, το ξαναδώσει και ξανακοπεί, πάλι διαγράφεται. Απεναντίας, με το συγκεκριμένο άρθρο οι απόφοιτοι πενταετών τμημάτων δεν διαγράφονται ΠΟΤΕ, όσες φορές και αν κοπούν και παίρνουν Μ.Δ.Ε.. Δηλαδή για αυτούς δεν θα ισχύουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργία των Π.Μ.Σ., που κατά τις νομοθετικές σας υποδείξεις θα προβλέπουν πλέον ρητά «τους λόγους και τη διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.»;; 3) ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, η οποία περιορίζεται μάλιστα σε ένα η δύο ημερολογιακά έτη, ενώ οι λοιποί απόφοιτοι πενταετούς φοίτησης μπορούν να θεωρούνται φοιτητές για όσα χρόνια χρειαστεί να πάορυν το Μ.Δ.Ε., δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών και της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα και οι μη προνομιούχοι άνεργοι και αμειβόμενοι με το βασικό μισθό πολίτες της. 4) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ στα περισσότερα Μ.Δ.Ε., έστω και αν με το παρόν νομοσχέδιο προσπαθείτε να κάνετε δικαιότερη την κατανομή των διδάκτρων. Για να αρθεί αυτή η αδικία, είτε να ιδρύσετε μόνο τμήματα πενταετούς φοίτησης, που θα έχουν αυτομάτως ενσωματωμένο το Μ.Δ.Ε. είτε να ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, δηλαδή ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 υποτίθεται ότι «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων». Εν προκειμένω, οι μεταπτυχιακοί όχι μόνο δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους προπτυχιακούς τετραετούς φοίτησης, αλλά είναι κατάφωρα αδικημένοι έναντι των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, οι οποίοι απολαμβάνοντας πράγματι κατ’ ουσία ΠΛΗΡΗ τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΑΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εάν πραγματικά υπερασπίζεστε το δίκαιο, την ισονομία και την ισοπολιτεία, θα μεριμνήσετε για την άρση αυτής της αδικίας κ αι θα επιτρέψετε ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ Μ.Δ.Ε., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ.