• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Αθανασάκης' | 15 Ιουνίου 2017, 23:16

    Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Επιπλέον, προτείνω η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή να μην μπορεί να προτείνει διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων. Έχω την άποψη ότι η αξιολόγηση κάθε προπτυχιακού και μεταπτυχιακού μαθήματος και του αντιστοίχου διδάσκοντος θα πρέπει να γίνονται από μέλη ΔΕΠ ανώτερης βαθμίδας του διδάσκοντος αυτού ή ίσης εάν αυτός είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας.