• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).' | 16 Ιουνίου 2017, 12:18

    (α) Επισημαίνεται αντίφαση: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε Α.Ε.Ι, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από την Σύγκλητο» (αρ. 7.1). Ωστόσο, σύμφωνα με το αρ. 14.2δ του ίδιου νομοσχεδίου, το Πρυτανικό Συμβούλιο «εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος» ΠΡΟΤΑΣΗ: Να προβλεφθεί απλώς ότι «Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνονται από τη Σύγκλητο» (β) ΠΡΟΤΑΣΗ: Με τον Οργανισμό θα έπρεπε να ρυθμίζονται επίσης, κατ’ ελάχιστον, η διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού και προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος και οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης, να προβλέπεται η δυνατότητα και να ορίζονται οι διαδικασίες για την πρόταση από το Πανεπιστήμιο προς το Υπουργείο Παιδείας ίδρυσης, κατάτμησης και συγχώνευσης Σχολών και Τμημάτων, αρμοδιότητα την οποία το νομοσχέδιο αναθέτει στο Υπουργείο Παιδείας «με σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου» (αρ. 10.1-3).