Άρθρο 07 – Οργανισμός

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε Α.Ε.Ι, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από την Σύγκλητο.
2. Με τον Οργανισμό, ρυθμίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) Η οργάνωση των ακαδημαϊκών, διοικητικών και οικονομικών δομών του Ιδρύματος.
β) Η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως ισχύει κάθε φορά.
γ) Η σύσταση, ιδίως, των παρακάτω υπηρεσιών του Ιδρύματος και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία:
i. υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα συμβούλων σπουδών,
ii. υπηρεσίας προστασίας και ασφάλειας των φοιτητών, του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος,
iii. υπηρεσίας υποστήριξης των φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος με ειδικές ανάγκες,
iv. νομικής υπηρεσίας,
v. υπηρεσίας αρμόδιας για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των κάθε είδους και αντικειμένου συμβάσεων που καταρτίζει το Ίδρυμα,
vi. υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος και
vii. τεχνικής υπηρεσίας.
δ) Η σύσταση τεχνικού και οικονομικού συμβουλίου και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία τους.
ε) Η σύσταση επιτροπών και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη σύνθεση, στις αρμοδιότητες και στους κανόνες λειτουργίας τους.
στ) Η σύσταση και η κατάργηση θέσεων καθηγητών και λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.
ζ) Ο ελάχιστος αριθμός καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που πρέπει να υπηρετούν στο Τμήμα προκειμένου να συσταθούν Τομείς και τα κριτήρια σύστασής τους.
η) Τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Η κατά την παρ. 1 πρόταση του Πρύτανη υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:18 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  (α)
  Επισημαίνεται αντίφαση: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε Α.Ε.Ι, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από την Σύγκλητο» (αρ. 7.1). Ωστόσο, σύμφωνα με το αρ. 14.2δ του ίδιου νομοσχεδίου, το Πρυτανικό Συμβούλιο «εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος»
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να προβλεφθεί απλώς ότι «Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνονται από τη Σύγκλητο»

  (β)
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Με τον Οργανισμό θα έπρεπε να ρυθμίζονται επίσης, κατ’ ελάχιστον, η διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού και προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος και οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης, να προβλέπεται η δυνατότητα και να ορίζονται οι διαδικασίες για την πρόταση από το Πανεπιστήμιο προς το Υπουργείο Παιδείας ίδρυσης, κατάτμησης και συγχώνευσης Σχολών και Τμημάτων, αρμοδιότητα την οποία το νομοσχέδιο αναθέτει στο Υπουργείο Παιδείας «με σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου» (αρ. 10.1-3).

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:32 | m.a.

  Καλό θα ήταν να προβλεφθεί στον Οργανισμό η αναφορά για ενιαίου τύπου λειτουργία αυτόνομης ή όχι υπηρεσίας διαχείρισης στον κρίσιμο τομέα Υποδομών και Υπηρεσιών Τ.Π.Ε. με στόχο την πλήρη αξιοποίηση υπο κοινές προδιαγραφές και διδικασίες τους εις όφελος φοιτητών και διδασκόντων. Σε αυτό θα μπορούσαν μέλη λοιπού εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού εφόσον το επιθυμούν έχουν θέση ευθύνης και να ασκούν συντονιστικό-εποπτικό έργο σε συγκεκριμένους τομείς.
  Το υφιστάμενο μοντέλο σε όλα τα πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. είναι καθιερωμένο να λειτουργούν φορείς παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε. είτε με την μορφή Διεύθυνσης ή εκτός διοικητικής δομής είτε με διάφορες ονομασίες, όπως Κέντρα Επικοινωνιών και Δικτύων (Κ.Ε.Δ.), Κέντρα διαχείρισης δικτύου, Κέντρα ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ. Επίσης διάφορες επιτροπές εποπτείας Συστημάτων και Δικτύων ή Συγκλητικής επιτροπής Τ.Π.Ε. αν και ξεκίνησαν φιλόδοξα σε πολλά πανεπιστήμια στην πορεία υπολειτούργησαν. Αν και σήμερα η ΕΔΕΤ έχει αναλάβει πολλά αντικείμενα τα Κ.Ε.Δ., τα οποία δημιουργήθηκαν από το Β΄ ΚΠΣ και τα ΕΠΕΑΕΚ (1995-99 «Δράση Δικτύων») κινήθηκαν με ταχείς ρυθμούς λειτουργίας και υποστήριξης, παρότι μη διοικητικά σχήματα, με πολύχρονη παρουσία με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά αναπτυξη υποδομών, υπηρεσιών εξυπηρέτησηw (helpdesk) και επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.
  Προτείνεται η αξιοποίηση τουςμ ε μια μονάδα κεντρική και υπαγωγή των υφιστάμενων ή των νέων οργανικών μονάδων Τ.Π.Ε., με βάση το λειτουργικό κριτήριο υλοποίησης δράσεων Τ.Π.Ε. Δηλ., όχι μόνο μία κεντρική οργανική μονάδα Τ.Π.Ε., αλλά και τοπικές μονάδες στις Σχολές, τη Βιβλιοθήκη, κλπ.
  Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το νομικό πλαίσιο του ν.3979/11 περί Ο.Δ.Ε. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και για εσωτερικό υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  Παράλληλα δεν αναφέρεται ο τρόπος ψηφιακού εγγραμματισμού των φοιτητητών, για το οποίο έχει κάνει πρόσφατα αναφορά ο Υπουργος.
  Στήριξη όσων Τμηματων υποστηρίζουν τις πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών με πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής και καθιέρωση μαθημάτων(τέσσερα εξάμηνα).

  Καλό θα ήταν να προβλεφθεί λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας (άρ. 56, ν.4009/2011), ειδικά σε Σχολές που δεν ανήκουν σε τεχνολογικές επιστήμες και οι διδάσκοντες έχουν ανάγκη υποστήριξης αλλά και λειτουργίας εξοπλισμού αιθουσών.

  Αντιμετώπιση θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων (ειδικά όσων υπηρετούν σε εργαστήρια).
  Τεχνικός Ασφάλειας και Ιατρός Εργασίας
  Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων

  Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη «Χάρτα των ελληνικών Πανεπιστημίων για την Αειφορία».

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:15 | Ανδριανός Τσεκρέκος

  Σύντομο σχόλιο για το νέο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ (Άρθρα 7 και 8)

  Η συζήτηση σχετικά με τον νέο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ και τον σχολιασμό του έχει επικεντρώσει στο θέμα των μεταπτυχιακών αφήνοντας απαρατήρητο ένα θέμα το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό και προβληματικό.
  Στα άρθρα 7 και 8, αφήνεται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις υποχρεώσεις, δικαιώματα, κλπ του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των καταργήσεων θέσεων. Αυτό είναι μια κακώς εννοούμενη αυτονομία που καταργεί τις συλλογικές σχέσεις στον χώρο της ανωτάτης παιδείας, και υποβαθμίζει περαιτέρω την ήδη υποβαθμισμένη ιδιότητα μας ως δημόσιους λειτουργούς, κάνοντας μας υπαλλήλους του εκάστοτε ιδρύματος και δημιουργώντας ανομοιογένειες μεταξύ των μελών ΔΕΠ διαφόρων ιδρυμάτων. Επίσης επαναφέρει το καθεστώς της ανωτάτης εκπαίδευσης στην εποχή πριν το νόμο του 1981 επανεγκαθιστώντας ένα ιδιότυπο καθεστώς έδρας.
  Εκτός των εργασιακών προβλημάτων που αυτό μπορεί να φέρει, κινδυνεύουμε να υποβαθμιστούν γνωστικά αντικείμενα ακολουθώντας διάφορες ακαδημαϊκές μόδες π.χ. καταργώντας μη εμπορικά αντικείμενα και μεταβάλλοντας τα σε πιο εμπορικά και εφήμερα γνωστικά αντικείμενα.
  Θεωρούμε δεδομένο πως κάτι τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου και πως πρόκειται για παραδρομή, δεδομένου ότι το καθώς Υπουργείο μέχρι τώρα έχει δείξει διαθέσεις για την ενίσχυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης δεν θα έπαιρνε κάποια απόφαση η οποία να αντιβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος (Άρθρο 16) και να δυναμιτίζει και να υπονομεύει σε τόσο μεγάλο βαθμό τη Δημόσια Εκπαίδευση. Θα παρακαλούσαμε για την διόρθωση αυτού του σημείου, κάνοντας σαφή νύξη στον σεβασμό των συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων και την μονιμότητα των μελών του προσωπικού είτε πρόκειται για μέλη ΔΕΠ είτε για διοικητικούς υπαλλήλους, και να καταστεί σαφές ότι η κατάργηση θέσεων δεν αφορά υπηρετούν προσωπικό όλων των βαθμίδων και των κατηγοριών.

  Το κείμενο αυτό υπογράφουν οι κάτωθι:
  Γρηγόριος Αμούτζιας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Χρήστος Αντωνόπουλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Παναγιώτης Βερίλλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Παναγιώτης Γεωργούλιας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Αθανάσιος Γιαννακόπουλος (Ο.Π.Α.)
  Θεοφάνης Γραμμένος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Δήμος Δριβαλιάρης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Ευθύμιος Ζέρβας (Ε.Α.Π.)
  Αλέξανδρος Ζυμπίδης (Ο.Π.Α.)
  Νίκος Καραχάλιος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Νικόλαος Κατσούλας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Βύρων Κοτζαμάνης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Αιμίλιος Κωμοδρόμος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Αναστασία Κωστάκη (Ο.Π.Α.)
  Αγγελική Λαζαρίδου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Ιφιγένεια Λεβέντη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Δημήτρης Λέκκας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Γιώργος Λιάγκουρας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Ελένη Μπριασούλη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Στυλιανός Ξανθόπουλος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Δημήτρης Παπαγεωργίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Ιουλία Παπαγεωργίου (Ο.Π.Α.)
  Ηλέκτρα Πετράκου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Λεωνίδας Ρομπόλης (Ο.Π.Α.)
  Εύη (Ευαγγελία) Σαμπανίκου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Κατερίνα Σκουρολιάκου (Τ.Ε.Ι. Αθήνας)
  Ιωάννης Στρατής (Ε.Κ.Π.Α.)
  Ανδριανός Τσεκρέκος (Ο.Π.Α.)
  Γεώργιος Χάλκος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
  Σπυρίδων Χατζησπύρος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  Κυριάκος Χιτζανίδης (Ε.Μ.Π.)
  Στέλιος Ψαράκης (Ο.Π.Α.)

 • H Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει το εδάφιο γiii της παραγράφου 2 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  «iii. υπηρεσία υποστήριξης ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση (φοιτητών/τριών και εργαζόμενων στο Ίδρυμα) και διασφάλισης της προσβασιμότητας».

  Η Υπηρεσία θα συνεργάζεται με το σύνολο των Υπηρεσιών του Ιδρύματος προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε φοιτητές/τριες και εργαζόμενους/ες με αναπηρία/χρόνια πάθηση.

 • 13 Ιουνίου 2017, 11:25 | Σ. Ξανθόπουλος

  Το σημείο «στ)Η σύσταση και η κατάργηση θέσεων καθηγητών και λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.»
  είναι τελείως ασαφές, δεν γίνεται αντιληπτό ούτε σε τι στοχεύει, ούτε τι ακριβώς σημαίνει και δείχνει να αφήνει περιθώρια διαφόρων ερμηνειών αλλά και να δίνει έδαφος για πιθανές αυθαιρεσίες. Ως εκ τούτου καλό θα είναι να υπάρξουν σαφείς διευκρινίσεις.

 • 12 Ιουνίου 2017, 15:39 | Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος

  Τι γίνεται, αν η Σύγκλητος δεν εγκρίνει την πρόταση του Πρύτανη; Δεν θα υπάρξει οργανισμός μέχρι να συμφωνήσει η Σύγκλητος με τον Πρύτανη;

 • 10 Ιουνίου 2017, 11:58 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Επί τής §2γi: Αποκλείονται οι λέκτορες; Δεν υπάρχει λόγος, και εικάζω ότι δεν υπάρχει και τέτοιος σκοπός. Ίσως χρειάζεται μία διευκρίνιση.