• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).' | 16 Ιουνίου 2017, 12:42

    (α) Αναφέρεται (αρ. 35, παρ. 2): «Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)». ΣΧΟΛΙΟ: Η εξαίρεση των τελών φοίτησης σε Π.Μ.Σ. από τους σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικά ασθενείς είναι ανεφάρμοστη. Καθιστά πρακτικά αδύνατη την διεξαγωγή των Π.Μ.Σ. με δίδακτρα. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να θεσπίζονται ανταποδοτικές υποτροφίες σε ποσοστό των εισαγομένων φοιτητών, οριζόμενο από τον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (πβ. τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης [15/9/2014], όπου προβλέπεται «η χορήγηση ικανού αριθμού υποτροφιών, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των εισαγομένων»). (β) Αναφέρεται (αρ. 35, παρ. 4): «Το Ίδρυμα μπορεί να απαλλάσσει φοιτητές, οι οποίοι δεν δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μερικώς ή ολικώς από τα τέλη φοίτησης, αν αυτοί παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου, που δεν υπερβαίνουν τις έξι (6) ώρες την εβδομάδα και μόνο κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που διδάσκονται τα μαθήματα στο οικείο Τμήμα ή σε άλλο Τμήμα του ιδίου Ιδρύματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών». ΣΧΟΛΙΟ: Δίδεται η ως άνω δυνατότητα σε ΠΜΣ με δίδακτρα την οποία ωστόσο στερούνται ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα.