• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ' | 27 Σεπτεμβρίου 2017, 17:19

    Oι υπηρεσίες δοσιμετρίας της Οδηγίας στο αντίστοιχο άρθρο της (άρ. 4, παρ. 24) ορίζονται ως οι «αναγνωρισμένες» (recognized) και όχι ως οι «εξουσιοδοτημένες» από την εκάστοτε εθνική αρχή (εδώ την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), όπως εκ παραδρομής αναφέρει το προσχέδιο. Τούτο, εισάγει μια ανεπίτρεπτη διαφοροποίηση του προσχεδίου διότι η εξουσιοδότηση έχει την έννοια της παραχώρησης εξουσίας από την Αρχή, ενώ η αναγνώριση που η Οδηγία επιτάσσει έχει την έννοια του καθορισμού προδιαγραφών ώστε οι ιδιωτικοί φορείς να λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες δοσιμετρίας με αναγνώριση από την Αρχή. Αυτή η διαφοροποίηση δημιουργεί παραφωνία και με το υπόλοιπο κείμενο της Οδηγίας αλλά και της τελικής εισηγητικής έκθεσης του προσχεδίου. Ακόμη, το ίδιο σφάλμα έχει επαναληφθεί και στο άρθρο 79 του προσχεδίου (παρ. 1 εδ. β) όπου γίνεται εσφαλμένα λόγος για «εξουσιοδοτημένη» αντί για «αναγνωρισμένη» υπηρεσία. Επιπλέον και η τελική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου (χωρίο 2, 3η σελίδα της έκθεσης, τελευταίο εδάφιο), ρητά αναφέρει ότι σκοπός του προς ψήφιση προσχεδίου είναι η ρύθμιση των κανόνων με τους οποίους θα ασκείται ο κανονιστικός έλεγχος, έννοια που συνδέεται με την εποπτεία τήρησης προδιαγραφών λειτουργίας ενός αναγνωρισμένου φορέα από την εκάστοτε Αρχή. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω προτείνουμε το προσχέδιο να τροποποιηθεί κατά τα παραπάνω σε συμμόρφωση με το λεκτικό και ουσιαστικό μέρος του κειμένου της Οδηγίας, δοθέντος μάλιστα ότι η προθεσμία προς εναρμόνιση με την κοινοτική έννομη τάξη εκπνέει (άρ. 106 παρ. 1 Οδηγίας) στις 6 Φεβρουαρίου 2018, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που η μη συμμόρφωση θα έχει για την χώρα μας.