Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13/17.1.2014) – Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας

Για να δείτε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13/17.1.2014) – Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας», πατήστε εδώ

 • 28 Σεπτεμβρίου 2017, 13:46 | Γιώργος ΚΜ

  Παρακαλώ δείτε τα παρακάτω, κυρίως αναφερόμενα σε ορισμούς

  Τίτλος
  […]Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας
  Η λέξη «θέσπιση» σημαίνει πως εισάγεται κάτι καινούριο, δηλαδή πως δεν υπάρχουν ήδη κανονισμοί. Προτείνεται η λέξη «αναθεώρηση».

  2.γ.αα Διαστημικό όχημα
  Διαστημικό σκάφος (Το όχημα κινείται πάνω σε έδαφος)

  2.γ.ββ κ.ε. Ραδιονουκλίδιο
  Ραδιοϊσότοπο (Άχρηστος νεολογισμός, εισάγει ασάφεια η χρήση δύο λέξεων για το ίδιο πράγμα)

  2.δ. Έκτακτης ανάγκης
  Έκτακτου συμβάντος (Η ανάγκη δεν έχει επακόλουθα)
  3.β. Οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (ΚΑ) δεν εφαρμόζονται[…]στην έκθεση μελών του κοινού ή εργαζομένων, πέραν του προσωπικού αεροσκαφών και διαστημικών οχημάτων, στην κοσμική ακτινοβολία, σε πτήσεις ή στο διάστημα˙
  Ασαφής η πρόταση, καθώς επιδέχεται την ερμηνεία «Οι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στην κοσμική ακτινοβολία, σε πτήσεις ή στο διάστημα»
  Προτείνεται η αντικατάσταση του β με
  στην έκθεση μελών του κοινού ή εργαζομένων, σε πτήσεις ή στο διάστημα, με εξαίρεση το προσωπικό των αεροσκαφών και των διαστημικών οχημάτων˙

  4.4 τα χέρια, οι βραχίονες, τα πόδια και οι αστράγαλοι
  Ασαφές: Τα χέρια νοούνται από τον ώμο και κάτω; Αν ναι, είτε πρέπει να γραφτεί κάτι όπως «από το βραχίονα ως την άκρα χείρα», αλλιώς φαίνεται πως τα αντιβράχια (πήχεις) δε λογίζονται ως άκρα. Αντίστοιχα, δεν είναι σαφές αν τα πόδια λογίζονται από το μηρό και κάτω ή από τους αστράγαλους και κάτω. Σωστότερη θα ήταν η χρήση ιατρικής ορολογίας, καθώς στην καθομιλουμένη, χέρι και πόδι άλλες φορές σημαίνει ολόκληρο το άκρο και άλλες από τον καρπό (ή τον αστράγαλο αντίστοιχα) και κάτω.

  4.5 […] στην ιατρική διαγνωστική ακτινολογία με χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και την οδοντιατρική ακτινολογία·
  Με τη φράση αυτή φαίνεται πως η οδοντιατρική ακτινολογία περιλαμβάνει και τεχνικές που χωρίς τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Προτείνεται η αλλαγή σε
  «ακτινοδιαγνωστικός»: ο αναφερόμενος στην in vivo διαγνωστική πυρηνική ιατρική, στην ιατρική και την οδοντιατρική διαγνωστική ακτινολογία με χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας·

  4.7 Η λέξη «αντιπροσωπευτικό» χρησιμοποιείται και στην οριζόμενη φράση και στην επεξήγησή της. Επίσης, δεν είναι σαφές ποια είναι τα «πλέον υψηλά εκτιθέμενα άτομα»

  4.8 […] ανασκόπηση […] μέσω διαρθρωμένης ανασκόπησης […]: Το «μέσω διαρθρωμένης ανασκόπησης» δεν έχει νόημα και μπορεί να λείψει. Ο ορισμός θα μπορούσε να είναι πολύ απλούστερος και τουλάχιστον το ίδιο σαφής, πχ
  η συστηματική αντιπαραβολή των εφαρμοζόμενων ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών με συμφωνημένα πρότυπα ορθών ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών, η οποία οδηγεί σε τροποποίηση των πρακτικών, εφόσον ενδείκνυται, και εφαρμογή νέων προτύπων, εφόσον απαιτείται, με σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας του ασθενούς·

  4.9 χορηγούμενη
  που χορηγείται (η πρόταση δεν έχει ρήμα).

  4.20 τα επίπεδα δόσης
  Χρησιμοποιείται η λέξη «επίπεδα» για να προσδιορίσει την ίδια λέξη. Επίσης, η λέξη «δόση» δεν ορίζεται και συνεπώς είναι ασαφής. Προτείνεται η φράση «οι τιμές ενός δοσιμετρικού μεγέθους»

  4.21 Διαστημικό όχημα
  Διαστημικό σκάφος (Το όχημα κινείται πάνω σε έδαφος) (βλ και 2.γ.αα)

  4.33 εκτός χρήσης πηγή
  πηγή εκτός χρήσης (σύνταξη)

  4.56 ιατρός, οδοντίατρος
  Η δεύτερη λέξη φαίνεται σαν εξειδίκευση της πρώτης. Προτείνεται «ιατρός ή οδοντίατρος»

  4.68 «κατάσταση έκθεσης έκτακτης ανάγκης»: η κατάσταση έκθεσης λόγω έκτακτης ανάγκης·
  Μια φράση δε μπορεί να είναι επεξήγηση του εαυτού της.

  4.71 Όπως 4.68

  4.76 Όπως 4.68

  4.81 Όπως 4.56

  4.91 Δεν προβλέπεται η αναθεώρηση των προτύπων της ICRP. Προτείνεται η προσθήκη «όπως αυτά αναθεωρούνται και ισχύουν»

  4.99 τα μέτρα για τον σχεδιασμό επαρκούς απόκρισης[…]
  Το σχέδιο δε μπορεί να είναι και στον ορισμό και στην επεξήγηση. Προτείνεται «τα μέτρα για την προετοιμασία επαρκούς απόκρισης[…]»

 • 28 Σεπτεμβρίου 2017, 13:30 | Επιστημονικές Εταιρείες (φαίνονται στο κείμενο)

  ΚΟΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
  ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Οι συνυπογράφοντες εκπρόσωποι των επιστημονικών εταιρειών μελέτησαν το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Ακτινοπροστασία και με την ιδιότητα τους ως επιστημονικοί οργανισμοί αλλά και έχοντας μέλη ιατρούς ακτινολόγους, πυρηνικούς ιατρούς, ακτινοθεραπευτές ογκολόγους και φυσικούς ιατρικής- ακτινοφυσικούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και τήρηση των κανονισμών ακτινοπροστασίας αναφορικά με τις ιατρικές εκθέσεις, προβαίνουν με το παρόν έγγραφο σε κάποιες παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν πρωτίστως θεσμικό χαρακτήρα και σκοπό τη βελτίωση των κανονισμών. Για τους λόγους αυτούς θα σας παρακαλούσαμε να ληφθούν υπόψη και να γίνουν οι αλλαγές στα παρακάτω άρθρα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

  Άρθρο 4

  ΟΡΙΣΜΟΙ

  36 «εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας»: ως εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας σύμφωνα και με την υπάρχουσα νομοθεσία τουλάχιστον για τις ιατρικές εκθέσεις ορίζεται ο Φυσικός Ιατρικής-Ακτινοφυσικός ο οποίος διαθέτει τη γνώση, την κατάρτιση και την πείρα να παρέχει συμβουλές σε ζητήματα σχετικά με την ακτινοπροστασία για την αποτελεσματική προστασία των ατόμων

  37 «εμπειρογνώμονας ιατρικής φυσικής» : Φυσικός Ιατρικής- Ακτινοφυσικός που, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, διαθέτει τη γνώση, την κατάρτιση και την εμπειρία να ενεργεί ή να παρέχει συμβουλές σε θέματα της φυσικής των ακτινοβολιών που εφαρμόζονται κατά την ιατρική έκθεση και του οποίου η σχετική ικανότητα αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην σχετική κοινή υπουργική απόφαση

  45 « Επεμβατική Ακτινολογία» : είναι η εξειδίκευση της ειδικότητας της Ακτινολογίας που διενεργεί απεικονιστικά καθοδηγούμενες θεραπευτικές πράξεις

  53 Ο αγγλικός όρος «undertaking” να αποδοθεί στα ελληνικά με τον όρο Ανάδοχος (o κατέχων την άδεια λειτουργίας) ή «Φορέας υπηρεσιών υγείας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη νομική ευθύνη για την άδεια λειτουργίας η για μία πηγή ακτινοβολίας (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ο ιδιοκτήτης ό κάτοχος μιας πηγής ακτινοβολίας δεν διενεργεί συναφείς ανθρώπινες
  δραστηριότητες

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΔ Ο ΟΡΟΣ «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ (Ο ΚΑΤΕΧΩΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)» ή «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

  54 «επόπτης ακτινοπροστασίας»: ο Φυσικός Ιατρικής- Ακτινοφυσικός και ο ιατρός ακτινολόγος, πυρηνικός ιατρός, ακτινοθεραπευτής ογκολόγος και ο οδοντίατρος για τις εκθέσεις που αντιστοιχούν στην ειδικότητα του που έχουν την επιστημονική επάρκεια σε ζητήματα ακτινοπροστασίας σχετικά με έναν δεδομένο τύπο πρακτικής ώστε να εποπτεύει ή να διενεργεί την εφαρμογή διευθετήσεων ακτινοπροστασίας

  56 «εφαρμόζων την πρακτική»: ιατρός ακτινολόγος, ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, πυρηνικός ιατρός, οδοντίατρος που είναι εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.
  Ως εφαρμόζων την πρακτική νοείται κατά περίπτωση και κτηνίατρος·

  58 «ιατρική διαδικασία ιοντιζουσών ακτινοβολιών» : Κάθε ιατρική πράξη που εκτελείται από ή με την άμεση επίβλεψη του ιατρού ακτινολόγου, ακτινοθεραπευτή ογκολόγου, πυρηνικού ιατρού ή οδοντίατρου που προκαλεί ιατρική έκθεση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ- ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΔ Ο ΟΡΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ»

  59. «ιατρική εγκατάσταση ιοντιζουσών ακτινοβολιών»: η εγκατάσταση όπου πραγματοποιούνται ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες ιοντιζουσών ακτινοβολίων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ- ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΔ Ο ΟΡΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΗ» ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ»

  61 «ιατρικός ιοντιζουσών ακτινοβολιών»: ο αναφερόμενος στις ακτινοδιαγνωστικές και ακτινοθεραπευτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες επεμβατικής ακτινολογίας, καθώς και στις άλλες ιατρικές χρήσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας για σκοπούς σχεδιασμού, καθοδήγησης και επαλήθευσης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ- ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΔ Ο ΟΡΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ» ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ»

  74 «κλινική ευθύνη»: ορίζεται ως η ευθύνη που φέρουν οι εφαρμόζοντες τις ιατρικές πρακτικές όπως ορίζονται στον ορισμό 56 («εφαρμόζων την πρακτική») σχετικά με την ατομική ιατρική έκθεση και ιδίως α) αιτιολόγηση, β) βελτιστοποίηση, γ) κλινική αξιολόγηση του αποτελέσματος, δ) συνεργασία με άλλους ειδικούς και το προσωπικό, κατά περίπτωση, επί πρακτικών πτυχών των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών, ε) συγκέντρωση πληροφοριών, εφόσον χρειάζεται, από προηγούμενες εξετάσεις, στ) παροχή υφιστάμενων ιατρικών ακτινολογικών πληροφοριών ή/και ιατρικών φακέλων σε άλλους εφαρμόζοντες την πρακτικό ή/και τον παραπέμποντα, εφόσον απαιτείται και ζ) παροχή πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο που συνεπάγονται οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες στους ασθενείς και τα άλλα συμμετέχοντα άτομα, εφόσον χρειάζεται.

  87 «πρακτικές πτυχές των ιατρικών διαδικασιών ιοντιζουσών ακτινοβολιών»: η διενέργεια ιατρικής έκθεσης και κάθε συναφής πτυχή, συμπεριλαμβανομένων του χειρισμού και της χρήσης ιατρικού διαγνωστικού και θεραπευτικού εξοπλισμού, αφορά στους Ιατρούς που αναφέρονται στον ορισμό 56, και στους επαγγελματίες υπο την ευθύνη των προηγουμένων. Η χορήγηση ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων και η συντήρηση εξοπλισμού από εξειδικευμένα άτομα καθώς και η εκτίμηση τεχνικών και φυσικών παραμέτρων (συμπεριλαμβανομένων των δόσεων ακτινοβολίας), η βαθμονόμηση, η παρασκευή ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων και η επεξεργασία εικόνας από τους Φυσικούς Ιατρικής – Ακτινοφυσικούς.

  100 «υπηρεσία δοσιμετρίας» : ο φορέας ή άτομα ικανά για τη βαθμονόμηση, ανάγνωση ή ερμηνεία των ενδείξεων συσκευών ατομικής παρακολούθησης, ή για τη μέτρηση της ενεργότητας στο ανθρώπινο σώμα ή σε βιολογικά δείγματα, ή για τον υπολογισμό των δόσεων. Οι ως άνω διαδικασίες πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ η από κατάλληλα εργαστήρια άλλων φορέων, εξουσιοδοτημένων από την ΕΕΑΕ και από Φυσικούς Ιατρικής – Ακτινοφυσικούς σε κλινικό περιβάλλον».

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

  Άρθρο 18. 1 :
  Ο ανάδοχος (o κατέχων την άδεια λειτουργίας) εξασφαλίζει ότι οι εφαρμόζοντες την πρακτική και τα άτομα που συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών διαδικασιών ιοντιζουσών ακτινοβολιών είναι οι ιατροί ακτινολόγοι, πυρηνικοί ιατροί, ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι, οδοντίατροι, Φυσικοί Ιατρικής-Ακτινοφυσικοί (που διαθέτουν σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Εφαρμόζοντες την πρακτική μπορεί να είναι και όσοι άλλοι έχουν επαρκή εκπαίδευση, πληροφόρηση και θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τη διενέργεια ιατρικών διαδικασιών ιοντιζουσών ακτινοβολιών, καθώς και επάρκεια γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας, με τη συνεργασία των ιατρών ακτινολόγων, πυρηνικών ιατρών και ακτινοθεραπευτών ογκολόγων κατά περίπτωση.

  Άρθρο 18. 2 :
  Ο ανάδοχος (o κατέχων την άδεια λειτουργίας) εξασφαλίζει ότι μόνον οι ιατροί ακτινολόγοι, πυρηνικοί ιατροί, ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι, οδοντίατροι, Φυσικοί Ιατρικής-Ακτινοφυσικοί (που διαθέτουν σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) και όσοι άλλοι διαθέτουν αναγνωρισμένη από την ΕΕΑΕ επάρκεια γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας δύναται να συμμετέχουν σε πρακτικές πτυχές των διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών πράξεων ιοντιζουσών ακτινοβολιών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του όρθρου 57.

  Άρθρο 18. 3 :
  β) Η ΕΕΑΕ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ακαδημαϊκούς φορείς (ΑΕΙ) σχετιζόμενους με τις εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και τις επιστημονικές εταιρείες και τους επαγγελματικούς φορείς των ιατρών ακτινολόγων, πυρηνικών ιατρών και ακτινοθεραπευτών ογκολόγων και φυσικών ιατρικής – ακτινοφυσικών μεριμνά για την συνεχή εκπαίδευση, την κατάρτιση και επιμόρφωση σε θέματα ακτινοπροστασίας. Στην ειδική περίπτωση της κλινικής χρήσης νέων τεχνικών, οι οποίες έχουν προηγουμένως τύχει της σχετικής αιτιολόγησης, η ΕΕΑΕ σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς φροντίζει να οργανώνεται κατάρτιση σχετικά με τις τεχνικές αυτές και τις σχετικές απαιτήσεις ακτινοπροστασίας.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

  Άρθρο 27.1:
  Με απόφαση της ΕΕΑΕ καθορίζονται οι πρακτικές που απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρησης και έγκριση μέσω δανειοδότησης. Εξαίρεση αποτελούν όλες οι ιατρικές εκθέσεις που θα εξακολουθήσουν να απαιτούν έγκριση μέσω αδειοδότησης.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

  Άρθρο 31.1:
  α) είναι υπεύθυνη να διαθέτει εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποκτηθεί από τους ως άνω εργαζομένους νοοτροπία ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει ατομική και συλλογική δέσμευση για την ασφάλεια και προστασία έναντι των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

  Άρθρο 34:
  Ο ανάδοχος (κατέχων την άδεια λειτουργίας) πρέπει να διαθέτει εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας για παροχή συμβουλών σε διαφόρους τομείς της αρμοδιότητάς τους, όπως περιγράφονται στο άρθρο 82 για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την πρακτική: …

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

  Άρθρο 55.2:
  β) Όλες οι ιατρικές εκθέσεις ατόμων αιτιολογούνται προκαταβολικά από τον παραπέμποντα ιατρό σε συνεργασία με τον εφαρμόζοντα την πρακτική ιατρό με βάση την κλινική σημειολογία του ασθενούς και το διαγνωστικό πρόβλημα και με βάση τα διαγνωστικά ακτινολογικά πρωτόκολλα και τις διεθνείς οδηγίες.

  Άρθρο 56.1:
  γ) η βελτιστοποίηση περιλαμβάνει την επιλογή εξοπλισμού, ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων και ραδιενεργών πηγών, τη συμβατή παραγωγή επαρκών διαγνωστικών πληροφοριών ή θεραπευτικών αποτελεσμάτων, τις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών, τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση και εκτίμηση των δόσεων των ασθενών ό την επαλήθευση της χορηγούμενης ραδιενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.
  Υπεύθυνοι για την βελτιστοποίηση είναι ο εφαρμόζων την πρακτική και ο φυσικός ιατρικής – ακτινοφυσικός οι οποίοι και οφείλουν να οργανώσουν κατάλληλα προγράμματα διασφάλισης ποιότητας για το σκοπό αυτό.

  Άρθρο 57. 2 :
  Οι πρακτικές πτυχές των ιατρικών διαδικασιών ιοντιζουσών ακτινοβολιών δύναται να ανατεθούν από τον ανάδοχο (o κατέχων την άδεια λειτουργίας) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αναφερομένου στην ειδική άδεια λειτουργίας εφαρμόζοντος την πρακτική, σε ένα ή περισσότερα άτομα που έχουν δικαίωμα να ενεργούν για το σκοπό αυτόν σε ένα αναγνωρισμένο πεδίο εξειδίκευσης.

  Άρθρο 60 και 61:
  Σε όλο το άρθρο 60 και 61 ο όρος ιατρικός ακτινολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αναφέρεται σε ιατρικό εξοπλισμό ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

  Άρθρο 68:
  δ) διαθέτει εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας για την εκτέλεση καθηκόντων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β και γ

  Άρθρο 79:
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας είναι η απασχόληση ιατρού εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας τουλάχιστον για τις ιατρικές εκθέσεις και των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών Ιατρικής.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  Πρόεδρος : Π. Πρασόπουλος

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
  Πρόεδρος : Α. Φωτόπουλος

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
  Πρόεδρος :Γ. Πισσάκας

  ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Πρόεδρος : Β. Τσαπάκη

  ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Πρόεδρος : Π. Λεονάρδου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
  Πρόεδρος : Δ. Σιαμπλής

 • 28 Σεπτεμβρίου 2017, 12:34 | Αλέξανδρος Σαμαρτζής

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
  Στο άρθρο 58, σημείο δ, υποσημείο αα), ορθώς αναφέρεται η λέξη «απαιτείται» αναφορικά με την παρουσία εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής στις ακτινοθεραπευτικές πρακτικές.
  Παραδόξως στο υποσημείο ββ) η λέξη «απαιτείται» έχει αντικατασταθεί από την λέξη «συμμετέχει» αναφορικά με την παρουσία εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής σε θεραπευτικές πρακτικές πυρηνικής ιατρικής καθώς και σε υψηλών δόσεων πρακτικές ακτινοδιαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας. Επιπροσθέτως στο υποσημείο ββ, δεν συμπεριλαμβάνεται η παραπομπή στο στοιχείο γ) του άρθρου 61(1).
  Παρακαλούμε όπως η λέξη «συμμετέχει» στο άρθρο 58, σημείο δ, υποσημείο ββ), αντικατασταθεί με το «απαιτείται» και επανέλθει η παραπομπή στο στοιχείο γ) του άρθρου 61(1).

  Ο Πρόεδρος
  Α. Σαμαρτζής

  Ο γενικός γραμματέας,
  Ι. Τσαλαφούτας

 • 28 Σεπτεμβρίου 2017, 11:49 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  σχόλια επί της εισηγητικής έκθεσης
  Να διορθωθούν τα ακόλουθα:
  σελ. 1 στίχος 7 από τέλος: παρ. 1 → παρ. 2
  σελ. 2 στίχος 6 επί μέρους → επιμέρους
  σελ. 2 στην παρ. «Το παρόν …» παρ. 1 → παρ. 2
  σελ. 2 στην τρίτη τελεία of → on
  σχόλια επί του σχεδίου π. δ.
  Ο αριθμός φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εντός της παρένθεσης μήπως πρέπει να σημειωθεί με τα αρχικά ΦΕΚ ή Φ.Ε.Κ. σε όλο το π.δ.; Επίσης να υπάρχει κενό πάντα μετά τον τόνο του τεύχους, π.χ. Α΄ 121 και όχι Α΄121. Σε όλο το π.δ.
  Μήπως μπορούν να αφαιρεθούν στο π.δ. οι παρενθέσεις (… της Οδηγίας), ώστε να είναι πιο εύληπτα τα διάφορα τμήματά του;
  άρ. 2 παρ. 1 ο οποίος δεν → ο οποίος δε
  παρ. 2 περ. γ)αα) τον χειρισμό → το χειρισμό
  περ. 3 τον σχεδιασμό → το σχεδιασμό
  [και γενικά να αναθεωρηθούν όλα τα «ν» προ συμφώνου]
  άρ. 4 ορ. 7 πλέον υψηλά → πλέον
  ορ. 15 μεταξύ άλλων που οφείλεται → που οφείλεται μεταξύ άλλων
  ορ. 18 στον τύπο WT → wT
  άρ. 5 παρ. 1β) εδ. 1 καθώς και των → καθώς και
  τελ. εδ. που διατηρεί → που λαμβάνει υπόψη
  παρ. 2γ) κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες → κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα
  άρ. 21 παρ. 3 προσωπικών
  παρ. 4 προσωπικά
  άρ. 22 παρ. 4 [Να διαγραφεί η παράγραφος. Δεν είναι αποδεκτή η υπέρβαση των ορίων έστω και κατ’ εξαίρεση, εφόσον χρησιμοποιείται ιατρικός ακτινολογικός εξοπλισμός. Η παρ. 5 αναριθμείται σε 4.]
  παρ. 5 [Να διαγραφεί από «Επιπρόσθετα» έως τέλους. Δεν είναι κατανοητό: Θα απαιτείται εξατομικευμένη αξιολόγηση για καθένα π.χ. που διέρχεται ακτινοσκοπικό έλεγχο π.χ. στα αεροδρόμια;]
  άρ. 27 [όπου] καταχώρηση(ς) → καταχώριση(ς)
  παρ. 2 [το β’ εδ. να γίνει:] Με όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις δύναται να καθορίζονται και άλλα είδη πρακτικών για τα οποία απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας (αποδεικτικό καταχώρισης ή άδεια).
  άρ. 84 παρ. 1 των σχετικών καθηκόντων → σχετικών εργασιών
  παρ. 2β) παρακολούθησης → επιτήρησης
  άρ. 101 παρ. 1 της ΕΕΑΕ, → της ΕΕΑΕ, και, ανάλογα με την περίπτωση,
  άρ. 102 παρ. 3 εκθέσεων που → εκθέσεων
  Παρ. Ι παρ. 2 στο σημείο 1 → στην παρ. 1
  Παρ. II παρ. Α Σημ.: με την επίδραση της ακτινοβολίας → με την ακτινοβολία που προσπίπτει
  εκείνες που εκπέμπονται → εκείνη που εκπέμπεται
  Παρ. IV τίτλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙV
  Παρ. VII Γ.2. [να προστεθεί στο τέλος] της παρ. 1
  Γ.5. [στο τέλος του α΄ εδ. να προστεθεί] της παρ. 1
  [τελ. εδ.] να εφαρμοστούν → να εφαρμόζονται
  [αυτό το εδ. δημιουργεί απορία ως προς την εφαρμογή του]
  Παρ. IX β) πληροφόρησης → ενημέρωσης
  Παρ. XVII παρ. 3α) στο σημείο 1 → στην παρ. 1
  Παρ. XVIII παρ. 6 στο σημείο 2 → στην παρ. 2
  [Ζητώ παράταση της διαβούλευσης έως 10 Οκτωβρίου 2017 12 μ.]
  Γεώργιος Χατζηδημητρίου
  ακτινοφυσικός
  Προϊστάμενος Δνσης Ιατρικής Φυσικής
  401 ΓΣΝΑ

 • 28 Σεπτεμβρίου 2017, 11:42 | A.A. Bλάχου

  Αξιότιμοι κύριοι,

  αναφερόμενοι στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τη μεταφορά στην Ελληνική νομοθεσία της Ευρωπαικής Οδηγίας 2013/59, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  -To κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση, είναι πολύ κοντά στο πνεύμα της αντίστοιχης οδηγίας και οπωσδήποτε έχει λιγότερες προσθήκες σε σχέση με το κείμενο που αρχικά είχε τεθεί σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  -Ελπίζουμε οι περαιτέρω αποφάσεις-οδηγίες που θα πρέπει να ρυθμίσουν λεπτομερώς πολλά από τα γενικά άρθρα του παρόντος σε σύντομο χρόνο, να ακολουθήσουν το πνεύμα και την ουσία της οδηγίας , αποσκοπώντας στην ουσιαστική βελτίωση των ζητημάτων της ακτινοπροστασίας στην χώρα μας
  και στην διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής των νόμων και διατάξεων.

  Επιπροσθέτως , παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας τις κάτωθι ειδικές παρατηρήσεις μας:
  1. Η λέξη «επιχείρηση» που χρησιμοποιείται κατά κόρον (μεταφράζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον αγγλικό όρο member states) παραπέμπει στην γλώσσα μας σε ιδιωτικούς φορείς κυρίως, επομένως θα ήταν καλό να αντικατασταθεί από την λέξη ο «φορέας» ή την σύνθετη έκφραση «η επιχείρηση- ο φορέας» ώστε να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο νόμος αφορά και εφαρμόζεται εξ’ίσου σε φορείς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.
  2. Άρθρο 15 Παρ. 4 και άρθρο 18 Παρ. 3β
  Η ΕΕΑΕ θα πρέπει να συνεργάζεται και με τις επιχειρήσεις-φορείς και να αναγνωρίζει προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης στην ακτινοπροστασία για εκτειθέμενους εργαζόμενους που τυχόν οργανώνουν οι ίδιες για το προσωπικό τους. Θα πρέπει επίσης να θέσει υπ’όψιν τους σε εύλογο χρονικό διάστημα τις σχετικές απαιτήσεις της για το τι θα πρέπει να εμπεριέχουν τα προγράμματα αυτά ανά κατηγορία εργαζομένου, με βάση τα καθήκοντα τους.
  Εφόσον σύμφωνα με το πνεύμα του ΣΝ αλλά και την σχετική εισηγητική έκθεση δίνεται πλέον στην «επιχείρηση η πλήρης και αποκλειστική ευθύνη από άποψη ακτινοπροστασίας για τις πρακτικές που εφαρμόζει» , η επιχείρηση-ο φορέας δεν μπορεί να εξαρτάται από την επιτυχή και έγκαιρη έκβαση της συνεργασίας της ΕΕΑΕ με τους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς σχετιζόμενους με τις εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, προκειμένου να παρέχει στο προσωπικό της την απαραίτητη εκπαίδευση, που συνιστά πλέον νομική της υποχρέωση.
  3. Άρθρο 31 παράγραφος 6
  Σχετικά με τον εκτιθέμενο εργαζόμενο ,θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι τρόποι βελτίωσης της εργασίας του σε θέματα ακτινοπροστασίας, τους οποίους τυχόν προσδιορίζει και προτείνει ο ίδιος, υπόκεινται σε έγκριση και αποδοχή από τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας.
  Σημειώνουμε δε ότι οι παράγραφοι 5 και 6 του εν λόγω άρθρου δεν υπάρχουν καθόλου στο κείμενο της οδηγίας.
  4. Αρθρο 46
  “Κατάλληλος- ακατάλληλος για εργασία”… Από ποια άποψη; Θα θεσπιστούν ειδικά κριτήρια σχετικά με εργασία σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή αφορά απλά μη ύπαρξη γνωστής ασθένειας;
  5. Άρθρο 51
  Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν το σύστημα προστασίας των εξωτερικών εργαζομένων μπορεί πλέον να έχει και άλλες ισοδύναμες μορφές πέραν του ΒΑΠ.
  6. Άρθρο 55, παράγραφος 2β:
  Mε ποιο τρόπο θα τεκμηριώνεται η αιτιολόγηση από τον παραπέμποντα για ιατρική έκθεση ατόμου; Θα θεσπιστούν πρωτόκολλα ή οδηγίες παραπομπής για τις διάφορες εξετάσεις που εμπεριέχουν ιατρική έκθεση; Ποιες θα είναι οι συνέπειες ελλειπούς ή λανθασμένης αιτιολόγησης, τουλάχιστον σε περιπτώσεις που αυτή παρατηρείται συστηματικά;
  7. Άρθρο 57, παράγραφος 2:
  Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν η έκθεση-οι πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών θα μπορούν να ανατεθούν και σε άτομα χωρίς επάρκεια στην ακτινοπροστασία αναγνωρισμένη από την ΕΕΑΕ, αν αυτά ενεργούν στο αναγνωρισμένο πεδίο εξειδίκευσης τους;
  8. Άρθρο 58
  Το αγγλικό ρήμα «involved” σε άλλα σημεία του άρθρου μεταφράζεται ως «εμπλέκεται» και σε άλλα ως «συμμετέχει». Επειδή ο όρος «συμμετέχει» είναι πιθανόν να δηλώνει και την φυσική παρουσία, μάλλον είναι πιο δόκιμη η χρήση του όρου «εμπλέκεται».
  Π.χ. στο Άρθρο 58 παρ δ/αα: “…απαιτείται η παρουσία εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής….” Στο πρωτότυπο η έκφραση είναι : απαιτείται η στενή συμμετοχή/ εμπλοκή. Η λέξη παρουσία υποδηλώνει ότι αν δεν υπάρχει η εμπειρογνώμων ιατρικής φυσικής στο χώρο, δεν θα μπορεί να εκτελεστεί ακτινοθεραπευτική πράξη ;
  Επίσης απουσιάζει από την παρ. ββ) η αναφορά στο άρθρο 61 παρ. 1γ που υπάρχει στην Οδηγία.
  9. Άρθρο 78
  Η αγγλική λέξη «demonstration» έχει μεταφραστεί ως «απόδειξη» ενώ θα ήταν πιο δόκιμο να χρησιμοποιηθεί ο όρος «επίδειξη» καθώς ταιριάζει πολύ περισσότερο με το πνεύμα του άρθρου στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο της Οδηγίας. Στην επιχείρηση μπορούν να επιδειχθούν οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού του εξοπλισμού που επιτρέπουν τον περιορισμό των εκθέσεων στο κατώτερο λογικώς εφικτό επίπεδο, αλλά τι είδους σχετικές «αποδείξεις» θα πρέπει να παρέχει ο προμηθευτής/ κατασκευστής στην επιχείρηση-φορέα, σε περίπτωση τελικής υιοθέτησης του όρου «απόδειξη»;
  10. Άρθρο 79
  Στα πλαίσια της επικαιροποίησης-ενοποίησης της ενωσιακής νομοθεσίας αλλά και στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών , θα πρέπει να διευκρινισθεί τι θα γίνεται σε περιπτώσεις που κάποια άτομα κατέχουν άδειες άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών Ιατρικής ή αναγνώριση ως εμπειρογνώμονες Ιατρικής Φυσικής ή ως εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας κλπ από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
  Από το άρθρο αυτό απουσιάζει η μέριμνα για την εξασφάλιση της συνέχειας της τεχνογνωσίας των εν λόγω υπηρεσιών και των εμπειρογνωμόνων που υπάρχει στην Οδηγία.
  11. Άρθρο 84 παράγραφος 1
  “…ο επόπτης ακτινοπροστασίας αναφέρεται στην επιχείρηση…” Προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής: ο επόπτης ακτινοπροστασίας αναφέρεται στον εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας και στην επιχείρηση, ώστε να είναι ξεκάθαρη η συμπόρευση των αρμοδίων ακτινοπροστασίας σε περίπτωση που δεν είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο, αλλά και το ποιος συμβουλεύει την επιχείρηση σχετικά με την συμμόρφωση προς τις νομικές απαιτήσεις (Άρθρο 82, παράγραφος 1).

  Σηλυβρίδου Κατερίνα
  Νικολετόπουλος Στυλιανός
  Δημητρακόπουλος Ιωάννης
  Βλάχου Αναστασία-Άννα
  Φυσικοί Ιατρικής

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β/ ΟΡΙΣΜΟΙ
  Άρθρο 4
  παρ.54 «επόπτης ακτινοπροστασίας»
  «… το άτομο που έχει την τεχνική επάρκεια σε ζητήματα ακτινοπροστασίας σχετικά με ένα δεδομένο τύπο πρακτικής ώστε να εποπτεύει ή να διενεργεί την εφαρμογή διευθετήσεων ακτινοπροστασίας. »
  Το άτομο που διαθέτει την τεχνική επάρκεια σε ζητήματα ακτινοπροστασίας, όπως προκύπτει από το τετραετές πρόγραμμα σπουδών του ΑΤΕΙ Αθήνας είναι ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας.
  Ως εκ τούτου προτείνουμε το ανωτέρω άρθρο να τροποποιηθεί ως εξής:
  « ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας που έχει την τεχνική επάρκεια σε ζητήματα ακτινοπροστασίας σχετικά με ένα δεδομένο τύπο πρακτικής ώστε να εποπτεύει ή να διενεργεί την εφαρμογή διευθετήσεων ακτινοπροστασίας ».
  παράγραφος 56, «ο εφαρμόζων την πρακτική» .
  «…«εφαρμόζων την πρακτική»: ιατρός, οδοντίατρος που είναι εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις…».
  Επί του πρωτότυπου Αγγλικού κείμενου ( άρθρο 66 ) αναφέρεται μετά την λέξη οδοντίατρος <> που στο υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ , εκλείπει . Ο μόνος επαγγελματίας υγείας που συμμετέχει στην διαδικασία πρακτικών πτυχών (μέρος της κλινικής ευθύνης) είναι ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας (Π.Δ 164/1996)
  Ως εκ τούτου προτείνουμε την τροποποίηση της ως άνω παραγράφου ως εξής:
  «…ο ιατρός, οδοντίατρος, ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας που είναι εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη ή μέρος της κλινικής ευθύνης των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις…»
  παράγραφος 74 , «περί κλινικής ευθύνης» ,παράρτημα δ .
  «…τη συνεργασία, εφόσον ενδείκνυται, με άλλους ειδικούς και προσωπικό επί πρακτικών πτυχών των διαδικασιών ιατρικής έκθεσης,…», να τροποποιηθεί ως εξής «…τη συνεργασία, εφόσον ενδείκνυται, με τους Τεχνολόγους Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας επί των πρακτικών πτυχών των διαδικασιών ιατρικής έκθεσης,…»
  (Π.Δ 164/1996 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται ρητά στο άρθρο 56 περί ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ παρ. 1. γ .
  Παρ 87
  <>
  Προτείνουμε την τροποποίησή της παραγράφου ως εξής :
  <> Όπως ορίζεται από το Π.Δ 198/2007.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
  Εκπαίδευση, πληροφόρηση και κατάρτιση στο πεδίο της ιατρικής έκθεσης
  Άρθρο 18, Εκπαίδευση ενημέρωση και κατάρτιση στο πεδίο της ιατρικής έκθεσης
  Παράγραφος 1
  «…. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι οι εφαρμόζοντες την πρακτικό και τα άτομα που συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών έχουν επαρκή εκπαίδευσή, πληροφόρησή και θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τη διενέργεια ιατρικών ακτινολογικών πρακτικών, καθώς και επάρκεια γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας.»
  Τα άτομα που συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών και έχουν επαρκή εκπαίδευσή, πληροφόρησή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τη διενέργεια ιατρικών ακτινολογικών πρακτικών, καθώς και επάρκεια γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας είναι οι Τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών του ΑΤΕΙ Αθήνας .
  Ως εκ τούτου προτείνουμε το ανωτέρω άρθρο να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι οι εφαρμόζοντες την πρακτική Τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας και τα άτομα που συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών έχουν επαρκή εκπαίδευσή, πληροφόρησή και θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τη διενέργεια ιατρικών ακτινολογικών πρακτικών, καθώς και επάρκεια γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας.»
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
  Άρθρο 56, Βελτιστοποίηση,
  Παρ. 6
  «…Στην περίπτωση ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία ή διάγνωση με ραδιονουκλίδια, ο ιατρός ή ο εμπειρογνώμων ακτινοπροστασίας, παρέχει στον ασθενή ή τον εκπρόσωπό του πληροφορίες για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ιοντίζουσα ακτινοβολία και κατάλληλες οδηγίες με στόχο τον περιορισμό των δόσεων στα άτομα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή στο κατώτερο λογικώς εφικτό επίπεδο και σύμφωνα με τα περιοριστικά επίπεδα δόσης. Στην περίπτωση των θεραπευτικών διαδικασιών οι οδηγίες παρέχονται και εγγράφως.
  Οι οδηγίες παρέχονται πριν από την έξοδο από το νοσοκομείο ή την κλινική ή το εργαστήριο.»
  Να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…Στην περίπτωση ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία ή διάγνωση με ραδιονουκλίδια, ο ιατρός ή ο εμπειρογνώμων ακτινοπροστασίας ή ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας που εκτελεί χρέη επόπτη ακτινοπροστασίας, παρέχει στον ασθενή ή τον εκπρόσωπό του πληροφορίες για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ιοντίζουσα ακτινοβολία και κατάλληλες οδηγίες με στόχο τον περιορισμό των δόσεων στα άτομα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή στο κατώτερο λογικώς εφικτό επίπεδο και σύμφωνα με τα περιοριστικά επίπεδα δόσης. Στην περίπτωση των θεραπευτικών διαδικασιών οι οδηγίες παρέχονται και εγγράφως.
  Οι οδηγίες παρέχονται πριν από την έξοδο από το νοσοκομείο ή την κλινική ή το εργαστήριο.»
  Άρθρο 57, Ευθύνες, Παρ β
  «…ο εφαρμόζων την πρακτική , ο εμπειρογνώμονας ιατρικής φυσικής, και όσοι νομιμοποιούνται να εκτελούν τις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών συμμετέχουν στη διαδικασία βελτιστοποίησης·»
  Οι μοναδικοί που νομιμοποιούνται να εκτελούν τις πρακτικές πτυχές των ακτινολογικών διαδικασιών είναι οι τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας ( Π.Δ 164/1996 , το Π.Δ 160/2014)
  Ως εκ τούτου προτείνουμε το ανωτέρω άρθρο να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…ο εφαρμόζων την πρακτική , ο εμπειρογνώμονας ιατρικής φυσικής, και ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας συμμετέχουν στη διαδικασία βελτιστοποίησης»
  Παρ. δ
  «…εφόσον είναι πρακτικά εφικτό και προτού πραγματοποιηθεί η έκθεση, ο εφαρμόζων την πρακτική ιατρός εξασφαλίζει ότι ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του, λαμβάνει κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη δόση ακτινοβολίας που ενέχει η ιατρική έκθεση…»
  Να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…εφόσον είναι πρακτικά εφικτό και προτού πραγματοποιηθεί η έκθεση, ο εφαρμόζων την πρακτική ιατρός ή ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας εξασφαλίζει ότι ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του, λαμβάνει κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη δόση ακτινοβολίας που ενέχει η ιατρική έκθεση…»
  Παρ 2
  «…Οι πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών δύναται να ανατεθούν από την επιχείρησή, κατόπιν εισήγησης του αναφερομένου στην ειδική άδεια λειτουργίας εφαρμόζοντος την πρακτική, σε ένα περισσότερα άτομα που έχουν δικαίωμα να ενεργούν για τον σκοπό αυτόν σε ένα αναγνωρισμένο πεδίο εξειδίκευσης..»
  Επί του πρωτότυπου Αγγλικού κειμένου δεν αναγράφεται η φράση <> για τον λόγο αυτό ζητάμε την απαλοιφή του.
  Ως εκ τούτου προτείνουμε το ανωτέρω άρθρο να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…Οι πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών ανατίθενται από την επιχείρηση σε Τεχνολόγους Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας που έχουν δικαίωμα να ενεργούν για το σκοπό αυτόν σε ένα αναγνωρισμένο πεδίο εξειδίκευσης.»
  Άρθρο 59 Κατάρτιση και αναγνώριση
  «…Η ιατρική επιχείρηση εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις κατάρτισης και αναγνώρισης που προβλέπονται στα άρθρα 14, 18 και 79 για τον εφαρμόζοντα την πρακτικό, τον εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής, τα άτομα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 57, καθώς και τα άτομα που συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών.»
  Επειδή η χρήση δυσνόητων και ευρέως μεταφραζόμενων όρων δημιουργεί περιθώρια παρερμηνείας η οποία με την σειρά της καταλήγει σε δυσλειτουργίες προτείνουμε την σαφή περιγραφή των αναφερομένων στο ως άνω άρθρο .
  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την εξής τροποποίηση
  «…Η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις κατάρτισης και αναγνώρισης που προβλέπονται στα άρθρα 79, 14 και 18 για τον εφαρμόζοντα την πρακτική ιατρό, τον εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής, τους ακτινοφυσικούς ιατρικής, τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας τους επόπτες ακτινοπροστασίας, και τους Τεχνολόγους Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας.»
  Άρθρο 60 , 3
  Παρ. η
  «…ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην επεμβατική ακτινολογία διαθέτει διάταξη ή χαρακτηριστικό που ενημερώνει τον εφαρμόζοντα την πρακτική και όλους όσοι εκτελούν πρακτικές πτυχές κατά τις ιατρικές διαδικασίες, σχετικά με την ποσότητα ακτινοβολίας που παράγεται από τον εξοπλισμό κατά τη διαδικασία …»
  Να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην επεμβατική ακτινολογία διαθέτει διάταξη ή χαρακτηριστικό που ενημερώνει τον εφαρμόζοντα την πρακτική και τον Τεχνολόγο Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας που εφαρμόζει τις πρακτικές πτυχές κατά τις ιατρικές διαδικασίες, σχετικά με την ποσότητα ακτινοβολίας που παράγεται από τον εξοπλισμό κατά τη διαδικασία …»
  Άρθρο 61 , Ειδικές πρακτικές,
  Παρ. 2
  «…Οι εφαρμόζοντες την πρακτική και τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 57, παρ. 2, τα οποία πραγματοποιούν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εκθέσεις …»
  Να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…Οι εφαρμόζοντες την πρακτική και οι Τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οι οποίοι πραγματοποιούν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εκθέσεις …»
  Άρθρο 62 Ειδική προστασία κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία
  Παρ. 1
  «…Η επιχείρηση μεριμνά ώστε o παραπέμπων ή ο εφαρμόζων την πρακτική, κατά περίπτωση, ερωτούν, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕΑΕ, αν το άτομο που υποβάλλεται σε ιατρική έκθεση είναι έγκυος ή γαλουχεί, εκτός αν αυτό μπορεί να αποκλεισθεί για προφανείς λόγους ή δεν είναι σημαντικό για την ακτινολογική διαδικασία.»
  Να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…Η επιχείρηση μεριμνά ώστε o παραπέμπων, ο εφαρμόζων την πρακτική, ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, κατά περίπτωση, ερωτούν, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕΑΕ, αν το άτομο που υποβάλλεται σε ιατρική έκθεση είναι έγκυος ή γαλουχεί, εκτός αν αυτό μπορεί να αποκλεισθεί για προφανείς λόγους ή δεν είναι σημαντικό για την ακτινολογική διαδικασία.»
  Άρθρο 84 (Άρθρο 84 της Οδηγίας)
  Παρ. 3
  «…Τα καθήκοντα του επόπτη ακτινοπροστασίας δύναται να εκτελούνται από εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας της επιχείρησης ή από μονάδα ακτινοπροστασίας που δημιουργείται εντός μιας επιχείρησης …»
  Να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…Τα καθήκοντα του επόπτη ακτινοπροστασίας ελλείψει Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δύναται να εκτελούνται από τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας της επιχείρησης ή από μονάδα ακτινοπροστασίας που δημιουργείται εντός μιας επιχείρησης …»
  Παρ. 4
  «Ο επόπτης ακτινοπροστασίας, ο εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας και ο εμπειρογνώμονας ιατρικής φυσικής ,μπορεί να είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο.»
  Η παράγραφος αυτή δεν αναγράφεται πουθενά στο πρωτότυπο Αγγλικό κείμενο και ως εκ τούτου ζητάμε την απαλοιφή της .

  Εκ του Δ.Σ
  Ο Πρόεδρος

 • 27 Σεπτεμβρίου 2017, 17:19 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Oι υπηρεσίες δοσιμετρίας της Οδηγίας στο αντίστοιχο άρθρο της (άρ. 4, παρ. 24) ορίζονται ως οι «αναγνωρισμένες» (recognized) και όχι ως οι «εξουσιοδοτημένες» από την εκάστοτε εθνική αρχή (εδώ την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), όπως εκ παραδρομής αναφέρει το προσχέδιο. Τούτο, εισάγει μια ανεπίτρεπτη διαφοροποίηση του προσχεδίου διότι η εξουσιοδότηση έχει την έννοια της παραχώρησης εξουσίας από την Αρχή, ενώ η αναγνώριση που η Οδηγία επιτάσσει έχει την έννοια του καθορισμού προδιαγραφών ώστε οι ιδιωτικοί φορείς να λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες δοσιμετρίας με αναγνώριση από την Αρχή.
  Αυτή η διαφοροποίηση δημιουργεί παραφωνία και με το υπόλοιπο κείμενο της Οδηγίας αλλά και της τελικής εισηγητικής έκθεσης του προσχεδίου. Ακόμη, το ίδιο σφάλμα έχει επαναληφθεί και στο άρθρο 79 του προσχεδίου (παρ. 1 εδ. β) όπου γίνεται εσφαλμένα λόγος για «εξουσιοδοτημένη» αντί για «αναγνωρισμένη» υπηρεσία. Επιπλέον και η τελική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου (χωρίο 2, 3η σελίδα της έκθεσης, τελευταίο εδάφιο), ρητά αναφέρει ότι σκοπός του προς ψήφιση προσχεδίου είναι η ρύθμιση των κανόνων με τους οποίους θα ασκείται ο κανονιστικός έλεγχος, έννοια που συνδέεται με την εποπτεία τήρησης προδιαγραφών λειτουργίας ενός αναγνωρισμένου φορέα από την εκάστοτε Αρχή.
  Υπό το πρίσμα των ανωτέρω προτείνουμε το προσχέδιο να τροποποιηθεί κατά τα παραπάνω σε συμμόρφωση με το λεκτικό και ουσιαστικό μέρος του κειμένου της Οδηγίας, δοθέντος μάλιστα ότι η προθεσμία προς εναρμόνιση με την κοινοτική έννομη τάξη εκπνέει (άρ. 106 παρ. 1 Οδηγίας) στις 6 Φεβρουαρίου 2018, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που η μη συμμόρφωση θα έχει για την χώρα μας.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2017, 13:48 | Χρήστος Αθ. Μαραμαθάς

  Στην τελευταία πρόταση «… Ωστόσο, η ΕΕΑΕ δύναται να εφαρμόζει τις τιμές αυτές σε μικρότερες οντότητες ή κόλα, παραδείγματος… » της παραγράφου Β.6 του Παραρτήματος VII, η λέξη «κόλα» μάλλον εισήλθε στο κείμενο εκ παραδρομής (δεν βγαίνει νόημα).

 • 26 Σεπτεμβρίου 2017, 06:39 | Χρήστος Αθ. Μαραμαθάς

  Στην εισαγωγή της ευρωπαϊκής οδηγίας (παράγραφος 22) αναφέρεται το εξής επιστημονικό εύρημα: «Recent epidemiological findings from residential studies demonstrate a statistically significant increase of lung cancer risk from prolonged exposure to indoor radon at levels of the order of 100 Bq/m^3. The new concept of exposure situations allows the provisions of Commission Recommendation 90/143/Euratom (recommendation on the protection of members of the public against indoor exposure to radon) to be incorporated into the binding requirements of the Basic Safety Standards while leaving enough flexibility for implementation».

  Το παραπάνω, ίσως θα ήταν σκόπιμο να μεταφραστεί και να αναφερθεί σε κάποιο σχετικό σημείο του Π.Δ., ώστε να γίνει ευρύτερα σαφής η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της εποπτείας/τακτικού ελέγχου του Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα και με την ΕΕΑΕ, για το 63% της μέσης ετήσιας ενεργού δόσης (2,7 mSv) που δέχεται ένας κάτοικος της Χώρας από φυσικές πηγές ακτινοβολίας, ευθύνεται το Ραδόνιο. Συνεπώς η εποπτεία και η μείωσή του όπου χρειάζεται (μέσω απλών διαδικασιών), πρέπει να εισαχθούν στην κουλτούρα μας προς όφελός μας, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες εδώ και δεκαετίες (π.χ. στις ΗΠΑ γίνονται τακτικές χωροσκοπήσεις/μετρήσεις σε οικίες, από εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας, και εκδίδονται πιστοποιητικά που η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη σε οποιαδήποτε συναλλαγή σχετικά με το ακίνητο. Προφανώς, όπου υπάρχει πρόβλημα, εφαρμόζονται τα κατάλληλα αντίμετρα που εκτός άλλων είναι συνήθως απλά και οικονομικά).

 • 26 Σεπτεμβρίου 2017, 05:29 | Χρήστος Αθ. Μαραμαθάς

  Στην τελευταία πρόταση «… Ο υπολογισμός της δόσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες όπως… … υλικού (χύμα ή επιφανειακή).» του Παραρτήματος VIII, η λέξη «χύμα» δεν είναι δόκιμη. Κανένα οικοδομικό υλικό δεν βρίσκεται «χύμα» εντός των χώρων μίας ολοκληρωμένης κατασκευής-κτιρίου, θα βρίσκεται π.χ. είτε αναρτημένο στις επιφάνειες του κτιρίου (όπως γρανίτες, σοβάς, πλακάκια, κλπ), είτε εντός του όγκου των δομικών του στοιχείων (όπως σκυρόδεμα στις πλάκες, στις κολώνες και στα κλιμακοστάσια, τούβλα και τσιμέντο στην τοιχοποιία, …), κλπ. Μια πιο δόκιμη μετάφραση του «bulk», από το αγγλικό κείμενο της οδηγίας στο ελληνικό του Π.Δ., θα ήταν «(κύριος) όγκος δομικών στοιχείων κατασκευής».

 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – «ΣΕΑΕ»
  Κεφάλαιο Β, άρθρο 4, ορισμοί:
  – παρ.34 ελεγχόμενη περιοχή, ποιοί είναι οι αναφερόμενοι ειδικοί κανόνες και ποιός τους διασφαλίζει στο πεδίο εφαρμογής; [απαντάται αργότερα στο άρθρο 37 εν μέρει].
  – παρ.35 έλεγχος ποιότητας, είναι το σύνολο των ενεργειών και όχι των λειτουργιών αφενός και αφετέρου δεν αναφέρει ποιόν ή ποιούς επαγγελματίες αφορά.
  – παρ.36 εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας, δεν αναφέρει σε ποιούς επαγγελματικούς κλάδους αναφέρεται, ούτε ποιός ελέγχει και με ποιά κριτήρια εάν το άτομο διαθέτει την απαιτούμενη γνώση, κατάρτιση και πείρα. [απαντάται επίσης γενικά και αόριστα στο άρθρο 82].
  – παρ.37 εμπειρογνώμονας ιατρικής φυσικής, δεν αναφέρει σε ποιούς επαγγελματικούς κλάδους αναφέρεται, ούτε ποιός ελέγχει και με ποιά κριτήρια εάν το άτομο διαθέτει την απαιτούμενη γνώση, κατάρτιση και πείρα. Επίσης, εφόσον αναφέρεται ρητά στην φυσική των ακτινοβολιών και όχι στην φυσική της ιατρικής, γιατί δεν καλείται εμπειρογνώμονας Ακτινοφυσικής σε συμφωνία με τον κλάδο ΠΕ Ακτινοφυσικής του ΕΣΥ (βλέπε άρθρα 41 & 44 του Ν.2519/1997), των Πανεπιστημιακών και Στρατιωτικών νοσοκομείων (βλέπε αντίστοιχη ισχύουσα νομοθεσία); [απαντάται επίσης γενικά και αόριστα στο άρθρο 83].
  – παρ.47 επιβλεπόμενη περιοχή, δεν αναφέρει από ποιόν ή ποιούς επαγγελματίες επιβλέπεται και με ποιές προϋποθέσεις. [απαντάται εν μέρει αργότερα στο άρθρο 38].
  – παρ.54 επόπτης ακτινοπροστασίας, δεν προσδιορίζει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του ατόμου, ούτε τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής επάρκειας.
  – παρ.55 εργαζόμενος έκτακτης ανάγκης, δεν προσδιορίζει τίποτα συγκεκριμένο, ούτε το πρωτόκολλο, ούτε τις πρακτικές, ούτε την απαιτούμενη εκπαίδευση κλπ. [απαντάται αργότερα μέσω εξωτερικής παραπομπής].
  Κεφάλαιο Γ, Τμήμα ΙΙ:
  – άρθρο13, εκτίμηση της ενεργού και της ισοδύναμης δόσης, δεν αναφέρει ποιός ή ποιοί επαγγελματίες υγείας είναι υπεύθυνοι για τις ανωτέρω εκτιμήσεις.
  Κεφάλαιο Δ, Απαιτήσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφόρησης στην ακτινοπροστασία:
  – άρθρο14, γενικές υποχρεώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και παροχής πληροφοριών, είναι γενικό και αόριστο και δεν προσδιορίζει τίποτα επί της ουσίας της εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφόρησης.
  Κεφάλαιο ΣΤ
  – άρθρο34, συμβουλές από εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας, είναι γενικό και αόριστο, δεν προσδιορίζει επακριβώς τα καθήκοντα του εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας, δεν προσδιορίζει το περιεχόμενο των καθηκόντων. Π.χ. τί σημαίνει περιοδικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέσων και τεχνικών προστασίας; Κάθε πότε προσδιορίζεται η περιοδικότητα; Πώς προσδιορίζεται ο έλεγχος; [απαντάται επίσης γενικά και αόριστα στο άρθρο 82].
  – άρθρο39, ραδιολογική επιτήρηση του χώρου εργασίας, ποιός ή ποιοί επαγγελματίες υγείας είναι υπεύθυνοι για αυτές τις μετρήσεις;
  – άρθρο57, ευθύνες, όλοι οι επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στη διαδικασία βελτιστοποίησης των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών κατά τον ορισμό πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης προκειμένου να συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Δεν ορίζονται περιοδικές ή εξ αποστάσεως ή δειγματοληπτικές διαδικασίες βελτιστοποίησης με σχέση μη εξαρτημένης απασχόλησης.
  – άρθρο58, διαδικασίες, δεν προσδιορίζει τη συμμετοχή του εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής σε πρακτικές πυρηνικής ιατρικής, ακτινοδιαγνωστικής υψηλών δόσεων και επεμβατικής ακτινολογίας. Η μαστογραφία παρ’ ότι δεν υπάγεται στις πρακτικές υψηλής δόσης, αλλά στις πρακτικές υψηλής ακτινοευαισθησίας πού υπάγεται; Τι σημαίνει αρχή της κλιμακούμενης προσέγγισης σε σχέση με την ακτινοπροστασία; Δεν προσδιορίζεται τί ισχύει στην παιδιατρική ακτινολογία.
  – άρθρο84, τί σημαίνει Μονάδα Ακτινοπροστασίας; Πώς και πού ορίζεται; Τα άρθρα 41 & 44 του Ν.2519/1997 αναφέρονται σε Τμήματα Ιατρικής Φυσικής, αυτά γιατί δεν αναφέρονται;

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Το εν λόγω ΠΔ είναι εκτενές, πολύ εξειδικευμένο, γενικό και αόριστο με πολλές εσωτερικές και εξωτερικές παραπομπές. Είναι στο σύνολό του κατανοητό και με δυσκολία μόνο από τους Ακτινοφυσικούς και όχι από τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, τους αναφερόμενους εκπροσώπους επιχειρήσεων, διοικητές νοσοκομείων κλπ., αλλά ούτε από την κοινή γνώμη. Αφήνει σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα, ανοιχτά θέματα προς συμπλήρωση από μεταγενέστερα νομοθετήματα ή εγκυκλίους. Όμως επιτυγχάνει επί της ουσίας να εκσυγχρονίσει, βελτιώσει και συμπληρώσει το ισχύον νομικό πλαίσιο των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας του 2001, το οποίο παραβιάστηκε, παρακάμφθηκε και αλλοιώθηκε κατά εξακολούθηση από πολλούς υπεύθυνους εφαρμογής του και από συγκεκριμένα συμφέροντα περί του αποκαλούμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της ασφαλούς λειτουργίας του.
  Ευχόμαστε στην αρμόδια αρχή την ΕΕΑΕ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της, αναμένουμε από τα αρμόδια υπουργεία τον απαιτούμενο σεβασμό και ειδικά από τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες.
  Τέλος, λόγω του εύρους του, της δομής του και των αλλαγών που επιχειρεί ευχόμαστε να μην δημιουργήσει περαιτέρω ασάφειες, παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις στην εφαρμογή του.

  Εκ του ΔΣ,
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 23 Σεπτεμβρίου 2017, 15:41 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αξιότιμοι κύριοι,
  στο αναφερόμενο σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαικής οδηγίας 2013/59, και κατά το άθρο 4 (άρθρο 4 οδηγίας) ορισμοί στην παράγραφο 87, στον ορισμό – πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών : η υποβολή … – έχει απαλλοιφθεί η λέξη – νοείται – όπως είναι το ελληνικό κείμενο της οδηγίας(L13/10 17/01/2014) , – πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών : νοείται η υποβολή … – σημείο, που εκτίμηση μου είναι ότι πρόκειται για συντακτικό λάθος και μπορεί να διορθωθεί .
  Επίσης στη σχετική οδηγία υπάρχει και το προοίμιο όπου στην παράγραφο 29 αναφέρει – άλλους επαγγελματίες που εκτελούν πρακτικές πτυχές κατά τις διαδικασίες ιατρικής έκθεσης, όπως οι τεχνολόγοι και χειριστές στην ακτινοδιαγνωστική, στην πυρηνική ιατρική και στην ακτινοθεραπεία … – (L13/3,4 17/01/2014) αναφέρεται ρητά σε τεχνολόγους ακτινολόγους, το οποίο δεν έχει μεταφερθεί στο παρόν σχέδιο όπως έχει γίνει με τις υπόλοιπες επισημάνσεις. Στο τέλος του ιδίου άρθρου αναφέρεται – όπως παραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, από τους τεχνολόγους και χειριστές που συμμετέχουν σε ιατρικές …. – , πιστεύω ότι ποιό σωστή και σύννομη έκφραση θα ήταν – από τους τεχνολόγους ακτινολόγους και χειριστές που συμμετέχουν σε ιατρικές …- .Εάν παραμείνει ως έχει, στα επαγγέλματα υγείας νοούνται και οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και άλλα επαγγέλματα καθότι σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 , 18 και 57 μπορούν να εμφανιστούν μελλοντικά προβλήματα
  Για τους ανωτέρω λόγους(προς υπουργό παιδείας) , η σχολή των ΤΕΙ του τμήματος Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχωνευθεί με άλλη σχολή , όπως και το μάθημα της Ακτινοπροστασίας να ενταχθεί στο κύριο πρόγραμμα σπουδών των αντίστοιχων σχολών ΙΕΚ .
  Με εκτίμηση
  Γαλάνης Ιωάννης
  ΤΕΧΝ. ΡΑΔ/ΓΟΣ-ΑΚΤ/ΓΟΣ

 • 23 Σεπτεμβρίου 2017, 15:15 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αξιότιμοι κύριοι,
  στο αναφερόμενο σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαικής οδηγίας 2013/59, και κατά το άθρο 4 (άρθρο 4 οδηγίας) ορισμοί στην παράγραφο 87, στον ορισμό <> έχει απαλλοιφθεί η λέξη <> όπως είναι το ελληνικό κείμενο της οδηγίας(L13/10 17/01/2014 <> σημείο, που εκτίμηση μου είναι ότι πρόκειται για συντακτικό λάθος και μπορεί να διορθωθεί .
  Επίσης στη σχετική οδηγία υπάρχει και το προοίμιο όπου στην παράγραφο 29 <> (L13/3,4 17/01/2014) αναφέρεται ρητά σε τεχνολόγους ακτινολόγους, το οποίο δεν έχει μεταφερθεί στο παρόν σχέδιο όπως έχει γίνει με τις υπόλοιπες επισημάνσεις. Στο τέλος του ιδίου άρθρου(άρθρο 4 παρ. 87) αναφέρεται <> , πιστεύω ότι ποιό σωστή και σύννομη θα ήταν <> .Εάν παραμείνει ως έχει, στα επαγγέλματα υγείας νοούνται και οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και άλλα επαγγέλματα καθότι σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 , 18 και 57 μπορούν να εμφανιστούν μελλοντικά προβλήματα
  Για τους ανωτέρω λόγους(προς υπουργό παιδείας) , η σχολή των ΤΕΙ του τμήματος Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχωνευθεί με άλλη σχολή , όπως και το μάθημα της Ακτινοπροστασίας να ενταχθεί στο κύριο πρόγραμμα σπουδών των αντίστοιχων σχολών ΙΕΚ .
  Με εκτίμηση
  Γαλάνης Ιωάννης
  ΤΕΧΝ. ΡΑΔ/ΓΟΣ-ΑΚΤ/ΓΟΣ

 • 21 Σεπτεμβρίου 2017, 08:19 | Χρήστος Αθ. Μαραμαθας

  Προτείνεται να γίνει διόρθωση στο τμήμα «… που λαμβάνουν υπόψη τις ποσότητες και τα φυσικά χαρακτηριστικά των ραδιονουκλιδίων, τον τρόπο πρόσληψης ραδιενέργειας και τον βιοκινητικό τρόπο, καθώς…» της παραγράφου 2.δ του άρθρου 13 (Εκτίμηση της ενεργού και της ισοδύναμης δόσης). Ίσως θα μπορούσε να γίνει αντικατάσταση με το εξής (είτε αυτούσιο, είτε τροποποιημένο): «… που λαμβάνουν υπόψη τις ποσότητες και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ραδιονουκλιδίων και των εκάστοτε φορέων τους, τον τρόπο και τη διάρκεια πρόσληψής τους, τη βιοκινητική τους, κλπ, καθώς…»

  Επίσης το τμήμα της πρότασης «… καθώς και κατάλληλοι παράγοντες μετατροπής σε ενεργό δόση ή ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο», ίσως θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο/σαφές. Π.χ., εκτός άλλων θα μπορούσε να παραπέμπει και στη δημοσίευση 119 της ICRP, η οποία είναι μία σχετικά άρτια βάση-οδηγός για τη δοσιμετρία εργαζομένων και κοινού που έχουν εκτεθεί ή δύναται να εκτεθούν εσωτερικά σε ραδιονουκλίδια.

  Τέλος, στο ίδιο άρθρο, ίσως θα έπρεπε να γίνει προσθήκη μίας παραγράφου, παρόμοιας με τη 2.δ, για την έκθεση του κοινού από εσωτερική ακτινοβόληση οφειλόμενη σε πρόσληψη ραδιονουκλιδίων, π.χ. ύστερα από ένα πυρηνικό ή ραδιολογικό συμβάν με διασπορά τεχνητών ραδιονουκλιδίων στο περιβάλλον, λόγω κατανάλωσης αγαθών ή χρήσης υλικών που περιέχουν φυσικά ραδιονουκλίδια, λόγω «ποσιθεραπείας» (κατανάλωση «ιαματικού» νερού), κλπ.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2017, 14:05 | Νεκτάριος Καλύβας

  Άρθρο 53

  Ίσως θα έπρεπε, στη παράγραφο 3 στην αρχή, να αναφέρει με σαφήνεια ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν καταστρώσει ένα «γενικό» σχέδιο έκτακτης ανάγκης εκ των προτέρων, που θα περιλαμβάνει εκπαίδευση, προμήθεια εξοπλισμού, γενικές διαδικασίες.

  Ευχαριστώ

 • 19 Σεπτεμβρίου 2017, 12:52 | μανωλής Π.

  Κύριε υπουργέ μιάς και δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας σας ερωτώ.
  Τι γίνεται με τα Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία σε επιστημονικές ειδικότητες οδηγούν τους αποφοίτους στην ανεργία εξαιτίας των ανύπαρκτων επαγγελματικών δικαιωμάτων ( λυκείου) που τους αποδίδουν τα επιμελητήρια (ΟΕΕ)
  Ενα ΙΕΚ εκτος απο 2,5 χρόνια σπουδές έχει και την αδίδακτη υλη πιστοποίησης που θέλει μελέτη 1 χρόνο ακόμα. Μετα απο 23 χρόνια και με 3,5 χρόνια σπουδές μας δίνεται ακομα «πιστοποιημένα» επαγγελματικα δικαιώματα λυκείου? Πότε θα τελειώσει αυτό?