• Σχόλιο του χρήστη 'A.A. Bλάχου' | 28 Σεπτεμβρίου 2017, 11:42

    Αξιότιμοι κύριοι, αναφερόμενοι στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τη μεταφορά στην Ελληνική νομοθεσία της Ευρωπαικής Οδηγίας 2013/59, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: -To κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση, είναι πολύ κοντά στο πνεύμα της αντίστοιχης οδηγίας και οπωσδήποτε έχει λιγότερες προσθήκες σε σχέση με το κείμενο που αρχικά είχε τεθεί σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. -Ελπίζουμε οι περαιτέρω αποφάσεις-οδηγίες που θα πρέπει να ρυθμίσουν λεπτομερώς πολλά από τα γενικά άρθρα του παρόντος σε σύντομο χρόνο, να ακολουθήσουν το πνεύμα και την ουσία της οδηγίας , αποσκοπώντας στην ουσιαστική βελτίωση των ζητημάτων της ακτινοπροστασίας στην χώρα μας και στην διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής των νόμων και διατάξεων. Επιπροσθέτως , παρακαλούμε όπως λάβετε υπ'όψιν σας τις κάτωθι ειδικές παρατηρήσεις μας: 1. Η λέξη «επιχείρηση» που χρησιμοποιείται κατά κόρον (μεταφράζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον αγγλικό όρο member states) παραπέμπει στην γλώσσα μας σε ιδιωτικούς φορείς κυρίως, επομένως θα ήταν καλό να αντικατασταθεί από την λέξη ο «φορέας» ή την σύνθετη έκφραση «η επιχείρηση- ο φορέας» ώστε να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο νόμος αφορά και εφαρμόζεται εξ’ίσου σε φορείς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. 2. Άρθρο 15 Παρ. 4 και άρθρο 18 Παρ. 3β Η ΕΕΑΕ θα πρέπει να συνεργάζεται και με τις επιχειρήσεις-φορείς και να αναγνωρίζει προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης στην ακτινοπροστασία για εκτειθέμενους εργαζόμενους που τυχόν οργανώνουν οι ίδιες για το προσωπικό τους. Θα πρέπει επίσης να θέσει υπ’όψιν τους σε εύλογο χρονικό διάστημα τις σχετικές απαιτήσεις της για το τι θα πρέπει να εμπεριέχουν τα προγράμματα αυτά ανά κατηγορία εργαζομένου, με βάση τα καθήκοντα τους. Εφόσον σύμφωνα με το πνεύμα του ΣΝ αλλά και την σχετική εισηγητική έκθεση δίνεται πλέον στην «επιχείρηση η πλήρης και αποκλειστική ευθύνη από άποψη ακτινοπροστασίας για τις πρακτικές που εφαρμόζει» , η επιχείρηση-ο φορέας δεν μπορεί να εξαρτάται από την επιτυχή και έγκαιρη έκβαση της συνεργασίας της ΕΕΑΕ με τους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς σχετιζόμενους με τις εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, προκειμένου να παρέχει στο προσωπικό της την απαραίτητη εκπαίδευση, που συνιστά πλέον νομική της υποχρέωση. 3. Άρθρο 31 παράγραφος 6 Σχετικά με τον εκτιθέμενο εργαζόμενο ,θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι τρόποι βελτίωσης της εργασίας του σε θέματα ακτινοπροστασίας, τους οποίους τυχόν προσδιορίζει και προτείνει ο ίδιος, υπόκεινται σε έγκριση και αποδοχή από τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας. Σημειώνουμε δε ότι οι παράγραφοι 5 και 6 του εν λόγω άρθρου δεν υπάρχουν καθόλου στο κείμενο της οδηγίας. 4. Αρθρο 46 “Κατάλληλος- ακατάλληλος για εργασία”… Από ποια άποψη; Θα θεσπιστούν ειδικά κριτήρια σχετικά με εργασία σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή αφορά απλά μη ύπαρξη γνωστής ασθένειας; 5. Άρθρο 51 Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν το σύστημα προστασίας των εξωτερικών εργαζομένων μπορεί πλέον να έχει και άλλες ισοδύναμες μορφές πέραν του ΒΑΠ. 6. Άρθρο 55, παράγραφος 2β: Mε ποιο τρόπο θα τεκμηριώνεται η αιτιολόγηση από τον παραπέμποντα για ιατρική έκθεση ατόμου; Θα θεσπιστούν πρωτόκολλα ή οδηγίες παραπομπής για τις διάφορες εξετάσεις που εμπεριέχουν ιατρική έκθεση; Ποιες θα είναι οι συνέπειες ελλειπούς ή λανθασμένης αιτιολόγησης, τουλάχιστον σε περιπτώσεις που αυτή παρατηρείται συστηματικά; 7. Άρθρο 57, παράγραφος 2: Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν η έκθεση-οι πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών θα μπορούν να ανατεθούν και σε άτομα χωρίς επάρκεια στην ακτινοπροστασία αναγνωρισμένη από την ΕΕΑΕ, αν αυτά ενεργούν στο αναγνωρισμένο πεδίο εξειδίκευσης τους; 8. Άρθρο 58 Το αγγλικό ρήμα "involved” σε άλλα σημεία του άρθρου μεταφράζεται ως «εμπλέκεται» και σε άλλα ως «συμμετέχει». Επειδή ο όρος «συμμετέχει» είναι πιθανόν να δηλώνει και την φυσική παρουσία, μάλλον είναι πιο δόκιμη η χρήση του όρου «εμπλέκεται». Π.χ. στο Άρθρο 58 παρ δ/αα: “…απαιτείται η παρουσία εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής….” Στο πρωτότυπο η έκφραση είναι : απαιτείται η στενή συμμετοχή/ εμπλοκή. Η λέξη παρουσία υποδηλώνει ότι αν δεν υπάρχει η εμπειρογνώμων ιατρικής φυσικής στο χώρο, δεν θα μπορεί να εκτελεστεί ακτινοθεραπευτική πράξη ; Επίσης απουσιάζει από την παρ. ββ) η αναφορά στο άρθρο 61 παρ. 1γ που υπάρχει στην Οδηγία. 9. Άρθρο 78 Η αγγλική λέξη «demonstration» έχει μεταφραστεί ως «απόδειξη» ενώ θα ήταν πιο δόκιμο να χρησιμοποιηθεί ο όρος «επίδειξη» καθώς ταιριάζει πολύ περισσότερο με το πνεύμα του άρθρου στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο της Οδηγίας. Στην επιχείρηση μπορούν να επιδειχθούν οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού του εξοπλισμού που επιτρέπουν τον περιορισμό των εκθέσεων στο κατώτερο λογικώς εφικτό επίπεδο, αλλά τι είδους σχετικές «αποδείξεις» θα πρέπει να παρέχει ο προμηθευτής/ κατασκευστής στην επιχείρηση-φορέα, σε περίπτωση τελικής υιοθέτησης του όρου «απόδειξη»; 10. Άρθρο 79 Στα πλαίσια της επικαιροποίησης-ενοποίησης της ενωσιακής νομοθεσίας αλλά και στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών , θα πρέπει να διευκρινισθεί τι θα γίνεται σε περιπτώσεις που κάποια άτομα κατέχουν άδειες άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών Ιατρικής ή αναγνώριση ως εμπειρογνώμονες Ιατρικής Φυσικής ή ως εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας κλπ από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Από το άρθρο αυτό απουσιάζει η μέριμνα για την εξασφάλιση της συνέχειας της τεχνογνωσίας των εν λόγω υπηρεσιών και των εμπειρογνωμόνων που υπάρχει στην Οδηγία. 11. Άρθρο 84 παράγραφος 1 “…ο επόπτης ακτινοπροστασίας αναφέρεται στην επιχείρηση…” Προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής: ο επόπτης ακτινοπροστασίας αναφέρεται στον εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας και στην επιχείρηση, ώστε να είναι ξεκάθαρη η συμπόρευση των αρμοδίων ακτινοπροστασίας σε περίπτωση που δεν είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο, αλλά και το ποιος συμβουλεύει την επιχείρηση σχετικά με την συμμόρφωση προς τις νομικές απαιτήσεις (Άρθρο 82, παράγραφος 1). Σηλυβρίδου Κατερίνα Νικολετόπουλος Στυλιανός Δημητρακόπουλος Ιωάννης Βλάχου Αναστασία-Άννα Φυσικοί Ιατρικής