• Σχόλιο του χρήστη 'Κεφαλάς Παναγιώτης' | 10 Νοεμβρίου 2017, 17:23

    α) Ατομικά Δελτία μαθητών/τριών. Για κάθε μαθητή/τρια τηρείται Ατομικό Δελτίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 στοιχεία. γ) Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων δ) Τίτλοι Σπουδών ε) Έντυπα Επαλήθευσης Τίτλων στ) Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών η) Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας Μαθητών/τριών θ) Πιστοποιητικά για Στρατολογική Χρήση ι) Δελτία Κίνησης Προσωπικού Όλα τα παραπάνω γίνονται με το myschool