• Σχόλιο του χρήστη 'X.M.' | 11 Νοεμβρίου 2017, 18:56

    Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Θα πρέπει να διαβιβάζονται και κατάλογοι των μαθητών με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που θα παρακολουθούν στο Γυμνάσιο. Επίσης φωτοαντίγραφα των διαγνώσεων μαθητών από τα διάφορα ιατροπαιδαγωγικά ή άλλα κέντρα.