Άρθρο 09 – Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Α. Εγγραφή
1. Οι εγγραφές στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης που εισάγονται για πρώτη φορά. Κατ’ εξαίρεση α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14, β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΔ και στο άρθρο 15 και γ) οι μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα ένταξης σε τάξη εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 22.
2. Οι εγγραφές στα Επαγγελματικά Λύκεια πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με την παράγρ. 9 και οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη σύμφωνα με το άρθρο 22. Κατ’ εξαίρεση α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14 και β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΔ και στο άρθρο 15.
3. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εκτός των αστικών κέντρων, κάθε μαθητής/τρια καταθέτει, μέσω του κηδεμόνα του/της, μέχρι τις 5 Ιουνίου, στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια σύμφωνα με το άρθρο 12. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά και έχει την ευθύνη οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο, τα δε απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών του σχολείου του/της να διαβιβαστούν στο Γυμνάσιο του προορισμού τους υπηρεσιακώς, με βάση την ονομαστική κατάσταση και επί αποδείξει. Οι μαθητές/τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από την έκδοση του ΠΔ 739/1980 καταθέτουν τον πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παραδοθεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.
4. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εντός των αστικών κέντρων εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτ. 3, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τα απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών. Αυτά διαβιβάζονται στα Γυμνάσια σύμφωνα με κοινή απόφαση των Διευθυντών/ντριών των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία ορίζει τα Γυμνάσια στα οποία εγγράφονται οι απόφοιτοι/ες κάθε Δημοτικού. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια.
5. Για την εγγραφή στην Α΄ Γενικού Λυκείου, οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακά και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης της παρ. Δ, στο αντίστοιχο Γενικό Λύκειο. Αν δεν υφίσταται αντίστοιχο Γενικό Λύκειο, τότε η διαβίβαση γίνεται στο Γενικό Λύκειο που δηλώνεται στη σχετική αίτηση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, εφόσον είναι ενήλικος/η, αν αυτό εδρεύει εκτός αστικών κέντρων, σε διαφορετική περίπτωση σ’ αυτό που έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12. Η διαβίβαση των τίτλων πραγματοποιείται αμέσως μετά την έκδοσή τους από το Γυμνάσιο. Η εγγραφή στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου με τίτλο που εκδόθηκε το ημερολογιακό έτος εγγραφής πραγματοποιείται μόνο εάν αυτός έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά από το Γυμνάσιο.
6. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακά και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης της παρ. Δ, στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου Δ.
7. Για την πραγματοποίηση εγγραφής μαθητή/τριας που έχει παραλάβει τον τίτλο του Γυμνασίου στην Α΄ τάξη δημοσίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου, α) εάν η εγγραφή πραγματοποιείται το ημερολογιακό έτος έκδοσης του τίτλου, τότε ο τίτλος κατατίθεται στο Γυμνάσιο έκδοσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρ. Β προκειμένου να διαβιβαστεί σε Γενικό Λύκειο ή σε Επαγγελματικό Λύκειο για εγγραφή του σε αυτό, β) εάν η εγγραφή πραγματοποιείται σε μεταγενέστερα έτη από το έτος έκδοσής του και δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή ιδιωτικό σχολείο, τότε η εγγραφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του τίτλου στο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο εγγραφής, δημόσιο ή ιδιωτικό, από τον/την μαθητή/τρια ή τον κηδεμόνα του/της εάν αυτός/ή είναι ανήλικος/η.
8. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι/ες Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Α΄ ΓΕ.Λ. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από την Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Β΄ ΓΕ.Λ. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από τη Β΄ τάξη του ΓΕ.Λ και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Γ΄ ΓΕ.Λ.
9. Δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο (Ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α΄ 83) έχουν ανά τάξη:
α. στην Α΄ τάξη:
1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
3) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
4) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
5) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
6) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των Τ.Ε.Σ.
7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.
8) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
β. στην Β΄ τάξη:
1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
3) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα.
4) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
5) Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.
8) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.
9) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας Υ.Α..
10) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
11) Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β΄ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας Υ.Α..
12) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
13) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
14) Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
15) Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
16) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε.
17) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
18) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
19) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
20) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄, Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ.
21) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
γ. στην Γ΄ τάξη:
1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
3) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
4α) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
4β) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006(Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας υπουργικής απόφασης.
5) Μαθητές/τριες της Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας Υ.Α..
δ. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ες εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄78) εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Β. Προθεσμίες Εγγραφής
1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια μέχρι την 30η Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Με εγκύκλιο καθορίζονται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι ημερομηνίες για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης της παραγράφου Δ του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).
2. Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά από έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.
3. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθήτριες/τές εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν.
4. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.
Γ. Τρόπος εγγραφής
1. Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο ή στο Επαγγελματικό Λύκειο πρέπει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους και να δηλώσει ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας.
2. Ο κηδεμόνας της/του μαθήτριας/τή, ή η/ο ίδια/ος η/ο/μαθήτρια/της, αν είναι ενήλικη/ος, για την εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο:
α. υποβάλλει Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης όπως ορίζεται στην παρ. Δ.,
β. προσέρχεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου, για να καταθέσει τα οριζόμενα στην παρ. Ε.
3. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών, εφόσον αυτοί δεν έχουν διαβιβαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.
4. Για την εγγραφή ανήλικου/ης μαθητή/τριας σε Εσπερινά Γυμνάσια ή Εσπερινά Γενικά Λύκεια ή Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια απαιτείται βεβαίωση εργασίας με σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα Μητρώα ανέργων.
Εάν ο/η ανήλικος/η μαθητής/τρια εργάζεται σε οικογενειακή επιχείρηση, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων του, που να βεβαιώνει τα ανωτέρω.
Εάν ο/η ανήλικος/η μαθητής/τρια ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται.
Σε Εσπερινά Γυμνάσια, Εσπερινά Γενικά Λύκεια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια έχει δικαίωμα εγγραφής κάθε μαθητής/τρια ο/η οποίος/α αδυνατεί να φοιτήσει στα αντίστοιχα ημερήσια σχολεία.
Για την εγγραφή ενηλίκων μαθητών/τριών δεν απαιτείται βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας.
Δ. Διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
1. Σε προθεσμία που ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν σε Δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τον τύπο Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν. Εάν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή σε Γενικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο Γενικό Λύκειο στο οποίο θα διαβιβαστεί το Απολυτήριο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις περιπτ. 3, 4 και 5 της παρ. Α, με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. Εάν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή σε Επαγγελματικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης: α) για την εγγραφή στην Α΄ τάξη μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης, καθώς και τα μαθήματα επιλογής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν, β) για την εγγραφή στην Β΄ τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης, γ) για την εγγραφή στην Γ΄ τάξη την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.
Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων οφείλουν να διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης.
Στην ανωτέρω Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης οι ενδιαφερόμενοι/ες δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Προτίμησης και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχει διαβιβαστεί το Απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου αντίστοιχα ή στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί ή στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο Ε του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι δεν κατατάχθηκαν σε κανένα από τα σχολεία προτίμησής τους, απευθύνονται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το/τα σχολείο/α προτίμησης. Ο Διευθυντής/τρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή τους σε υπάρχοντα τμήματα.
Ε. Δικαιολογητικά εγγραφής
1. Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απολυτήριο Δημοτικού, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.
β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
γ. Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του κηδεμόνα περί άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.
2. Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά ή άλλος ισότιμος τίτλος.
β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
γ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η περί άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13, σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/κη, εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο, και ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.
3. Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής
β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης
γ. Τίτλο Σπουδών:
αα) Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή ισότιμο τίτλο.
ή
ββ) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν σύμφωνα με την παράγραφο Α. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, πρέπει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές, να ζητήσει με έγγραφό του επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου του/της μαθητή/τριας από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου ή του απολυτηρίου.
ή
γγ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής.
Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, στην οποία να δηλώνεται:
αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 12 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τριας είναι ανήλικος/κη, εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.
ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με την παράγραφο ΙΔ περί Διπλής Φοίτησης.
δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου, ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του/της.
εε) Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
ή
Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τριας να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 42/2017 (Α΄ 68).
στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.
4. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β΄ 1296).
ΣΤ. Εγγραφή αποφοίτων ιδιωτικών Δημοτικών ή Γυμνασίων
Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων των αποφοίτων των ιδιωτικών Δημοτικών, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτικό Γυμνάσιο της προτίμησης των ενδιαφερομένων είτε, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης, σε δημόσιο Γυμνάσιο της προτίμησής τους εκτός των αστικών κέντρων είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κατοικίας Γυμνάσιο, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων.
Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων των αποφοίτων των ιδιωτικών Γυμνασίων, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτικό Λύκειο της προτίμησης των ενδιαφερομένων, είτε σε δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη δημοσίου Γενικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή από τον/την ίδιο/α εάν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος διαβιβάζεται είτε στο Γενικό Λύκειο της προτίμησής τους εκτός των αστικών κέντρων, είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κατοικίας Γενικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργεί τμήμα της προτίμησής τους, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή από τον/την ίδιο/α εάν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος διαβιβάζεται στο Επαγγελματικό Λύκειο της επιλογής τους.
Ζ. Εγγραφή στα Ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια
1. Ο αριθμός των μαθητών που εγγράφονται και φοιτούν στα ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας πρέπει να συμφωνεί με τη δυναμικότητα των μαθητών της κάθε αίθουσας των σχολείων, η οποία ορίζεται στη χορηγηθείσα από το ΥΠΠΕΘ άδεια του κάθε σχολείου.
2. Οι εγγραφές μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία πραγματοποιούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 579/1982 (105 Α΄).
3. Στα ιδιωτικά σχολεία εγγράφονται και φοιτούν μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Οι όροι με τους οποίους γίνονται δεκτοί οι μαθητές στα ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κάθε σχολείου, ο οποίος πρέπει να είναι θεωρημένος από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να παραδίδεται στους γονείς των μαθητών ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.682 /1977 (244 Α΄).
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας απόφασης των οποίων οι διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα.
Η. Οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών
Στις περιπτώσεις που οι ανήλικοι μαθητές της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών και δεν έχουν μόνιμη κατοικία, οι εγγραφές τους δεν παρακωλύονται, και η Διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ιατροκοινωνικά κέντρα, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, τα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα καθώς και τους φορείς κοινωνικής στήριξης για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του μαθητή. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή εντός τριμήνου.
Θ. Αστικά Κέντρα
Με τον όρο «αστικά κέντρα» νοούνται οι πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα ιδίου τύπου σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ι. Εγγραφή κατόχων τίτλων σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή
Μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή εγγράφονται στα Γυμνάσια ή Λύκεια σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14.
ΙΑ. Καταχώριση στοιχείων των εγγραφομένων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool
Η καταχώριση των εγγραφών στο Πληροφοριακό Σύστημα «Myschool» οφείλει να πραγματοποιηθεί, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμων εγγραφών και άμεσα των εκπρόθεσμων.
ΙΒ. Επαλήθευση τίτλων
Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών, εφόσον αυτοί δεν έχουν διαβιβαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.
ΙΓ. Εγγραφή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία
Η πλήρωση των θέσεων των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων καθώς και των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις.
ΙΔ. Εγγραφή μετά την διακοπή φοίτησης
Ενήλικοι/ες που έχουν διακόψει την φοίτησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15, σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης για συνέχιση της φοίτησής τους παραπέμπονται κατά προτεραιότητα σε αντίστοιχες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, εφόσον αυτές υπάρχουν (ενδεικτικά, οι προσερχόμενοι για φοίτηση σε Γυμνάσιο παραπέμπονται στο πλησιέστερο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, εφόσον η απόσταση από τον τόπο κατοικίας δεν είναι απαγορευτική) ή σε Εσπερινά Γυμνάσια ή Λύκεια (εφόσον οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις το επιτρέπουν) σε τάξη αντίστοιχη με την τάξη της οποίας έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22. Οι εγγραφές αυτές πραγματοποιούνται στις προβλεπόμενες στην παρ. Β προθεσμίες.
ΙΕ. Νομιμότητα φοίτησης
1. Η φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια μαθητών/τριών που δεν έχουν εγγραφεί νόμιμα απαγορεύεται. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο για μαθητές/τριες που βρίσκονται στη διαδικασία της μετεγγραφής.
2.Μετά την κατά τα ανωτέρω πρώτη εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο η φοίτηση αυτού/ής σε άλλο Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ.
ΙΣΤ. Διπλή φοίτηση
Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 12:29 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  A. Ποιος διαπιστώνει και πότε διεκπεραιώνεται η υπεραριθμία.
  Η άρση υπεραριθμίας πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί περεταίρω για να γίνει λειτουργική και αποτελεσματική.

  Πρόταση:
  Για το καλό των παιδιών, των γονέων/κηδεμόνων και όλων των σχολικών μονάδων η διαπίστωση της υπεραριθμίας από την σχολική μονάδα και η διεκπεραίωσή της από την Δ/νση Δ.Ε. και Π.Ε. πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την οριστικοποίηση των τμημάτων για όλες τις τάξεις από τις σχολικές μονάδες (σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2β).

  B. Σχετικά με την διαπίστωση της υπεραριθμίας.
  πρόταση:
  Διαπίστωση υπεραριθμίας έχουμε όταν ο αριθμός των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος υπερβαίνει τον ανώτατο επιτρεπτό όριο μαθητών της σχολικής μονάδας ή τα συνολικά προβλεπόμενα τμήματα γενικής παιδείας (Γυμνάσια , Γενικά Λύκεια) υπερβαίνουν τον ανώτατο όριο τμημάτων γενικής παιδείας (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια) της σχολικής μονάδας, που έχει αποφασίσει ο Δ/ντης Δ.Ε. και Π.Ε.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 12:28 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Η παράγραφος 2 προτείνω να διαμορφωθεί ως εξής με γαλάζιο χρώμα η αλλαγή:
  Στις πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια, τα όρια της περιοχής τους, ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών/τριών που είναι δυνατόν να φοιτήσουν σε αυτά και ο μεγαλύτερος αριθμός τμημάτων γενικής παιδείας που μπορούν να λειτουργούν καθορίζεται με απόφαση του/της αρμοδίου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Αιτιολόγηση:
  Είναι απαραίτητο να οριστούν για τα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια και τα μέγιστα όρια τμημάτων γενικής παιδείας, γιατί έτσι μόνο θα είναι ακριβής η διαπίστωση υπεραριθμίας.
  Παράδειγμα:
  Ένα Γυμνάσιο με 9 αίθουσες διδασκαλίας (χωρητικότητας 27 μαθητών) και 3 τμήματα ανά τάξη, θα έχει ανώτατο όριο 243 μαθητές (9*27=243). Αν όμως όλα τα τμήματα της Β΄ και Γ΄ τάξης τυγχάνει να έχουν από 24 μαθητές (σύνολο 144 μαθητές), τότε με βάση την δική μου πρόταση θα έχουμε άρση υπεραριθμίας αν κατά το νέο σχολικό έτος εγγραφούν περισσότεροι από 81 μαθητές στην Α΄ τάξη, ενώ σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας περισσότεροι από 99 μαθητές!. Οι 99 μαθητές όμως δεν μπορούν να στεγαστούν στις 3 αίθουσες διδασκαλίας που θα έχει στη διάθεσή της η σχολική μονάδα!

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 12:27 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Προσθήκη νέας παραγράφου 5:
  Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/νες να ελέγχουν πριν την εγγραφή των μαθητών/τριών την ορθότητας της εγγραφής τους στη σχολική μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 12 με βάση ισχυρά ντοκουμέντα. Τέτοια ντοκουμέντα να είναι το πρόσφατο Ε1 (με καλυμμένα όλα τα προσωπικά στοιχεία εκτός διεύθυνσης) σε συνδυασμό με τον πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή Νερού ή Φυσικού Αερίου .
  Αιτιολόγηση:
  Στην πράξη υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου γονείς μαθητών προσκομίζουν ή δηλώνουν παραποιημένα στοιχεία της μόνιμης κατοικίας τους με στόχο να επιλέξουν παράτυπα τη σχολική μονάδα που θέλουν να φοιτήσουν.
  Συνέπεια αυτής της «αφύσικης» κατανομής του μαθητικού δυναμικού είναι:
  1. να υπερφορτώνονται κάποιες σχολικές μονάδες με μαθητές από απόμακρες περιοχές και να μην υπάρχει χώρος για τους «τίμιους» μαθητές οι οποίοι μένουν δίπλα σε αυτές τις σχολικές μονάδες να φοιτήσουν σε αυτές. Συνέπεια αυτής της παρανομίας είναι οι έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες γονέων τόσο στις Δ/νσεις ΔΕ όσο και στις σχολικές μονάδες.
  2. να δημιουργούνται τεχνητά σχολικές μονάδες «γκέτο» με αλλοδαπούς μαθητές ή Ρωμά ή γενικότερα ευαίσθητες και ασθενείς κοινωνικές ομάδες και από την άλλη «καθαρά» σχολεία.
  3. να δημιουργούνται τεχνητά σχολεία «αριστείας» και «κολέγια» ή «υποβαθμισμένα».

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 11:51 | ΔΡΑΚΑΚΗ ΧΡ.

  Καλό θα ειναι να νομοθετηθεί μια μικρή παράταση εγγραφών νέων μαθητών την περιόδο του Σεπτεμβρίου στα εσπερινά Επα.λ και δη αυτών που ήδη είναι απόφοιτοι άλλων Λυκείων.Ειναι πολλοί οι απόφοιτοι που επιλέγουν να φοιτήσουν σε ένα εσπερινό επα.λ για απόκτηση πτυχίου, ή δεύτερου πτυχίου, άλλης ειδικότητας, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών,των αποτελεσμάτων εισαγωγής στις Α.Ε.Ν αλλά και των αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ.καθώς δεν γνωρίζουν εκ των προταίρων ότι δεν θα ανήκουν σε καμμια απο τις ανωτέρω κατηγορίες επιτυχόντων ώστε να σπεύσουν να εγγραφούν εγκαίρως σε εσπερινό επαγγελματικό λύκειο

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 09:32 | Βασιλης Ραυτοπουλος

  Εάν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή σε Γενικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο Γενικό Λύκειο στο οποίο θα διαβιβαστεί το Απολυτήριο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις περιπτ. 3, 4 και 5 της παρ. Α
  Έχει νόημα η συμπερίληψη του «Δημοτικού» ;

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 04:20 | Λεωνίδας Μπίκος

  Άρθρο 9
  Τρόπος και χρόνος εγγραφής
  Α. Εγγραφή

  8. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ.
  έχουν οι απόφοιτοι/ες Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου και
  όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Α΄ ΓΕ.Λ.

  {Δηλαδή αν έχουν απορριφθεί στην Α΄ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν δεκτοί;!!!!! (=απόφοιτοι/ες Γυμνασίου)}

  Στη Β΄ τάξη εγγράφονται
  οι προαγόμενοι/ες από την Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. και
  όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Β΄ ΓΕ.Λ.

  {Δηλαδή αν έχουν απορριφθεί στην Β΄ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν δεκτοί;!!!!!(=έχουν τελειώσει απλά την Α΄ ΓΕ.Λ. αν Α΄ ΕΠΑ.Λ. και Α΄ ΓΕ.Λ. είναι ισοδύναμες. Γιατί να υπάρχει αυτή η χωρίς λόγο στεγανότητα;)
  Ακόμη για κάποιον που είναι απόφοιτος ΕΠΑ.Λ. (=κρίθηκε άξιος να προβιβαστεί) και θέλει να ακολουθήσει σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα που δεν έχει διδαχθεί; Αν είναι αλήθεια ότι αποδίδει κάποιος σε εκείνο που αγαπάει να κάνει δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον που συνειδητοποίησε ότι θέλει κάτι άλλο στη ζωή του να το αποκτήσει.}

  9. Δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο (Ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α΄ 83) έχουν ανά τάξη:
  α. στην Α΄ τάξη:
  1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
  2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

  {Δηλαδή αν έχουν απορριφθεί στην Α΄ ΓΕ.Λ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν δεκτοί;!!!!! (=απόφοιτοι/ες Γυμνασίου)}

  β. στην Β΄ τάξη:
  1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
  2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

  {Δηλαδή αν έχουν απορριφθεί στην Β΄ ΓΕ.Λ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν δεκτοί;!!!!!(=έχουν τελειώσει απλά την Α΄ ΓΕ.Λ. αν Α΄ ΕΠΑ.Λ. και Α΄ ΓΕ.Λ. είναι ισοδύναμες. Γιατί να υπάρχει αυτή η χωρίς λόγο στεγανότητα;)}

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 19:33 | Δ.Κ.

  στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ να εγγράφονται:
  – Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (Α΄ 146) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν
  – Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 20:56 | Σταύρος Κατσούρας

  Από το Δημοτικό προς το Γυμνάσιο δεν χρειάζεται κάποια ηλ δήλωση προτίμησης, όχι μόνο στα αστικά κέντρα αλλά και στα Χωριά. Το δικαίωμα «επιλογής» ανοίγει επικίνδυνους δρόμους. Οι μαθητές χωριών πάνε στο σχολείο του χωριού τους ή σε μεγαλύτερο χωριό που λειτουργεί Γυμνάσιο.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 11:35 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 9: ΄’Οταν σε μία πόλη ή περιοχή λειτουργούν περισσότερα του ενός Γυμνάσια ή Λύκεια, ο μαθητής μπορεί να εγγραφεί στο Γυμνάσιο ή Λύκειο που επιθυμεί, ανεξάρτητα της διεύθυνσης κατοικίας του. Αν υπάρξει υπερπλήρωση μιας σχολικής μονάδας από εγγραφές μαθητών, τότε οι νέες εγγραφές κατευθύνονται σε όλες τις άλλες μονάδες που υπάρχουν κενά.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 09:48 | Γ.Π

  Όλοι οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 να έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται στην Γ Τάξη για απόκτηση διαφορετικής ειδικότητας στον τομέα που αποφοίτησαν και όχι στη Β Τάξη αφού οι διαφορές με το ΕΠΑΛ του ν.4386/2016 είναι μικρές και αφορούν αλλαγή ονόματος μαθήματος και όχι αναλυτικού προγράμματος σπουδών που έχουν διδαχθεί.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 07:40 | Καραπατάκης Ανδρέας

  Τα ΕΠΑΛ είναι ένα σχολείο . Αυτός ο κυκεώνας με τα τρία ΕΠΑΛ νόμου Α)4386/2016 Β)4186/2013 και Γ) 3475/2006 πρέπει να σταματήσει .Να σταματήσει με τρόπο δίκαιο για τους μαθητές ,και συνταγματικό ως προς την ισότητα των ευκαιριών .Ξεκαθαρίζω ότι αναφέρομε σε μαθητές που πήραν απολυτήριο και πτυχίο ΕΠΑΛ απλά σε διαφορετική χρονιά .Τώρα δίνουμε σε κάποιους (3475/2006)την δυνατότητα να γραφτούν στην Γ Τάξη του τομέα τους και σε κάποιους (4186/2013) όχι (για τους τρίτους ακόμα δεν γνωρίζουμε)για λόγους που έχουν να κάνουν με επιλογές ως προς την διαρρύθμιση των μαθημάτων και επιλογές του υπουργείου. Αν αποδεδειγμένα νομίζουμε ότι κάποιο μάθημα δεν τους έχει διδαχθεί ας απαιτήσουμε να εξεταστούν σε αυτό το μάθημα και αν περάσουν να γραφτούν στην Γ΄Τάξη αλλιώς ας διδαχθούν μόνο αυτό το μάθημα της Β΄παράλληλα με την Γ.
  Όχι όλη την Β΄τάξη με μαθήματα που έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς να πρέπει να την κάνουν ξανά .
  Λάβετε υπόψιν ότι μιλάμε για μαθητές σίγουρα ενήλικους που αποφοίτησαν από μια ειδικότητα αλλά στην πορεία βρήκαν δουλειά σε κάτι παρεμφερές και θέλουν να αποκτήσουν και δεύτερο πτυχίο του ίδιου τομέα για να δουλεύουν νόμιμα και σωστά . Θέλουμε να διευκολύνουμε ή να δυσκολέψουμε την πορεία τους λόγω κάποιων επιλογών πέρα από τον έλεγχό τους .Τα ΕΠΑΛ είναι ένα σχολείο ή τρία διαφορετικά και αν είναι έτσι γιατί έχουν το ίδιο όνομα;

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 01:00 | Ιωάννης Μπερνιδάκης

  1.Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της Τεχν. Επαγ. Εκπ/σης όπου υπήρχαν διατηρήθηκαν με τις αλλαγές των σχολείων από ΤΕΛ σε ΤΕΕ Β΄Κύκλου, από ΤΕΣ σε ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, από ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ Γιαννάκου και στη συνέχεια σε ΕΠΑΛ Αρβανιτόπουλου. Το ίδιο θα συμβεί με τη μεταφορά των δικαιωμάτων στο ΕΠΑΛ Φίλη, αφού οι αλλαγές στα μαθήματα είναι μηδαμινές.
  Το Υπ. Παιδείας όμως διαχώρισε τα ΕΠΑΛ σε 3 διαφορετικά, ανάλογα με το νόμο που υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις, θεωρώντας τα ως 3 διαφορετικά σχολεία, αποκλείοντας μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα του τομέα τους από τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη.
  Η εγκύκλιος της 11-10-17 με τις οδηγίες για τα ΩΠΣ του 2016-2017 του ν. 4186 σε σχέση με το ν. 4386 αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκλειστούν η κατηγορία των μαθητών αυτών, αφού τα μαθήματα σε όλους τους τομείς των δύο υποτιθέμενων διαφορετικών ΕΠΑΛ είναι σχεδόν ίδια (σε κάποιους προστίθενται Αγγλικά, στους άλλους αλλάζει στο όνομα 1 μάθημα).
  Θα πρέπει να σταματήσει ο παραλογισμός οι μαθητές που φοίτησαν από το 2013 να υποχρεώνονται να πάνε στη Β΄ τάξη και να ξανακάνουν τα ίδια μαθήματα, προκειμένου στη Γ΄ τάξη να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα του τομέα τους.
  Μάλιστα παρουσιάζεται το φαινόμενο μαθητές π.χ. του τομέα Πληροφορικής, που πήραν πτυχίο πριν το 2013 να εγγράφονται στη Γ΄τάξη, παρ’ όλες τις σημαντικές αλλαγές λόγω των εξελίξεων στα προγράμματα σπουδών, ενώ αυτοί που τελείωσαν το 2015,2016 και 2017 όχι, παρά το ότι τα προγράμματα ήταν πιο προσαρμοσμένα στη πραγματικότητα.
  Πρόταση: Να σταματήσει ο διαχωρισμός των ΕΠΑΛ σε 3. Όλοι οι μαθητές του που θέλουν να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα του τομέα τους να εγγράφονται στη Γ΄τάξη. Ταυτόχρονα να καταργηθούν τα ειδικά τμήματα και οι συνδιδασκαλίες που οδηγούν τους μαθητές στην εγκατάλειψη του σχολείου ή στο χάσιμο ενός έτους με την υποχρέωσή τους να ξαναφοιτήσουν στο Β΄έτος στο οποίο έχουν φοιτήσει, έχουν διδαχθεί τα ίδια μαθήματα και έχουν προαχθεί και να τους δοθεί η δυνατότητα να επανέλθουν στα σχολεία τους ή σε σχολεία που εξυπηρετούνται από θέμα ειδικότητας, ωραρίου, εργασίας.

  2. Στις εγγραφές δεν χρειάζεται καμία κατάθεση τίτλου, ούτε καν μεταφορά του. Δεν χρειάζεται να κατατίθεται κανείς πρωτότυπος τίτλος Απολυτηρίου Γυμνασίου στο Λύκειο, ούτε φυσικά να συμπληρώνονται χαρτάκια και να στέλνονται για εξακρίβωση της γνησιότητας του τίτλου που τώρα κατατίθεται.
  Αρκεί να ενεργοποιηθεί άμεσα ο Μοναδικός Αριθμός Μαθητή, οπότε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος θα ελέγχεται η γνησιότητα των τίτλων και θα απαιτείται μόνο η ηλεκτρονική αίτηση του μαθητή ή του κηδεμόνα, απ’ ευθείας μέσω του συστήματος, ώστε να μην απαιτείται πρόσθετη καταχώρηση, αλλά μόνος έλεγχος.

  3. Αλλαγές στους τίτλους σπουδών
  – Κατάργηση της φωτογραφίας. Αντίκειται στα προσωπικά δεδομένα, και δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο, αφού λίγα χρόνια μετά δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την πραγματικότητα.
  – Να σταματήσει ο διαχωρισμός στους τίτλους των Λυκείων. Στους τίτλους όλων των Λυκείων να αναγράφεται μόνο «ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ». Στη συνέχεια στο κείμενο που συνοδεύει τον τίτλο θα αναγράφεται τομέας και ειδικότητα ή η κατεύθυνση (μουσικό, καλλιτεχνικό, θετική,κ.λ.π.)

  4. Να μπει τέλος στην συνεχόμενη αλληλογραφία των σχολείων με τις δημόσιες υπηρεσίες για εξακρίβωση της γνησιότητας των τίτλων. Όλοι οι τίτλοι θα είναι καταχωρημένοι σε πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που θέλουν να ελέγξουν και θα λαμβάνουν την ενημέρωση που θέλουν.

  5. Να φτιαχτεί ανάλογη πλατφόρμα για να καταχωρηθούν σιγά – σιγά όλα τα αρχεία των καταργημένων σχολών, με ανάλογη πρόσβαση από τις δημόσιες υπηρεσίες.
  Κ.λ.π. – κ.λ.π.που έχουν σχέση και με το my school, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τις υπηρεσιακές μεταβολές με πλήρη διαφάνεια και φυσικά δεν περιλαμβάνονται στην Υ.Α..

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 18:56 | X.M.

  Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Θα πρέπει να διαβιβάζονται και κατάλογοι των μαθητών με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που θα παρακολουθούν στο Γυμνάσιο. Επίσης φωτοαντίγραφα των διαγνώσεων μαθητών από τα διάφορα ιατροπαιδαγωγικά ή άλλα κέντρα.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 16:49 | ΘΟΔΩΡΟΣ

  Τα μαθήματα επιλογής στο ΓΕΛ καλό είναι να δηλώνονται μετά την εγγραφή στο σχολείο, διότι οι μαθητές μπορεί να ζητήσουν μάθημα για το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχος καθηγητής, ενώ άλλης ειδικότητας να πλεονάζει στο σχολείο. Αυτό οδηγεί σε ανούσιες μετακινήσεις καθηγητών, σε χάσιμο χρόνου, σε αναταραχή ωρολογίου προγράμματος και χάσιμο ενδεχομένως οργανικών.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 21:09 | Σταύρος Χριστοφοριδης

  Προκειμένου να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εγγραφή από βαθμίδες σε βαθμίδες της εκπαίδευσης, υποχρεωτικά η προηγούμενη να επικαιροποίηση τους στοιχειά διαμονής του κηδεμονα, ώστε στη παρούσα φάση να είναι ελεγχόμενη η νομιμοτητα- άρα ουσιαστικός προγραμματισμός λειτουργίας της επόμενης βαθμιδας.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 11:18 | Μαρίνα Αποστολάκου

  Στάλθηκε στα ΕΠΑΛ την άνοιξη του 2017 υλικό από το Υπουργείο για την ενημέρωση των μαθητών για την φοίτησή τους με το σύνθημα ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΛ.
  Στο κείμενο του δίπτυχου αναφέρεται ότι:
  Ως απόφοιτος ΕΠΑΛ μπορείς να αποκτήσεις 2ο πτυχίο ειδικότητας ίδιου τομέα με εγγραφή στη Γ΄τάξη.
  Στις παραπάνω διατάξεις δεν προβλέπεται για τις εγγραφές του 2018 και μετά απόφοιτος του ΕΠΑΛ ν. 4386/2016 να μπορεί να γραφτεί στη Γ΄τάξη στον ίδιο τομέα σε άλλη ειδικότητα. Το δικαίωμα αυτό το δίνει μέχρι στιγμής μόνο στους απόφοιτους του ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006.
  Θα πρέπει να προστεθεί στις κατηγορίες εγγραφής στην Γ΄ ΕΠΑΛ και οι κάτοχοι πτυχίου του ΕΠΑΛ ν. 4386/2016

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 11:03 | ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ

  Άρθρο 9Ε παρ.4 ΑΔΥΜ: Η καθιέρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) ως απαραίτητο δικαιολογητικό εγγραφής στην Α Γυμνασίου και στην Α Λυκείου απαλλάσσει Διευθυντές και εκπαιδευτικούς από ποικίλες δυσλειτουργίες που προκαλούνται από γονείς και μαθητές οι οποίοι αμελούν αυτή την υποχρέωση και μετά την προθεσμία του Σεπτεμβρίου, σε ορισμένες δε περιπτώσεις, για όλο το σχολικό έτος.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 09:47 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

  β. στην Β΄ τάξη εγγράφονται:

  6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

  Γειά σας!Αποφοίτησα και πήρα το Πτυχίο μου από ΕΠΑΛ στον ΤΟΜΕΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στην ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Με το Ν. 4186/2013.
  Επιθυμία μου ήταν πριν κάνω εγγραφή σε άλλο τομέα, να έκανα εγγραφή στον ίδιο τομέα αλλά σε άλλη ειδικότητα. Π.χ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ για το έτος 2017 – 2018 για ένα (1) έτος στην Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ.
  Οι παλαιότεροι με το Ν. 3475/2006 μπορούν να εγγραφούν απευθείας στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ. Εμείς που αποφοιτήσαμε φέτος εγγραφήκαμε πάλι στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ σε άλλο τομέα αναγκαστικά και όχι στην Γ’ τάξη που έπρεπε κανονικά του ίδιου τομέα αλλά σε άλλη ειδικότητα.
  Έτσι θα έπρεπε να παρακολουθήσουμε πάλι μαθήματα τα οποία τα έχουμε ήδη διδαχθεί στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ.
  π.χ. 1)Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών(ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13)
  2)Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών (ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13)
  3)Βασικά Θέματα Πληροφορικής (ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13)
  4)Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  (ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13)
  5)Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων(ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13)
  6)Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού (ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13) στη θέση του μαθήματος ήταν Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο.
  7)Αγγλικά Τομέα (ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ Ν.4186/13)ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ Γ’ ΤΑΞΗ.

  Σας παρακαλώ θερμά όπως κάνετε τροποποίηση του Νόμου, για να βοηθήσετε περιπτώσεις όχι μόνο δική μου αλλά και άλλον, για τις ειδικότητες Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ του ίδιου τομέα αλλά σε άλλη ειδικότητα!!!

  Ευχαριστώ!

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 19:28 | Μανώλης Γ.

  Μέχρι τώρα η διαδικασία των εγγραφών των μαθητών στην Α΄ τάξη (Γυμνασίου ή Λυκείου) γινόταν ως εξής. Με το που τελείωνε ο μαθητής την προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης γινόταν αυτόματα η εγγραφή του σε όμορο σχολείο της επόμενης βαθμίδας με συγκεκριμένα κριτήρια 1. εγγύτητα στον τόπο μόνιμης διαμονής και 2. κατάλληλη κατανομή ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα των σχολείων (φυσικά μπορούσε εκ των υστέρων κάποιος μαθητής να ζητήσει μεταγραφή υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι κλπ). Το 2ο κριτήριο ήταν πολύ σημαντικό γιατί έτσι εξασφαλιζόταν σε ένα βαθμό τόσο η έκρυθμη λειτουργία όσο και η επιβιωσιμότητα των σχολείωνς, ώστε να αποφύγουμε το φαινόμενο, στην ίδια περιοχή κάποια σχολεία να μην έχουν που να βάλουν τους μαθητές και κάποια άλλα να μην μπορούν να δημιουργήσουν τμήματα. Ειδικά στα ΕΠΑΛ η ορθολογιστική κατανομή των μαθητών εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων. Με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής όλη αυτή η διαδικασία καταστρατηγείται. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος ανισοκατανομών στις σχολικές μονάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργικότητα τους. Επί πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί «πονηρά» (κάτι που ήδη έγινε φέτος στα ΕΠΑΛ και προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, ειδικά στα επαρχιακά σχολεία, καθώς έδωσε την αφορμή να κλείσουν αρκετοί τομείς και ειδικότητες). Νομίζω ότι αυτό το σύστημα εγγραφών δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να λύσει.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 18:23 | Θεόδωρος Γούτας

  «E. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.»

  Θα εφοδιαστούν οι σχολικές μονάδες με τηλέφωνα, ώστε να στέλνουν SMS; Ποιος θα χρεώνεται για αυτά και πώς θα καλύπτεται η σχολική μονάδα ότι έστειλε το μήνυμα;

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 16:07 | Κ.ΜΠΑΤΟΣ

  «Ε. Δικαιολογητικά εγγραφής
  1. Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  α. Απολυτήριο Δημοτικού, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.
  β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
  ….»

  Το δικαιολογητικό (β), που προβλέπεται;