• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΤ' | 13 Νοεμβρίου 2017, 23:51

    H παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/27-8-1990)όπου στην πραγματικότητα δεν περιγράφεται η έννοια της "κατ' ιδίαν διδασκαλίας", αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/17-6-1996), όπου αναφέρονται τα εξής: "1.α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτηση τους εξαιτίας ασθενειών που απαιτούν μακρά νοσοκομειακή ή κατ’ οίκον νοσηλεία, στράτευσης, προσωρινής φυλάκισης, παραμονής στο εξωτερικό, ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό ή για άλλους εξαιρετικούς αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εμποδίζουν τη φοίτηση τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και να παραπέμπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν. β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια."