• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ' | 14 Νοεμβρίου 2017, 18:50

    Η μείωση του γραφειοκρατικού έργου που ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ουσιαστικούς παιδαγωγικούς σκοπούς. Μειώνεται κατά πολύ με 1. Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων σε ηλεκτρονική μορφή (στα περισσότερα πρακτικά οι αλλαγές αφορούν σε ημερομηνίες,ονόματα και αριθμούς) 2. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 3. Ηλεκτρονική καταχώριση απουσιών στο τέλος του ημερήσιου σχολικού προγράμματος και ηλεκτρονικό βιβλίο φοίτησης 4. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο λειτουργίας σχολείου 5. Ηλεκτρονικό βιβλίο πράξεων διευθυντή