• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΚ' | 14 Νοεμβρίου 2017, 21:45

    Πρέπει να επιτραπεί η καταχώριση των απουσιών στο myschool από το γραμματέα του σχολείου (όπου υπάρχει). Η παράγραφος 3 θα μπορούσε να τροποποιηθεί ώς εξής: [...] Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται στον γραμματέα του σχολείου ή σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.