• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' | 16 Νοεμβρίου 2017, 12:28

    Η παράγραφος 2 προτείνω να διαμορφωθεί ως εξής με γαλάζιο χρώμα η αλλαγή: Στις πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια, τα όρια της περιοχής τους, ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών/τριών που είναι δυνατόν να φοιτήσουν σε αυτά και ο μεγαλύτερος αριθμός τμημάτων γενικής παιδείας που μπορούν να λειτουργούν καθορίζεται με απόφαση του/της αρμοδίου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αιτιολόγηση: Είναι απαραίτητο να οριστούν για τα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια και τα μέγιστα όρια τμημάτων γενικής παιδείας, γιατί έτσι μόνο θα είναι ακριβής η διαπίστωση υπεραριθμίας. Παράδειγμα: Ένα Γυμνάσιο με 9 αίθουσες διδασκαλίας (χωρητικότητας 27 μαθητών) και 3 τμήματα ανά τάξη, θα έχει ανώτατο όριο 243 μαθητές (9*27=243). Αν όμως όλα τα τμήματα της Β΄ και Γ΄ τάξης τυγχάνει να έχουν από 24 μαθητές (σύνολο 144 μαθητές), τότε με βάση την δική μου πρόταση θα έχουμε άρση υπεραριθμίας αν κατά το νέο σχολικό έτος εγγραφούν περισσότεροι από 81 μαθητές στην Α΄ τάξη, ενώ σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας περισσότεροι από 99 μαθητές!. Οι 99 μαθητές όμως δεν μπορούν να στεγαστούν στις 3 αίθουσες διδασκαλίας που θα έχει στη διάθεσή της η σχολική μονάδα!