• Σχόλιο του χρήστη 'Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής' | 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:38

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Καμία προηγούμενη κυβέρνηση και κανένας υπουργός παιδείας δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματα των ΤΕΙ (αν και ορισμένοι προσπάθησαν και τους το αναγνωρίζουμε). Εσείς κάνετε την πιο αξιόλογη προσπάθεια. Όσον αφορά το νομοσχέδιο: 1) Νομίζω πρέπει να εξεταστούν τα θέματα των αποφοίτων όλων των ΤΕΙ της χώρας (ισοτίμηση πτυχίων, επαγγελματικά δικαιώματα κλπ). Εφόσον τα πτυχία Πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι στο 6ο επίπεδο, θα πρέπει να υπάρξει και ουσιαστική ισοτίμηση. Σκεφτείτε πόσα παιδιά λαμβάνουν πτυχίο Πανεπιστημίου από το εξωτερικό και ισοτιμούν τους τίτλους τους. 2) Οι ΕΛΚΕ επιβάλλουν ένα σωρό όρους στα ερευνητικά έργα (διαγωνισμοί για εξοπλισμό, προσωπικό, πλαφόν κλπ κλπ). Και κρατάνε και ένα ποσοστό χρημάτων. Ως εκ τούτου πολλά μέλη ΔΕΠ ιδρύουν τις δικές τους εταιρείες εκτός ΑΕΙ ή εργάζονται σε ερευνητικά έργα εκτός ΑΕΙ. Δείτε τι μπορεί να γίνει και σε αυτό το θέμα. 3) Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή απαιτούνται: (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 5, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011) ι) Τουλάχιστο έξι χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας, ... ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά .... iii) Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικο-εργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Παρά το γεγονός ότι η έκφραση "...σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων ..." άλλαξε και έγινε "...σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ ...", η εξέλιξη των Αναπληρωτών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ δεν γίνεται επί ίσοις όροις. Πιο συγκεκριμένα: (α) Αρκετά τμήματα ΤΕΙ δεν είχαν μεταπτυχιακά, λόγω έλλειψης προσωπικού. Επιπρόσθετα λόγω οικονομικών ζητημάτων ... δεν ήταν εύκολο κάποιος να εργαστεί σε μεταπτυχιακά άλλων τμημάτων. (β) Τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ κρίνονταν με άλλο νόμο ο οποίος δεν περιλάμβανε διδασκαλία σε μεταπτυχιακά. Ως εκ τούτου πολλοί συνάδελφοι δεν εμπλέκονταν σε μεταπτυχιακά αλλά ασχολούνταν με δημοσιεύσεις και ερευνητικά έργα. (γ) Στα ΤΕΙ δεν εκπονούνταν διδακτορικά, οπότε η επίβλεψη ή η συμμετοχή σε τριμελείς επιτροπές ήταν κάτι πολύ δύσκολο σε σύγκριση με τον Αναπληρωτή του Πανεπιστημίου. Εν κατακλείδι και με βάση τα παραπάνω, ένας Αναπληρωτής ΤΕΙ μπορεί να γίνει Καθηγητής σχεδόν αποκλειστικά μόνο εφόσον έχει 3 χρόνια διδασκαλία σε μεταπτυχιακά. 4) Δεν συμφωνώ με την ένταξη των καθηγητών σε προσωποπαγείς θέσεις. Μπορεί ορισμένοι να μην έχουν την 3ετία σε μεταπτυχιακά. Οπότε θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αποκτήσουν αυτό το τυπικό προσόν. Την ίδια ώρα αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διατελέσει General Chairs παγκοσμίων συνεδρίων, project coordinators, να έχουν επιβλέψει μεταπτυχιακές διατριβές (χωρίς διδασκαλία στο ΜΠΣ) κλπ κλπ. Με βάση τα παραπάνω προτείνω την τροποποίηση του άρθρου 14, παρ. 5, του Ν.1268/1982 ως ακολούθως: iii) Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή η επίβλεψη με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π.τουλάχιστον τριών μεταπτυχιακών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή η συμμετοχή επί τουλάχιστον 7 έτη σε έργα έρευνας και ανάπτυξης ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικο-εργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να βγουν μεταβατικές διατάξεις 3ετίας.