• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 21 Δεκεμβρίου 2017, 13:16

    Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 να τροποποιηθεί ως εξής: "Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ/ερευνητές εκτός του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα που υπηρετούν σε αντίστοιχες βαθμίδες". Το πρώτο εδάφιο της περιπτ. γ της παρ. 2 να τροποποιηθεί ως εξής: "γ. Η Ε.Η.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. / του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού Φορέα που δημοσιεύεται αμελλητί σε ΦΕΚ".