Άρθρο 17 – Σύνθεση – θητεία

1. Οι Ε.Η.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή από επτά (7) τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους.
Για τον ακριβή αριθμό των μελών των Ε.Η.Ε. αποφασίζει η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος.
Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.
Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα.
Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.
2. Τα μέλη των Ε.Η.Ε. επιλέγονται ως εξής:
α. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ το ΔΣ. του ερευνητικού φορέα, τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, καταρτίζει και δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. / ερευνητικού φορέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών των Ε.Η.Ε. του φορέα, εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της Ε.Η.Ε., ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά.
β. Η Επιτροπή Ερευνών /το Δ.Σ. αξιολογεί τις υποψηφιότητες και αποφασίζει για την σύνθεση της Ε.Η.Ε..
γ. Η Ε.Η.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. / του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού Φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
3. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Ε. είναι τριετής (3ετής), με δυνατότητα ανανέωσης για μια (1) ακόμα φορά.
4. Εάν κάποιο μέλος της Ε.Η.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος.

 • Επειδή υπάρχουν μικρά ερευνητικά κεντρα με περιορισμένο αριθμό ερευνητικού δυναμικού (π.χ. ΕΚΚΕ) προτείνεται ο ελάχιστος αριθμός των μελών των ΕΗΕ να είναι 3 (τρία) προς αποφυγή ασυμβιβαστου και ρεαλιστικής δυνατότητας στελέχωσής τους.

 • 21 Δεκεμβρίου 2017, 16:40 | Αλέξανδρος

  Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα και να είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές αντίστοιχων βαθμίδων με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΗΕ».

 • 21 Δεκεμβρίου 2017, 13:16 | Αλέξανδρος

  Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ/ερευνητές εκτός του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα που υπηρετούν σε αντίστοιχες βαθμίδες».

  Το πρώτο εδάφιο της περιπτ. γ της παρ. 2 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «γ. Η Ε.Η.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. / του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού Φορέα που δημοσιεύεται αμελλητί σε ΦΕΚ».