• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 21 Δεκεμβρίου 2017, 16:40

    Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 να τροποποιηθεί ως εξής: "Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα και να είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές αντίστοιχων βαθμίδων με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΗΕ".