• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ- Ν.Π.Δ.Δ.' | 29 Δεκεμβρίου 2017, 12:06
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με το νομοσχέδιο ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που αφορά στην ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις απορροφώνται αυτοδίκαια από αυτό το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά ( Τ.Ε.Ι. Πειραιά )και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας ( Τ.Ε.Ι. Αθήνας ). Η Σχολή επιστημών υγείας συγκροτείται μεταξύ των άλλων και από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας το οποίο μέχρι τώρα λειτουργούσε ως Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με δύο Κατευθύνσεις, τη Δημόσια Υγεία και την Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας (Επισκεπτών Υγείας). Το τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας προέκυψε, με την εφαρμογή του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), ως προϊόν συγχώνευσης δύο επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως στόχο την προπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της “φροντίδας υγείας” με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, στην προαγωγή της υγείας, και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι Επισκέπτες-τριες Υγείας διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης. Δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα και την προστασία της Δημόσιας Υγείας γεγονός που καθιστά το ρόλο των Επισκεπτών-τριων Υγείας ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της υγείας. Σύμφωνα με το Π.Δ. 351/1989, ΦΕΚ 159/14.06.1989 οι Επισκέπτες-τριες Υγείας έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/τ.Α’/22-03-2012) έχει συσταθεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας» (Π.Σ.Ε.Υ.), με έδρα την Αθήνα, πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ υπ΄ αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 100714/2014 (ΦΕΚ 3477/τ.Β΄/23-01- 2014) περί οργάνωσης και λειτουργίας Π.Σ.Ε.Υ.. Συνεπώς, παρακαλούμε όπως στο νέο νομοσχέδιο αναφερθεί ξεκάθαρα ότι παραμένουν οι κατευθύνσεις μέσα στη δημόσια υγεία καθώς ανταποκρίνονται σε ξεχωριστά επαγγελματικά καθήκοντα, ότι οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στο νέο τμήμα και φυσικά θεωρείται αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο ότι δεν θίγονται τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των ήδη εργαζομένων επισκεπτών-τριων υγείας σε όποιο φορέα και αν εργάζονται και ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης. Επιπλέον, να αναφερθεί ότι θα υπάρχει μεταβατική διαδικασία ισοτιμίας των πτυχίων των παλαιών αποφοίτων του τμήματος επισκεπτών υγείας με το νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Με εκτίμηση, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.- Ν.Π.Δ.Δ.