• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ' | 3 Ιανουαρίου 2018, 10:47

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ , στο άρθρο 7 παρ. 8 και στην αναφορά περί κατάργησης Π.Δ. που αφορούν άδεια άσκησης επαγγέλματος ( ... το π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), π.δ. 95/2013 (Α΄ 133 /5-6-2013), π.δ. 68/2016 (Α΄ 123), με την επιφύλαξη της μεταβατικής λειτουργίας ως ορίζεται στο άρθρο 5.), πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε ή να απαλοιφθεί, καθότι με τον τρόπο που έχει συνταχθεί τίθεται σε αμφισβήτηση η επαγγελματική ικανότητα των ήδη πτυχιούχων επαγγελματιών, με συνέπειες τόσο προς τη δημόσια υγεία αλλά και το τοπίο των ελεύθερων, συγκεκριμμένων επαγγελμάτων. Προτείνω ή να αφαιρεθεί το συγκεκριμμένο σημείο διότι ,αυτά τα Π.Δ. Δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής γιατί δεν θα αποφοιτούν νέοι πτυχιούχοι ή να αναφέρεται ότι επίκειται τροποποίηση τους σύμφωνα με τους νέους τίτλους σπουδών, σημείο που δείχνει ότι υπάρχει συνέχεια στην εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Με εκτίμηση Ιωάννης Γαλάνης Τεχν. Ακτινολόγος