Άρθρο 07

1. α) Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την απορρόφηση των Τμημάτων και τη λειτουργία του νέου Α.Ε.Ι. και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ούτε από τις κείμενες διατάξεις ρυθμίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος εκδίδονται σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4485/2017.
3. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. των δύο Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου, μετά την 1-9-2018 παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.
4. Αν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα διοίκησης αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφάσεις ή να ενεργήσουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο αρμοδιότητές τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών η αρμοδιότητα περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο.
5. Εκκρεμείς διαδικασίες (μετατάξεις κλπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
6. Στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων συμμετέχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. είτε κατέχουν τακτικές είτε προσωποπαγείς θέσεις. Οι κατέχοντες προσωποπαγείς θέσεις στερούνται του δικαιώματος εκλέγεσθαι σε θέσεις μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης. Οι αιτήσεις μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική, σύμφωνα με την υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 εξετάζονται κατά προτεραιότητα, όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή του σε θέση διοίκησης και συμμετέχει στις εκλογές με τη λήψη απόφασης της επιτροπής, ακόμη κι αν δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη και παρότι οι έννομες συνέπειες της διαπιστωτικής πράξης επέρχονται μετά την 1-9-2018, οπότε και γίνεται η υπαγωγή σε καθεστώς μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου. Αν ύστερα από έλεγχο νομιμότητας ακυρωθεί πράξη μετατροπής θέσης καθηγητή που αναδείχθηκε όργανο διοίκησης, ακυρώνεται η εκλογή του και ακολουθείται η διαδικασία του ν. 4485/2017 περί ακύρωσης εκλογής.
7. Στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 δεν μετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. (καθηγητές α΄ βαθμίδας) που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση μετέχουν στα ήδη συσταθέντα εκλεκτορικά σώματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
8. Καταργούνται οι περιπτ. Α΄ και Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), το π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), π.δ. 95/2013 (Α΄ 133 /5-6-2013), π.δ. 68/2016 (Α΄ 123), με την επιφύλαξη της μεταβατικής λειτουργίας ως ορίζεται στο άρθρο 5.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 18:00 | Στέλιος Ποτηράκης

  Προτεινόμενη βελτίωση

  Στην παράγραφο 7 του Άρθρου 7 προτείνεται η αντικατάσταση της τελευταίας πρότασης:
  «Κατ’ εξαίρεση μετέχουν στα ήδη συσταθέντα εκλεκτορικά σώματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος»
  με την πρόταση:
  «Κατ’ εξαίρεση μετέχουν στα ήδη συσταθέντα εκλεκτορικά σώματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθώς και στα εκλεκτορικά σώματα που πρέπει να συσταθούν για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του Άρθρου 4 του παρόντος.»

  Σκεπτικό

  Η συμμετοχή καθηγητών α’ βαθμίδας σε εκλεκτορικά σώματα όπως ορίζεται στην παρ. 7 του Άρθρου 7 έρχεται σε σύγκρουση με την παρ. 1 του Άρθρου 4, όπου αναφέρεται ότι «οι διαδικασίες εκλογής …. συνεχίζονται κανονικά … σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση…». Συγκεκριμένα, με την παρούσα διατύπωση της παρ. 7 του Άρθρου 7 είναι αδύνατον να «συνεχιστούν κανονικά» και «σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν» οι διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης στην α’ βαθμίδα οι οποίες έχουν ξεκινήσει αλλά για τις οποίες δεν θα έχει συσταθεί εκλεκτορικό σώμα έως την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου (και δημοσίευση του αντίστοιχου νόμου) δεδομένου ότι το σύνολο των δυνητικών εκλεκτόρων του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (καθηγητές α’ βαθμίδας) δεν θα μπορεί να συμμετέχει στα εκλεκτορικά σώματα.

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ ,
  στο άρθρο 7 παρ. 8 και στην αναφορά περί κατάργησης Π.Δ. που αφορούν άδεια άσκησης επαγγέλματος ( … το π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), π.δ. 95/2013 (Α΄ 133 /5-6-2013), π.δ. 68/2016 (Α΄ 123), με την επιφύλαξη της μεταβατικής λειτουργίας ως ορίζεται στο άρθρο 5.),
  πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε ή να απαλοιφθεί, καθότι με τον τρόπο που έχει συνταχθεί τίθεται σε αμφισβήτηση η επαγγελματική ικανότητα των ήδη πτυχιούχων επαγγελματιών, με συνέπειες τόσο προς τη δημόσια υγεία αλλά και το τοπίο των ελεύθερων, συγκεκριμμένων επαγγελμάτων.
  Προτείνω ή να αφαιρεθεί το συγκεκριμμένο σημείο διότι ,αυτά τα Π.Δ. Δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής γιατί δεν θα αποφοιτούν νέοι πτυχιούχοι ή
  να αναφέρεται ότι επίκειται τροποποίηση τους σύμφωνα με τους νέους τίτλους σπουδών, σημείο που δείχνει ότι υπάρχει συνέχεια στην εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  Με εκτίμηση
  Ιωάννης Γαλάνης
  Τεχν. Ακτινολόγος

 • 27 Δεκεμβρίου 2017, 19:53 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

  Πρέπει να ισχύσει ό,τι ακριβώς ισχύει και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
  Εφόσον κριθεί ότι δεν πρέπει να είναι έτσι τότε τούτο πρέπει να επεκταθεί και στα άλλα πανεπιστήμια ως πεδίο εφαρμογής.

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 12:08 | AY

  Θα πρέπει προσαρμοστεί η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του Σχεδίου Νόμου ως ακολούθως:

  «Στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 δεν μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (καθηγητές α’ βαθμίδας) που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση μετέχουν στα ήδη συσταθέντα εκλεκτορικά σώματα και στα εκλεκτορικά σώματα για τις διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος.»

  Η παραπάνω προσαρμογή είναι στο πνεύμα του εδάφιου ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 4, που υπαγορεύει τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης.

  Επίσης, συμβάλλει στην ισότιμη αντιμετώπιση των ενδιαφερομένων, δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση διαταράζεται σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας, καθώς δημιουργούνται διαφορετικής συνθήκες αξιολόγησης.

 • 21 Δεκεμβρίου 2017, 12:53 | Αλέξανδρος

  H παράγραφος 2 πρέπει να διευκρινίζει ότι ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος θα καταρτιστούν από την εκλεγμένη διοίκηση και όχι από την Διοικούσα Επιτροπή.