• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ' | 3 Ιανουαρίου 2018, 17:17

    Κεφάλαιο Γ’ Άρθρο 9: Αναγνώριση προϋπηρεσίας Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις: Παράγραφος 1: Η προτεινόμενη διάταξη τροποποιεί την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν.4452/2017, για την οποία είχαμε εγγράφως δηλώσει ότι ήταν ασαφής και ότι η εφαρμογή της θα απέβαινε δυσλειτουργική για τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΑΕΙ. Ιδιαιτέρως είχαμε δώσει έμφαση στην εφαρμογή της ρύθμισης στις συμβάσεις έργου, στο ότι η προϋπηρεσία που θα αναγνωρίζεται με συμβάσεις προηγούμενης απασχόλησης θα πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης. Έμφαση είχαμε επίσης δώσει στην έλλειψη ορισμού του οργάνου που θα έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της αναγνώρισης. Αποτιμάται ως θετική η ρύθμιση. Παράγραφος 2: Ως ΕΕΕ, με επιστολή μας είχαμε υποδείξει ότι με την παράγραφο 4 του άρθρου 133 του Ν. 4472/2017 η προϋπηρεσία των Ερευνητών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή τους σε 16 μισθολογικά κλιμάκια θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο, που αφορά σε υπαλλήλους του δημοσίου μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου. Κατά συνέπεια, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτονται κατά κόρον στο πλαίσιο των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων δεν θα προσμετρώνται ως προϋπηρεσία. Επιπλέον είχαμε επισημάνει ότι, ενώ αναγνωρίζεται «ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού», δεν αναφέρεται η αντίστοιχη αναγνώριση για το ερευνητικό έργο στα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του εξωτερικού. Τέλος, για μία ακόμη φορά και εν μέσω συνεχών προκηρύξεων υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ, δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, ως χρόνος προϋπηρεσίας, κάτι που προβλεπόταν ακόμη και στον ιδρυτικό νόμο για την έρευνα Ν.1514/1985. Στην παρούσα διάταξη προτείνεται η αναγνώριση του χρόνο των συμβάσεων έργου αλλά και υποτροφίας που οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος ως προϋπηρεσία για τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες. Αποτιμάται ως θετική η ρύθμιση.