Άρθρο 09 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 τροποποιείται ως εξής:
«3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των προηγούμενων παραγράφων αναγνωρίζεται μισθολογικά ως προϋπηρεσία, έπειτα από την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εργαζόμενο, η προηγούμενη απασχόληση του στον Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με την διάταξη της παραγράφου 1 άρθρου 7 ν. 4354/2015, καθώς και στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει σύμβασης έργου , κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 11 του ν 4354/2015. Στην περίπτωση αυτή η αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά έτη ενώ το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτούμενος την αναγνώριση, βάσει των συμβάσεων έργου που επικαλείται, θα πρέπει να είναι συναφές με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτει. Ως αρμόδιο όργανο για να εξετάσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί η αιτούμενη προϋπηρεσία ορίζεται η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 133 παράγραφος του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εξωτερικού καθώς και ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».
3. Για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. του άρθρου 47 του ν. 4485/2017 και των προϊσταμένων των επιμέρους οργανικών μονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., η άσκηση καθηκόντων Προϊστάμενου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι ορίστηκαν από την Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’ 826) ισοδυναμεί με άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης και η άσκηση καθηκόντων των επιμέρους μονάδων της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. ισοδυναμεί με άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων Τμημάτων.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 01:56 | Σοφία Κ.

  Πράγματι, κάτι πρέπει να γίνει με την προϋπηρεσία σε προγράμματα ΕΛΚΕ στους οποίους ΟΛΟΙ οι συνεργάτες είναι με συμβάσεις έργου (κατ’ ουσίαν, όμως, με σχέση εργασίας). Το ακαδημαϊκό προσωπικό των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ έχει ως προϋπηρεσία κατ’ εξοχήν τέτοιου είδους συμβάσεις. Είναι άδικο τα μέλη του να διορίζονται στη βάση υψηλών ακαδημαϊκών κριτηρίων έχοντας εργαστεί σε πλήθος τέτοιων προγραμμάτων, αλλά στη συνέχεια αυτή η προϋπηρεσία να μην αναγνωρίζεται βαθμολογικά και μισθολογικά!!!

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 01:54 | Λουκάς

  Η αναγνώριση προϋπηρεσίας είναι σημαντικό να αντικατοπτρίζει την πραγματική προηγούμενη εργασία κάποιου, σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο προσελήφθη, και απαραίτητη εφόσον συγκεκριμένες ειδικότητες εκ των πραγμάτων ξεκινάνε την «καριέρα» τους με απασχόληση σε διαφορετικούς χώρους. Ειδικα δε για ακαδημαϊκό προσωπικό είναι εκ των ων ουκ άνευ οτι για να αποκτήσει κάποιος σχετική εμπειρία θα πρέπει να έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα σε ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα. Τέτοια εργασία τα τελευταία 15 χρόνια γινοταν πάντα υπό τη μορφή συμβάσεων μίσθωσης έργου στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Τελευταία μάλιστα η πλειονότητα των αμοιβών στα πλαίσια έρευνας διδακτορικού ή και μεταδιδακτορικού επιπέδου γίνεται υπο μορφήν υποτροφίας, πολλές φορές χωρίς καν δυνατότητα ασφάλισης (βλ. ενισχύσεις μεταδιδακτόρων ερευνητών ή υποψηφίων διδακτόρων από ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ κλπ.).
  Αφού λοιπόν ορθώς αναγνωρίζονται οι παραπάνω ιδιαθτερότητες για εργαζόμενους στον κλάδο της επιστημονικής έρευνας οι οποίοι προσλαμβάνονται ως μόνιμοι, πλέον, Ερευνητές ή Ειδικοί Λειτουργικοί επιστήμονες καθώς και για όσους συνάπτουν συμβάσεις σε ερευνητικά έργα σε ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα είναι αν μη τι άλλο αναμενόμενο και δίκαιο να αναγνωρίζεται με ίδιους όρους η προϋπηρεσία των κατηγοριών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού των ΑΕΙ, δηλ. μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Η προϋπηρεσία αυτή σε ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις μίσθωσης έργου ή με υποτροφίες μεταδιδακτορικού ή διδακτορικού επιπέδου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστεί μισθολογικά και βαθμολογικά για τα μελη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κάτι που σήμερα είναι πρακτικά αδύνατο ή ανέφικτο με βαση την ισχύουσα πρακτική και το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Ενα παρόμοιο άρθρο είναι συνεπώς απαραίτητο να εισαχθεί για να ρυθμίσει τη στρεβλή αυτή κατάσταση στο χώρο των ΑΕΙ.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 22:45 | Γιάννης Κωνσταντιδίδης

  Η πλειοψηφία των Ειδικών Κατηγοριών Ακαδημαϊκού προσωπικού στα ΑΕΙ έχει συνήθως εργαστεί πριν τον διορισμό της σε ερευνητικά προγράμματα σε ΑΕΙ ή άλλους ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πράγμα αυτονόητο και επιθυμητό για θέσεις τέτοιων επιστημονικών και ερευνητικών καθηκόντων. Η εργασία όμως σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα από το 2002 και μέχρι σήμερα γίνεται στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

  Το άρθρο 09 θα μπορούσε λοιπόν να περιλαμβάνει και το το παραπάνω ειδικό προσωπικό ώστε να απαοκατασταθεί αυτή η αδικία.

 • Κεφάλαιο Γ’
  Άρθρο 9: Αναγνώριση προϋπηρεσίας

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Παράγραφος 1: Η προτεινόμενη διάταξη τροποποιεί την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν.4452/2017, για την οποία είχαμε εγγράφως δηλώσει ότι ήταν ασαφής και ότι η εφαρμογή της θα απέβαινε δυσλειτουργική για τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΑΕΙ. Ιδιαιτέρως είχαμε δώσει έμφαση στην εφαρμογή της ρύθμισης στις συμβάσεις έργου, στο ότι η προϋπηρεσία που θα αναγνωρίζεται με συμβάσεις προηγούμενης απασχόλησης θα πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης. Έμφαση είχαμε επίσης δώσει στην έλλειψη ορισμού του οργάνου που θα έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της αναγνώρισης.

  Αποτιμάται ως θετική η ρύθμιση.

  Παράγραφος 2: Ως ΕΕΕ, με επιστολή μας είχαμε υποδείξει ότι με την παράγραφο 4 του άρθρου 133 του Ν. 4472/2017 η προϋπηρεσία των Ερευνητών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή τους σε 16 μισθολογικά κλιμάκια θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο, που αφορά σε υπαλλήλους του δημοσίου μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου. Κατά συνέπεια, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτονται κατά κόρον στο πλαίσιο των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων δεν θα προσμετρώνται ως προϋπηρεσία.

  Επιπλέον είχαμε επισημάνει ότι, ενώ αναγνωρίζεται «ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού», δεν αναφέρεται η αντίστοιχη αναγνώριση για το ερευνητικό έργο στα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του εξωτερικού. Τέλος, για μία ακόμη φορά και εν μέσω συνεχών προκηρύξεων υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ, δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, ως χρόνος προϋπηρεσίας, κάτι που προβλεπόταν ακόμη και στον ιδρυτικό νόμο για την έρευνα Ν.1514/1985.

  Στην παρούσα διάταξη προτείνεται η αναγνώριση του χρόνο των συμβάσεων έργου αλλά και υποτροφίας που οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος ως προϋπηρεσία για τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες.

  Αποτιμάται ως θετική η ρύθμιση.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 10:58 | ΧΚ

  Η προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις έργου δε θα αναγνωριστεί μισθολογικά για το προσωπικό των Πανεπιστημίων;Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που έχουν δουλέψει πολλά χρόνια σε ερευνητικά προγράμματα και δουλεύουν πλέον σε ΑΕΙ. Αυτή η προϋπηρεσία θα πάει χαμένη;

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 22:58 | Anonymous

  Έχουν περάσει περίπου 5 χρόνια από τις αλλαγές που έγιναν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το Σχέδιο Αθηνά και ακόμα οι εγκύκλιοι πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Διαβάζεις το παράρτημα των παραπάνω εγκυκλίων με τα αποδεκτά πτυχία και λες ότι δεν έγινε καμία συγχώνευση τμημάτων, σαν να μην εφαρμόστηκε ποτέ το Σχέδιο Αθήνα! Δεν αποκλείεται να γίνονται λάθη και υποψήφιοι αναπληρωτές να εντάσσονται σε λάθος εκπαιδευτικό κλάδο ειδικά στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων τμημάτων όπου το νέο τμήμα που προκύπτει με το Σχέδιο Αθήνα έχει το ίδιο όνομα με ένα από τα συγχωνευμένα τμήματα.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 10:05 | ΝΙΚΟΣ

  Ορθώς πρέπει να αναγνωριστούν οι συμβάσεις έργου στις εν λόγω κατηγορίες προσωπικού. Κάτι πρέπει όμως να γίνει και με το ειδικό προσωπικό των ΑΕΙ που για χρόνια τώρα δούλευε υποχρεωτικά με αντίστοιχες συμβάσεις έργου μέσω ΕΛΚΕ!

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 22:46 | Βασιλική

  Λίγες μέρες πρίν φύγει ο παλιός χρόνος πληροφορηθήκαμε αιφνιδιαστικά ότι δεν προβλέπεται διαδικασία ισοτιμησης αποφοίτων. Το νέο έτος που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο εμείς θα έχουμε ένα πτυχίο ανύπαρκτης σχολής την οποία στηρίζαμε τα χρόνια σπουδών μας και πρεσβεύουμε επάξια στην αγορά εργασίας. Οχι δεν είμαστε απόφοιτοι Β’ κατηγορίας το ζήτημα της ισοτίμησης είναι δικαίωμά μας.Η πολιτεία οφείλει να το αναγνωρίσει με σχετική ρύθμιση.

 • 27 Δεκεμβρίου 2017, 19:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

  Ορθά όσα αναγράφονται για την αναγνώριση προϋπηρεσίας αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα τυπικά προσόντα.
  Από τη στιγμή που έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση για ίδρυση Πανεπιστημίου, είναι αδιανόητο οι εκπαιδευτικοί του να μην έχουν τουλάχιστον διδακτορικό τίτλο.
  Η ουσία είναι ότι έχεις επιλέξει να αναβαθμίσεις το εκπαιδευτικό ίδρυμα και επομένως δεν το προσαρμόζεις προς τα κάτω ώστε να μπορέσεις να απορροφήσεις το προσωπικό που έχει χαμηλά προσόντα και ναι μεν ήταν εξαιρετικό για ένα ΤΕΙ και τον προσανατολισμό και τις απαιτήσεις του αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν την επάρκεια διδασκαλίας σε ένα νέο πλέον Πανεπιστήμιο.
  Εφόσον θές να εφαρμόσεις κοινωνική πολιτική αυτό μπορείς να το κάνεις δίδοντας συγκεκριμένες προσωποπαγείς θέσεις στα ΙΕΚ ή στα ΕΠΑΛ για το προσωπικό αυτό, διαφορετικά θα έχεις Πανεπιστήμιο μόνον στην ταμπέλα.